Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 8/2007

3. říjen 2007
 

 
 

Zápis ze zasedání

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 8/2007

konaného dne 3. 10. 2007

 

Přítomni:

1. Jaroslava Bambasová

7. Tomáš Preininger

2. Jiří Běhounek (předseda)

8. Jaroslava Straková

3. Miroslav Havlík

9. Hana Šmardová

4. Simona Kafoňková

10. Richard Štrobl

5. Vladimír Novotný

11. Věra Švarcová (tajemnice)

6. Soňa Pokorná

 

Nepřítomni (omluveni):

1. Tomáš Snížek

2. Marie Topolovská

3. Jaroslav Veselý (místopředseda)

Hosté:

1. Pavel Hájek (náměstek hejtmana)

2. Václav Miláček (Krajský úřad kraje Vysočina)

3. Soňa Měrtlová (OSVZ)

4. Dana Buřičová (OSVZ)

5. Jiří Kořínek (ředitel Krajské pobočky VZP ČR pro kraj Vysočina)

6. Miroslav Houška (člen Rady kraje Vysočina)

 

Návrh programu:

1.      Zahájení zasedání, schválení programu;

2.      Kontrola úkolů ze zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 7/2007;

3.      Výkaznictví, spolupráce organizací zřizovaných krajem v oblasti zdravotnictví;

4.      Setkání s VZP (od 17:00);

5.      Různé;

6.      Závěr.

 

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů

Jiří Běhounek, předseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina, přivítal přítomné, hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl program jednání – ten byl všemi přítomnými schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Kontrola úkolů ze zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 7/2007

Předseda shrnul závěry, usnesení a úkoly z minulého zasedání komise.

 

Soňa Měrtlová informovala o novém zdravotnickém portálu kraje (www.zdravi-vysociny.cz). Ten obsahuje základní komentované ukazatele poskytované zdravotní péče v lůžkových zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem Vysočina, občanům jsou dále k dispozici např. informace o základních právech pacientů, kontakty na zdravotnická zařízení, odborná veřejnost zde najde mimo jiné informace o aktuálních výběrových řízení nebo metodické postupy. Návštěvníkům webu je k dispozici i možnost vyjádřit vyplněním krátkého dotazníku svou spokojenost s poskytovanou zdravotní péčí v nemocnicích kraje.

 

V souvislosti s problematikou odevzdávání použitých stříkaček a jejich likvidace Soňa Měrtlová uvedla, že OSVZ se tím zabýval, dal podnět na Ministerstvo zdravotnictví ČR, na setkání s poslanci a senátory bylo na tuto problematiku upozorněno.

 

Soňa Měrtlová dále konstatovala, že schůzka se zástupci ČLeK o zajištění lékárenské pohotovosti se dosud nekonala.

 

Předseda otevřel otázku možné návštěvy kardiocentra členy zdravotní komise. Na jednání zdravotní komise v listopadu 2007 bude na základě shody členů komise stanoven termín návštěvy kardiocentra.

 

Na základě kladných zkušeností a dohody všech členů komise budou do plánu činnosti Zdravotní komise Rady kraje Vysočina na rok 2008 zařazena setkání se zástupci VZP, ČLK, ČLeK, ČSK a středního zdravotnického personálu.

 

V souvislosti s upozorněním na situaci na interně v Nemocnici Třebíč, které bylo vzneseno na minulém zasedání komise, Soňa Měrtlová uvedla informaci, že bude vypsáno výběrové řízení na primáře interny v Nemocnici Třebíč.

 

Dana Buřičová informovala o průběhu dosavadních jednání s Nemocnicí Třebíč ve věci hospodaření organizace. Komentovala finanční plány jednotlivých nemocnic – především Nemocnice Třebíč, kde popsala problém technického zhodnocení (je zahrnuto ve finančních plánech). Situace ještě není dořešena, na příštím zasedání zdravotní komise bude informovat o výsledku. K tématu se rozvinula diskuse.

 

Předseda otevřel diskusi k organizaci zasedání komise v prosinci 2007 – toto zasedání může být výjezdní. Na základě podnětů členů komise předseda a koordinátorka do příště připraví tři varianty míst, kde by se výše zmíněné zasedání mohlo konat. Definitivní rozhodnutí bude přijato na příštím jednání zdravotní komise.

 

3. Výkaznictví, spolupráce organizací zřizovaných krajem v oblasti zdravotnictví

Předseda připomněl, že problematikou výkaznictví a spolupráce organizací zřizovaných krajem v oblasti zdravotnictví, se komise zabývala již na svém zasedání č. 8/2006, kde komise žádala, aby organizace ve výstupech postupovaly jednotně, tzn. měly jednotnou strukturu (OSVZ by měl korigovat), zdravotní komise rovněž považuje za důležitou spolupráci všech zdravotnických zařízení.

Konstatoval, že vývoj po roce zůstal nezměněn. Poukázal na váhu a dopady tohoto problému.

 

K tématu se rozvinula diskuse. Závěrem diskuse členové zdravotní komise konstatovali, že trvají nadále na svém stanovisku ze zasedání č. 8/2006: aby organizace zřizované krajem v oblasti zdravotnictví ve výstupech postupovaly jednotně, tzn. měly jednotnou strukturu (OSVZ by měl korigovat), zdravotní komise rovněž považuje za důležitou spolupráci všech zdravotnických zařízení.

 

4. Setkání s VZP

Na základě plánu činnosti Zdravotní komise Rady kraje Vysočina bylo na zasedání komise č. 8/2007 zařazeno setkání s VZP. Jménem předsedy komise byl na jednání přizván Jiří Kořínek, ředitel Krajské pobočky VZP ČR pro kraj Vysočina.

 

Jiří Kořínek pro členy zdravotní komise připravil prezentaci na téma „Vývoj počtu pojištěnců KP Vysočina“. V rámci prezentace seznámil zdravotní komisi s těmito oblastmi:

-          problematika praktických lékařů pro dospělé, děti a dorost a stomatologů v kraji Vysočina;

-          pojištěnci celkem a VZP;

-          vývoj podílu pojištěnců VZP v kraj Vysočina;

-          procentní podíl pojištěnců VZP z celkového počtu  pojištěnců;

-          pojištěnci ostatních zdravotních pojišťoven;

-          počty lékařů v odbornostech 001-Praktický lékař pro dospělé, 002-Praktický lékař pro děti a dorost, 014-Praktický lékař stomatolog;

-          vývoj počtu praktických lékařů - kraj Vysočina;

-          průměrný počet jednicových pacientů na 1 lékaře;

-          počet smluvních praktických lékařů;

-          rozdělení lékařů podle věkových skupin.

 

V následující rozsáhlé diskusi byly k Jiřímu Kořínkovi vzneseny toto dotazy, náměty a připomínky:

-          Jiří Běhounek upozornil na nutnost změny přípravy lékařů v odbornostech praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař stomatolog.

-          Hana Šmardová se dotázala, jakou motivaci nabízí VZP pro praktické lékaře, kteří chtějí zaučovat mladé lékaře či vychovávat nástupce. Jiří Kořínek uvedl, že se chystá bonifikační systém pro tyto lékaře a co konkrétně bude zvýhodněno. Bonifikace lékařů se týká již roku 2007, intenzivně však od 1. 1. 2008.

-          Richard Štrobl reagoval na informaci o platbě za jednicového pacienta a dotázal se, jak bylo dosaženo číslo 100 korun, protože to nesouhlasí s jeho výpočty. Jiří Kořínek uvedl, že je to proměnná částka, a nabídl Richardu Štroblovi osobní jednání a provedení konkrétního propočtu pro jeho praxi.

-          Jiří Běhounek vznesl dotaz na vize a stanoviska VZP k restrukturalizaci některých oborů a zda bylo odesláno oficiální stanovisko k nasmlouvání kardiocentra. Jiří Kořínek uvedl, že nasmlouvání kardiocentra je připravováno s termínem od 1. 10. 2007 (doposud nehrazeno). Co se týče restrukturalizace některých oborů, tak proběhla základní jednání, VZP nebude přímo kraji nic stanovovat, ale dá pouze návrh – vyzdvihl snahu o dohodu VZP s krajem. Jiří Běhounek konstatoval, že je třeba znát i stanovisko poskytovatele. Jiří Kořínek zdůraznil, že restrukturalizace není rušení – péče bude zajištěna – jsou různé varianty restrukturalizace – o těchto variantách byla zahájena diskuse. Bude uzavřena dohoda i kolem financování restrukturalizované zdravotní péče – ambulantní specializovaná složka zůstane v nemocnici vždy, veškeré finanční prostředky by měly pokrýt potřeby – restrukturalizace nebude na úkor pacientů ani zařízení – vykompenzuje se to navýšením kapacity jinde. Jiří Běhounek se dotázal, jakou konkrétní představu o zabezpečení financí pro jednotlivá zdravotnická zařízení VZP má. Jiří Kořínek uvedl, že je předpoklad zachování objemu finančních prostředků na zdravotní péči v kraji, ale konkrétní odpověď na případné finanční dopady restrukturalizace pro jednotlivá zařízení nepadla. Rozvinula se diskuse, co přinese takováto restrukturalizaci VZP a jednotlivým zařízením a jak bude zajištěna jejich finanční stabilita. VZP je otevřena jednat o této problematice s vedením kraje a zdravotní komisí.

-          Jiří Běhounek se v souvislosti se spory VZP se zdravotnickým zařízeními v ČR v minulosti, které prováděly rekonstrukce nebo stavební úpravy ve zdravotnických zařízeních, při nich došlo ke kolísání poskytované zdravotní péče, dotázal, zda-li má VZP pro Vysočinu finanční plán na příští roky, neboť nemocnice nejsou při výše zmíněných rekonstrukcích a stavebních úpravách schopny poskytovat péči v takovém rozsahu jako do rekonstrukcí. Jiří Kořínek uvedl, že garance VZP tu vždycky v takových případech byla.

-          Jiří Běhounek se dále dotázal, jak se VZP staví k jednodenní chirurgii (je efektivní záležitostí , již proběhla diskuse o pilotním projektu), a zda-li uvažuje o podpoře pilotního projektu pro kraj Vysočina v této oblasti. Jiří Kořínek sdělil, že problematika jednodenní chirurgie je součástí strategického plánu VZP, je však nutné získat souhlasné stanovisko odborných společností. Pokud bude získáno souhlasné stanovisko odborných společností a zájem ze strany kraje, tak se nabídka objeví.

-          Jiří Běhounek požádal o objasnění spádovosti – co se týče ošetření pojištěnců z jiných krajů. Jiří Kořínek popsal způsob přerozdělení, KP nedostává za pacienty peníze z jiných krajů. Ujistil však přítomné, že Vysočina na tom ale neprodělává. K tématu se rozvinula další diskuse.

-          Jiří Běhounek upozornil, aby financování kardiocentra nebylo na úkor ostatních zdravotnických zařízení v kraji. Jiří Kořínek uvedl, že kardiocentrum bude nasmlouváno jako nová kapacita, tedy nikoliv na úkor ostatních zařízení.

-          Simona Kafoňková se dotázala na formu motivace pro lékaře, kteří budou vychovávat své nástupce či zaučovat mladé lékaře. Jiří Kořínek uvedl, že motivace bude finanční, např. formou navýšené kapitace. K tématu se rozvinula širší diskuse. Jiří Běhounek upozornil, že je třeba motivovat i absolventy.

-          Soňa Měrtlová se dotázala na stanovisko VZP, pokud o registraci v kraji požádá nový praktický lékař. Jiří Kořínek sdělil, že VZP se bude snažit navázat smluvní vztah. VZP se nebrání navýšení počtu lékařů, avšak klade důraz i na kvalitu lékaře.

-          Věra Švarcová uvedla, že v souvislosti s rozhodnutím nejvyššího soudu ve věci cenové regulace bude VZP nucena doplatit strženou finanční částku ve dvou původních okresních ZZS kraje – tyto peníze jsou pro fungování zařízení velmi významné. Jiří Kořínek informoval, že se centrála VZP má dostatek finančních prostředků pro vyplacení rozdílných částek a bude snažit tuto problematiku v kraji dořešit.

-          Miroslav Havlík vznesl dotaz, kolik akutních lůžek bude v kardiocentru smlouváno. Jiří Kořínek informoval, že dojde k navýšení 8 lůžek (stávající lůžka budou nasmlouvána v rámci interny).

-          Jiří Běhounek vznesl dotaz na případný finanční dopad redukce počtu lůžek intenzivní péče v kraji. Jiří Kořínek uvedl, že nemocnice na tom nebude tratit.

 

5. Různé

Nebyly vzneseny žádné další připomínky ani náměty k diskusi.

 

6. Závěr

Jiří Běhounek poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. Zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 9/2007 se bude konat ve středu 7. 11. 2007 od 16:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost 2.15).

 

 

Jiří Běhounek v. r.

předseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

 

 

Zpracovala Kateřina Nedvědová dne 16. 10. 2007.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 18.10.2007 / 18.10.2007

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze