Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2002

19. červenec 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2002 konaného mimořádně dne 19. 7. 2002 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

 

 

Přítomni:

- 36 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz presenční listina ze dne 19. 7. 2002;

- zástupci krajského úřadu;

- občanská veřejnost.

 

 

1. Zahájení, organizační záležitosti

 

Úvodem hejtman F. Dohnal přivítal všechny přítomné kolegy a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 36 z celkového počtu 45 členů zastupitelstva kraje.

Ze zasedání zastupitelstva kraje, které se konalo v mimořádném termínu, byli omluveni: J. Bambasová, A. Daněk, M. Havlíček, P. Kesl, J. Kruntorád, J. Novotný, D. Oulehla, L. Péťa, V. Štěpán.

Hejtman také omluvil neúčast S. Zikmundové, ředitelky krajského úřadu, ze zdravotních důvodů.

Byly určeny zapisovatelky – M. Jakoubková, P. Pospíchalová a skrutátoři – Z. Fixa, M. Brzák.

Ověřovateli zápisu byli navrženi V. Kodet, J. Skočdopole.

Návrh byl schválen 35 hlasy.

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

Hejtman F. Dohnal přednesl návrh programu zasedání.

K navrženému programu zasedání nebyly vzneseny žádné doplňující návrhy.

 

Navržený program zasedání:

 

1.             Zahájení, organizační záležitosti

2.             Mimořádná dotace obci Štěpánov nad Svratkou v souvislosti s živelnou událostí

Navržený program byl schválen 35 hlasy.

 

 

2. Mimořádná dotace obci Štěpánov nad Svratkou v souvislosti s živelnou událostí

 

F. Dohnal informoval přítomné členy zastupitelstva o mimořádné situaci v obci Štěpánov nad Svratkou, vysvětlil důvody konání zastupitelstva v mimořádném, neplánovaném termínu a předložil materiál, ve kterém bylo rozšířené znění návrhu usnesení.

F. Dohnal otevřel rozpravu.

K danému tématu vznesli dotazy a připomínky J. Koten, J. Slámečka a J. Vondráček.

 

J. Koten

přednesl návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva kraje Vysočina tak, aby zastupitelstvu kraje bylo v mimořádných situacích umožněno hlasovat pomocí spojovací techniky.

J. Slámečka

k danému tématu vyslovil poděkování paní Jarmile Brázdové, starostce obce Štěpánov nad Svratkou, Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina, Technickým službám Bystřice nad Pernštejnem a všem dalším, kteří se podíleli na odstraňování následků živelné pohromy.

J. Slámečka dále konstatoval, že integrovaný záchranný sbor v případě živelné pohromy ve Štěpánově velmi dobře a včas zafungoval.

J. Vondráček

vyslovil souhlasné stanovisko k předloženému návrhu usnesení.

F. Dohnal

k předloženému návrhu J. Kotena sdělil, že tuto možnost rada kraje také zvažovala, ale došla k závěru, že tento krok by byl možný pouze za předpokladu změny zákona o krajích.

F. Dohnal přednesl rozšířený návrh usnesení.

Usnesení 094/05/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku krajem Vysočina na pomoc při odstraňování následků živelné pohromy obci Štěpánov nad Svratkou ve výši 1 milión Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n. (nespecifikovaná rezerva) a

svěřuje

radě kraje v období vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu na území kraje Vysočina provádění jednorázových rozpočtových opatření do výše 2 miliónů Kč v rámci kapitoly Rezerva a rozvoj kraje za účelem odstraňování následků živelných nebo jiných pohrom.

odpovědnost: ekonomický odbor

termín: 19. 7. 2002

Usnesení bylo přijato 36 hlasy.

 

F. Dohnal poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2002.

 

 

 

 

 

                                                                                         František Dohnal

                                                                                                hejtman kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Václav Kodet                                       ……...……………………………………

 

 

Jindřich Skočdopole                                           …..………………………………….……

 

 

 

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2002.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2002 dne 19. 7. 2002.

Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 19. 7. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 22.7.2002 / 22.7.2002

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Zastupitelstvo kraje > Zápisy ze zasedání > 2011

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze