Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2007

10. září 2007
 

 
 

Zápis ze zasedání

Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2007

konaného dne 10. září 2007

 

Přítomni:

1. Zdeněk Blažek

5. František Kavina

2. Marie Černá (místropředsedkyně)

6. Zdeněk Novák

3. Milan Havlíček

7. Miroslav Báňa

4. Vítězslav Jonáš (předseda)

 

Nepřítomni:

1. Miroslav Houška

2. Hana Žáková

3. Martin Černý (tajemník)

Hosté:

1. Tomáš Čihák (ORR KrÚ)

2. Martina Kršňáková (ORR KrÚ)

Program:

1.             Prohlídka a představení činnosti centra ERUDIC;

2.             Zahájení;

3.             Kontrola usnesení;

4.             Aktuální informace z odboru regionálního rozvoje;

5.             Průběžná informace o přípravě kraje na čerpání strukturálních fondů v plánovacím období 2007 – 2013, stav projednání Regionálního operačního programu, připravenost kraje;

6.             Příprava slavnostního otevření kanceláře Stálého zastoupení kraje Vysočina v Bruselu;

7.             Informace o grantovém schématu z ESF – Adaptabilita;

8.             Informace o přípravě projektů do dopravní infrastruktury kraje Vysočina;

9.             Informace o projektu energetické úspory na majetcích kraje Vysočina;

10.         Koncepční materiály – informace o připravovaných materiálech;

11.         Diskuse a různé;

12.         Závěr.

 

 

1. Prohlídka a představení činnosti centra ERUDIC

P. Švíka, regionální manažer vzdělávacího centra ERUDIC, provedl členy Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina (dále jen „VRR“) centrem ERUDIC. Dále představil činnost tohoto centra.

V. Jonáš poděkoval P. Švíkovi za vyčerpávající informace.

 

2. Zahájení

Vítězslav Jonáš, předseda VRR, přivítal členy VRR a hosty jednání. Přednesl návrh programu, ten byl 7 hlasy schválen.

 

 

3. Kontrola usnesení

V. Jonáš okomentoval usnesení přijatá na minulém zasedání VRR a konstatoval jejich plnění. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

4. Aktuální informace z odboru regionálního rozvoje

M. Černá informovala členy  VRR o změnách organizační struktury Krajského úřadu kraje Vysočina. Martin Černý se stal ředitelem Sekce pro rozvoj regionu. Na Odboru regionálního rozvoje vzniklo nové Oddělení grantových programů. Ředitelem Sekce pro službu veřejnosti se stal Miroslav Březina a ředitelkou Sekce ekonomiky a podpory se stala Eva Janoušková.

T. Čihák dodal, že Oddělení grantových programů se skládá ze zaměstnanců, kteří již pracovali na Odboru regionálního rozvoje a jsou doplněni o zaměstnance z Odboru školství, mládeže a sportu od pana Ubra.

 

Usnesení 019/03/2007/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální informace z odboru regionálního rozvoje.

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

5. Průběžná informace o přípravě kraje na čerpání strukturálních fondů v plánovacím období 2007 – 2013, stav projednání Regionálního operačního programu, připravenost kraje

M. Černá okomentovala tento bod. Dodala, že je snaha o to, aby byl projekt NUTS II Jihovýchod schválen. Byla již schválena 3. verze ROPu. Celý program prošel všemi potřebnými ministerstvy, 3. září byl odeslán do Bruselu. Za celé plánovací období po dohodě s Jihomoravským krajem můžeme získat až 3 miliardy 200 mil. Kč, které budou využity na opravy silnic v kraji Vysočina. V ROPu jsou také projekty nemocnic. Jihomoravský kraj bude investovat do letiště.

Z. Novák vznesl dotaz, zda je projekt i na železniční dopravu? Že by z hlavního nádraží bylo nákladní nádraží a městské nádraží by zůstalo osobní nádraží. M. Černá odpověděla, že projekt tohoto typu je možný. Řešilo by se to stejně jako v Havlíčkově Brodě. Vnitřní uspořádání města si musí Jihlava řešit sama. V. Jonáš dodal, že všechny tyto věci řeší výbor dopravy.

 

Usnesení 020/03/2007/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o přípravě kraje na čerpání strukturálních fondů v plánovacím období 2007 – 2013, stav projednání Regionálního operačního programu, připravenost kraje.

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

6. Příprava slavnostního otevření kanceláře Stálého zastoupení kraje Vysočina v Bruselu

M. Kršňáková seznámila členy VRR s informacemi o slavnostním otevření kanceláře Stálého zastoupení kraje Vysočina v Bruselu. Proběhlo výběrové řízení na zástupce kraje Vysočina v Bruselu. Tato osoba bude pracovat zhruba dva měsíce v Bruselu a čtrnáct dní v Čechách. Na slavnostní otevření kanceláře pojede do Bruselu asi 10 členná výprava včetně pana hejtmana. Zástupce kraje Vysočina bude nejdříve pracovat na Odboru regionálního rozvoje a poté pojede do Bruselu. Všechny kraje v republice již mají své zastoupení v Bruselu.

 

Usnesení 021/03/2007/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o přípravě slavnostního otevření kanceláře Stálého zastoupení kraje Vysočina v Bruselu.

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

7. Informace o grantovém schématu z ESF - Adaptabilita

M. Kršňáková okomentovala podkladový materiál „Grantové schéma v rámci Operačního programu lidské zdroje, zaměstnanost, oblast podpory 1. 1 adaptabilita“. Jedná se o informování Rady kraje Vysočina o postupu při tvorbě grantového schématu kraje Operačního programu lidské zdroje zaměstnanost 2007 – 2013 v rámci oblasti podpory 1. 1. Adaptabilita. Grantové schéma bude zaměřeno na vzdělávání zaměstnanců ve firmách a v rámci tohoto grantového schématu mají být realizovány projekty regionálního charakteru.

 

Usnesení 022/03/2007/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o grantovém schématu z ESF – Adaptabilita.

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

8. Informace o přípravě projektů do dopravní infrastruktury kraje Vysočina

M. Černá okomentovala podkladový materiál „Návrh postupu na zabezpečení přípravy krajských projektů v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 – 2013, druhá etapa přípravy projektů pro období 2010 – 2013“.

V. Jonáš dodal, že je rád, že obce povolily výstavbu obchvatů.

 

Usnesení 023/03/2007/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

schválit zastupitelstvu kraje navrhované řešení, vyplývající z podkladových materiálů.

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

9. Informace o projektu energetické úspory na majetcích kraje Vysočina

M. Černá okomentovala podkladový materiál „Realizace úspor energií na budovách v majetku kraje Vysočina“. Jedná se o schválení převodu finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektu „Realizace úspor energií na budovách v majetku kraje Vysočina“, kdy kraj bude žadatelem o dotaci, a schválení závazku kraje na financování a zajištění vlastních zdrojů nutných pro realizaci projektu. Soustředilo se na ty projekty, které by v dalších 10 letech měly být podpořeny.

 

Usnesení 024/03/2007/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o projektu energetické úspory na majetcích kraje Vysočina.

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

10. Koncepční materiály – informace o připravovaných materiálech

M. Černá okomentovala tento bod. Dodala, že vznikly dva koncepční materiály:

-          plán zdravotnických zařízeních a plán zdravotní prevence – tento plán by měl poukázat na zdravotní stav populace v kraji Vysočina;

-          strategie cestovního ruchu.

Rozvinula se krátká diskuse k tématu o strategii cestovního ruchu.

 

Usnesení 025/03/2007/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o připravovaných koncepčních materiálech.

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

11. Diskuse a různé

M. Černá okomentovala podkladový materiál „Přehled grantových programů projednávaných na zářijovém Zastupitelstvu kraje Vysočina“.

Jedná se o tyto grantové programy:

-          MODERNIZACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 2007 – II;

-          KOORDINACE SOCIÁLNÍ VÝPOMOCI V OBCÍCH a HOSPICOVÉ PÉČE;

-          LÍBÍ SE NÁM V KNIHOVNĚ 2007;

-          BEZPEČNOST ICT III – 2007;

-          GIS VII – 2007;

-          WEBOVÉ STRÁNKY PRO VŠECHNY II – 2007.

 

Usnesení 026/03/2007/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

předložený přehled grantových programů, které budou předkládány na zářijovém Zastupitelstvu kraje Vysočina.

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

M. Černá okomentovala podkladový materiál „Zpráva o výstupech projektu Zdravý kraj Vysočina a místní Agenda 21“. Kraj Vysočina realizuje tento projekt od roku 2004. Jeho cílem je systémové zlepšení kvality života a zdraví obyvatel regionu, zavedení a sledování udržitelného rozvoje, zlepšení ekonomické situace kraje, posílení image kraje, posílení pocitu sounáležitosti obyvatel s krajem Vysočina a zavedení standardů EU a OSN.

 

12. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. O termínu zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2007 budou členové výboru s předstihem informováni.

 

 

Vítězslav Jonáš v. r.

předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zpracoval a zapsal: M. Šalanda dne 17. září 2007

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 27.11.2007 / 27.11.2007

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze