Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Mládež a sport

Mobilní verze webu

Zápis z 2. jednání Rady pro rozvoj lidských zdrojů ze dne 27. 2. 2008

 

 
 

Zápis z 2. jednání Rady pro rozvoj lidských zdrojů

ze dne 27. února 2008

 

přítomní: viz prezenční listina, členové RRLZ, P. Švíka, M. Vystrčil

 

Program jednání:

        

1.      Zahájení

2.      Týden vzdělávání dospělých 2008

3.      Směry podpory kraje v globálních grantech

4.      Informace o OP LZZ

5.      Soutěž „Dobrá rada nad zlato 2008“

6.      Podpora propagace technických oborů

7.      Různé

 

1.      Zahájení

M. Černá přivítala členy a hosty RRLZ a zahájila jednání. V souvislosti s rezignací M. Matějkové na funkci radní pro oblast školství a kultury současně rezignovala i na funkci předsedkyně RRLZ. V souladu se statutem musí být předsedou člen Rady kraje Vysočina, bude tuto funkci zastávat M. Černá. Dále vyzvala členy k doplnění programu jednání a navrhla záměnu bodu 2 a bodu 3 programu jednání.

Členové RRLZ schvalují program jednání i záměnu bodu 3 a bodu 2 programu jednání.

M. Černá předává slovo jednomu z hostů RRLZ, hejtmanovi kraje Vysočina, M. Vystrčilovi, aby přiblížil zúčastněným roli kraje a směry podpory kraje v globálních grantech

 

2.      Směry podpory kraje v globálních grantech  /GG/– kraj je žadatelem o 4 GG  v celkovém objemu celkem cca 850 mil. Kč z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost /byly představeny na minulém zasedání RRLZ/

Vzhledem k tomu, že se jedná o velký objem finančních prostředků, zamýšlí se zástupci kraje , jak tyto prostředky využít tak, aby finance nebyly jenom rozdrobeny, ale jejich dopad byl v území kraje po skončení období efektivní a jasně viditelný.

Jsou navrženy tři hlavní směry (priority)- velmi zjednodušené a názorné cíle:

-          JSEM Z VYSOČINY, DOMLUVÍM SE ANGLICKY

(směr zaměřený na podporu vzdělávání v cizích jazycích, zejména potom v anglickém jazyce)

-          JSME Z VYSOČINY, PÍŠI VŠEMI DESETI

(směr zaměřený na podporu vzdělávání ve schopnosti efektivního využívání informačních technologií)

-          JSEM Z VYSOČINY, VÍM, KTERÁ KARIÉRA JE PRO MNE NEJLEPŠÍ

(ubírá se směrem dvou otázek - „vím jak na tom jsem, co můžu dělat“ – rozvíjení

systému evaluace

- „vím, co bych měl jít dělat, abych se měl dobře“ – rozvoj motivace pro studium potřebných oborů)

Tyto strategické cíle jsou postupně diskutovány s klíčovými skupinami v rámci kraje a jednou z nich je RRLZ /další např. RHSD, města a obce, Hospodářská komora, zástupci všech typů škol/

 

Diskuse:

-          motivace („vyburcování škol k aktivitě“)

-          rozšířit cíle

-          kraj nemůže být žadatelem GG

-          typy projektů pro typy škol

-          všechny školy nejsou vybaveny, aby mohly být předkladateli, v těchto případech je vhodné čerpat výhody připojením se i do více projektů jiných předkladatelů

-          specifická kritéria výzvy o předkládání projektů – jsou v jednání

-          „malé projekty“ – budou-li  drobné aktivity v souladu s výzvou, budou podporovány

-          interaktivní výuka do škol

-          velký finanční objem – bude na podporu různých aktivit

 

Usnesení:

RRLZ bere na vědomí hlavní tři směry podpory kraje v globálních grantech v oblasti počátečního vzdělávání v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a doporučuje jejich realizaci v kraji Vysočina.

Návrh usnesení byl přijat členy RRLZ: 13 pro, nikdo proti, 1 se hlasování zdržel

 

3.      Týden vzdělávání dospělých 2008

P. Švíka informoval o průběhu výstupech z jednání pracovní skupiny, které se konalo 15. 2. 2008.

viz příloha „Koncepce TVD 2008“.

 

-          Iniciátorem TVD 2008 ČR bude kraj Vysočina a zahajovací meeting by se měl konat v 1. týdnu v září v kongresovém centru sídla kraje Vysočina

-          kontaktní semináře (veletrhy vzdělávání - personalisté a vzdělavatelé)

-          konkretizovat do materiálu pro Radu kraje Vysočina

 

Usnesení:

RRLZ bere na vědomí Koncepci TVD 2008

Návrh usnesení byl přijat členy RRLZ: 14 pro, nikdo proti, nikdo se hlasování nezdržel

 

 

4.      Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

J. Hrdlička seznámil přítomné o záměru OP LZZ

27. 2. 2008 byl zřízen výbor

„Děti i rodiče v činnosti se zaměstnavateli“

vznikly čtyři sekce:

-          strojírenská

-          elektrotechnická

-          stavebnická

-          služby, potravinářský průmysl

 

Je třeba se OP LZZ intenzivně zabývat (námět pro radu kraje)

Propojit s TVD 2008.

Posílit informovanost veřejnosti.

Informace - 27. 3. 2008 v Třebíči jednání o operačním programu Přeshraniční spolupráce – zahajovací seminář /další možný zdroj financí pro rozvoj lidských zdrojů/.

 

Informace o OP LZZ a OP RLZ viz příloha: „OP LZZ, OP RLZ“

 

Usnesení:

RRLZ bere na vědomí informace o operačních programech LZZ a RLZ.

 

5.      Soutěž „Dobrá rada nad zlato“

Dne 8. února 2008 byl vyhlášen čtvrtý ročník soutěže zaměřené na aktivity rozvoje lidských zdrojů s názvem: DOBRÁ RADA NAD ZLATO.

Soutěž vyhlašuje Národní vzdělávací fond, o.p.s., v návaznosti na Inspirační databanku pro rozvoj lidských zdrojů TOPREGION.CZ. Za každý kraj ČR lze nominovat až sedm projektů. Společným dlouhodobým cílem soutěže i činnosti krajských rad pro rozvoj lidských zdrojů je vzbudit zájem široké veřejnosti o aktivity, spojené s rozvojem lidských zdrojů, tedy se vším, co vytváří šance, poskytuje možnosti a příležitosti ke zlepšování znalostí a dovedností a pomáhá tak člověku udržovat svou schopnost uplatnit se v každé životní etapě.

 

Je nutné zveřejnění !!! (úkol OŠMS)

 

6.      Podpora propagace technických oborů

J.Hrdlička stručně popsal tento projekt, ke kterému se již připojila rada kraje. Podrobnější informace budou předmětem příštího jednání RRLZ

 

7.      Různé

J. Číhalová přítomné informovala o vzniku publikace „Vybrané oblasti udržitelného rozvoje v kraji Vysočina“. Pojednává se zde o udržitelnosti rozvoje v České republice ve třech základních pilířích: ekonomický, sociální, environmentální. Je zde i srovnání jednotlivých regionů.

 

Další jednání RRLZ se uskuteční ve středu 16. 4. 2008 ve 13:00 hod. v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina.

 

Zapsala: Z. Škrdlová

Za správnost: M. Černá, předsedkyně RRLZ

 

 

Přílohy:

-                     Koncepce TVD 2008

-                     OP LZZ, OP RLZ

 

 

 

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: PaedDr. Vladimír Zelený
Vytvořeno / změněno: 4.3.2008 / 4.3.2008
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport > Mezinárodní spolupráce > Dokumenty

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze