Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 10/2007

7. prosinec 2007
 

 
 

Zápis ze zasedání

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 10/2007

konaného dne 7. 12. 2007

 

Přítomni:

1. Bambusová Jaroslava

7. Šmardová Hana

2. Běhounek Jiří (předseda)

8. Štrobl Richard

3. Havlík Miroslav

9. Topolovská Marie

4. Kafoňková Simona

10. Veselý Jaroslav (místopředseda)

5. Novotný Vladimír

11. Švarcová Věra (tajemnice)

6. Pokorná Soňa

 

Nepřítomni (omluveni):

1. Preininger Tomáš

2. Snížek Tomáš

3. Straková Jaroslava

Hosté:

1. Miláček Václav (KrÚ)

2. Měrtlová Soňa (OSVZ)

3. Nedvědová Kateřina (OSH)

 

Návrh programu:

1.      Zahájení zasedání, schválení programu;

2.      Kontrola úkolů ze zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 9/2007;

3.      Zhodnocení činnosti zdravotní komise za rok 2007;

4.      Plán činnosti zdravotní komise na rok 2008;

5.      Různé;

6.      Závěr.

 

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů

Jiří Běhounek, předseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina, přivítal přítomné, hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl program jednání – ten byl všemi přítomnými schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Kontrola úkolů ze zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 9/2007

Předseda shrnul závěry, usnesení a úkoly z minulého zasedání komise.

 

3. Zhodnocení činnosti zdravotní komise za rok 2007

J. Běhounek konstatoval, že se domnívá, že zdravotní komise pracovala velmi dobře. Dodal, že se spolupráce mezi zdravotní komisí, Odborem sociálních věcí a zdravotnictví (dále jen „OSVZ“) a dalšími subjekty zlepšila. Členové zdravotní komise spolupráci ocenili.

V. Švarcová poděkovala za OSVZ komisi a předsedovi za dobrou spolupráci.

 

4. Plán činnosti zdravotní komise na rok 2008

J. Běhounek okomentoval a doplnil podkladový materiál „Plán činnosti zdravotní komise na rok 2008“.

 

Usnesení 028/10/2007/Zdk
Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

schvaluje „Plán činnosti zdravotní komise na rok 2008“ a ukládá J. Běhounkovi předložit v lednu „Plán činnosti zdravotní komise na rok 2008“ Radě kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

5. Různé

J. Běhounek rozdal členům SWOT analýzu ke „Zdravotnímu plánu kraje Vysočina“. Rozebral  tento materiál a dodal, že se jím bude komise zabývat na lednovém zasedání. Žádá všechny členy komise o zodpovědné vyplnění přiložených tabulek. V případě nejasností mohou členové komise kontaktovat paní Buřičovou z OSVZ, tel. 564 602 816, e-mail: buricova.d@kr-vysocina.cz. Nepřítomným členům doručí SWOT analýzu ke „Zdravotnímu plánu kraje Vysočina“ koordinátor.

Na zasedání se dostavila S. Kafoňková a H. Šmardová.

J. Běhounek informoval členy o uskutečnění 1. semináře Dny bezpečí, který proběhl 3. 12. 2007 v Jihlavě. Dodal, že zájem o tento seminář nebyl velký. Po stránce organizační byl seminář zajištěn výborně. Přítomní právníci nedokázali odpovídat na všechny otázky.

Členové komise, kteří se zúčastnili tohoto semináře se shodli na tom, že byl organizačně výborně zajištěný a poděkovali všem organizátorům. V. Novotný dodal, že právníci, kteří tam byli, nemohou znát odpovědi na všechny otázky nastolené ve zdravotnictví.

Rozvinula se krátká diskuse na téma zdravotní dokumentace.

Z diskuse vyplynulo, že je problém s možností nahlížení do zdravotní dokumentace. V současné době nemohou nahlížet žákyně zdravotních škol ani vyučující. Je nutno řešit individuálními pracovními smlouvami. Z důvodu ochrany osobních údajů se nesmí podávat informace o pacientovi bez jeho souhlasu a ani po telefonu. Hrozí žaloby na ochranu osobnosti.

Rozvinula se krátká diskuse ohledně smluv s praktickými lékaři.

Z diskuse vyplynulo, že do konce roku smlouvy s praktickými lékaři asi nebudou. Smlouva by se měla podepisovat jen tehdy, když v ní bude dopsán úhradový dodatek, jinak bude smlouva neplatná.

J. Veselý informoval členy Zdk o poplatcích u lékaře a jejich vztahu k DPH. Z těchto poplatků se DPH neodvádí.

J. Běhounek předal informaci členům Zdk, že H. Šmardová se zúčastní výběrového řízení na primáře dětského oddělení v třebíčské nemocnici.

J. Veselý informoval, že by měl vzniknout úřad, který by dohlížel na zdravotní pojišťovny. Úředníky bude jmenovat Parlament ČR a neměli by být jmenováni opakovaně. Měla by nastat transformace zdravotních pojišťoven na akciové společnosti. Postup přechodu zdravotních pojišťoven na a. s. není zcela jasný. Především u oborových zdravotních pojišťoven se současné době neví, komu pojišťovny patří.

 

6. Závěr

Jiří Běhounek poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. Před zasedáním Zdravotní komise 9. 1. 2008 vedoucí OSVZ JUDr. Švarcová a koordinátor M. Šalanda domluví návštěvu kardiocentra v 15:00. Členové Zdk budou informováni v pozvánce. Zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 1/2008 se uskuteční ve středu 9. 1. 2008 od 16:00 v zasedací místnosti A-2.15.

 

Jiří Běhounek v. r.

předseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

 

Zpracoval Martin Šalanda dne 12. 12. 2007.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 14.12.2007 / 14.12.2007

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze