Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zemědělské komise Rady kraje Vysočina č. 5/2002

16. srpen 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání Zemědělské komise

Rady kraje Vysočina č. 5/2002

konaného dne 16. srpna 2002

 

Přítomni:

-         Ing. Miroslav Červený - člen Zemědělské komise Rady kraje Vysočina;

-         Ing. Martin Čížek – člen Zemědělské komise Rady kraje Vysočina;

-         Jan Fiala – člen Zemědělské komise Rady kraje Vysočina;

-         Ing. Karel Moravec - člen Zemědělské komise Rady kraje Vysočina;

-         Josef Simandl - člen Zemědělské komise Rady kraje Vysočina;

-         Ing. Zdeněk Štefl - člen Zemědělské komise Rady kraje Vysočina;

-         Václav Vacek - předseda Zemědělské komise Rady kraje Vysočina;

-         Ing. Petr Bureš – vedoucí odboru LVHZKrÚ;

-         Jitka Merunková – pracovnice odboru LVHZ KrÚ;

-         Ing. Martin Drápela – tajemník zemědělské komise;

-         Mgr. Věra Jourová – vedoucí odboru regionálního rozvoje KrÚ

-         Mgr. Dušan Vichr – pracovník odboru regionálního rozvoje KrÚ

-         Luděk Hrůza - pracovník odboru regionálního rozvoje KrÚ.

 

Navržený program jednání:

  1. Zahájení;
  2. Projednání konečné podoby výzvy k předkládání projektů – grantový program „Zemědělské projekty“;
  3. Diskuse a různé;
  4. Závěr.

 

1. Zahájení

            Václav Vacek, předseda Zemědělské komise Rady kraje Vysočina, přivítal všechny přítomné a hosty. Prohlásil zasedání zemědělské komise za usnášeníschopné. Přednesl program zasedání, jež byl 7 hlasy schválen. K zápisu ze zasedání komise č. 4/2002 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Projednání konečné podoby výzvy k předkládání projektů – grantový program „Zemědělské projekty“

V úvodu jednání Ing. Petr Bureš seznámil přítomné s termíny zasedání rady a zastupitelstva kraje v souvislosti s předložením Výzvy k předkládání projektů -  grantový program „Zemědělské projekty“ (dále jen výzva). Ing. Bureš pak v krátkosti pohovořil o přípravě Programu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina.

Tajemník zemědělské komise Ing. Martin Drápela rozdal všem přítomným materiály, týkající se projednávané problematiky (zaslané připomínky Ing. Tomáše Hermanna, radního kraje Vysočina a odboru regionálního rozvoje ke grantovému programu a výzvu) a předal slovo Mgr. Věře Jourové, vedoucí odboru regionálního rozvoje KrÚ.

            Mgr. Věra Jourová představila své kolegy z odboru regionálního rozvoje KrÚ. Podrobně komentovala svoje zaslané připomínky k obsahu a finanční částce grantového programu „Zemědělské projekty“. Dále informovala, že odbor regionálního rozvoje vyčlenil v rozpočtu 1 000 000,- Kč na tvorbu modelových projektů, konstatovala, že z množství žádostí, které přišly, se pouze čtyři týkaly zemědělské problematiky. Navrhla rozšíření diskuse o grantovém programu a přizvání dalších partnerů ze zemědělské oblasti. Zdůvodnila, jak bylo dosaženo vyčleněné finanční částky na projekty v oblasti zemědělství. V případě zachování stávající verze grantového programu „Zemědělské projekty“ apelovala na členy zemědělské komise, aby snížili celkovou finanční částku.

            Ing. Petr Bureš a Jitka Merunková hovořili o současné situaci v zemědělství kraje Vysočina, tlumočili poznatky z jednání s některými zemědělskými podniky, na základě získaných poznatků se rovněž přiklonili ke snížení celkové finanční částky. Ing. Bureš navrhl opustit myšlenku navázaní grantového programu na jiné podpůrné programy, jež bylo navrženo zástupci ORR.

            Václav Vacek kvitoval návrh na snížení finanční částky, hovořil o tom, jak by mělo být naloženo se zbývajícími finančními prostředky. Zdůraznil, že zbývající částka by měla být zachována v kapitole zemědělství. Uvítal návrh Mgr. Věry Jourové na rozšíření diskuse o grantovém programu a přizvání dalších partnerů. Otevřel diskusi k tématu.

            Mgr. Věra Jourová vznesla návrhy k tomu, jak naložit se zbývající finanční částkou v případě ponížení finanční částky pro grantový program „Zemědělské projekty“. Diskutovalo se o možnosti vytvoření dalšího grantového programu ze zemědělské oblasti (např. komunikace mezi obcemi). Byla navržena i možnost využít zbývající částku ke zmírnění povodňových škod na zemědělském majetku.

            Dále se diskutovalo o programech v zemědělství, cenách, plánování, specifikách a investicích v zemědělství.

            Mgr. Věra Jourová informovala přítomné o možnosti poskytování podpory krajského úřadu. Ing. Karel Moravec na základě těchto informací navrhl zbývající finanční částku využít k poskytování podpory formou půjček. Mgr. Jourová dále zodpověděla dotazy p. Simandla týkající se specifik poskytování podpory z Fondu Vysočiny.

            Byla vedena rozsáhlá diskuse o nutnosti nastavení kritérií při poskytování podpory formou vratných půjček, kdo by se měl na sestavení těchto kritérii podílet. Hovořilo se o velikosti ponížení finanční částky na grantový program „Zemědělské projekty“, o zájmu zemědělských subjektů o zapojení do výše zmíněného programu. Ing. Karel Moravec zdůraznil nutnost stanovení priorit postupu.

Ing. Martin Drápela postupně procházel jednotlivé body obsahu grantového programu „Zemědělské projekty“. Na základě diskuse a připomínek odboru regionálního rozvoje a členů zemědělské komise byly učiněny změny v úpravě a doplnění formulace v bodech č. 2, 5, 6, 8, 9 (specifická kritéria), 10, 11, 12, 14. Předseda komise a Ing. Bureš vznesli návrh ponížit finanční částku pro grantový program „Zemědělské projekty“ na 2 000 000,- Kč. Návrh byl všemi členy komise přijat.

            Diskutovalo se o výši finanční částky pro grantový program „Zemědělské projekty“, přípravě materiálu do rady kraje, využití zbývající finanční částky – možnostech variantních řešení, výhledu na následující tři roky, koncepci zemědělství v kraji Vysočina. Přítomní se shodli na nutnosti přizvání člena Rady kraje Vysočina na zasedání zemědělské komise a společného jednání s představiteli Agrárních komor, popř. s dalšími zainteresovanými organizacemi.

 

Po obsáhlé diskusi se Zemědělská komise dohodla na tomto závěru:

Na zasedání Rady kraje Vysočina dne 27. 8. 2002 bude předložen ke schválení návrh grantového programu „Zemědělské projekty“.

Vzhledem k tomu, že v 1. kole vyhlášeného programu Sapard byl převis projektů na prioritu 2. Trvale udržitelný rozvoj venkovských oblastí, chceme motivovat zemědělce v kraji Vysočina k předkládání žádostí na prioritu 1. Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a zpracovatelského průmyslu. Cílem grantového programu je naučit zemědělce využívat finanční prostředky z předvstupních zdrojů Evropské unie.

Zbývající finanční prostředky, které jsou určeny pro zemědělství navrhujeme využít:

1.      na zlepšení infrastruktury místních komunikací, které jsou využívány jak širokou veřejností, tak i zemědělci,

2.      i v našem kraji jsou oblasti, které byly postiženy povodněmi, v současnosti se situace mapuje, pokud došlo ke škodám na zemědělském majetku, navrhujeme tyto prostředky použít na zmírnění těchto škod.

 

 

3. Diskuse a různé

Nebyly vzneseny žádné připomínky a náměty pro diskusi.

 

4. Závěr

            Na závěr poděkoval předseda komise Václav Vacek všem přítomným s tím, že termín, místo konání a program jednání dalšího zasedání zemědělské komise bude upřesněn na pozvánce.

 

 

Václav Vacek v. r.

                                                                                        předseda Zemědělské komise

                                                                                              Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 16. 8. 2002.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 16. 8. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 20.8.2002 / 20.8.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze