Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 4/2007

5. říjen 2007
 

 
 

Zápis z jednání

Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 4/2007

konaného dne 5. 10. 2007

 

Přítomni:

1. Jiří Antonů

7. Štefan Nigoš

2. Leopold Bambula

8. Ivan Pfaur

3. Miroslav Houška (předseda)

9. Jana Tomášková

4. Zdeněk Ryšavý

10. Daniel Zatočil

5. Milan Koudelka

11. Eva Vrtalová (tajemnice)

6. Milan Linhart

 

Nepřítomni:

1. Antonín Daněk

2. Vladislav Nechvátal (místopředseda)

Hosté:

1. Anna Krištofová (vedoucí ekonomického odboru KrÚ)

 

Program:

1.      Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů;

2.      Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření;

3.      Čerpání rozpočtu k 31. 8. 2007;

4.      Daňové příjmy kraje k 30. 9. 2007;

5.      Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008;

6.      Různé;

7.      Závěr.

 

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů

Miroslav Houška, předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná.

 

Přednesl program zasedání – ten byl 11 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2007 za období 1. 6. 2007. – 17. 9. 2007.

Anna Krištofová tento materiál podrobně komentovala.

 

Usnesení 004/04/2007/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o rozpočtových opatření schválených Radou a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2007 za období 1. 6. 2007. – 17. 9. 2007.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

3. Čerpání rozpočtu k 31. 8. 2007

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál „Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období 1 – 8/2007“.

Anna Krištofová tento materiál podrobně komentovala.

Dále informovala, že dne 15.10. 2007 se uskuteční schůzka se správci jednotlivých kapitol, se kterými bude vedena diskuse nad plněním a čerpáním rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007, bude jednáno o aktualizaci výdajů. Návrh, jak naložit s nevyčerpanými finančními prostředky, bude předložen na zasedání RK a ZK.

 

Usnesení 005/04/2007/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období 1 – 8/2007.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

4. Daňové příjmy kraje k 30. 9. 2007

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. - 30. 9. 2007“.

Anna Krištofová tento materiál podrobně komentovala.

Uvedla, že vývoj daňových příjmů je příznivý -  náběh daňových příjmů bude lepší než kraj očekával.

 

Usnesení 006/04/2007/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o vývoji daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. - 30. 9. 2007.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

5. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál „Rozpočet kraje Vysočina na rok 2008 – 1. návrh rozpočtu – verze 1.4“.

 

Anna Krištofová tento materiál okomentovala. Podrobně informovala členy komise o zdrojích, výdajích a přílohách návrhu rozpočtu. Při popisu jednotlivých kapitol se zaměřila především na změny, které byli v této verzi návrhu rozpočtu oproti minulé verzi provedeny.

 

Otevřela diskusi k novele zákona o RUD a jejím dopadu na kraje a obce.

Členové komise vznášeli dotazy a diskutovali k jednotlivým kapitolám.

 

Anna Krištofová dále podrobně informovala o harmonogramu projednávání rozpočtu a postupu dalších prací na tomto dokumentu. Dne 6. 11. 2007 se bude konat seminář ZK k rozpočtu, dne 25. 11. 2007 bude definitivní verze předložena na zasedání RK a dne 18. 12. 2007 na zasedání ZK.

 

Usnesení 007/04/2007/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o 1. návrhu rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008 – verze 1.4.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

6. Různé

Miroslav Houška informoval členy komise o těchto věcech:

-          výběrové řízení na pojištění majetku kraje – kraj dostal 3 nabídky – hodnotí odborná komise – o výsledku ještě není rozhodnuto (bude o něm poté informovat členy komise);

-          výkupy pozemků – jedná se o tom, že pro kraj Vysočina bude vyčleněno 33,9 milionů Kč ze státního rozpočtu na výkupy pozemku (příště bude informovat členy komise o výsledku);

-          strategické plánování ve financování velkých investic v nemocnicích.

 

7. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za účast a aktivní diskusi a ukončil jednání.

 

Termín zasedání rozpočtové komise č. 5/2007 bude stanoven v koordinaci se stanoveným harmonogramem projednávání rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008. Koordinátorka bude členy komise o stanoveném termínu s předstihem informovat e-mailem.

 

 

Miroslav Houška v. r.

předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina

 

 

Zpracovala Kateřina Nedvědová dne 12. 10. 2007.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 13.11.2007 / 13.11.2007

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Památky

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze