Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 3/2007

2. listopad 2007
 

 
 

Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 3/2007

konaném dne 2. 11. 2007

 

Přítomni:

1. Heinz Roman

6. Murárik Jan (tajemník)

2. Kettner Lukáš

7. Ryba Drahoslav

3. Kodet Václav

8. Solík Milan

4. Linhart Zdeněk

9. Vystrčil Miloš (předseda)

5. Maslák Pavel (místopředseda)

10. Zikmundová Simeona

Hosté:

1. Kadlec Zdeněk

2. Staněk Ladislav

3. Mrvka Stanislav

4. Štefánik Libor

5. Pešek Jan

6. Souček Martin

Program:

Zahájení (Miloš Vystrčil, hejtman kraje).

1.       Zpracování Plánů zimní údržby SÚS kraje Vysočina ve vztahu k zabezpečení činnosti IZS. Připravenost na zimní období, JUDr. Simeona Zikmundová ředitelka krajského úřadu, Ing. Ladislav Staněk vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu;

2.       Bezpečnostní situace na území kraje za 1. pololetí 2007, plk. Mgr. Roman Heinz zástupce ředitele Policie ČR správy Jihomoravského kraje;

3.       Statistika výjezdové činnosti HZS za 1. pololetí 2007, plk. Ing. Drahoslav Ryba ředitel HZS kraje;

4.       Reforma ozbrojených sil ČR, reorganizace záchranných praporů, Miloš Vystrčil, hejtman kraje, pplk. Ing. Stanislav Mrvka, velitel 153. záchranného praporu Jindřichův Hradec;

5.       Návrh opatření vyplývající z analýzy vybavenosti jednotek SDH obcí zařazených do Poplachového plánu mobilní požární technikou, věcnými a ochrannými prostředky, plk. Ing. Drahoslav Ryba ředitel HZS kraje;

6.       22. základna letectva Náměšť nad Oslavou, činnost, zařazení v systému AČR, další perspektivy základny, Miloš Vystrčil, hejtman kraje, plk. gšt. Libor Štefánik velitel 22. základny letectva;

7.       Technické prostředky pro předávání informací, plk. Ing. Drahoslav Ryba ředitel HZS kraje;

8.       Vyhodnocení bezpečnostních opatření při organizaci technoparty 25. 5. Dobrá Voda, plk. JUDr. Jan Pešek ředitel OŘ Policie ČR Pelhřimov;

9.       Rozprava

 

Zahájení (Miloš Vystrčil, hejtman kraje)

M. Vystrčil, hejtman kraje Vysočina a předseda Bezpečnostní rady kraje Vysočina (dále jen „BRK“), přivítal přítomné a zahájil jednání.  Konstatoval, že je BRK usnášeníschopná. Program jednání byl 10 hlasy schválen. J. Murárik představil nového člena BRK, ředitele Krajského vojenského velitelství Jihlava plk. gšt. Milana Solíka.

 

1.             Zpracování Plánů zimní údržby SÚS kraje Vysočina ve vztahu k zabezpečení činnosti IZS. Připravenost na zimní období

L. Staněk okomentoval podkladový materiál „Zpracování Plánů zimní údržby KSÚSV kraje Vysočina ve vztahu k zabezpečení činnosti IZS. Připravenost na zimní období.“ a  prezentaci k tomuto bodu.

M. Vystrčil vznesl dotaz, jak se lidé dozvědí telefonní čísla na KSÚSV? Všechna potřebná telefonní čísla občan nalezne na webových stránkách KSÚSV, odpověděl L. Staněk. V. Kodet dodal, že v příštím vydání krajských novin by měl vyjít článek, jak se mají chovat řidiči v krizových situacích.

L. Staněk doplnil, že dispečink KSÚSV je v provozu od 1. 11. Na dotaz M. Vystrčila, co je náplní práce dispečera, odpověděl L. Staněk, že koordinuje činnost, předává informace a vyhodnocuje situaci. D. Ryba dodal, že je dobře, že situaci vyhodnocuje dispečer a že si HZS může u dispečera vyžádat informaci kde jsou komunikace zaváté a neprůjezdné.

 

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:

Usnesení 019/03/2007/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

Zpracování Plánů zimní údržby Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace a připravenost na zimní období roku 2007/2008 dle materiálu BRK-03-2007-01P a BRK-03-2007-01P př. 1

 

Odpovědnost: členové BRK

Termín: zimní období

Usnesení bylo přijato 10 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály BRK-03-2007-01P a BRK-03-2007-01P př. 1

 

2.             Bezpečnostní situace na území kraje za 1. pololetí 2007

Členové BRK obdrželi s předstihem podkladový materiál. R. Heinz okomentoval podkladový materiál „Informace o bezpečnostní situaci na území kraje Vysočina“. Dodal, že policisté fyzicky skončí na hraničních přechodech, ale budou přesunuti do vnitrozemí.

 

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení. Bylo přijato upravené usnesení:

Usnesení 020/03/2007/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

Vyhodnocení bezpečnostní situace v kraji Vysočina (porovnání) r. ½ roku 2007 a porovnání s rokem 2006 dle materiálu BRK-03-2007-02P a BRK-03-2007-02P př. 1 a upozorňuje představitele Policie ČR, že dlouhodobé podhodnocení početního stavu policistů na Vysočině je pravděpodobným faktorem, který ovlivňuje negativně nárůst kriminality v kraji  Vysočina.

 

Ukládá

Zajistit předkládání obdobné zprávy vždy za uplynulé období roku (½) do posledního dne následujícího měsíce a za celý kalendářní rok.

Odpovědnost: plk. JUDr. Roman Heinz, Policie ČR, Správa Jihomoravského kraje

Termín: vždy k 31. 6. a 31. 12.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály BRK-03-2007-02P a BRK-03-2007-02 př. 1

 

3.             Statistika výjezdové činnosti HZS za 1. pololetí 2007

Členové BRK obdrželi s předstihem podkladový materiál. D. Ryba okomentoval podkladový materiál „Statistika výjezdové činnosti HZS za první pololetí 2007“.

 

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:

Usnesení 021/03/2007/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

statistiku výjezdové činnosti HZS kraje Vysočina za první polovinu r. 2007 dle materiálu BRK-03-2007-03P

 

Odpovědnost: členové BRK

Termín: 2. 11. 2007

Usnesení bylo přijato 10 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály BRK-03-2007-03P

 

4.             Reforma ozbrojených sil ČR, reorganizace záchranných praporů

Členové BRK obdrželi s předstihem podkladový materiál. J. Murárik dodal informace k podkladovým materiálům, které byly předloženy na stůl. M. Vystrčil okomentoval jednání, které proběhlo za účasti ministryně obrany JUDr. Vlasty Parkanové s hejtmany krajů dne 20. 9. 2007 a dodal, že ho velice mrzí, že se záchranné prapory reorganizují a ruší.

S. Mrvka okomentoval prezentaci.

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení. Bylo přijato upravené usnesení:

 

Usnesení 022/03/2007/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

-          informaci o připravované transformaci rezortu ministerstva obrany dle materiálu BRK-03-2007-4P, BRK-03-2007-4P př. 1, BRK-03-2007-4P př. 2, BRK-03-2007-4P př. 3 a BRK-03-2007-4P př. 4

-          vysoce kladně hodnotí dosavadní spolupráci kraje Vysočina se 153. záchranným praporem Jindřichův Hradec a ostatními prapory 15. ženijní záchranné brigády Bechyně.;

-          vyjadřuje nesouhlas s rozhodnutím vlády o reorganizací a zrušení záchranných praporů AČR.

 

Ukládá

-          hejtmanovi kraje Vysočina a tajemníkovi BRK dále sledovat vývoj a postup transformace rezortu ministerstva obrany. V případě nutnosti vést další nezbytná jednání k zachování stávající schopnosti AČR k nasazení sil a prostředků ve prospěch integrovaného záchranného systému za účelem zachování úrovně bezpečnostního standardu občanů kraje Vysočina a ČR;

-          hejtmanovi kraje Vysočina požádat představitele AČR o detailní analýzu a podrobný popis (včetně časového harmonogramu) zajištění dekontaminačních míst v případě mimořádné události 3. stupně – radiační na JE Dukovany.

 

Odpovědnost:

-          M. Vystrčil, hejtman kraje Vysočina;

-          J. Murárik, tajemník BRK;

-          Odbor sekretariátu hejtmana.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, zdržel se 1, proti 0.

Zdrojové materiály BRK-03-2007-4P, BRK-03-2007-4P př. 1, BRK-03-2007-4P př. 2, BRK-03-2007-4P př. 3 a BRK-03-2007-4P př. 4

 

5.             Návrh opatření vyplývající z analýzy vybavenosti jednotek SDH obcí zařazených do Poplachového plánu mobilní požární technikou, věcnými a ochrannými prostředky

Členové BRK obdrželi s předstihem podkladový materiál. D. Ryba okomentoval podkladový materiál „Návrh opatření vyplývající z analýzy vybavenosti jednotek SDH obcí zařazených do Poplachového plánu mobilní požární technikou, věcnými a ochrannými prostředky.

 

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:

Usnesení 023/03/2007/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

Analýzy vybavenosti jednotek SDH obcí zařazených do Požárního poplachového plánu kraje Vysočina mobilní požární technikou, věcnými a ochrannými prostředky PO dle materiálu BRK-03-2007-05P

 

Doporučuje:

1.      Ředitelce KrÚ prověřit, s ohledem na rizika vyplývající z „Analýzy vybavenosti jednotek SDH obcí zařazených do Požárního poplachového plánu kraje Vysočina mobilní požární technikou, věcnými a ochrannými prostředky PO“ pro připravenost kraje Vysočina na řešení krizových situací, možnosti čerpání fondů EU a dotací na potřeby uvedené v analýze vybavenosti j. SDH o. zařazených do Požárního poplachového plánu kraje Vysočina mobilní požární technikou věcnými a ochrannými prostředky PO. Informaci předložit na první jednání Bezpečnostní rady kraje Vysočina v roce 2008.

2.      Ředitelce KrÚ a řediteli HZS KV s ohledem na rizika vyplývající z „Analýzy vybavenosti jednotek SDH obcí zařazených do Požárního poplachového plánu kraje Vysočina mobilní požární technikou, věcnými a ochrannými prostředky PO“ pro připravenost kraje Vysočina na řešení krizových situací, zabývat se možností návrhu grantů z Fondu Vysočiny pro r. 2008 a roky následující na pořízení a obnovu věcných a ochranných prostředků pro j. SDH o. a předložení návrhu grantu RK a ZK.

Odpovědnost:

-          ředitelka KrÚ (bod 1. a 2.)

-          ředitel HZS kraje Vysočina (bod 2.)

Termín: květen 2008

Usnesení bylo přijato 10 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály BRK-03-2007-05P

 

6.             22. základna letectva Náměšť nad Oslavou, činnost, zařazení v systému AČR, další perspektivy základny

M. Vystrčil přivítal plk. L. Štefánika. Dále informoval členy rady o Usnesení mezirezortní komise o zachování letecké základny Přerov a o rozvoji letecké základny v Náměšti nad Oslavou dle materiálu.

L. Štefánik informoval členy BRK o průběhu výstavby letiště v Náměšti nad Oslavou. Ta probíhá dle plánu. Přesun vrtulníkové letky je plánován na 1. 1. 2009, ale tlak je takový, aby přesun proběhl do 1. 10. 2008.

M. Vystrčil vznesl dotaz, zda už někdo kontaktoval 22. základnu letectva a informoval o plánované transformaci a zrušení záchranných praporů. L. Štefánik odpověděl, že zatím ne.

Rozvinula se krátká diskuse na téma výstavby větrných elektráren na Vysočině. S diskuse vyplynulo, že pro letectvo jsou stožáry větrných elektráren nebezpečné (předložena mapa letových zón) a nedoporučuje se jejich výstavba.

 

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.Bylo přijato upravené usnesení:

Usnesení 024/03/2007/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

informaci o Usnesení mezirezortní komise o zachování letecké základny Přerov a o rozvoji letecké základny v Náměšti nad Oslavou dle materiálu BRK-03-2007-06P, BRK-03-2007-06P př. 1, BRK-03-2007-06P př. 2, BRK-03-2007-06P př. 3

doporučuje

radě kraje a ředitelce krajského úřadu zapracovat do koncepčních materiálů kraje, zejména do Zásad územního rozvoje, rozpor mezi výstavbou větrných elektráren v kraji s provozem a dalším rozvojem 22. základny letectva v Náměšti nad Oslavou

 

Odpovědnost: členové BRK

Termín: trvale

Usnesení bylo přijato 10 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály BRK-03-2007-06P, BRK-03-2007-06P př. 1, BRK-03-2007-06P př. 2, BRK-03-2007-06P př. 3

 

7.             Technické prostředky pro předávání informací

Členové BRK s předstihem obdrželi podkladový materiál. D. Ryba okomentoval podkladový materiál „Technické prostředky pro předávání informací“.

 

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:

Usnesení 25/03/2007/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

Potřebu dostupnosti technického prostředku pro účely předávání informací dle materiálu BRK-03-2007-07P

 

Doporučuje:

1.      Využít službu SMS Connector pro potřeby HZS kraje Vysočina pro vyrozumívání orgánů státní správy a samosprávy a pro vyhlašování poplachů SDH obcí.

2.      Hejtmanovi kraje Vysočina a řediteli HZS kraje Vysočina zajistit finanční krytí nákladů na službu SMS Connector v poměru nákladů 50% z prostředků kraje Vysočina a 50% z prostředků HZS kraje Vysočina.

Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana

Termín: listopad 2007

Usnesení bylo přijato 10 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály BRK-03-2007-07P

 

8.             Vyhodnocení bezpečnostních opatření při organizaci technoparty 25. 5. Dobrá Voda

M. Vystrčil přivítal J. Peška a M. Součka.

M. Souček okomentoval prezentaci. J. Pešek poděkoval panu hejtmanovi za podporu při konání akce.

K tomuto bodu se rozvinula krátká diskuse:

V. Kodet vznesl dotaz, zda pozemky, na kterých se konala technoparty, byly veřejné nebo soukromé? J. Pešek odpověděl, že pozemky byly soukromé. Jednání proběhla i s vlastníky vedlejších pozemků.

 

9.             Rozprava

K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Bylo vzájemně dohodnuto, že do konce roku 2007 proběhne ještě jedno výjezdní zasedání BRK.

 

M. Vystrčil poděkoval přítomným za účast a aktivní přístup a ukončil jednání.

 

 

 

 

Miloš Vystrčil v. r.

předseda Bezpečnostní rady kraje Vysočina

 

 

 

 

Jan Murárik v. r.

tajemník Bezpečnostní rady kraje Vysočina

 

Zpracoval a zapsal: Martin Šalanda dne 9. listopadu 2007

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 21.11.2007 / 21.11.2007

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > podklady pro jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze