Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Plán činnosti Zemědělské komise Rady kraje Vysočina na rok 2002

 

 
 
 
 
Plán činnosti zemědělské komise Rady kraje Vysočina na rok 2002

 

            Zemědělská komise plní úkoly Rady kraje Vysočina, spolupracuje s jednotlivými odbory Krajského úřadu kraje Vysočina a s dalšími orgány státní správy a samosprávy a organizacemi, jejichž činnost souvisí s působností komise. Komise úzce kooperuje s komisí pro životní prostředí (KŽP) a to zejména v otázkách týkajících se ochrany vod.

            Plán činnosti komise na první pololetí roku 2002 je členěn na dvouměsíční cykly. Druhé pololetí členěno nebylo, vzhledem k tomu, že nelze blíže specifikovat, kdy lze danou problematiku komisi předložit k projednání. Předpokládá se, že by se v průběhu roku konalo maximálně 6 jednání zemědělské komise.

 

Celoročně:

 

-          připomínkovat vyhlášky a koncepce zaslané KrÚ související s působností zemědělské komise

 

Rozvržení činnosti zemědělské komise na r. 2002:

 

Leden – únor 2002:

-          informace o nových právních předpisech ve vztahu k zemědělství (vodní zákon, zákon o vodovodech a kanalizacích, myslivecký zákon)

-          zmapování nejdůležitějších investičních akcí v životním prostředí, týkajících se zejména ochrany vod (koncepce ČOV) – společné jednání s KŽP

-          problematika velkých ekologických zátěží (skládka Pozďátky na okrese Třebíč, uranový průmysl aj.) – společné jednání s KŽP

-          seznámení členů komise s konečnou verzí Programu rozvoje kraje Vysočina

 

Březen - duben  2002:

-          prezentace Projektu ochrany vod povodí řeky Dyje zástupci VAS, a.s. (spolupráce s KŽP)

-          zhodnocení optimalizace středního a učňovského zemědělského školství (přizvání zástupce odboru školství, mládeže a sportu)

-          prezentace Regionálního plánu implementace směrnic EU (přizvání zpracovatele, popř. zástupců MZe)

 

Květen – červen 2002:

-          zalesňování pozemků s horší bonitou, informace o příspěvcích v lesích (pracovníci OLVHZ KrÚ kraj Vysočina)

-          prezentace veškerých podpor z resortu MZe do zemědělství

-          agroturistika v kraji Vysočina

 

Červenec – prosinec 2002:

-          podpůrné programy zemědělství pro rok 2002 s návrhem na r. 2003 – nař. vl. 505/2000 ve znění 500/2001 Sb. a 86/2001 Sb., ve znění 454/2001 Sb. (zhodnocení zástupci zemědělských agentur)

-          informace k programu Sapard

 

-          analýza akcí k financování z Fondu rozvoje kraje (dílčí cíl 1.3. Ekonomická stabilizace venkova, dílčí cíl 3.3. Optimalizace rozvoje energetických a vodohospodářských sítí)

-          Program rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina (PRVKÚC)

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 1.8.2002 / 1.8.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze