Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Životní prostředí Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Monitoring perzistentních organických látek v ovzduší na území kraje Vysočina

Od ledna 2008 probíhá na území kraje Vysočina monitoring perzistentních organických látek.
 

 
 

Monitoring perzistentních organických látek v ovzduší na území kraje Vysočina

 

Od ledna 2008 probíhá na území kraje Vysočina monitoring perzistentních organických látek Perzistentní organické látky (anglická zkratka POPs, Persistent Organic Pollutants) jsou látky dlouhodobě setrvávající v prostředí a v již velice malých dávkách způsobují hormonální poruchy a ohrožují rozmnožování živočichů i člověka. Díky své „trvanlivosti“ mohou putovat až stovky kilometrů od svého zdroje a rozšířit se tak do prostředí. Za typické představitele POPs jsou považovány polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs), které vznikají především ze spalování fosilních paliv. Typicky se tyto látky uvolňují při nedokonalém spalovacím procesu. Do prostředí se tedy dostávají zejména při výrobě energie, spalování odpadů, ze silniční dopravy, při zpracování ropy, při výrobě hliníku, z metalurgických procesů, při výrobě koksu, asfaltu, při výrobě cementu, z rafinerií, krematorií, z požárů a také při kouření cigaret. Ve všech případech, kdy pozorujeme vznik sazí a tmavého kouře, vznikají velká množství PAHs, které člověk přijímá především potravou a ze vzduchu.

Pro jejich účinnou kontrolu je třeba mít informace o jejich zdrojích, přenosu a zejména o koncentracích, ve kterých se v prostředí vyskytují. Tyto údaje včetně posuzování účinnosti jakýchkoli opatření není možné sledovat a vyhodnotit bez dlouhodobého měření.

Sledování těchto látek na území kraje Vysočina je realizováno Masarykovou univerzitou v Brně - Výzkumným centrem pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii (RECETOX) ve spolupráci s odborem životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina a Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě.

Vzorkování je prováděno pasivními vzorkovači na území vybraných pěti měst: Jihlava, Pelhřimov, Humpolec, Žďár nad Sázavou a Třebíč a celkem 7 lokalit postihuje jak čistě obytné, tak i smíšené a průmyslové zóny na území kraje Vysočina. V každé uvedené lokalitě bude odebráno a stanoveno celkem šest vzorků, doba odběru jednoho vzorku jsou vždy čtyři týdny.

Jedná se o úvodní etapu monitoringu, v níž budou, mimo jiného, vybrány lokality pro dlouhodobý monitoring. Tyto lokality budou následně zařazeny do celorepublikové modelové monitorovací sítě.

Projekt je úzce provázán s celou řadou obdobných aktivit, které výzkumné centrum RECETOX realizuje v mnoha dalších státech střední a východní Evropy (více informací na  http://monet-ceec.eu/).

Výsledky monitoringu budou zpracovány do závěrečné zprávy, která bude obsahovat mimo interpretaci výsledků krajském i celostátním měřítku i doporučení dalšího postupu při sledování výše uvedených látek v ovzduší na území kraje.

 

Více informací: Rostislav Habán, 564 602 514, haban.r@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Pavla Bendová
Vytvořeno / změněno: 30.1.2008 / 30.1.2008 | Zveřejnit od: 30.1.2008
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí > Ochrana ovzduší > Sledování kvality ovzduší

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze