Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2002

 

 
 

 

Plán činnosti Kontrolního výboru ZK Vysočina

 

 

1)      Výbor se schází podle potřeby, nejméně však 4x za rok.

 

 

2)      Výbor zejména kontroluje:

 

a)      Plnění schválených usnesení ZK a RK.

 

b)     Dodržování právních předpisů ostatními výbory a krajským úřadem na úseku samostatné působnosti a dodržování obecně závazných vyhlášek kraje.

 

c)      Činnost pracovníků krajského úřadu jejichž činnost spočívá v zabezpečování samostatné působnosti kraje a plnění opatření stanovených ZK a  RK (včetně problematiky správy bytů a nebytových prostor, pronájmů a prodejů nemovitostí a veřejných soutěží).

 

d)     Vyřizování stížností a připomínek zastupitelů a občanů v oblasti samostatné působnosti a kontrola realizace přijatých opatření v této věci.

 

e)      Z pověření zastupitelstva organizační složky, organizace a právnické osoby zřízené krajem Vysočina, nebo v nichž má kraj majetkový podíl, nebo které zabezpečují pro kraj práce a služby v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy. Kontroly jsou zaměřovány zejména na plnění úkolů ve vztahu ke kraji.

 

 

3)      V roce 2002 bude výbor provádět kontroly v následujících   oblastech v členění dle jednotlivých čtvrtletí:

 

a)                              V prvním čtvrtletí roku 2002 provede výbor kontrolu zejména

-         plnění vybraných usnesení zastupitelstva a rady kraje přijatých v  roce 2001 souvisejících se samosprávnou činností kraje v oblasti školství se zaměřením na převody majetku a problematiku zřizovaných příspěvkových a rozpočtových organizací

-         dodržování právních předpisů krajským úřadem na úseku samostatné působnosti v oblasti školství

-         dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti výborem pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost

 

 

b)                             Ve druhém čtvrtletí roku 2002 provede výbor kontrolu zejména

-         plnění vybraných usnesení zastupitelstva a rady kraje přijatých v  roce 2001 a prvním čtvrtletí  roku 2002 souvisejících se samosprávnou činností kraje v oblasti dopravy a kultury  se zaměřením na převody majetku a problematiku zřizovaných příspěvkových a rozpočtových organizací

-         dodržování právních předpisů krajským úřadem na úseku samostatné působnosti v oblasti dopravy a kultury

-         dodržování právních předpisů krajským úřadem na úseku samostatné působnosti v oblasti výběrových řízení, které se uskutečnily v roce 2001

 

c)                              Ve třetím čtvrtletí roku 2002 provede výbor kontrolu zejména

-         plnění vybraných usnesení zastupitelstva a rady kraje přijatých v  roce 2001 a prvním pololetí roku 2002 souvisejících se samosprávnou činností kraje v oblasti regionálního rozvoje a majetkem kraje

-         dodržování právních předpisů krajským úřadem na úseku samostatné působnosti v oblasti regionálního rozvoje a majetku kraje

-         dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti výborem regionálního rozvoje

 

d)                              Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2002 provede výbor kontrolu zejména

-         plnění vybraných usnesení zastupitelstva a rady kraje přijatých v  letech 2001 a 2002 souvisejících se samosprávnou činností kraje v oblastech sociálních věcí a zdravotnictví  se zaměřením na převody majetku a problematiku zřizovaných příspěvkových a rozpočtových organizací

-         dodržování právních předpisů krajským úřadem na úseku samostatné působnosti v oblastech sociálních věcí a zdravotnictví

-         dodržování právních předpisů krajským úřadem na úseku samostatné působnosti v ekonomické oblasti a oblasti zemědělství a lesního a vodního hospodářství

-         dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti finančním výborem

 

e)                              Při přípravě kontrol bude výbor vycházet ze schválených pravidel kontrolní činnosti výboru. Mimo oblastí uvedených pod písmeny a) až d) tohoto článku  bude výbor provádět kontroly i v dalších oblastech  vyplývajících z článku 2) tohoto plánu činnosti dle aktuálních potřeb.

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 1.8.2002 / 1.8.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze