Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Sociální komise Rady kraje Vysočina č. 7/2002

24. červenec
 

 
 

                Zápis ze zasedání Sociální komise č.7/2002

    Rady kraje Vysočina

          konaného dne 24. 7. 2002 v Jihlavě

 

Přítomno:

-          7 členů sociální komise (viz presenční listina)

-          JUDr. Božena Dolejská – tajemnice komise

 

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení

2.      Informace o Fondu Vysočina

3.      Informace o sociálně – demografické analýze kraje

4.      Nestátní neziskové organizace v kraji Vysočina

5.      Diskuse, závěr

 

  1. Zahájení jednání

 

          Bc. Ladislav Bárta, předseda sociální komise, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné členy. Přednesl program 7. zasedání sociální komise, který byl bez připomínek přijat. Předseda v několika větách shrnul závěry z minulého zasedání sociální komise.

 

  1. Informace o Fondu Vysočina

 

     Tohoto bodu jednání se ujala paní Marie Ostatnická, která je předsedkyní řídícího výboru grantového programu „Podaná ruka“. Podrobně informovala o rozsáhlé činnosti řídícího výboru, o průběhu, hodnocení a samotném výběru zaslaných projektů. Dále tlumočila stanoviska jednotlivých členů řídícího výboru. Při podpoře projektů se nedostalo na projekty v oblasti protidrogové prevence. Zde bylo doporučeno, aby se tato specifická problematika řešila samostatným grantovým programem.

      Tajemnice komise, JUDr. Božena Dolejská, pohovořila o počtu došlých projektů. Konstatovala, že z 55 žádostí byly vybrány 34 projekty a k nim rozdělena finanční částka ve výši

3 725 000 korun. Také uvedla, že veškeré vyhodnocení a i ostatní informace, týkající se grantových programů naleznou zájemci na webových stránkách. Dále hovořila o skutečnosti, že do 30. července se budou projednávat připomínky spolu s radními a bude se hovořit i o novém, připravovaném grantovém programu, který bude vypsán na září letošního roku.

Závěrem tohoto bodu byla vedena všeobecná diskuse o systému hodnocení projektů a rozdělování finančních částek pro jednotlivé projekty. Opětovně zde zazněla připomínka, že v našem kraji bude řada projektů, kterým bude nutné poskytnout stabilnější financování přímo přes rozpočet kraje. 

 

3.      Informace o sociálně – demografické analýze kraje

 

          Předseda sociální komise, Bc. Ladislav Bárta, ještě krátce zhodnotil nelehkou funkci řídícího výboru grantových programů a předal slovo JUDr. Boženě Dolejské, která členům komise podala informace o připravované anotaci obsahu sociálně – demografické analýzy kraje Vysočina. Tajemnice hovořila o tom, že cílem analýzy je získat informace potřebné pro optimalizaci sítě sociálních služeb v kraji Vysočina pro tvorbu sociální politiky kraje a zpracování rozvojových sociálních programů. V této souvislosti připravuje sociální odbor kraje podrobné podklady pro zpracování analýzy, což se příznivě projeví na celkových nákladech této analýzy. Provedená analýza bude zdrojem a impulsem pro hledání a vysvětlení důvodů odlišností a pro koncipování návrhů na řešení, např. na rozvoj sociálních aktivit v regionu a stanovení priorit, pro doplnění sítě sociálních služeb a pro volbu celkové strategie rozvoje a ochrany lidského potencionálu regionu a bude sloužit jako výchozí pozice pro vyjednávání s ostatními, zejména nestátními subjekty. Paní Dolejská uvedla, že do sociálně – demografické analýzy patří zejména:

 

-          stav a vývoj populace (pohyb obyvatel)

-          charakteristika zaměstnanosti

-          charakteristika příjmů rodin

-          charakteristika sociálních služeb

-          návrhy optimalizace sítě

 

Tajemnice komise na závěr konstatovala, že celá koncepce by měla být ukončena v říjnu 2002 a poté by byla předložena Zastupitelstvu kraje Vysočina.

V tomto bodě byla dále poskytnuta zevrubná informace o průběhu delimitace pracovníků okresních úřadů kraje Vysočina. Tuto problematiku krátce shrnula v to, že se již  připravují pracovní smlouvy pro ty zaměstnance, kteří chtějí přejít na Krajský úřad v Jihlavě. S tímto bodem také souvisí převod zřizovatelských funkcí na jednotlivá sociální zařízení, která jsou nyní ve správě okresních úřadů a která od 1.1. 2003 přejdou pod náš kraj. Také k tomuto úkolu dostali členové komise informace.

 

4.      Nestátní neziskové organizace v kraji Vysočina

 

K tomuto bodu jednání podala JUDr. Dolejská informaci, že v současné době jsou podnikány kroky k realizaci projektu komunitního plánování v našem kraji. Za náš kraj nyní prodělávají 3 zástupci (1 z krajského úřadu a 2 ze samospráv obcí) školení pro tento způsob řešení sociální problematiky. Při komplexním řešení komunitního plánování, bude také žádoucí spolupracovat s jednotlivými nestátními neziskovými organizacemi (dále jen NNO).

Předseda sociální komise, Bc. Ladislav Bárta, informoval přítomné o současném postupu v podávání projektů NNO na jednotlivé resorty a státní instituce. Jedná se o žádosti o dotace na rok 2003. V této souvislosti bude kraj posuzovat jednotlivé projekty a poskytovat stanoviska. Zástupci NNO v této souvislosti upozorňují na způsob řešení financování projektů, protože ve formulářích žádostí jsou dotazování na podporu ze strany krajského úřadu, uvedl předseda.  Tuto záležitost je nutné řešit komplexně a v brzké době, protože termíny pro odevzdávání projektů jsou převážně do 30.9. 2002.

 

Usnesení 008/07/2002/SocK

Sociální komise Rady kraje Vysočina

doporučuje,

aby se Rada kraje zabývala otázkou financování projektů NNO s ohledem k přijatému Programu   rozvoje kraje Vysočina a stanovila svoje priority v této oblasti.

 

 

            Po prázdninách se také bude pokračovat v setkávání se zástupci NNO v jednotlivých okresech našeho kraje. Předseda komise také seznámil přítomné se záměrem NNO na uspořádání všeoborové krajské konference NNO v kraji Vysočina, jejíž předběžný termín je stanoven na 12.10. 2002 v Jihlavě. V současné době je ustavena pracovní skupina pro přípravu této konference, která se pravidelně schází. Záměrem NNO je navázat úzkou spolupráci s krajem Vysočina a začít naplňovat princip partnerství ve všech směrech.

 

 

 

       5.   Různé, závěr

 

            Předseda Bc. Ladislav Bárta otevřel diskusi k projednávaným bodům dnešního zasedání.

 

 

 

            Na závěr předseda sociální komise, Bc. Ladislav Bárta, poděkoval všem přítomným za účast a sdělil termín dalšího zasedání, který byl stanoven na 5. září 2002 v 9.00 hod. na Krajském úřadě v Jihlavě, Romana Havelky 4.

 

                                                                                                 Bc. Ladislav Bárta, v.r.

                                                                                               předseda sociální komise

                                                                                                   Rady kraje Vysočina

 

 

 

Zápis ze zasedání sociální komise, byl pořízen na základě záznamu dne 24. 7. 2002

Zapsala dne 25. 7. 2002 Radka Šimůnková

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 1.8.2002 / 1.8.2002

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze