Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 8/2007

24. říjen 2007
 

 
 

Zápis z jednání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 8/2007

konaného dne 24. 10. 2007

 

Přítomni:

1. Jiří Antonů

4. Tomáš Křišťan

2. Zdeněk Dobrý

5. Vladislav Nechvátal

3. Bohumil Kotlán

6. Vladimír Novotný (předseda)

Nepřítomni (omluveni):

1. Zdeněk Forman

3. Zbyněk Pípal

2. Jaroslav Hulák (místopředseda)

4. Anna Krištofová (tajemnice)

Hosté:

1. Miroslav Houška (člen Rady kraje Vysočina)

2. Jiří Vondráček (člen Rady kraje Vysočina)

3. Jiří Bína (OSVZ)

4. Jaroslava Kopecká (OE)

5. Tomáš Vonka (OE)

 

Návrh programu:

1.      Zahájení, schválení programu;

2.      Aktuální problematika oblasti sociálních věcí (J. Vondráček, J. Bína);

3.      Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření;

4.      Návrh rozpočtu na rok 2008 – verze 2;

5.      Diskuse, různé;

a.      informace o průběhu kontroly systému a využívání finančních prostředků na propagaci kraje (propagační předměty a materiály);

b.      podpis protokolu o kontrole Hradu Kámen.

6.      Závěr.

 

1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení a úkolů

Vladimír Novotný, předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, přivítal přítomné a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl návrh programu - tento návrh byl schválen 6 hlasy.

 

Předseda shrnul závěry a úkoly ze zasedání výboru č. 7/2007. Konstatoval, že všechny úkoly byly splněny.

 

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina na svém zasedání č. 8/2007 dne 24. 10. 2007 projednal závěry a zápis z kontroly hospodaření Hradu Kámen, příspěvkové organizace, za rok 2006 a za 1. pololetí 2007 a přijal toto usnesení:

 

Usnesení 026/08/2007/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

závěry kontrolní skupiny ke kontrole hospodaření Hradu Kámen, příspěvkové organizace, za rok 2006 a za 1. pololetí 2007

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).

 

Z důvodu konání semináře pro členy ZK k zásadám územního rozvoje dne 21. 11. 2007 od 9:00 navrhl předseda posunutí hodiny začátku zasedání finančního výboru č. 9/2007 na 11:00. Tento návrh byl všemi přítomnými přijat.

 

Úkol:

Připomenout členům výborů e-mailem posunutí hodiny začátku zasedání finančního výboru č. 9/2007 na 11:00.

odpovědnost: koordinátorka

termín: do 21. 11. 2007

 

2. Aktuální problematika oblasti sociálních věcí

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

 

Jiří Vondráček pohovořil o těchto věcech:

-          vícezdrojové financování provozu sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok 2007;

-          dotační řízení MPSV ČR a jeho dopady na jednotlivé sociální služby v kraji;

-          dotace kraje určené pro poskytovatele (obce, NNO a ostatní);

-          financování pečovatelské služby - pečovatelská služba je jedinou sociální službou, která se v širším měřítku potýká s ohrožením dalšího provozu, zásadním problémem se stal nerovný přístup k financování provozu pečovatelské služby v závislosti na tom, kým je zřizována;

-          lze obecně konstatovat, že nový systém způsobil řadu provozních problémů, ale k existenčnímu ohrožení poskytovatelů dochází především tam, kde došlo ke skokovému poklesu státních dotací a obce nejsou připravené tento propad nahradit svými zdroji, ačkoliv jiné obce tuto oblast péče financují ve výrazně větším rozsahu, další negativní skutečností je to, že obce se jako zřizovatelé musejí na chodu svých domovů pro seniory podílet větším finančním podílem než jiní zřizovatelé, a to je vnímáno jako nespravedlivý přístup;

-          příprava strategického plánu rozvoje sociálních služeb.

 

Jiří Bína blíže pohovořil k návrhu rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008 – kapitola Sociální věci.

 

K tématu se rozvinula diskuse. Členové výboru kladně zhodnotili předložené podkladové materiály a informace. Dále se shodli na tom, že poté, co bude strategický plán rozvoje sociálních služeb hotov, bude předložen k projednání na zasedání finančního výboru.

 

Usnesení 027/08/2007/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace podané Jiřím Vondráčkem a Jiřím Bínou o aktuální problematice oblasti sociálních věcí.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

Členové výboru požádali Jiřího Vondráčka o bližší komentář k dopisu od Občanského sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné – VOR Jihlava, ve kterém žádají o změnu předmětu a účelu smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci investičního projektu „Otevřený svět – Centrum denních služeb“ v celkové částce 200 tisíc Kč a sdělení, zda může tuto dotaci čerpat jiným způsobem. Tento dopis byl předložen na minulém zasedání výboru a bylo k němu přijato doporučující usnesení (024/07/2007/FV). Jiří Bína celou situaci okomentoval a vysvětlil členům výboru aktuální situaci a vypořádání žádosti VOR.

 

Usnesení 028/08/2007/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu odboru o vypořádání žádosti VOR.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

3. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

-          Přehled rozpočtových opatření schválených Radou a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2007 za období 18. 9. 2007 – 30. 9. 2007;

-          Změna schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 – snížení rozpočtu kapitol;

-          Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 18. 10. 2007.

 

Tomáš Vonka okomentoval vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 18. 10. 2007. Doplnil informaci, že přišla druhá daňová tranže ve výši cca 60 milionů Kč. Ve srovnání s loňským rokem kraj obdržel od finančního úřadu o cca 300 milionů více. Konstatoval, že vývoj daňových příjmů je příznivý.

 

Miroslav Houška pohovořil o snížení jednotlivých výdajových kapitol rozpočtu kraje na rok 2007 – dojde k úspoře ve výši 115 390 tisíc Kč. Komentoval podrobně snížení v jednotlivých kapitolách.

 

Úkol:

Dodat členům výboru podrobný rozpis investičních akcí v dopravě.

Dodat členům výboru bližší vysvětlení k výsledku hospodaření KSÚSV.

odpovědnost: Miroslav Houška

termín: do 21. 11. 2007

 

K materiálu Přehled rozpočtových opatření schválených Radou a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2007 za období 18. 9. 2007 – 30. 9. 2007 nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky ani úkoly.

 

Usnesení 029/08/2007/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o:

-          rozpočtových opatřeních schválených Radou a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2007 za období 18. 9. 2007 – 30. 9. 2007;

-          změně schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 – snížení rozpočtu kapitol;

-          vývoji daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 18. 10. 2007.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

4. Návrh rozpočtu na rok 2008 – verze 2

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

-          Rozpočet kraje Vysočina na rok 2008 – 2. návrh rozpočtu (verze 2.1);

-          Hlavní změny v návrhu rozpočtu 2008 oproti schválenému rozpočtu 2007.

 

Přímo na jednání členové obdrželi Souhrnné údaje (včetně evropských projektů) a Výsledek hospodaření krajských příspěvkových organizací k 30. 9. 2007. Jaroslava Kopecká tyto materiály okomentovala.

 

Tomáš Vonka podrobně okomentoval 2. návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008 (verze 2.1). Při svém výkladu se soustředil zejména na kapitoly, v kterých došlo oproti předchozí verzi návrhu rozpočtu ke změně (dotazy a diskuse členů výboru probíhali přímo k jednotlivým kapitolám):

kapitola Školství

-          upřesněna výše dotace na přímé výdaje;

-          přibyly další možné požadavky;

kapitola Kultura

-          navýšen příspěvek na krajskou knihovnu (dotace Města Havlíčkův Brod);

-          mírné snížení příspěvku na provoz muzeí;

-          Zdeněk Dobrý: dotaz k podílení se na financování busty Gustava Mahlera při příležitosti oslav výročí – úkol pro Miroslava Houšku: zprostředkování informace členům výboru o scénáři kolem výběru, zdůvodnění a financování sochy (zjistit u OKPP);

-          Bohumil Kotlán a Zdeněk Dobrý: opravy památníků první světové války – u příležitosti výročí ukončení války jsou připraveny zásady ZK, kde kraj spolufinancoval opravu pomníků, dotaz: zvážit i opravu pomníků druhý světové války - Jaroslava Kopecká: existuje seznam MO ČR, obec může žádat u MO o dotaci;

kapitola Zdravotnictví

-          přesun částky na LSPP – rozděleno na 2 části;

-           rozvinula se diskuse o zajištění LSPP;

-          Zdeněk Dobrý: diskuse k hospodaření nemocnic – hrazení ztrát nemocnic, motivace zařízení, které hospodaří v kladných číslech - Miroslav Houška: pro příští rok by se měla propracovat kritéria pro hodnocení ředitelů (větší vliv by měl mít hospodářský výsledek);

kapitola Životní prostředí

-          upřesnění částky na studii proveditelnosti;

-          přibyl další možný požadavek;

kapitola Územní plánování

-          upřesnění částky na dotace na územně plánovací dokumentaci obcí;

kapitola Doprava

-          přepočítána částka na platbu úroků z úvěru v důsledku zvýšení úrokové sazby;

-          přibyly další možné požadavky;

-          Zdeněk Dobrý: zajišťování externí činnosti pro ODSH – zamyslet se nad personálním posílením ODSH;

kapitola Zastupitelstvo

-          Zdeněk Dobrý: finanční částka na vizuální styl a telemost – úkol: zjistit podrobnosti k těmto požadavkům a poslat e-mailem odpověď Zdeňku Dobrému, odpovědnost: Miroslav Houška

-          Vladimír Novotný: kraj by měl ukončit činnost s EPMA (je člen představenstva), přímý přínos není veliký, je to opravdu výhodné pro kraj? Zdeněk Dobrý: podpora slov předsedy výboru - ZK by mělo vzít v úvahu názory členů představenstva;

kapitola Krajský úřad

-          Zdeněk Dobrý: kalkulace osobních výdajů – rozvinula se rozsáhlá diskuse;

-          Vladimír Novotný: navyšování počtu zaměstnanců – rozvinula se rozsáhlá diskuse;

-          Bohumil Kotlán: žádost o vysvětlení položky 5142

kapitola Regionální rozvoj

-          Vladislav Nechvátal: vznik agentury cestovního ruchu – obava, aby se nedublovaly některé činnosti – k tomuto tématu se rozvinula rozsáhlá diskuse;

kapitola Nemovitý majetek

-          Zdeněk Dobrý: dotaz k Muzeu Vysočiny Třebíč;

kapitola Rezerva a rozvoj kraje

-          Jaroslava Kopecká: finanční prostředky na evropské projekty – projekty budou zpracovány jako příloha rozpočtu kraje na rok 2008.

 

Usnesení 030/08/2007/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

návrh rozpočtu kraje Vysočina včetně připomínek členů finančního výboru.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

5. Diskuse, různé

Zdeněk Dobrý podal podrobné informace o průběhu kontroly systému a využívání finančních prostředků na propagaci kraje (propagační předměty a materiály). Tuto kontrolu provádí v součinnosti kontrolní a finanční výbor. Se zápisem z provedené kontroly budou členové výboru seznámeni na příštím zasedání.

 

Usnesení 031/08/2007/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace Zdeňka Dobrého o průběhu kontroly systému a využívání finančních prostředků na propagaci kraje (propagační předměty a materiály).

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

Miroslav Houška informoval o průběhu výběrového řízení na pojištění majetku kraje. Dále pohovořil o problematice výkupů pozemků pod komunikacemi.

 

Úkol:

Připravit přehled o stavebních akcích do dvou milionů Kč za rok 2007 a jejich zhotovitelů a zaslat jej členům finančního výboru.

odpovědnost: Miroslav Houška

termín: do 21. 11. 2007

 

Bohumil Kotlán vznesl dotaz, zda-li v souvislosti s problémy při opravě komunikace Jihlava – Příseka nejsou ohroženy evropské peníze. Miroslav Houška uvedl, že nikoliv, v tuto chvíli probíhá jednání o výši sankcí pro dodavatelskou firmu – o výsledku bude členy výboru informovat.

 

Na základě dohody všech přítomných se závěrečné zasedání finančního výboru v roce 2007 uskuteční ve středu 12. 12. 2007 v salonku Restaurace NIKA ATRIUM od 9:00 (hodinu je možné posunout dle výsledků dohody s restaurací).

 

Úkol:

Organizačně zajistit závěrečné zasedání finančního výboru v roce 2007 ve středu 12. 12. 2007 v salonku Restaurace NIKA ATRIUM od 9:00, spolu s pozvánkou zaslat členům výboru i plánek.

odpovědnost: koordinátorka

termín: do 12. 12. 2007

 

6. Závěr

Předseda poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

 

Zasedání finančního výboru č. 9/2007 se uskuteční ve středu 21. 11. 2007 od 11:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost 3.15).

 

 

Vladimír Novotný v. r.

předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zpracovala a zapsala Kateřina Nedvědová dne 26. 10. 2007.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 5.11.2007 / 5.11.2007

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze