Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis z porady vedoucích školních jídelen

 

 
 

Zápis z porady vedoucích zařízení školního stravování kraje Vysočina konané ve dnech 12.,13.,14.,17.,18. 9. 2007 po okresech Jihlava, Třebíč, Pelhřimov, Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou ve spolupráci s odbory školství ve spolupráci s odbory školství obcí s rozšířenou působností

 

Přítomni dle prezenční listiny

 

Program:

      1)   Úvod

2)      Hygienické předpisy – Ing. Ludmila Věříšová, CSc.

3)      Vystoupení potravinářských firem.

4)      Výkaz o činnosti zařízení školního stravování Z 17-01.

5)      Školní a závodní stravování – odpovědi na dotazy vedoucích jídelen.

 

 

Přivítání hostů a všech přítomných na poradě vedoucích zařízení školního stravování. V úvodu všichni přítomní byli seznámeni s dopisem pí Olgy Johanidesové, která jim mimo jiné děkovala za jejich dosavadní práci. Zároveň přála klid, pohodu, dobré zázemí na škole,  hodně zdaru a spokojené strávníky v novém školním roce.

 

Ad 2)  Platné hygienické předpisy  - Ing. Ludmila Věříšová, CSc.

 

      -     zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů      

-         zákon č. 471/2005 Sb., uvedeny všechny změny souvisejících zákonů

-         zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků

-         balíček hygienických předpisů EU

-         povinnosti stanovené jsou v nařízeních ES č. 852/2004 o hygieně potravin

-         ES 853/2004 ( o hygieně potravin živočišného původu )

-         ES 854/2004 ( o úřední kontrole potravin živočišného původu )

-         ES 882/2004 ( o úředních kontrolách za účelem ověřování zda jsou dodržovány právní předpisy….)

-         z celého balíčku má pro jídelny největší význam nařízení ES č. 852/2004 

-         nařízení ES č. 178/2002  stanoví zásady, požadavky a postupy týkající se bezpečnosti potravin

-         vyhláška MZd ČR č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, co z ní zůstává

-         vyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti  v některých oborech ochrany zdraví

-         vyhláška č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz

-         nařízení ES 852/2004 platné od 1.1. 2006, kde se mimo jiné říká, že provozovatel nese veškerou odpovědnost za bezpečnost potravin ( zdravotní nezávadnost pokrmu ve všech fázích jakékoliv manipulace s pokrmy, látkami, surovinami, polotovary určenými pro jejich přípravu )

-         upřesnění požadavků v jednotlivých kapitolách I. až XII.

-         upozornění na Zpravodaj z roku 2006 článek v příloze č. 2 – o požadavcích na potravinářské podniky  (údržba, čištění, vhodné skladování potravin, osvětlení, kanalizace, kritické body…)

-         provozní a hygienické požadavky na uspořádání prostor, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, větrání a ochrana proti hmyzu, podlahové povrchy a jejich údržba, povrchy stěn atd., provoz musí být uspořádán tak, aby umožňoval uplatňování správné výrobní praxe a postupů založených na zásadách HACCP

-         ošetření, zpracování potravin, kritické body a co by měl provozovatel dodržovat, aby byla výroba pokrmů bezpečná

-         požadavky na přijímané a zpracované potraviny ve školní jídelně, mít přehled o všech potravinách na skladě

-         požadavky na skladování a přepravu potravin a pokrmů, způsob přepravy, přepravní prostředky a vhodnost ložného prostoru i údržbu, účinnou sanitaci kontejnerů, termoportů, dodržovat u vyvážené stravy teplotu, zapsat čas naplnění nákladu a čas do kdy vydat pokrm

-         požadavky na vnitřní vybavení provozovny, údržba, sanitační opatření a plán na jejich provádění, kde by mělo být uvedeno, kdo co uklízí, čím a jak často se to provádí, ke kontaminaci dochází použitím kontaminovaných surovin (např. vejce, drůbež, kořenová zelenina), kontaminovaným náčiním (pracovní plochy, nádoby…), strojním zařízením u kterého nebylo provedeno dokonalé vyčištění (mlýnky, hnětače, řezačky), infikovaným pracovníkem ( průjmová onemocnění, kožní onemocnění), vnášením potravin ve znečištěných obalech, závady v odstraňování odpadů, biologická kontaminace ( zamezit přístupu hmyzu),  fyzikální kontaminace (zamezit znečištění rez, smetí atd.)

-         bezpečné nakládání s potravinovým odpadem, v čistotě udržovat prostory určené k likvidaci odpadů, třídění do označených uzavíratelných nádob a co nejrychlejší odstraňování, likvidace firmou, která je k tomu určena (nemohou být uzavírány smlouvy s fyzickou osobou na likvidaci odpadu)

-         zajištění pitné vody, dostatek studené i teplé vody po celou dobu provozu zařízení, pitná voda a způsob použití užitkové vody, nesmí se ředit pokrmy teplou vodou z kohoutku, velká pravděpodobnost kontaminace mikroorganismů do hotového jídla

-         dodržování zásady osobní a provozní hygieny, udržovat vysoký stupeň osobní čistoty, nošení, údržba a čistota ochranných oděvů, zdravotní stav zaměstnanců – zaměstnanec musí neprodleně ohlásit onemocnění nebo jeho příznaky a popřípadě jejich příčinu provozovateli potravinářského podniku, zdravotní průkaz musí mít zaměstnanec u sebe a na vyzvání ho předložit orgánu veřejného zdraví

-         požadavky na suroviny,  bezpečné zacházení s potravinami a jejich uskladnění, dodržovat teplotní řetězce (studené, teplé)

-         provozovatelé musí zajistit, aby nad osobami zacházejícími s potravinami byl prováděn dohled a aby tyto osoby byly poučeny a proškoleny v otázkách hygieny potravin přiměřeně k jejich pracovní činnosti

-         osoby odpovědné za vývoj a používání postupů podle čl. 5 odst. 1 tohoto nařízení nebo za provádění příslušných doporučení byly odpovídajícím způsobem školeny v používání zásad HACCP

-         kontrolní pracovník státního zdravotního dozoru je oprávněn prověřovat znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a při jejich nedostatečné znalosti rozhodnout o tom, že osoba znalosti nemá

-         v tomto případě nemůže tato osoba až do doby úspěšného složení zkoušky před komisí zřízenou příslušnou KHS vykonávat činnost na kterou byla přijata

-         zajištění proškolení personálu, frekvence školení není stanoveno, vstupní vzdělávání, opakovaná školení v případě změny nebo nedostatků, pravidelná školení a vždy dokladováno zápisem, školitel může být vedoucí školní jídelny

-         požadavky na zdravotní stav osob, zásady osobní hygieny při práci, zásady hygienicky nezávadného čištění a dezinfekce

-         technologie výroby, hygienicky nezávadný režim přepravy, skladování a uvádění do oběhu epidemiologicky rizikových výrobků

-         alimentární nákazy a otravy z potravin ( základní znalosti o jejich vzniku a šíření dále i zásadách předcházení)

-         seznámení s některými body kontroly krajskou hygienickou stanicí na provozech školního stravování

 

ad 4)   Statistické výkaznictví

 

Všechna zařízení školního stravování zapsaná do rejstříku, a to i zařízení školního stravování při školských ubytovacích zařízeních,  při školských zařízeních preventivně výchovné péče dále zařízení školního stravování  pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy. Jestliže v rejstříku je zapsáno více odloučených pracovišť (provozoven, dříve podsoučástí) téhož zařízení školního stravování, sestavuje se výkaz za každé odloučené pracoviště.

Pokud je pod jedním IZO vykazováno více odloučených pracovišť na samostatných výkazech nesmí být žádný výkaz jejich sumářem.

Pro rychlejší hledání výkonového výkazu a metodiku pro tisk je adresa: htt://www.uiv.cz/clanek/96/1317

-         po elektronickém odeslání výkazu vytisknete výpis dat výkazu, musí tam být jméno   zpracovatele, razítko organizace, podpis ředitele a zašlete ho na adresu zpracova- telského místa / stává se, že chybí razítko, podpis ředitele …./

-         pro školy a školská zařízení zřizovaná obcí je zpracovatelské  místo obecní úřad s rozšířenou působností /odbor školství/

-         pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem, registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou je zpracovatelským místem odbor školství příslušného krajského úřadu pověřený pracovník zpracovatelského místa překontroluje data z vytištěného výkazu s tím co jste zaslali poštou s výkazem, který byl Vámi zaslán v elektronické podobě –pokud údaje souhlasí a komentář odpovídá, teprve pak může být výkaz v elektronické podobě zaslán na ÚIV

-         jestliže zjistíte dodatečně chyby nebo nepřesnosti ve výkaze provedete opravu, ale jen po dohodě s pracovníkem zpracovatelského místa / znovu zaslat výkaz v tištěné podobě/

-         pokud dojde ke sloučení škol/školských zařízení, budou všechny údaje za uplynulý školní rok vyplněny na výkaze za školu/školská zařízení, pod kterou daná škola/školská zařízení přešla

-         pokud škola/školské zařízení zanikne a na příslušném výkaze jsou požadovány údaje za uplynulý rok, bude vyplňovat samostatný výkaz s IZO, které škola či zařízení používala - v záhlaví výkazu bude tato zpravodajská jednotka označena jako negativní

-         pokud jsou  všechny údaje za uplynulý rok nulové, zařízení výkaz neodesílá

-         sledujte dodatky k metodice, které mohou být průběžně během měsíce října doplňovány

-         ředitelství vyplní a odešle tolik výkazů Z 17-01, kolik tlačítek má v pořizovacím programu na stránce svého ředitelství

-   kód určující o jaké zařízení školního stravování se jedná, musí být vždy v souladu  s typem školního zařízení – v případě, že typ uvedený v rejstříku neodpovídá skutečnosti, je třeba kontaktovat ÚIV RNDr.Jílovského

 

L11 školní jídelna, L12 školní jídelna – vývařovna, L13 školní jídelna – výdejna

kódy činností a funkce zařízení může se objevit kritická chyba při chybném vyplnění

1-     běžná jídelna,     2- jídelna při běžném ubytovacím zařízení,     3- ústavní výchova,

9- náhradní stravování,     

0= výdejna dovážející stravu ze zařízení zapsaného do rejstříku

1= školní jídelna

2= vývařovna

3= výdejna dovážející stravu ze zařízení nezapsaného do rejstříku

tlačítka jídelna mimo provoz A,  jídelna v provozu N

způsob odvozu  a dovozu stravy uvádí se nyní  ANO nebo NE (dříve E nebo I)

 

-   náhradní stravováníŠkola zabezpečuje pro své žáky stravování na základě smlouvy s jinou osobou poskytující stravovací služby podle § 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, a na toto stravování přispívá, sestaví za ně samostatný výkaz, i když v tomto případě nejde o zařízení školního stravování. V tomto výkaze bude uvedeno IZO a název vykazující školy. Budete vyplňovat oddíl I., v oddíle III. jen sloupec 2 a 3, oddíl V a oddíl XXXVI. Oddíly II., IV., VI. A VII. se nevyplní.

Pokud škola stravuje své žáky ve více takových zařízeních, sestaví jen jeden výkaz za všechny stravované žáky. Je-li pod jedním ředitelstvím více škol, sestaví jeden výkaz za všechny stravované žáky. Pokud jedna právnická osoba vykonává činnost více škol, sestavuje se rovněž jeden výkaz. Za náhradní stravování se pro účely tohotovýkazunepovažuje, dováží-li škola stravu ze zařízení nezapsaného do rejstříku a vydává-li jive vlastní výdejně vlastními pracovníky.

Školní jídelny – výdejny nesestavují výkaz jen v těchto případech:

-         do výdejny se dováží strava ze zařízení zapsaného do rejstříku, které je součástí jiné  právnické osoby a stravu vydávají pracovníci vyvařujícího subjektu ( vše vykáže vyvařující jídelna)

-         do jídelny se dováží strava ze zařízení nezapsaného do rejstříku a stravu vydávají pracovníci vyvařujícího subjektu (jde o náhradní stravování).

Pokud existují údaje za uplynulý školní rok o školním stravování za zrušené zařízení nebo zařízení s přerušenou činností (zařízení je mimo provoz ), tak zřizovatel, správní úřad nebo nástupnická organizace musí předložit výkaz.

-         jídelny typu L12nevyplňují odd. I a V, odd. III, sl. 2, 3 vzhledem k tomu, že se všechna jídla odváží, (nemají vlastní zapsané strávníky) nevyplňují v oddíle I a V ani zapsané vlastní strávníky v podobě vlastních zaměstnanců

-         jídelna typu L13může mít současně vařená i vydaná jídla v případě, že některá jídla sama připravuje ( je to většinou u MŠ, kde obědy se dováží a přesnídávky a svačiny zabezpečuje výdejna)

 

     -     sledování státního občanství - Rozlišují se cizinci buď ze zemí EU nebo cizinci mimo země EU.

Toto sledování cizinců je podle § 20, odst.3 školského zákona. Aby nedocházelo k tvrdostem zákona, byl školský zákon doplněn do §183 nový odstavec 7, který umožňuje v souladu se Směrnicí Rady EU 2003/109/ES o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobými rezidenty-pohlížet na občany těchto zemí, kteří v některém státě EU (včetně České republiky) získali postavení dlouhodobého rezidenta, jako na občany zemí EU ( podrobnosti najdete v právních výkladech č.2/2006 pod bodem 11). Z toho plyne, že děti, žáci, studenti s jiným než českým státním občanstvím mají přístup ke vzdělávání, které neposkytuje stupeň

vzdělání, a školským službám za stejných podmínek jako státní občan České republiky a při sestavování výkazů se pohlíží na ně jako na cizince z EU. Pokud pobývají oprávněně na území České republiky a pokud jsou:

       -    státním občanem jiného členského státu EU

       -    rodinným příslušníkem státního občana ČR nebo jiného členského státu EU

       -  osobou s postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území ČR nebo jiného členského státu EU

Toto sledování cizinců je vyvoláno požadavky rozpisu státního rozpočtu.

Nepřidělují se rozpočtové prostředky na děti v MŠ, na žáky ZUŠ a na děti, žáky, studenty účastníky ve školských zařízeních ze zemí mimo EU.

-    vykazování strávníků cizinců - V oddíle I, ř. 0112a a 0112b se sledují strávníci cizinci podle nároku na prostředky státního rozpočtu podle pokynů výše uvedených. Rozdíl výše zmíněného řádku v tomto oddíle I tvoří cizinci, kteří nemají nárok na finanční prostředky ze státního rozpočtu. Strávníci s postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta se ve výkaze vykazují stejně jako ze zemí EU, proto v oddíle I se budou uvádět v ř. 0112b. Strávníci cizinci bez nároku na prostředky ze státního rozpočtu se uvádějí XXXVI a jejich počet musí souhlasit s rozdílem řádků 0112a a 0112b v odd. I.

-   vykazovaní strávníci – děti, žáci a studenti, kterým je zajišťováno stravování v rámci hmotného zabezpečení, plného přímého zabezpečení nebo v rámci preventivně výchovné péče formou celodenních služeb nebo internátních služeb, se uvádějí strávníci podle toho z jaké jsou školy a podle toho jaká jídla odebírají ve vykazující jídelně

-   ostatní pravidelně stravovaní (ř.0113) – rozumí se stravovaní v rámci vedlejší činnosti včetně pracovníků škol a to i tehdy, je-li příprava hrazena z hlavní činnosti

-   jiní pracovníci – tím se rozumí  pracovníci při přípravě a výdeji stravy ( cukráři, uzenáři atd.) nepatří sem uklizečky, školníci, pracovníci určeni k dozoru, údržbáři atd.

- jídelny, které mají strávníky z více zařízení musí zaslat podrobný komentář k výkonovému výkazu Z 17-01, ( kde sumární čísla např. v oddíle I  řádek 0106 až 0113), tak aby bylo jasné ze které organizace se strávníci v daném zařízení stravují

 

Termín pro předání výkazů zpracovatelskému místu v elektronické podobě a současněs vytištěným a potvrzeným výpisem dat je do 11. listopadu 2007. Zpracovatelská místa mají jen velmi málo času na kontrolu, protože do 15. listopadu/ v případě dodatečných opravnejpozději do 21.11./ musí už být předány výkazy do ÚIV. Termíny pro předávání jsou stanoveny s ohledem na tvorbu výstupů ze zpracování, především podkladů pro rozpis prostředků státního rozpočtu. Opravy před tímto závazným termínem  jsou možné jen ve zvlášť odůvodněných případech a pouze po dohodě se zpracovatelským místem, který se pak spojí s odpovědnou zpracovatelkou v ÚIV.

 Po termínu už nebude možno provádět v datech opravy! 

 

 

Ad 5)  Školní a závodní stravování -  odpovědi na dotazy vedoucích školních jídelen

 

Jak je možné, že bývalým učitelům naší školy, kteří odešli do důchodu od školského úřadu, může být poskytováno za sníženou úhradu jedno jídlo denně, ale bývalým našim učitelům, kteří odešli do důchodu od okresního úřadu, jídlo za sníženou úhradu nemůže být poskytováno?

Příspěvkové organizace, které vznikly buď přeměnou z rozpočtové, nebo příspěvkové organizace ze škol bez právní subjektivity, (před účinností zákona č. 250/2000 Sb.,) před koncem roku 2000 měly postupovat podle § 31 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí v České republice, ve znění pozdějších předpisů. Na tyto organizace byli bývalí zaměstnanci, tj. včetně důchodců, převedeni. V tomto případě, kdy příspěvková organizace zabezpečuje závodní stravování ve vlastním zařízení závodního stravování, může být podle ust. § 33b zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v tomto zařízení závodního stravování poskytnuto za sníženou úhradu jedno hlavní jídlo denně těmto převedeným důchodcům.

Podmínkou poskytnutí jednoho hlavního jídla denně za sníženou úhradu je, že toto umožňuje kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis. Sníženou úhradou se rozumí pořizovací cena surovin snížená o poskytnutý příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb.

Pokud se jedná o důchodce, kteří odešli do důchodu od bývalých okresních úřadů, řídí se zákonem č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, nestanoví žádného právního nástupce okresních úřadů, pouze stanoví, ve kterých případech přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů některých zaměstnanců, zařazených k výkonu práce v okresních úřadech, na jiné subjekty. Poměrná část prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb přešla dnem 1.1. 2003 na předškolní zařízení, školy a školská zařízení zřízené jako příspěvkové organizace podle ustanovení  § 24 odst. 4 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 284/2002 Sb., ale neupravuje problematiku bývalých zaměstnanců okresních úřadů, kteří odešli do prvního důchodu od okresních úřadů.

 

Pracovníci základní školy se stravují ve školní jídelně jiné základní školy. Bylo by možné ve dnech, kdy smluvní jídelna nevaří, poskytovat pracovníkům stravenky?

V době, kdy se ve smluvně zajištěné školní jídelně nevaří, tak je možné umožnit stravování zaměstnancům i formou stravenek. Tyto stravenky je možno poskytnout pouze zaměstnancům v pracovním poměru. Zaměstnanci, kteří pracují na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tyto stravenky dostat nemohou (vyhláška 114/2002 Sb., § 5, odst.1.). Závodní stravování mohou tyto osoby využít jen ve vlastním stravovacím zařízení organizace.

 

Odpověď Ing. Olgy Hanzlové Jak je to se zaúčtováním čipových karet.

Čipové karty jsou majetkem školského zařízení. U nákupu karet účtovat jako o provozním materiálu způsobem A s využitím účtu 112 – materiál na skladě. V prvním kroku při předávání se nejedná o prodej čipové karty, ale o její zapůjčení  strávníkům. Výdej karet do použití bude spotřeba tohoto materiálu (501 – D 112). Strávníci platí zálohu za cenu pořízení, která bude zálohou k vyúčtování  na účtu 324 (MD 261 – D 324). Vrácení použitelné karty zpět bude u strávníka, který ji vrací, účtováno výdajovým pokladním dokladem MD 324 – D 261 a při použití karty pro jiného strávníka se zaúčtuje opět příjem do pokladny a vznik zálohy k vyúčtování MD 261 – D324.  Ztráta média ( např. pokud nevrátí kartu) novou si kupuje a pak to bude výnos na účtu 649 – Jiné ostatní výnosy, který vyrovná spotřebu další karty ze zásoby účtu 112.

 

Jak se máme zachovat, když si učitelé přejí odnášet jídlo v jídlonosičích.

Žádným předpisem není upravena možnost odnášení jídla v jídlonosičích. Manipulace s jídlonosiči představuje však při výdeji jídla nebo při jejich plnění riziko mikrobiální kontaminace, které je možno zvládnout přijmutím vhodných opatření v rámci systému HACCP. Na straně druhé je v § 2 odst. 7 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, uvedeno, že stravování konzumují strávníci v provozovnách školního stravování. Dále pak je třeba říci, že zaměstnavatel by měl určit vnitřním předpisem  podmínky, za jakých se budou jeho zaměstnanci stravovat a tím by byl problém vyřešen.

 

Jak reagovat na požadavek rodičů zajistit dietní stravování pro své dítě ve školní jídelně.

Bližší podmínky školního stravování jsou upraveny vyhláškou MŠMT ČR 107/2005 Sb., o školním stravování. Toto stravování se řídí výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin.  Školní jídelny poskytují běžný standart, pro zdravou věkovou skupinu. Proto je na zvážení provozovatele stravovacích služeb zavázat se k tomu a dietní pokrmy poskytovat. Ve školském zákoně není ošetřeno zajišťování těchto speciálních stravovacích služeb a nesouvisí s poskytováním školního stravování. Zaváže-li se k tomu školní zařízení že plynou z toho mnohé povinnosti jako např. vytvoření dobrých provozních podmínek pro zajištění přípravy dietních pokrmů, sledování a evidence výživových norem musí být odděleně od školního stravování, pokud by to dieta vyžadovala musí být zajištěn nákup speciálních potravin, tvorba  cen a kalkulace, spolupráce s odborníky lékaři a především musí být provedeno školení pracovníků, kteří budou dietní stravu připravovat. Zvýšené náklady na tuto činnost je možné hradit z finančních prostředků získaných z vlastních příjmů nebo z prostředků zřizovatele. Rodič nesmí do zařízení přinášet potraviny, z nichž by kuchařka měla vařit dietní stravu.

 

Stanovisko legislativního odboru MŠMT ohledně neodhlášených obědů nemocných dětí.

Každé zařízení školního stravování musí zvolit takovou organizaci provozu a tak upravit podmínky odhlašování a přihlašování jídel ve svém vnitřním předpisu (§ 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon), aby bylo zaručeno plnění zákona, tj. aby nedocházelo k neoprávněnému odběru jídel v rámci školního stravování. Tento vnitřní řád jsou děti, žáci a studenti povinni dodržovat, pokud s ním byli seznámeni v souladu s § 30 odst. 2 uvedeného zákona. O školní stravování se jedná pouze v době pobytu strávníků ve škole nebo školském zařízení. Je nutné rozlišovat, zda jde o školní jídelnu, která je zřízena státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, nebo jinými právnickými osobami.

1.) V prvním případě, kdy se úplata za školní stravování řídí § 5 vyhlášky č. 107/2005 Sb., nelze strávníkovi za neodhlášené a neodebrané jídlo prvního dne jeho neplánované nepřítomnosti (např. nemoci) účtovat, ani na něm požadovat jinou výši úplaty než je výše finančního normativu na jídlo, které mělo být strávníkem odebráno. Zákon č. 561/2004 Sb., ani vyhláška č. 107/2005 Sb., jinou výši úplaty neumožňuje.

Vychází se z předpokladu, že strávník přihlášený ke stravování ve školní jídelně si jídlo z důvodu náhlého onemocnění nemůže předem odhlásit. Bude-li však strávník nemocen několik dní, pak od druhého dne jeho nemoci, kdy nebude přítomen ve škole nebo školském zařízení, se už nejedná o školní stravování (s odkazem na § 122 odst.2 zákona č.561/2004 Sb.) a právnická osoba by mu mohla (podle názoru odboru 14) za určitých podmínek za neodhlášené a neodebrané jídlo účtovat a požadovat úhradu finanční částky stanovené vedením školy v jiné výši, než je úplata za poskytnuté jídlo v rámci školního stravování, ovšem pouze za předpokladu, že právnická osoba vykonávající činnost takovéto školní jídelny bude mít v předmětu své činnosti doplňkovou činnost, např. stravování jiných osob. V takovém případě by pak jídlo takovému strávníkovi bylo školní jídelnou vyúčtováno (popř. by mu mohlo být i poskytnuto) v rámci doplňkové činnosti, a to za cenu stanovenou pro tyto jiné osoby, kterým je poskytováno jídlo v rámci doplňkové činnosti.

V případě, že by tomu tak nebylo, mohla by být na strávníkovi právnickou osobou vykonávající činnost školní jídelny požadována za neodhlášené a neodebrané jídlo částka ve výši úplaty za toto jídlo (ve výši finančního normativu) stanovené pro školní stravování a další částka z titulu náhrady škody (podle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) ve výši rovnající se adekvátní části provozních nákladů (tedy věcných a mzdových) připadajících na zhotovení jídla. O tom by měl být strávník předem informován, a v případě jeho žádosti, by navíc požadovaná částka měla být školní jídelnou doložena.

Povinnost strávníka k úhradě ceny neodhlášeného a neodebraného jídla musí být v obou případech obsažena ve vnitřním řádu školní jídelny.

2.)  Jinak je tomu v případě školní jídelny zřízené jinou právnickou osobou v níž výše úplaty za školní stravování není řízeno zákonem č. 561/2004 Sb., ani vyhláškou č. 107/2005 Sb., upravena. Úplata za poskytování jídla ve školní jídelně takového zřizovatele je věcí dohody strávníka, respektive jeho zákonného zástupce a právnické osoby vykonávající činnost školní jídelny. Může si po dohodě stanovit povinnost úhrady i jiné částky, než cenu neodhlášeného a neodebraného jídla.

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala:

Zlata Koukalová

Krajský úřad kraje Vysočina

odbor školství, mládeže a sportu

oddělení organizace školství

Žižkova 57

587 33 Jihlava

e-mail: koukalova.z@kr-vysocina.cz

tel. 564 602 855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: PaedDr. Vladimír Zelený
Vytvořeno / změněno: 6.2.2008 / 6.2.2008
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Oddělení vnitřní kontroly

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze