Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Mládež a sport

Mobilní verze webu

Zápis z 1. jednání Rady pro rozvoj lidských zdrojů ze dne 16. 1. 2008

 

 
 

Zápis z 1. jednání Rady pro rozvoj lidských zdrojů

ze dne 16. ledna 2008

 

přítomní: viz prezenční listina (dva členové RRLZ přišli v průběhu jednání – neúčastnili se hlasování prvního a pátého bodu jednání)

 

Program jednání:

1.      Zahájení

2.      Návrh globálních grantů kraje v rámci OP VK (Ing. Jana Hadravová, Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina)

3.      Informace o projektu Informačního datového skladu v oblasti profesního vzdělávání
(Ing. Petr Švíka)

4.      Prezentační materiál k TVD 2007 (Ing. Petr Švíka)

5.      Závěry z diskuse o materiálu „Krize učňovského školství ve stavebnictví a návrh jejího řešení“

6.      Různé

 

 

1.      Zahájení

Místopředseda RRLZ V. Pavlosek přivítal členy RRLZ a zahájil jednání.

 

 

2.      Návrh globálních grantů kraje v rámci OP VK

V. Pavlosek představil J. Hadravovou a předal jí slovo, aby členy RRLZ informovala o globálních grantech kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. J. Hadravová seznámila členy RRLZ s průběhem přípravy globálního grantu OP VK v kraji Vysočina (prezentace je přílohou: „GG OP VK“).Jednou z příloh žádosti o globální granty v OP VK je  doklad o jejich projednaní se sociálními partnery v kraji Vysočina tedy i v RRLZ.

Diskuse:

-         možnosti minimalizace časových prodlev při zasílání finančních prostředků příjemci po schválení monitorovací zprávy

-         v souvislosti se zkušenostmi s realizováním různých projektů by měla být realizace grantových projektů z globálního grantu jednodušší

-         ke změně dokumentace bude pravděpodobně docházet i nadále, hlavně v návaznosti na měnící se legislativu

-         hodnocení žádostí – zvolit, co nejvhodnější způsob hodnocení tak, aby posuzování projektů bylo co nejobjektivnější, nastavení jasných kritérií, vhodnou formou je hodnotící komise

-         problematika křížového financování

-         maximální finanční limity pro projekty

 

Usnesení:

RRLZ bere na vědomí informaci o globálních grantech kraje v oblasti počátečního vzdělávání v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a doporučuje jejich realizaci v kraji Vysočina.

 

Návrh usnesení byl přijat všemi přítomnými členy RRLZ: 11 pro, nikdo proti, nikdo se hlasování nezdržel

 

 

3.      Informace o projektu Informačního datového skladu v oblasti profesního vzdělávání

viz. příloha „IS datový sklad“

Pro naplňování a využívání je nutná spolupráce s různými organizacemi a institucemi.

 

 

4.      Prezentační materiál k TVD 2007

P. Švíka informoval o průběhu akcí  realizovaných v rámci aktivit  Pod stanem a Pod střechou.

viz. přílohy: „Prezentace TVD pro RRLZ“, „Prezentace TVD 2007“ (7 příloh)

 

Diskuse k TVD pro 2008:

-         sestavit pracovní skupinu ze zástupců RRLZ

-         do 27. 2. 2008 sestavit koncepci na TVD 2008 (příští jednání RRLZ)

-         projednání v radě kraje v ½ března

-         zapojit obce a města

-         možnost finanční podpory z finančních prostředků EU

-         TVD by mělo probíhat ve všech krajích ve stejném termínu – návrh do školské komise Rady asociace krajů

-         Aktivity realizované v rámci TVD 2007, by měly být opakovány i v následujících ročnících, měly by být podporovány dostatečnými finančními prostředky, aby neztratily úroveň

-         zvážit organizaci zahajovacího dne TVD 2008 v kraji Vysočina

 

Pracovní skupina:

-          Jaroslav Bezchleba (koordinátor)

-          Jitka Číhalová

-          Zuzana Pěchotová

-          Petr Švíka

-          Kamil Ubr

-          zástupce měst a obcí – určen na dalším jednání

 

Členové RRLZ jednomyslně schvalují zástupce pracovní skupiny TVD 2008, 11 pro, nikdo proti, nikdo se hlasování nezdržel

 

 

5.      Závěry z diskuse o materiálu „Krize učňovského školství ve stavebnictví a návrh jejího řešení“

Usnesení:

RRLZ bere na vědomí materiál Krize učňovského školství ve stavebnictví a návrh jejího řešení, konstatuje, že obdobná situace je i v jiných, zejména technických odvětvích a ke zlepšení situace doporučuje:

ústředním orgánům veřejné správy, a to zejména MPSV, MŠMT, MPO realizovat opatření zaměřená na

-          snížení „štědrosti“ sociálního systému ve vztahu k nezaměstnaným občanům s cílem zvýšení zaměstnanosti,

-          zpracování strategické vize vývoje jednotlivých průmyslových odvětví,

-          systémovou finanční podporu profesního vzdělávání dospělých,

-          vytvoření podmínek pro vstup kvalifikovaných odborníků a dělníků ze zahraničí

regionálním partnerům, zaměstnavatelům a vzdělavatelům na území kraje Vysočina rozvíjet aktivity zejména v oblastech:

-          rekvalifikací dospělých nezaměstnaných a zájemců pro žádané profese

-          marketingu a image odvětví stavebnictví ve veřejnosti

-          rozvoje technické tvořivosti, technického myšlení ve školách s důrazem na 2. stupeň základních škol

-          sítě odborně zaměřených středních škol a struktury oborů.

 

Členové RRLZ návrh usnesení schvalují, 12 pro, 1 proti (usnesení neklade dostatečně silný důraz na řešení situace), nikdo se hlasování nezdržel

 

 

 

 

6.      Různé

OP LZZ

K. Ubr a J. Hrdlička na příští jednání připraví informace.

 

Další jednání RRLZ se uskuteční ve středu 27.  2. 2008 ve 13:00 hod.

 

Zapsala: Z. Škrdlová

 

 

Za správnost: V. Pavlosek, místopředseda RRLZ

 

 

Přílohy:

-          GG OP VK

-          IS datový sklad

-          Zhodnocení TVD 2007

-          Prezentace TVD 2007

 

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: PaedDr. Vladimír Zelený
Vytvořeno / změněno: 24.1.2008 / 24.1.2008
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport > Mezinárodní spolupráce > Dokumenty

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze