Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysočina bezpečný region

Mobilní verze webu

Plán činnosti Komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina na rok 2001 a 2002

 

 
 

Plán činnosti komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina na období 2001-2002

 

Cíle komise pro životní prostředí

Mezi nejdůležitější činnosti komise bude patřit příprava a projednávání koncepčních materiálů jako podkladů pro jejich projednávání v radě a zastupitelstvu. Nejprve se bude jednat o spolupráci při aktualizaci Programu rozvoje kraje. Jedním z prvních oborových dokumentů projednávaných komisí bude Krajská koncepce hospodaření s odpady. Další koncepce bude třeba připravit v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (ekologické výchovy), při jejíž přípravě se počítá se spoluprací například s komisí volnočasových aktivit ad. V roce 2002 bude vhodné rozpracovat strategii a koncepci ochrany přírody a krajiny. Po novele zákonných předpisů v oblasti ochrany ovzduší přijdou na řadu koncepční materiály v ochraně ovzduší. V oblasti vody se jedná o plán rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVKUC), který bude spíše náležet do náplně činnosti komise zemědělské, ale obě komise by v této oblasti měly úzce spolupracovat.

 

Druhým hlavním okruhem komise pro životní prostředí bude sledování významných událostí a problémů životního prostředí (s regionálním dopadem) a navrhovat pro radu způsob jejich řešení.

 

Komise bude plnit aktuálně zadávané operativní úkoly od Rady kraje Vysočina, úzce spolupracovat s krajským úřadem a ostatními institucemi pracujícími v oblasti životního prostředí v kraji.

 

 

Rozvržení činnosti komise na jednotlivé měsíce

 

Listopad 2001

 

Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina

-         zásobování vodou a čištění odpadních vod

-         ochrana krajiny a zavádění principů TUR

 

 

Prosinec 2001

 

Krajská koncepce hospodaření s odpady – první etapa

-         problematika koncepčních prací v nakládání s odpady

-         průběh zpracování Krajské koncepce hospodaření s odpady

-         výsledky první etapy zpracování Krajské koncepce hospodaření s odpady

-         problematika skládky v Pozďátkách

 

 

 

 

 

 

Leden 2002

 

Environementální výchova vzdělávání a osvěta (EVVO)

-         výjezdní zasedání na Středisku Chaloupky (Kněžice)

-         plán práce a zpracování koncepce EVVO

-         spolupráce s komisí pro výchovu vzdělání a zaměstnanost v otázkách  enviromentální. výchovy, vzdělávání a osvěty

 

 

Únor - březen 2002

 

Voda a jiné investice

-         zmapování rozhodujících investičních akcí v životním prostředí (koncepce čistíren odpadních vod).

-         velké ekologické zátěže (skládka Pozďátky, uranový průmysl, …)

 

 

Duben až květen  2002

 

Koncepce v ŽP

-         Krajská koncepce hospodaření s odpady – druhá a třetí etapa

-         zmapování koncepcí obcí a dalších mikroregionů

 

 

Červen 2002

 

Využití krajiny

-         řešení vztahu turistiky a životního prostředí (s přihlédnutím na ekonomiku regionů)

 

 

Září - říjen 2002

 

Krajská koncepce hospodaření s odpady – čtvrtá a pátá etapa

-         výsledky čtvrté a páté etapy zpracování Krajské koncepce hospodaření s odpady

 

 

Listopad 2002

 

Ochrana přírody a krajiny

-         spolupráce s neziskovými organizacemi, pracujícími v oblasti životního prostředí (SCHKO, ČSOP, Bezjaderná Vysočina atd), mapování jejich akcí, spolupráce se subjekty, které požadují zřízení dalších CHKO atd.

-         koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v kraji Vysočina

-         Natura 2000

-         péče o zvláště chráněná území

 

 

 

 

 

Prosinec 2002

 

Krajská koncepce hospodaření s odpady – šestá etapa

-         výsledky šesté etapy zpracování Krajské koncepce hospodaření s odpady

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 1.8.2002 / 16.7.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region > Orgány krizového řízení kraje > Bezpečnostní komise RK > 2004-2001

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze