Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Problematika závodního a školního stravování ve školách a školských zařízeních (odpovědi na nejčastější dotazy)

 

 
 

Závodní a školní stravování ve školách a školských zařízeních

Problematika závodního a školního stravování ve školách a školských zařízeních, odpovědi na nejčastější dotazy.

 

Otázka:

Může  škola ženám na mateřské dovolené a v době studijního volna poskytnout závodní stravování za sníženou úhradu?

Odpověď:

Ne, nemůže. Ženy na mateřské dovolené a pracovníci v době volna se mohou stravovat, ale pouze v rámci doplňkové činnosti za plnou cenu. V novele zákona 250/2000 Sb.,  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (557/2004 Sb.), která má účinnost od 1.ledna 2005, je v § 33b přesně vymezen okruh strávníků, kterým je možno závodní stravování zabezpečit za zvýhodněnou cenu, v souladu s kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem.

 

Otázka:

Může zaměstnanec školní jídelny nebo školní jídelny-výdejny, který má stanovenou směnu nižší než 3 hodiny ( 1,5 hodiny denně) a podílí se na přípravě a výdeji jídel, uhradit za každou odpracovanou směnu sníženou úhradu za jedno hlavní jídlo?

Odpověď:

Ve vyhlášce č. 84/2005 Sb.,o nákladech na závodní stravování v  § 3 odst. 8 je stanoveno, že zaměstnanec organizace, který vykonává práci v jejím zařízení závodního stravování a přímo se podílí na přípravě nebo výdeji jídla, uhradí za každou odpracovanou směnu sníženou úhradu za jedno hlavní jídlo. V tomto případě tedy  není poskytnutí hlavního jídla za sníženou úhradu vázáno na přítomnost v práci aspoň 3 hodiny, ale poskytuje se za každou směnu a zaměstnanec má povinnost tuto cenu uhradit, pokud neprokáže, že se v zařízení  závodního zařízení nestravuje. Jak má tuto skutečnost prokázat by měl stanovit zaměstnavatel.

Toto ustanovení je ve vyhlášce obsaženo z toho důvodu, aby nedocházelo k bezplatnému stravování těchto zaměstnanců.

 

Otázka:

Smí si zaměstnanec kuchyně, který je povinen odebírat oběd, odnášet si oběd domů v jídlonosiči?

Odpověď:

Podle vyhlášky č. 84/2005 Sb.,§ 3 odst. 4 poskytuje organizace zaměstnancům jedno hlavní jídlo během pracovní směny. Toto ustanovení by bylo možné chápat tak, že hlavní jídlo zaměstnanec konzumuje v pracovní době a nikoliv až po ní. Je potřeba, aby zaměstnavatel, který svým zaměstnancům umožňuje stravování ve vnitřní směrnici, přesně stanovil podmínky stravování. Bude tím předcházet případným nedorozuměním. Totéž lze říci i ve vztahu k ostatním pracovníkům školy.

 

Otázka:

Je možné, když základní škola zajišťuje stravování pro své zaměstnance ve své jídelně, zabezpečit zvýhodněné stravování ještě v jiném subjektu, například v mateřské škole pro zaměstnance, který tvrdí, že zdravotní důvody mu neumožňují stravovat se v základní škole?

Odpověď:

Ne, nemůže. Vyhláška č.84/2005 Sb., o závodním stravování a zákon č.250/2000 Sb., říká, že závodní stravování příspěvková organizace zabezpečuje pouze jedním způsobem. A to ve vlastním zařízení nebo na základě smlouvy u jiného subjektu. Pro mateřskou školu by byl cizím strávníkem a musela by být strava hrazena v plné výši.

 

 

Otázka:

Mohou zaměstnanci mateřské školy dostávat  stravenky po dobu, kdy je uzavřený provoz jídelny základní školy ze které odebírají stravu?

Odpověď:

Ano v době, kdy se ve smluvně zajištěné školní jídelně nevaří, tak je možné umožnit stravování i formou stravenek. Tyto stravenky se mohou poskytovat pouze zaměstnancům v pracovním poměru.

 

Otázka:

Organizace si ve vnitřním předpisu stanovila, že zaměstnanci, kteří pracují na zkrácený úvazek 6 hodin denně, dostanou jen poměrnou část stravenek.

Odpověď:

Stanovisko ve vnitřním předpisu je chybné. Zaměstnavatel tady porušuje rovné zacházení se všemi zaměstnanci, protože v § 3 odst. 4 vyhlášky č.84/2005 Sb., se říká, že organizace poskytuje strávníkům jedno hlavní jídlo, pokud jejich přítomnost v práci během této směny trvá aspoň 3 hodiny.

 

Otázka:

Máme vlastní ŠJ, kde zabezpečujeme stravování vlastních zaměstnanců. Odhlašujeme si oběd den předem. Zaměstnanec jde k lékaři, pak se vrací a přináší do školy neschopenku. Při té příležitosti se bere oběd za sníženou cenu. Je tento postup možný?

Odpověď:

Je to možné jen v případě, že zaměstnanec odpracoval 3 hodiny před tím než šel k lékaři. Pokud neodpracoval výše zmíněné hodiny a stravenku by nebylo možné vrátit, pak si oběd může odebrat, ale za plnou úhradu. Toto by měl mít zaměstnavatel ošetřeno ve vnitřní směrnici.

 

Otázka:          

Je možné aby zaměstnanec, který pracuje na zkrácený úvazek 16 hodin týdně i ve dnech kdy nepracuje  měl nárok na slevu?

Odpověď:

V den kdy nepracuje nemá nárok na slevu oběda. Oběd může odebrat, ale za plnou hodnotu oběda jako cizí strávník. Podle ust.§ 3 odst. 4 vyhl.č. 84/2005 Sb., poskytuje organizace jedno jídlo během stanovené směny, pokud přítomnost v práci trvá alespoň 3 hodiny.

 

Otázka:

Lze poskytnout stravování za sníženou cenu zaměstnanci v době jejich pracovní pohotovosti na pracovišti?

Odpověď:

Ne, nelze, protože se nejedná o předem stanovenou směnu.

 

Otázka:

Pracovnice mateřské školy přichází ve  13,00 hod. na odpolední směnu odpracuje 4 hodiny,  ale obědy se vydávají jen do 12,00 hod. při ranní směně. Má nárok na slevu oběda pokud má jen odpolední směny?

Odpověď:

Tato pracovnice má jako ostatní zaměstnanci možnost závodního stravování za zvýhodněnou cenu. Nerozhoduje zda pracuje v ranní nebo odpolední směně. Má možnost si vyzvednout stravu před 12,00 hod. během otevírací doby, před tím než končí provoz školní jídelny. Zase by to měl mít zaměstnavatel ošetřeno v  provozním řádu nebo kolektivní smlouvě.

 

Školní stravování

 

Otázka:

Jak lze  poskytovat stravování při soutěžích.

Odpověď:

Stravování při soutěžích není považováno za poskytnutí stravovací služby v rámci školního stravování. Ze strany organizátora soutěže by měly být uhrazeny veškeré náklady na takto zabezpečenou stravovací službu.

 

Otázka:

Mohou žáci základní školy se stravovat během prázdnin, když navštěvují družinu?

Odpověď:

Žákům se poskytuje hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu pobytu ve škole a ve školském zařízení podle § 117 odst. 1 písm. b) a c) školského zákona. Družina je školské zařízení pro zájmové vzdělávání a proto se na ni nevztahuje zvýhodněné školní stravování. Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně za plnou úhradu pořizovacích cen potravin a nákladů spojených s výrobou jídla.

 

Otázka:

Může se stravovat žák střední školy v době tzv. svatém týdnu?

Odpověď:

Před zahájením ústních zkoušek nebo praktických zkoušek se žáci nezúčastňují vyučování v rozsahu pěti vyučovacích dnů. Tato doba je určena pro přípravu k vykonání maturitní zkoušky.

Hmotné zabezpečení se poskytuje žákům, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole a ve školském zařízení podle § 117 odst. 1 písm. b) a c) školského zákona. Žáci ubytovaní v domovech mládeže, pokud se připravují na ústní zkoušky v zařízení, mají hmotné zabezpečení včetně školního stravování (viz § 117 odst. b) školského zákona).

 

 

 

 

 

Zpracovala:

Z. Koukalová

18.10. 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: PaedDr. Vladimír Zelený
Vytvořeno / změněno: 6.2.2008 / 6.2.2008
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Oddělení vnitřní kontroly

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze