Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 10/2007

12. prosinec 2007
 

 
 

Zápis z jednání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 10/2007

konaného dne 12. 12. 2007

 

Přítomni:

1. Jiří Antonů

6. Tomáš Křišťan

2. Zdeněk Dobrý

7. Vladislav Nechvátal

3. Zdeněk Forman

8. Vladimír Novotný (předseda)

4. Jaroslav Hulák (místopředseda)

9. Zbyněk Pípal

5. Bohumil Kotlán

10. Anna Krištofová (tajemnice)

 

Hosté:

1. Miroslav Houška (člen Rady kraje Vysočina)

2. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomiky a podpory)

 

Návrh programu:

1.      Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení a úkolů;

2.      Zpráva o Kontrole stavu podpory kraje ztrátové autobusové a železniční dopravy;

3.      Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření;

4.      Návrh rozpočtu na rok 2008 – poslední změny;

5.      Diskuse a různé;

6.      Závěr.

 

1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení a úkolů

Jaroslav Hulák, místopředseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, přivítal přítomné a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Z důvodu neúčasti pana Jiřího Antonů na začátku zasedání, byl bod č. 2 zařazen za bod č. 3. Jaroslav Hulák přednesl návrh programu - tento návrh byl schválen 6 hlasy.

 

Místopředseda shrnul závěry a úkoly ze zasedání výboru č. 9/2007. Konstatoval, že všechny úkoly byly splněny. Členové komise obdrželi od Miroslava Houšky e-mail, ve kterém informoval o investičních akcích v dopravě a stavebních akcích do dvou milionů Kč za rok 2007 a jejich zhotovitelích. Přímo na zasedání informoval členy o financování busty Gustava Mahlera. Uvedl, že celkové náklady budou ve výši 1 820 tis. Kč. Tvorba busty se pozdržela ze zdravotních důvodů autora. Harmonogram oslav se neustále utváří.

K zápisu z minulého zasedání výboru nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

-          „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2007“;

-          „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 7. 12. 2007“.

Přímo na zasedání členové obdrželi materiál „Vývoj daňových příjmů v období: leden – prosinec 2007“ (doplněno o údaje za prosinec).

 

Anna Krištofová tyto materiály okomentovala. Informovala, že za 11 měsíců tohoto roku bylo naplněno 100% rozpočtovaných příjmů a že prosincové příjmy budou nad rozpočet. Vývoj příjmů je velmi příznivý jak pro kraj Vysočina, tak i pro obce. Nejdůležitější položkou daňových příjmů je daň z přidané hodnoty, která tvoří polovinu daňových příjmů, 2. nejvýnosnější položkou je daň z příjmů právnických osob.

Zdeněk Dobrý vznesl dotaz týkající se rozpočtového opatření č. 335, kapitoly Zdravotnictví. Zda je správně uvedeno, že jde o usnesení rady kraje. Anna Krištofová vysvětlila, že o chybu nejde.

 

Usnesení 034/10/2007/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

přehled rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2007 a vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 7. 12. 2007.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

Na zasedání se dostavil Jiří Antonů.

 

 

3. Zpráva o Kontrole stavu podpory kraje ztrátové autobusové a železniční dopravy

Jiří Antonů informoval členy komise, že byl společně s panem Bohumilem Kotlánem přizván do kontrolní skupiny kontrolního výboru Kontrola stavu podpory kraje ztrátové autobusové
a železniční dopravy. Bohumil Kotlán se však jednání nezúčastnil, svoji nepřítomnost členům výboru vysvětlil.

Jiří Antonů uvedl, že proběhla v rámci kontroly dvě jednání – jedno na jaře a druhé na podzim. Na prvním jednání došlo k upřesnění zadání úkolu, toho co by měla skupina přesně kontrolovat. Byla podána informace, o tom, co je kontrolováno ministerstvem dopravy. Bylo dohodnuto, že kontrola se zúží na oblast zkušebních provozů a na nově zaváděné linky. Kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky.

 

Na zasedání se dostavil Tomáš Křišťan.

 

K tomuto tématu se rozvinula krátká diskuse. Zdeněk Dobrý konstatoval, že je rád, že kontrola proběhla, důležitá je však otázka načasování kontroly, bylo by vhodné kontrolu provádět na konci roku.

Miroslav Houška doplnil, že jeden kilometr přepravy autobusovou linku stojí kraj 15 Kč, vlakovou dopravou je to 57 Kč.

 

Usnesení 035/10/2007/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o Kontrole stavu podpory kraje ztrátové autobusové a železniční dopravy.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

4. Návrh rozpočtu na rok 2008 – poslední změny

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

-          „Změnový dokument k návrhu rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008“.

 

Anna Krištofová tento materiál okomentovala. Informovala, že návrh rozpočtu kraje na rok 2008, který finanční výbor doporučil Radě kraje Vysočina ke schválení by doplněn o drobné změny
a takto bude předložen na jednání zastupitelstva kraje dne 18. 12. 2007.

V návrhu došlo k těmto změnám:

kapitola Kultura:

-          realizace pomníku plukovníka Josefa Jiřího Švece u příležitosti 90. výročí založení ČR (208 tis. Kč na pokrytí celkových nákladů na zhotovení sochy a 52 tis. Kč na zajištění souvisejících doprovodných aktivit) – celková částka 260 tis. Kč – tato položka byla přesunuta z dalších možných požadavků Odboru kultury a památkové péče (dále jen „OKPP“) do kapitoly Kultura na § 3319 Ostatní záležitosti kultury;

-          do dalších možných požadavků OKPP zařazena položka Připomenutí výročí obcí a měst (příprava zásad zastupitelstva kraje) – částka 2 000 tis. Kč;

-          na § 3314 Činnosti knihovnické, je část příspěvku na provoz pro Krajskou knihovnu Vysočiny zdrojově kryta z dotace od města Havlíčkův Brod, tato dotace byla navýšena z původní částky 6 000 tis. Kč na novou částku 6 500 tis. Kč. V souladu s tímto byly rovněž upraveny příjmy rozpočtu kraje.

kapitola Informatika:

-          do dalších možných požadavků Odboru informatiky (dále jen „OI“) byla přidána položka Podpora mezinárodní konference Východoevropské dny – eGovernment 2008 (částka 130 tis. Kč);

-          do dalších možných požadavků OI byla přidána položka Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu systémové výstavby a financování datových úložišť veřejné správy na území kraje Vysočina (částka 7 000 tis. Kč).

 

Zdeněk Dobrý uvedl, že nebyly do návrhu rozpočtu zařazeny položky, které byly požadovány na minulém zasedání finančního výboru. Šlo o přidělení dotace na akci Pohár vítězů národních pohárů mužů v softbalu v roce 2008, dále na akci Přístavba sociálního zařízení k horské chatě Zdobnice a o žádost o zařazení akce Roštejn Jazz do VIP akcí na rok 2008.

Miroslav Houška upřesnil, že žádosti byly radou kraje projednány a že pokud se Pohár vítězů národních pohárů mužů v softbalu v roce 2008 osvědčí, měl by být zařazen do kapitoly Školství nebo do VIP akcí. Akci Roštejn Jazz vyhověno nebylo z důvodu, že by měla být možnost financování z grantového programu. Přístavbou sociálního zařízení k horské chatě Zdobnice se rada kraje taktéž zabývala, mapovala, kde taková zařízení v kraji Vysočina jsou. Je třeba se systémově zabývat tím, co s nimi.

 

Na zasedání se dostavil Vladimír Novotný.

 

Usnesení 036/10/2007/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

změny a doporučuje je Zastupitelstvu kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 3 se zdrželi).

 

 

5. Diskuse, různé

Vladimír Novotný informoval členy, že plán činnosti finančního výboru bude předložen na prosincovém jednání Zastupitelstva kraje Vysočina.

 

 

6. Závěr

Předseda poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

 

 

 

Vladimír Novotný v. r.

předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zpracovala a zapsala Dana Uchytilová dne 12. 12. 2007.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 14.12.2007 / 14.12.2007

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze