Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 9/2007

7. listopad 2007
 

 
 

Zápis ze zasedání

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 9/2007

konaného dne 7. 11. 2007

 

Přítomni:

1. Jaroslava Bambasová

6. Tomáš Preininger

2. Jiří Běhounek (předseda)

7. Tomáš Snížek

3. Miroslav Havlík

8. Richard Štrobl

4. Vladimír Novotný

9. Jaroslav Veselý (místopředseda)

5. Soňa Pokorná

10. Věra Švarcová (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):

1. Simona Kafoňková

2. Jaroslava Straková

3. Hana Šmardová

4. Marie Topolovská

Hosté:

1. Pavel Hájek (náměstek hejtmana)

2. Soňa Měrtlová (OSVZ)

3. Tomáš Halačka (OSVZ)

 

Návrh programu:

1.      Zahájení zasedání, schválení programu;

2.      Kontrola úkolů ze zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 8/2007;

3.      Stížnostní agenda;

4.      Kontrola krizového řízení, vybavení;

5.      Příprava plánu práce zdravotní komise na rok 2008;

6.      Různé;

7.      Závěr.

 

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů

Jiří Běhounek, předseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina, přivítal přítomné, hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl program jednání – ten byl všemi přítomnými schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Kontrola úkolů ze zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 7/2007

Předseda shrnul závěry, usnesení a úkoly z minulého zasedání komise.

 

Soňa Měrtlová informovala, že se uskutečnila schůzka s ČLeK. Výsledkem je, že organizovat zajištění lékárenské pohotovosti není třeba, lékárenská péče je v současné době všude dostupná (např. obchodní řetězce).

 

Členové komise se shodli, že návštěva kardiocentra se uskuteční v rámci zasedání komise v lednu 2008. OSVZ zajistí tuto návštěvu po organizační stránce.

 

V této souvislosti podal Pavel Hájek aktuální informace o fungování kardiocentra, počtu pacientů, v nejbližší době se uskuteční výběrové řízení na dovybavení interny, spolupráce se ZZS je připravena.

 

Věra Švarcová informovala, že výběrové řízení na primáře interny Nemocnice Třebíč již bylo vypsáno, dosud však není ukončen termín přihlášek.

 

Dále uvedla, že co se týká výkyvů v hospodaření Nemocnice Třebíč, bude informace předložena na dalším zasedání zdravotní komise.

 

Jiří Běhounek konstatoval, že problematika jednotné struktury výkaznictví je dlouhodobý úkol – zdravotní komise se k této problematice vrátí na některém ze svých zasedání v roce 2008.

 

Jiří Běhounek uvedl, že na základě sdělení podaných Jiřím Kořínkem na minulém zasedání zdravotní komise, zjišťoval aktuální informace ohledně jednodenní chirurgie – zjistil, že toto téma není v tuto chvíli na VZP aktuální.

 

Richard Štrobl uvedl, že po dotazech vznesených k Jiřímu Kořínkovi se další jednání v záležitosti jeho dotazů na VZP neuskutečnilo a nebude jej iniciovat.

 

3. Stížnostní agenda

Soňa Měrtlová informovala o těchto záležitostech:

-          k dnešnímu dni kraj obdržel 36 stížností a 2 petice;

-          22 stížností bylo na lůžková zařízení zřizovaná krajem;

-          2 stížnosti na lůžková zařízení nezřizovaná krajem;

-          7 stížností na lékaře (2 nedůvodné, 1 důvodná, 2 se řeší, 2 byly předány na ČLK);

-          1 stížnost na LSPP;

-          2 anonymní stížnosti na ZZS;

-          v letošním roce bylo svoláno 7 znaleckých komisí, připravuje se svolání dalších;

-          vloni ve stejném období obdržel kraj 24 stížností (letos velký nárůst oproti loňskému roku!) a uskutečnila se zasedání 4 znaleckých komisí.

 

Věra Švarcová tlumočila názor, že zvyšující se trend stížností spočívá v uvědomělosti občanů (uvědomují si svoje právo, ví jak a kam si stěžovat), je to trend celorepublikový, není to tím, že se péče v kraji zhoršuje.

 

Soňa Pokorná se dotázala na rozložení počtu stížností na jednotlivé okresy v kraji. Soňa Měrtlová tento dotaz zodpověděla.

 

Rozvinula se diskuse k počtu stížností.

 

Pavel Hájek doplnil informace o pojištění zdravotních zařízení kraje Vysočina.

 

4. Kontrola krizového řízení, vybavení

Členové komise obdrželi podkladové materiály s předstihem.

 

Tomáš Halačka tyto materiály okomentoval. Pohovořil o problematice řízení krizové připravenosti zdravotnictví, schopnosti správních úřadů a poskytovatelů zdravotních služeb zajistit nezbytnou zdravotní péči obyvatelstvu při mimořádných událostech a za krizových situací.

 

K tématu se rozvinula diskuse.

Richard Štrobl se dotázal, zda existuje a je vyzkoušený časový harmonogram krizových situací (svolání krizového štábu, rychlosti reakce a komunikace atd.). Tomáš Halačka uvedl, že kraj má připraveny krizové plány pro různé druhy krizových situací, svolání krizového štábu je v řádu hodin, co se týče ostatního časového zabezpečení, tak záleží na rozsahu krizové situace. Richard Štrobl sdělil, že většina terénních lékařů neví o tom, že by byli zapojeni do systému řešení krizových situací a jakým způsobem by probíhala komunikace. Uvedl rovněž, že toto není jen problém v kraji Vysočina, ale na celorepublikové úrovni. Doporučil, aby do systémů řešení krizových situací byli zapojeni i terénní lékaři.

 

Tomáš Halačka dále podrobně popsal systém nácviků krizových situací v nemocnicích kraje – první cvičení proběhla v roce 2006 a měla spíše metodický charakter, další cvičení již budou reálnějšího charakteru.

 

Miroslav Havlík pohovořil o výsledcích a ponaučení z nácviků krizových situací, kterých se zúčastnil.

 

Richard Štrobl zmínil, že je nutno řešit i problematiku pohřebiště v případě krizových situací. Tomáš Halačka uvedl, že tuto problematiku řeší Jan Murárik, vedoucí oddělení pro řešení mimořádných situací.

 

Jiří Běhounek konstatoval, že technické vybavení pro krizové situace se výrazně zlepšilo.

 

Usnesení 025/09/2007/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje radě kraje iniciovat koordinační cvičení všech složek záchranného systému při krizových situacích zdravotnického charakteru. Dále doporučuje na základě diskuse zapojit do systémů řešení krizových situací i terénní lékaře.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

Richard Štrobl vznesl připomínku, že ZZS chybí izolační vak při infekcích. Miroslav Havlík toto potvrdil.

 

Usnesení 026/09/2007/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje pro ZZS kraje Vysočina nákup izolačního vaku při infekcích.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

Tomáš Halačka dále informoval o třetím ročníku projektu „První pomoc do škol“ (školní rok 2006/2007). Členové komise obdrželi prezentaci k této problematice přímo na zasedání. Členové komise vyslovili jednoznačnou podporu této aktivitě.

 

Usnesení 027/09/2007/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

vyslechla informaci o třetím ročníku projektu „První pomoc do škol“ (školní rok 2006/2007), pochválila tuto činnost a doporučuje aby se v ní i v letech následujících v rozšiřujícím se záběru pokračovalo.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

5. Příprava plánu práce zdravotní komise na rok 2008

Na základě diskuse se členové shodli, že zasedání zdravotní komise č. 10/2007 bude výjezdní a uskuteční se v Motelu Farma Poříčí. Původní termín 5. 12. 2007 byl zrušen a nahrazen novým: pátek 7. 12. 2007 od 17:00. Ve výše zmíněném zařízení je i možnost ubytování – členové komise si zajistí individuálně na telefonním čísle +420 565 327 127. Z důvodu kvalitního organizačního zabezpečení zjistí koordinátorka dopředu pevný počet zúčastněných.

 

Členové komise se dále shodli, že zasedání zdravotní komise se budou konat vždy první středu v měsíci od 16:00 – vyjma ledna, kdy bude termín o týden posunut a vyjma srpna a prosince, kdy se komise nesejde vůbec. Konkrétní termíny jsou tedy tyto:

-          zasedání č. 1/2008 – středa 9. 1. 2007 od 16:00;

-          zasedání č. 2/2008 – středa 6. 2. 2007 od 16:00;

-          zasedání č. 3/2008 – středa 5. 3. 2007 od 16:00;

-          zasedání č. 4/2008 – středa 2. 4. 2007 od 16:00;

-          zasedání č. 5/2008 – středa 7. 5. 2007 od 16:00;

-          zasedání č. 6/2008 – středa 4. 6. 2007 od 16:00;

-          zasedání č. 7/2008 – středa 2. 7. 2007 od 16:00;

-          zasedání č. 8/2008 – středa 3. 9. 2007 od 16:00;

-          zasedání č. 9/2008 – středa 1. 10. 2007 od 16:00;

-          zasedání č. 10/2008 – středa 5. 11. 2007 od 16:00 (dle termínu voleb).

 

Členové komise vyslovili souhlas s tím, aby struktura plánu práce byla pro příští rok stejná jako v roce 2007. Byly vzneseny tyto návrhy na doplnění obsahu plánu práce

-          Jiří Běhounek: hospicové hnutí a sociální oblast;

-          Richard Štrobl: zhodnocení činnosti kardiocentra (na září 2008)

-          Jiří Běhounek: návštěva kardiocentra (na leden 2008);

-          Jiří Běhounek (na základě návrhu Marie Topolovské): setkání se středními zdravotnickými pracovníky;

-          Jaroslav Veselý: nová zdravotnická legislativa – obecné seznámení (na únor 2008);

-          Věra Švarcová: poplatky za zdravotní péči (na únor 2008).

 

Návrh plánu práce bude členům zdravotní komise s předstihem zaslán a konečná verze bude schválena na zasedání v prosinci 2007. Předseda předloží poté plán práce na jednání rady kraje.

 

6. Různé

Jaroslav Veselý se dotázal na zvláštní středisko ZZS v Kamenici nad Lipou. Pavel Hájek tento dotaz zodpověděl, podrobnosti vyřeší s Jaroslavem Veselým telefonicky.

Jaroslav Veselý se dále dotázal, zda-li je pravdou, že VZP ruší necitlivě drobné úvazky lékařů v oblasti interny. Vladimír Novotný toto vyvrátil. Podrobnosti si opět oba pánové vyřeší telefonicky.

 

Miroslav Havlík informoval, že proběhl certifikační audit na ZZS kraje Vysočina – auditoři doporučili udělení certifikátu, ZZS kraje Vysočina získala tento certifikát v rámci ČR jako třetí.

 

Rozvinula se diskuse k tématu LSPP. Jiří Běhounek v rámci diskuse sdělil názor, že zajištění LSPP v Ledči nad Sázavou a jinde by bylo možné řešit formou vyjednávání ZZS a OSVZ s praktickými lékaři v daném regionu.

 

Soňa Měrtlová informovala přítomné o konání první celostátní konference Dny bezpečí, která se uskuteční 3. 12. 2007 v Dělnickém domě v Jihlavě. Oficiální pozvánka bude všem členům komise zaslána.

 

Tomáš Preininger otevřel diskusi k personálnímu vybavení nemoc kraje Vysočina.

 

7. Závěr

Jiří Běhounek poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. Zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 10/2007 bude výjezdní a uskuteční se v pátek 7. 12. 2007 od 17:00 v Motelu Farma Poříčí.

 

 

Jiří Běhounek v. r.

předseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

 

 

Zpracovala Kateřina Nedvědová dne 7. 11. 2007.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 8.11.2007 / 8.11.2007

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze