Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis z 8. jednání Rady pro rozvoj lidských zdrojů

 

 
 

Zápis z 8. jednání Rady pro rozvoj lidských zdrojů

ze dne 28. listopadu 2007

 

přítomní: viz prezenční listina

 

program jednání:

1.      Zahájení

Místopředseda RRLZ V. Pavlosek uvítal hosty a členy RRLZ a zahájil jednání a předal slovo P. Novákovi, zástupci Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, jednomu z autorů materiálu „Krize učňovského školství ve stavebnictví a návrh jejího řešení“.

 

2.      Problematika učňovského školství ve stavebnictví

P. Novák

-         hlavním zaměřením materiálu „Krize učňovského školství ve stavebnictví a návrh jejího řešení“ je analyzovat situaci ve stavebnictví, jak a proč tato kritická situace ve stavebních odvětvích vzniká.

-         při tvorbě tohoto dokumentu spolupracovali s MPSV, MP, MMR, NUOVem. Materiál byl zaslán na všechny kraje, s osmi kraji byla navázána spolupráce.

 

V. Pavlosek

- dotaz na A. Štěrbovou, proč MŠMT zastává v této věci negativní postoj a nepřipojilo se k řešení problematiky stavebních odvětví.

 

A.      Štěrbová

- odpověď – není zaměstnána na MŠMT, nezná podrobnosti tohoto konkrétního případu. Obecně - v kompetenci MŠMT je vydávat legislativní návrhy, rámcové vzdělávací programy pro jednotlivé obory (včetně stavebních).

 

P. Novák

-          Není východiskem zaměstnávat nekvalifikované cizince, je třeba i pracovníků do „špičkových řemeslných profesí“. Je třeba podpora zájmu rodičů žáků o stavební řemeslo.

 

J. Hrdlička

-          proč se jedná pouze o stavebnictví, problematika absence kvalifikovaných pracovníků se dotýká většiny řemeslných odvětví

-          materiálu jsou srovnávané nesrovnatelné systémy školství jednotlivých zemí.

-          zvýšit počet žáků odborných škol

-          využít rezerv na úřadech práce

-          využít pracovní síly cizinců

 

P. Novák

-          národní hospodářství nelze řešit

-          různá úroveň maturit

 

P. Toman

-          kvalita počátečního i dalšího vzdělávání je na školách poskytována i využívána

-          oblast stavebních profesích je s rodiči, žáky a firmami projednávána

-          na školách dochází ke sdružování maturitních a učňovských oborů – žák přijatý do maturitního oboru má nedostačující prospěch pro tento obor, je přijat do oboru učňovského,

-          žáci jsou motivováni poskytováním výhod ze strany firem, které poskytují odborný výcvik

-          možnost po dosažení maturitního vysvědčení po dalším studiu po dobu jednoho roku získat výuční list (lze i u žáků, kteří u maturitní zkoušky neprospěli)

-          přednost zručnosti žáka před vědomostními dovednostmi.

 

A. Novák potvrdil zkušenosti P. Tomana

 

V. Jabulka (zástupce velké stavební firmy)

-          poskytují žákům odborný výcvik, připravuje si tak vlastní zaměstnance. Žáci jsou vázaní smlouvou, po dobu studia jim firma poskytuje finanční stipendium a po ukončení vzdělávání je vázán několika letým pracovním poměrem, pokud zaměstnanec tuto smlouvu poruší je povinen část vkladu do jeho vzdělávání vrátit.

 

Diskuse:

-          firmy si musí své zaměstnance vychovat

-          firmy by měly mít své zástupce, kteří budou zastávat funkci výchovných poradců na základních školách

-          snižování kapacit gymnázií

-          v důsledku poklesu porodnosti není dostatečné množství žáků, kteří by pokryli stávající potřeby všech odvětví

-          firmy zapomínají na uchazeče o zaměstnání na úřadech práce

-          dle průzkumu se podniky na Vysočině v průměru méně věnují vzdělávání vlastních zaměstnanců

-          v materiálu „Krize učňovského školství ve stavebnictví a návrh jejího řešení“ chybí specifikace zdrojů, z nichž autoři čerpali údaje

-          neexistují národní strategie, které by charakterizovaly vývoj v jednotlivých odvětvích; výsledkem je vysoká neurčitost při posuzování perspektivnosti, resp, změn v jednotlivých povoláních (Nikdo neví, jaké z povolání je perspektivní – „všechny jsou perspektivní“, nejsou pro toto stanoveny žádná kritéria.)

 

M. Brodinová

-          poukazuje na obdobnou situaci v zemědělství, výše zmiňovaný materiál předložila prezidentovi Agrární komory České republiky, jako podklad pro vypracování materiálu pro návrh řešení kritické situace v zemědělství

-          nezodpovědný přístup ke vzdělávání v souvislosti s cenou vzdělávání. Žák který, ukončil vzdělání zaměřený na druh odvětví, měl by se i nadále této profesi věnovat.

-          Informovat veřejnost o nákladech na vzdělávání, motivovat rodiče ke zvýšené zodpovědnosti při výběru povolání a vzdělávání.

 

K. Ubr:

-          vzhledem k různé náročnosti maturitních zkoušek, mají nevypovídající charakter

-          při propagaci a motivaci žáků a rodičů klást důraz na odvětví jako celek

-          krajský úřad nepodporuje navyšování kapacit u některých oborů (např. kuchař, kadeřník, automechanik)

-          podpora rozvoje technického myšlení v základních školách

 

P. Kesl:

-          strana 2 dole – tvrzení o neregulované a nabídce gymnázií a o snazší cestě k maturitě na gymnáziích neodpovídá reálné situaci v kraji Vysočina

-          strana 10 tabulka – údaje v tabulce jsou nereálné, není zřejmá metodika výpočtu

 

F. Bláha (zástupce menší stavební firmy):

-          jako malá firma nejsou schopni finančně podporovat podmínky stavebních profesí

-          motivace: „doživotní renty“ pro stavební dělníky

-          příspěvky na vzdělávání v oborech, kterých je nedostatečné množství na trhu práce

 

Z. Ludvík:

-          dochází ke stále redukci oborů

-          systémové projekty kraje (adaptabilní školy)

-          podporováno technické vybavení škol

-          podpora máločetných oborů

 

3.      Usnesení

Vzhledem k tomu, že RRLZ nebyla usnášeníschopná, bylo dohodnuto, že usnesení bude projednáno na následujícím jednání. Ke znění usnesení proběhla diskuse, na jejímž základě je připraven pracovní návrh usnesení pro příští jednání.

 

Pracovní návrh pro jednání RRLZ

RRLZ bere na vědomí materiál Krize učňovského školství ve stavebnictví a návrh jejího řešení, konstatuje, že obdobná situace je i v jiných, zejména technických odvětvích a ke zlepšení situace doporučuje:

ústředním orgánům veřejné správy, a to zejména MPSV, MŠMT, MPO realizovat opatření zaměřená na

-          snížení „štědrosti“ sociálního systému ve vztahu k nezaměstnaným občanům s cílem zvýšení zaměstnanosti,

-          zpracování strategické vize vývoje jednotlivých průmyslových odvětví,

-          systémovou finanční podporu profesního vzdělávání dospělých,

-          vytvoření podmínek pro vstup kvalifikovaných odborníků a dělníků ze zahraničí

regionálním partnerům, zaměstnavatelům a vzdělavatelům na území kraje Vysočina rozvíjet aktivity zejména v oblastech:

-          rekvalifikací dospělých nezaměstnaných a zájemců pro žádané profese

-          marketingu a image odvětví stavebnictví ve veřejnosti

-          rozvoje technické tvořivosti, technického myšlení ve školách s důrazem na 2. stupeň základních škol

-          síťě odborně zaměřených středních škol a struktury oborů.

 

 

 

 
Zodpovídá: PaedDr. Vladimír Zelený
Vytvořeno / změněno: 5.2.2008 / 5.2.2008
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze