Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 9/2007

21. listopad 2007
 

 
 

Zápis z jednání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 9/2007

konaného dne 21. 11. 2007

 

Přítomni:

1. Zdeněk Dobrý

6. Vladislav Nechvátal

2. Zdeněk Forman

7. Vladimír Novotný (předseda)

3. Jaroslav Hulák (místopředseda)

8. Zbyněk Pípal

4. Bohumil Kotlán

9. Anna Krištofová (tajemnice)

5. Tomáš Křišťan

 

 

Nepřítomni (omluveni):

1. Jiří Antonů

 

 

Hosté:

1. Miroslav Houška (člen Rady kraje Vysočina)

2. Zdeněk Kadlec (OSH)

3. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomiky a podpory)

 

Návrh programu:

1.      Zahájení, schválení programu;

2.      Financování projektu podpory v rámci spolupráce s partnerským zahraničním regionem (Ukrajina, Zakarpatská oblast);

3.      Návrh rozpočtu kraje na rok 2008;

4.      Aktuální informace na úseku rozpočtu a financování;

5.      Diskuse a různé;

6.      Závěr.

 

1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení a úkolů

Vladimír Novotný, předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, přivítal přítomné
a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl návrh programu - tento návrh byl schválen 8 hlasy.

 

Předseda shrnul závěry a úkoly ze zasedání výboru č. 8/2007. Konstatoval, že všechny úkoly byly splněny. Nadále trvají úkoly:

-          dodat členům výboru podrobný rozpis investičních akcí v dopravě

odpovědnost: Miroslav Houška

termín: do 12. 12. 2007;

-          zprostředkování informace členům výboru o scénáři kolem výběru, zdůvodnění
a financování busty Gustava Mahlera

odpovědnost: Miroslav Houška

termín: do 12. 12. 2007;

-          připravit přehled o stavebních akcích do dvou milionů Kč za rok 2007 a jejich zhotovitelů a zaslat jej členům finančního výboru

odpovědnost: Miroslav Houška

termín: do 12. 12. 2007.

K zápisu z minulého zasedání výboru nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Financování projektu podpory v rámci spolupráce s partnerským zahraničním regionem (Ukrajina, Zakarpatská oblast)

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

 

Zdeněk Kadlec poděkoval za možnost účasti na zasedání a informoval členy výboru
o spolupráci mezi krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny. Uvedl, že iniciativa vznikla začátkem léta, kdy také proběhly 2 návštěvy zmíněné oblasti. Byla zmapována možnost spolupráce, dlouhodobého partnerství a společných projektů s cílem dát spolupráci konkrétní rozměr. Rada kraje Vysočina rozhodla, že nejlepší oblast pomoci bude školství, byly vybrány
2 základní školy, v oblasti Rachiv, což je nejchudší část Zakarpatské oblasti. Školy jsou ve velmi špatném technickém stavu a největší problém mají v zimním období. Budovy nejsou zateplené, mají špatná okna a špatný systém vytápění. Podmínkou pomoci však bude spoluúčast ukrajinské strany, např. zajištění projektové dokumentace, stavebního povolení, spolufinancování. Pro oficiální navázání spolupráce mezi Zakarpatskou oblastí Ukrajiny a krajem Vysočina byl vypracován odborem sekretariátu hejtmana návrh Smlouvy o spolupráci. Ten byl projednán s hejtmanem kraje a s právním oddělením krajského úřadu. Poté byl zaslán kolegům ze Zakarpatského oblastního úřadu v Užhorodě. Zakarpatská oblastní rada schválila znění smlouvy bez připomínek. Rozhodující na ukrajinské straně je stanovisko Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny. To bylo plně podporující bez jakýchkoliv připomínek. Dále uvedl, že v rámci rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008, kapitola 10 – Zastupitelstvo, položka/paragraf 1800/6223 je navrhována částka 5 milionů Kč na realizaci konkrétních projektů spolupráce s tím, že záměry konkrétních projektů budou rovněž projednány na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina.

Na základě dotazů členů výboru Zdeněk Kadlec doplnil, že doposud není rozhodnuto, zda konkrétní projekty budou realizovány našimi nebo ukrajinskými firmami, protože není jasné, do jaké výše se bude moci ukrajinská strana podílet na financování. Pokud přijmou návrh kraje Vysočina na 50% finanční účasti, projekty by realizovali oni. Pokud by jejich spolupráce spočívala pouze v přípravě projektů a stavebních povolení, firmu by vybrala česká strana a bylo by dodáno hotové dílo. Dalším tématem diskuse byla možnost získání finančních prostředků z Evropské unie.

 

Usnesení 032/09/2007/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Smlouvu o spolupráci mezi krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny dle materiálu FV-09-2007-02, př. 1 a

doporučuje

v rámci rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008, kapitola Zastupitelstvo, položka/paragraf 1800/6223, schválit částku 5 milionů Kč na realizaci konkrétních projektů spolupráce kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny s tím, že záměry konkrétních projektů budou následně rovněž projednány na Zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

3. Návrh rozpočtu kraje na rok 2008

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

-          Rozpočet kraje Vysočina na rok 2008 – 4. návrh rozpočtu (verze 4.4);

-          Hlavní změny v návrhu rozpočtu 2008 oproti schválenému rozpočtu 2007;

-          Změnový dokument k návrhu rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008.

 

Vladimír Novotný uvedl, že rozpočet byl dopodrobna projednán na minulém zasedání finančního výboru a v politických klubech. Na základě připomínek byla zpracována verze rozpočtu č. 4.

 

Anna Krištofová informovala, že tato verze je již definitivní. Bude předkládána radě kraje jako návrh rozpočtu 2008 s doporučením schválení do zastupitelstva kraje.

Okomentovala materiál týkající se změn v návrhu rozpočtu v porovnání 3. a 4. návrhu.

Byly provedeny následující změny:

kapitola Školství, mládeže a sportu:

-          snížen příspěvek na provoz o 100 tis. Kč na sochu plk Švece;

-          do dalších možných požadavků zařazeny fotbalové hřiště Havlíčkův Brod (9 mil. Kč), dofinancování sportoviště Třebíč (7 mil. Kč) a podpora malotřídního školství (bez částky).

kapitola Kultura:

-          dotace na opravu pomníků (3 mil. Kč) přesunuta z dalších možných požadavků do rozpočtu;

-          do dalších možných požadavků zahrnuta částka 350 tis. Kč na pořízení sochy
plk. Švece.

kapitola Zdravotnictví:

-          do dalších možných požadavků zařazeno vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví
(1 mil. Kč) a přebudování výjezdového pracoviště ve Žďáru nad Sázavou.

kapitola Zastupitelstvo:

-          částka na VIP akce podporované krajem navýšena na 5 150 tis. Kč. Byla zařazena akce Pyrocar 2008, Přibyslav s částkou 150 tis. Kč.

Následně proběhla krátká diskuse nad návrhem rozpočtu na rok 2008.

Bohumil Kotlán upozornil, že zkratka SZŠ Bystřice nad Pernštejnem neexistuje a vznesl dotaz zda se na příští rok počítá s projektem Severojižní propojení kraje Vysočina.

Miroslav Houška ukázal mapu, ve které je vyznačeno, ve kterých letech by se měly konkrétní silnice stavět. Anna Krištofová, uvedla, že pokud je projekt v návrhu rozpočtu uveden, tak se s ním počítá, ale do budoucna, ne v roce 2008.

 

Zdeněk Dobrý předal M. Houškovi žádost o přidělení dotace na akci Pohár vítězů národních pohárů mužů v softbalu v roce 2008, ve výši 58 000 Kč. A na akci Přístavba sociálního zařízení k horské chatě Zdobnice, která je ve správě Domu dětí a mládeže Havlíčkův Brod.

Vladislav Nechvátal předal žádost o zařazení akce Roštejn Jazz do VIP akcí na rok 2008.

 

Usnesení 033/09/2007/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočet kraje Vysočina na rok 2008.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy (0 proti, 3 se zdrželi).

 

 

4. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financování

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

-          Přehled rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2007;

-          Vývoj daňových příjmů v období: leden – listopad 2007.

Přímo na zasedání obdrželi členové finančního výboru materiál:

-          Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období 1 – 10/2007.

 

Anna Krištofová tyto materiály okomentovala. Informovala, že na internetových stránkách  kraje Vysočina, v dokumentech ekonomického odboru, jsou vyvěšeny daňové příjmy všech obcí v kraji Vysočina.

 

 

 

 

5. Diskuse, různé

Vladimír Novotný navrhnul plán činnosti finančního výboru na rok 2008:

 

Leden 2008

-          Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;

-          Finanční čerpání Fondu Vysočiny za rok 2007; plán na rok 2008;

-          Zhodnocení finančních prostředků kraje za rok 2007;

-          Tvorba plánu kontrolní činnosti na rok 2008;

-          Průběžná kontrola čerpání úvěru EIB za rok 2007.

 

Únor 2008

-          Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;

-          Finanční čerpání Fondu Vysočiny za rok 2007;

-          Zhodnocení finančních prostředků kraje za rok 2007.

 

Březen 2008

-          Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;

-          Závěrečný účet roku 2007;

-          Závěrečná zpráva o čerpání Fondu Vysočiny za rok 2007;

-          Výsledky hospodaření organizací kraje za rok 2007.

 

Duben 2008

-          Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;

-          Závěrečný účet roku 2007;

-          Závěrečná zpráva o čerpání Fondu Vysočiny za rok 2007;

-          Výsledky hospodaření organizací kraje za rok 2007;

-          Fond Vysočiny – vyhlašované grantové programy, čerpání prostředků z Fondu       Vysočiny;

-          Průběžná informace k přezkoumáníhospodaření kraje za rok 2007.

 

Květen 2008

-          Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;

-          Rozbor hospodaření příspěvkových organizací za rok 2007;

-          Základní dopravní obslužnost – finanční čerpání;

-      Zpráva k přezkoumání hospodaření kraje za rok 2007.

 

Červen 2008

-          Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;

-          Zpráva o hospodaření na úseku sociálních služeb.

 

Červenec - Srpen 2008

-          Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;

-          Rozbor hospodaření příspěvkových organizací;

-          Fond Vysočiny – finanční čerpání za 1.pololetí 2008;

-          Příjmová a výdajová část hospodaření za 1.pololetí 2008.

 

Září 2008

-          Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;

-          Rozbor hospodaření příspěvkových organizací;

-      Rozbor výsledků změny organizace LSPP, RLP a RZP za 1.pololetí 2008.

 

 

 

Říjen 2008

-          Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;

-          Rozbor hospodaření příspěvkových organizací za 1., 2., 3. čtvrtletí roku 2008;

-          Příprava rozpočtu pro rok 2009;

-          Plnění příjmové a výdajové části hospodaření za 1., 2., 3. čtvrtletí roku 2008;

 -     Zhodnocení činnosti Finančního výboru za roky 2004 – 2008.

Tento plán činnosti byl všemi členy schválen.

 

Miroslav Houška informoval, že byl pojištěn majetek kraje Vysočina. Po výběrovém řízení byly pojistné smlouvy uzavřeny s pojišťovnou Kooperativa, pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Pojištění bylo sjednáno od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2012.

Uvedl, že z úvěru byly financovány opravy silnic v celkovém objemu 700 mil. Kč. V roce 2007 bylo opraveno 389 km silnic, z toho 320 km silnic II. třídy a 69 km silnic III. třídy. Bude se jednat o dalších tranžích z úvěrového rámce, a to 400 milionů Kč pro velké investice ve zdravotnictví
a 100 milionů Kč pro opravy silnic II. a III. třídy.

Informoval, že došlo k výkupu pozemků pod komunikacemi II. a III. tříd, k dispozici bylo
33,9 milionů Kč se státního rozpočtu, vyčerpat se podařilo 5 milionů Kč.

 

 

6. Závěr

Předseda poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

 

Zasedání finančního výboru č. 10/2007 se uskuteční ve středu 12. 12. 2007 od 10:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost 2.15),
v 11:00 přesun do restaurace NIKA ATRIUM.

 

 

Vladimír Novotný v. r.

předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zpracovala a zapsala Dana Uchytilová dne 22. 11. 2007.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 23.11.2007 / 23.11.2007

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze