Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2002

30. duben 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2002 konaného dne 30. 4. 2002 v Domě kultury ve Žďáru nad Sázavou

 

Přítomno:

-          43 členů zastupitelstva kraje Vysočina - viz presenční listina ze dne 30. 4. 2002

-          zástupci krajského úřadu

-          občanská veřejnost

 

Zahájení jednání

Úvodem hejtman F. Dohnal představil přítomným pana J. Brychtu, starostu Města Žďár nad Sázavou, kterému předal slovo. Po přivítání panem starostou poděkoval hejtman panu starostovi a všem jeho kolegům, kteří se podíleli na přípravě tohoto jednání. Přivítal dále všechny přítomné kolegy a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je schopno zasedat a usnášet se, neboť je přítomno 41 z celkového počtu 44 členů zastupitelstva kraje.

Omluvili se kolegové – J. Jež, J. Kruntorád a J. Novotný, který se dostaví na jednání zastupitelstva kraje později.

Dále omluvil neúčast S. Zikmundové, ředitelky krajského úřadu, ze zdravotních důvodů.

Byli určeni skrutátoři – J. Bína, Z. Fixa, A. Seifert, M. Brzák a zapisovatelky – M. Jakoubková, Š. Polívková.

Ověřovateli zápisu byli navrženi J. Nekula, M. Bišof.

Návrh byl schválen 39 hlasy (zdrželi se 2).

Zápis z minulého jednaní zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

Hejtman F. Dohnal přednesl návrh programu.

P. Maslák předložil návrh na rozšíření programu jednání zastupitelstva kraje o bod 22) Návrh zásad pro poskytování příspěvku obcím a Okresním sdružením hasičů na jednotky SDH na rok 2002.

Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo rozšířený program jednání.

Rozšířený program jednání:

1.       Složení slibu nového člena zastupitelstva

2.       Zpráva o činnosti rady kraje

3.       Informace o činnosti krajského úřadu

4.       Fond Vysočiny

5.       Fond Vysočiny - Grantové programy

6.       Dodatky ke zřizovacím listinám

7.       Dodatky ke zřizovacím listinám

8.       Smlouva o zřízení věcného břemene pro Telia International Carrier Czech Republic, a. s.

9.       Smlouva o budoucí kupní a nájemní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu „II/353 Nové Veselí – Bohdalov“

10.    Smlouvy o budoucích kupních smlouvách – zabezpečení komunikace Vír-Hluboké-II. etapa

11.    Smlouvy o budoucích smlouvách kupních a nájemních - obchvat obce Trnava

12.    Návrh na zrušení organizační složky kraje Zvláštní škola Sedlejov se sídlem Sedlejov 51,

588 62 Urbanov

13.    Výroční zpráva o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2000/2001 a kalendářní rok 2001

14.    Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina

15.    Smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene

16.    Odměny členům zastupitelstva, členům komisí, výborů a rady fondu

17.    Žádost Velvyslanectví ČR ve Washingtonu o příspěvek na realizaci projektu „Socha TGM ve Washingtonu“

18.    Dodatek č. 2 zřizovací listiny Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace

19.    Zpráva o Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě a výkonu regionálních funkcí v kraji Vysočina

20.    Koncepce hospodaření s odpady kraje Vysočina

21.    Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2001

22.    Návrh zásad pro poskytování příspěvku obcím a Okresním sdružením hasičů na jednotky SDH na rok 2002

23.    Rozprava

Rozšířený návrh byl schválen 39 hlasy (zdrželi se 2).

 

1. Složení slibu nového člena zastupitelstva

 

Hejtman F. Dohnal požádal Drahoslava Oulehlu, aby složil slib člena zastupitelstva.

Po složení slibu D. Oulehly hejtman F. Dohnal konstatoval, že zastupitelstvo kraje Vysočina má opět 45 členů.

 

2. Zpráva o činnosti rady kraje

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu a otevřel rozpravu.

Dotazy vznesli Z. Dobrý, P. Kesl:

Z. Dobrý

Vznesl dotaz k zápisu č. 13/2002 bodu 12) Projekt ochrany vod povodí řeky Dyježádost o stanovisko k „Projektu“ nebyla předložena na jednání zastupitelstva kraje.

F. Dohnal

Předkladatelé „Projektu“ se obrátili na Radu kraje Vysočina, Radu Jihomoravského kraje a Radu soudržnosti o stanovisko k předkládanému materiálu. Kraj se finančně ani majetkově na „Projektu“ nepodílí, proto nebyl materiál na jednání zastupitelstva kraje předkládán. Materiál je zveřejněn na webových stránkách a v případě požadavku získání podrobnějších informací se lze obrátit na předkladatele.

P. Kesl

Vznesl dotaz k zápisu rada kraje č. 13/2002, bodu 10) Plán akcí silniční sítě kraje Vysočina – konkrétně příloze 2 bodu 10) – zásobník akcí k zařazení do plánu.

Dále požádal o upřesnění bodu 11) Slavnostní otevření sídla kraje Vysočina - vyhlášení veřejné sbírky, který rada kraje projednala na svém zasedání rady kraje č. 13/2002.

F. Dohnal

Doplnil některé skutečnosti k záměru vyhlášení veřejné sbírky, která by měla být vhodným doplněním akce Slavnostní otevření sídla kraje Vysočina a dodal, že písemný materiál je zveřejněn na webových stránkách.

P. Pospíchal

Projekt rozvoje a oprav silnic II. a III. třídy je rozdělen na 2 části. Dle stavu a rozpracovanosti jednotlivých akcí bude Plán akcí silniční sítě kraje Vysočinadoplňován ze „zásobníku akcí k zařazení do plánu“.

F. Dohnal přednesl návrh usnesení.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 028/03/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o činnosti rady kraje od posledního jednání zastupitelstva kraje.

odpovídá:

termín:

Usnesení bylo přijato 42 hlasy.

 

3. Informace o činnosti krajského úřadu

 

E. Šarapatková, vedoucí sekretariátu ředitelky krajského úřadu, informovala zastupitelstvo kraje o stěhování do nových prostor v ulici Žižkova, které proběhlo v měsíci dubnu a sdělila rozmístění jednotlivých pracovišť krajského úřadu. Předala přítomným členům zastupitelstva aktualizovaný telefonní seznam krajského úřadu, telefonní a mailové spojení členů zastupitelstva kraje.

Dotazy vznesli M. Bišof, Z. Dobrý, M. Šmíd.

M. Bišof

Vznesl dotaz na fungování e-mailové adresy u těch členů zastupitelstva, kteří nemají PC od krajského úřadu.

F. Dohnal

Sdělil, že jednotné e-mail adresy fungují při napojení z jakéhokoliv PC.

Z. Dobrý

Požádal o informaci týkající se regionálního zastoupení uchazečů o místo ve vztahu k počtu zaměstnanců krajského úřadu kraje Vysočina.

F. Dohnal

- sekretariát ředitelky zpracuje strukturu uchazečů dle regionálního zastoupení a materiál zašle Z. Dobrému.

M. Šmíd

Vznesl dotaz týkající se rozmístění odboru školství, mládeže a sportu na 2 oddělených pracovištích.

F. Dohnal

Rozdělení odboru školství bylo způsobeno tím, že nebyla nalezena budova, do které by mohl být celý odbor přestěhován. Kraj Vysočina se intenzivně touto problematikou zabývá s tím, že chce docílit minimálního počtu detašovaných pracovišť krajského úřadu kraje Vysočina.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 029/03/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost:

termín:

Usnesení bylo přijato 42 hlasy.

 

 

4. Fond Vysočiny

 

M. Černá a T. Hermann informovali zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu. Dále byly zastupitelstvu kraje předloženy k projednání harmonogram prací spojených s Fondem Vysočiny, předloha žádosti o poskytnutí podpory, podklady pro hodnocení projektů a smlouva o poskytnutí podpory.

Na základě výsledků politických jednání byl zastupitelstvu kraje předložen k projednání návrh na zřízení Rady Fondu Vysočiny.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

T. Hermann předložil návrh na úpravu přílohy 5 předkládaného materiálu takto:

doplnit poslední větu „Závěrečná zpráva…..ve výboru finančním a kontrolním výboru“.

Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo.

Dotazy vznesli J. Slámečka, Z. Dobrý

J. Slámečka

- vznesl dotaz ke složení řídících výborů jednotlivých grantových programů.

F. Dohnal

- členové řídících výborů grantových programů budou jmenováni dle návrhů z jednotlivých politických klubů.

Z. Dobrý

- příloha 4 předloženého materiálu „Smlouva o poskytnutí podpory“ odst. V. písm. f) - textovou část zahrnout do materiálu „Zásady pro poskytování podpory z Fondu Vysočiny“.

F. Dohnal

- navrhl zabývat se úpravou „Zásad“, které byly schváleny na zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2002, na příštím zasedání zastupitelstva kraje.

Na jednání se dostavil J. Novotný.

V průběhu jednání odešla M. Matějková.

F. Dohnal přednesl upravený návrh usnesení.

Usnesení 030/03/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

·          časový harmonogram prací spojených s Fondem Vysočiny dle přílohy 1 materiálu

       ZK-03-2002-04;

·          strukturu Žádosti o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle přílohy 2 materiálu

       ZK-03-2002-04;

·          strukturu podkladů pro hodnocení projektů dle přílohy 3 materiálu ZK-03-2002-04;

·          návrh Smlouvy o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny ve znění přílohy 4 materiálu

       ZK-03-2002-04;

zřizuje

v souladu s odst. C. 3 Zásad pro poskytování podpory z Fondu Vysočiny Radu Fondu Vysočiny jako dohlížecí a monitorovací orgán Fondu a jmenuje její členy dle upravené přílohy 5 materiálu

ZK-03-2002-04.

odpovědnost: T. Hermann, M. Černá, odbor regionálního rozvoje

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 42 hlasy.

 

5. Fond Vysočiny - Grantové programy

 

J. Skočdopole, člen zastupitelstva kraje, předložil přítomným návrh na rozšíření bodu programu o grantové programy z oblasti školství, mládeže a sportu, které rada kraje na svém jednání dne 16. 4. 2002 vrátila odboru školství, mládeže a sportu k přepracování.

J. Skočdopole předložil návrhy tří Grantových programů: „Sport pro všechny“, „Investice do sportovišť“, „Drobná údržba sportovišť“.

A. Štěrbová akceptovala předložené návrhy dvou Grantových programů „Sport pro všechny“, „Drobná údržba sportovišť“ a doporučila, aby Grantový program „Investice do sportovišť“ byl předložen radě kraje k projednání a doporučen zastupitelstvu kraje na příštím zasedání ke schválení.

F. Dohnal navrhl zastupitelstvu kraje technický postup při projednávání grantových programů:

1.       projednat a schválit jednotlivé grantové programy s návrhy usnesení.

2.       jmenovat členy řídících výborů jednotlivých grantových programů dle návrhů politických klubů.

Zastupitelstvo kraje akceptovalo navržený postup projednávání grantových programů a zařazení dvou grantových programů k projednání.

 

Grantový program „Rozvoj vesnice“

M. Černá podala zastupitelstvu kraje informace k předloženému materiálu a otevřela rozpravu.

M. Černá předložila pozměňovací návrh.

M. Černá

Bod 9) Specifická kritéria pro posuzování projektů doplnit - písm. f) počet obyvatel“.

Pozměňovací návrhy dále předložili J. Nekula, M. Vystrčil.

J. Nekula

Bod 14) Povinné přílohy – z bodu 6) vypustit část „kopie zpracovaného programu obnovy vesnice“.

M. Vystrčil

Bod 14) Povinné přílohy – v bodu 6) doplnit textovou část „…programu obnovy vesnice, případně územního plánu nebo urbanistické studie, jako základního…“.

V průběhu jednání přišla M. Matějková a odešla I. Denčevová.

Zastupitelstvo kraje akceptovalo pozměňovací návrhy M. Černé a M. Vystrčila a přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 031/03/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

návrh

               

 

 
na vyhlášení grantového programu „Rozvoj vesnice“ na obnovu a rozvoj místních částí měst a obcí Vysočiny dle upravené přílohy 2 materiálu ZK-03-2002-05;

jmenuje

·  řídící výbor grantového programu „Rozvoj vesnice“ ve složení:

KSČM – Milan Plodík (HB), Ladislav Hos (JI)

ČSSD – Ladislav Peťa (TR)

SNK – Marie Černá (TR), Aleš Sitař (ZR)

ODS – Jan Koten (PE), Jan Nekula (TR)

4K – Josef Kalčík (TR), Jaromír Barák (TR), Pavel Maslák (JI);

·  Marii Černou, předsedkyní řídícího výboru grantového programu „Rozvoj vesnice“;

·  garanty - Dušana Vichra (PE) s právem hlasovacím, Věru Jourovou (TR) s právem poradním a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: T. Hermann, odbor regionálního rozvoje

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 40 hlasy (zdrželi se 2).

 

Grantový program „Vítejte u nás“

K předloženému návrhu grantového programu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy.

V průběhu projednávaného grantového programu přišla I. Denčevová a odešel J. Slámečka.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 032/03/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

návrh

               

 

 
na vyhlášení grantového programu „Vítejte u nás“ na podporu cestovního ruchu dle upravené přílohy 3 materiálu ZK-03-2002-05;

jmenuje

·  řídící výbor grantového programu „Vítejte u nás“ ve složení:

KSČM- Milan Havlíček (TR), Jaromír Tomek (ZR)

ČSSD – Dagmar Zveřinová (ZR), Antonín Daněk (PE)

SNK – Jana Fischerová (HB), Zdeněk Jirsa (JI)

ODS – Hana Müllerová (JI), Bohuslav Nahodil (ZR)

4K – Marta Vondráčková (TR), Tomáš Hermann (HB);

·  Janu Fischerovou předsedkyní řídícího výboru grantového programu „Vítejte u nás“;

·  garanty - Ivanu Mahelovou (JI)s právem hlasovacím, Věru Jourovou (TR) s právem poradním a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: T. Hermann, odbor regionálního rozvoje

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 42 hlasy.

 

 

Grantový program „Škola – centrum vzdělávání“

K předloženému návrhu grantového programu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy.

V průběhu projednávaného grantového programu přišel J. Slámečka a odešli J. Vondráček, T. Hermann.

Z jednání se omluvila J. Fischerová.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 033/03/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

návrh na vyhlášení grantového programu „Škola – centrum vzdělávání“ na podporu projektů v oblasti aktivit popularizujících možnosti celoživotního vzdělávání dle upravené přílohy 4 materiálu ZK-03-2002-05;

jmenuje

·  řídící výbor grantového programu „Škola – centrum vzdělávání“ ve složení:

KSČM – Bohumil Kotlán (ZR), Blanka Vyhnalíková (HR)

ČSSD – Antonín Daněk (PE), Dagmar Nejedlá (ZR)

SNK – Josef Bulušek (PE), Josef Plucar (JI)

ODS – Milan Šmíd (PE), Ota Benc (HB)

4K – Jiří Sočev (ZR), Alena Štěrbová (PE);

·  Milana Šmída předsedou řídícího výboru grantového programu „Škola – centrum vzdělávání“;

·  garanty - Zdeňka Ludvíka (ZR) s právem hlasovacím, Kamila Ubra (ZR) s právem poradním a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: T. Hermann, odbor regionálního rozvoje

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 40 hlasy.

 

 

Grantový program „Podaná ruka“

M. Matějková podala zastupitelstvu kraje informace k předloženému materiálu a otevřela rozpravu.

V průběhu projednávaného grantového programu přišli J. Vondráček, T. Hermann.

K předloženému návrhu vznesli pozměňovací návrhy A. Štěrbová, J. Černý, T. Hermann, J. Vondráček.

A. Štěrbová

Bod 6) Příjemce podpory - rozšířit o příjemce podpory „nadace“.

J. Černý

Bod 6) Příjemce podpory - rozšířit o příjemce podpory „příspěvkové organizace zřizované obcemi“.

T. Hermann

Bod 9) Specifická kritéria, písm. c) - upřesnit formulaci věty „vydávání a zveřejňování výroční zprávy o činnosti žadatele“.

Bod 9) Specifická kritéria - rozšířit o „písm. e) nadobecní význam“.

J. Vondráček

Bod 10) – vypustit v textové části poslední větu „V rámci……jednoho projektu“.

Pozměňovací návrhy A. Štěrbové, T. Hermanna a J. Vondráčka byly předkladatelem akceptovány.

J. Černý vznesl protinávrh.

Bod 6) Příjemce podpory rozšířit o „příspěvkové organizace zřizované obcemi“.

Protinávrh nebyl přijat (pro 11 hlasů).

Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 034/03/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

návrh na vyhlášení grantového programu „Podaná ruka“ na podporu nestátních neziskových organizací vyvíjejících činnost v sociální oblasti dle upravené přílohy 5 materiálu ZK-03-2002-05;

jmenuje

·  řídící výbor grantového programu „Podaná ruka“ ve složení:

KSČM – Karel Tvrdý (TR), Ladislav Nováček (PE)

ČSSD – Vladimír Novotný (ZR), Ludmila Schvarzová (ZR)

SNK – Marie Černá (TR), Zdena Švaříčková (JI)

ODS – Martina Matějková (HB), Jiří Hormandl (PE)

4K – Marie Ostatnická (HB), Zdeněk Geist (JI);

·  Marii Ostatnickou předsedkyní řídícího výboru grantového programu „Podaná ruka“;

·  garanty - Boženu Dolejskou (TR), s právem hlasovacím, Věru Švarcovou (JI), s právem poradním a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: T. Hermann, odbor regionálního rozvoje

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 37 hlasy (zdrželo se 5).

 

Grantový program „Regionální kultura“

K předloženému návrhu grantového programu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 035/03/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

návrh na vyhlášení grantového programu „Regionální kultura“ na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění dle upravené přílohy 6 materiálu ZK-03-2002-05;

jmenuje

·  řídící výbor grantového programu „Regionální kultura“ ve složení:

KSČM – Jan Slámečka (ZR), Iva Škrdlová (ZR)

ČSSD – Petr Pospíchal (JI), Vlasta Vrbová (TR)

SNK – Miroslav Felcman (HB)

ODS – Martina Matějková (HB), Jaroslav Makovec (PE)

4K – Petr Kesl (PE), Vladimír Paločko (TR), Tomáš Hrabálek (ZR);

·  Petra Pospíchala předsedou řídícího výboru grantového programu „Regionální kultura“;

·  garanty - Katinu Lisou (TR) s právem hlasovacím, Jaroslavu Panáčkovou (JI) s právem poradním a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: T. Hermann, odbor regionálního rozvoje

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 42 hlasy.

 

Grantový program „Nemovité památky“

M. Matějková podala zastupitelstvu kraje informace k předloženému materiálu a otevřela rozpravu.

Pozměňovací návrhy vznesli M. Vystrčil, T. Hermann.

 

M. Vystrčil

Bod 2) Celkový objem finančních prostředků – upravit částku z 5.000.000,- Kč na 4.000.000,- Kč.

T. Hermann

Bod 11) Minimální podíl příjemce podpory – zvýšit podíl z 25% na 30%.

Předkladatelem byly pozměňovací návrhy akceptovány.

P. Kesl vznesl protinávrh.

P. Kesl

Bod 2) Celkový objem finančních prostředků – ponechat původní výši 5.000.000,- Kč.

Protinávrh nebyl přijat (pro 17 hlasů).

M. Matějková přednesla upravený návrh usnesení.

Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 036/03/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

návrh na vyhlášení grantového programu „Nemovité památky“ na podporu obnovy a zachování nemovitých kulturních památek dle upravené přílohy 7 materiálu ZK-03-2002-05;

jmenuje

·  řídící výbor grantového programu „Nemovité památky“ ve složení:

KSČM – Jan Slámečka(ZR), Jan Musil (HB)

ČSSD – Vladimír Dolejš (HB), Vlasta Vrbová (TR)

SNK – Marek Buš (TR)

ODS – Martina Matějková (HB), Vladimír Hink (JI)

4K – Jaroslav Hulák (ZR), Stanislav Kopáček (PE), Václav Jehlička (JI);

·  Vladimíra Dolejše předsedou řídícího výboru grantového programu „Nemovité památky“;

·  garanty - Horymíra Kubíčka (PE) s právem hlasovacím, Jaroslavu Panáčkovou (JI) s právem poradním a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: T. Hermann, odbor regionálního rozvoje

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 32 hlasy (zdrželo se 10).

 

Grantový program „Volný čas“

A. Štěrbová podala zastupitelstvu kraje informace k předloženému materiálu a otevřela rozpravu.

Pozměňovací návrhy vznesli T. Hermann, J. Barák, S. Mastný, J. Černý, A. Štěrbová.

T. Hermann

Bod 6) Příjemci podpory, první odrážka - (vypustit text závorky).

J. Barák

Bod 6) Příjemci podpory – rozšířit o příjemce podpory „nadace“.

S. Mastný

Bod 3) Dílčí cíl 2. 4. – vypustit z věty textovou část …„mezinárodní kulturní spolupráce“.

J. Černý

Bod 6) Příjemci podpory - rozšířit o příjemce podpory „školy, školská zařízení a další organizace zřizované obcemi“.

A. Štěrbová

Bod 9) Specifická kritéria, písm. d) – v textové části výraz „obecního úřadu“ nahradit slovem „obce“.

Předkladatelem byly akceptovány pozměňovací návrhy T. Hermanna, J. Baráka, A. Štěrbové.

M. Matějková přednesla upravený návrh usnesení.

Usnesení 037/03/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

návrh na vyhlášení grantového programu „Volný čas“ na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů dle upravené přílohy 8 materiálu

ZK-03-2002-05;

jmenuje

·  řídící výbor grantového programu „Volný čas“ ve složení:

KSČM – Jaroslava Bambasová (PE), Roman Ondrušek (PE)

ČSSD – Dagmar Zveřinová (ZR), Petr Krčál (ZR)

SNK – Josef Plucar (JI), Jindra Stříbrská (TR)

ODS – Stanislav Mastný (TR), Milan Šmíd (PE)

4K – Ladislav Bárta (ZR), Roman Křivánek (JI);

·  Romana Křivánka předsedou řídícího výboru grantového programu „Volný čas“;

·  garanty - Jana Burdu (TR) s právem hlasovacím, Jaroslava Petřivého (JI) s právem poradním a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: T. Hermann, odbor regionálního rozvoje

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 40 hlasy (zdrželi se 2).

 

Grantový program „Obce na síti“

K předloženému návrhu grantového programu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

V průběhu projednávaného grantového programu odešel J. Slámečka.

Usnesení 038/03/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

návrh na vyhlášení grantového programu „Obce na síti“ na podporu projektů v oblasti rozvoje komunikační infrastruktury dle upravené přílohy 9 materiálu ZK-03-2002-05 včetně formuláře Žádosti o poskytnutí podpory z programu „Obce na síti“ dle přílohy 10 materiálu ZK-03-2002-05;

jmenuje

·  řídící výbor grantového programu „Obce na síti“ ve složení:

KSČM – Jaroslava Bambasová (PE), Vlastimila Kašíková (JI)

ČSSD – Vladimír Novotný (ZR), Zdeněk Ryšavý (TR)

SNK – Vladimír Lysý (JI)

ODS – Miloš Vystrčil (JI), Jaroslav Makovec (PE)

4K – František Dohnal (JI), Stanislav Kropáček (PE), Pavel Maslák (JI);

·  Františka Dohnala předsedou řídícího výboru grantového programu „Obce na síti“;

·  garanty – Táňu Mrázkovou (JI) s právem hlasovacím, Petra Pavlince (JI) s právem poradním a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: T. Hermann, odbor regionálního rozvoje

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 41 hlasem.

 

Grantový program „Čistá voda“

K předloženému návrhu grantového programu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 039/03/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

návrh na vyhlášení grantového programu „Čistá voda“ na podporu projektů v oblasti zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod dle upravené přílohy 11 materiálu ZK-03-2002-05;

jmenuje

·  řídící výbor grantového programu „Čistá voda“ ve složení:

KSČM – Zdeněk Dobrý (HB), Jiří Vlach (JI)

ČSSD – Jiří Svoboda (ZR), Zdeněk Smutný (JI)

SNK – Josef Novotný (ZR), Jan Fiala (JI)

ODS – Ivo Rohovský, Václav Vacek (HB)

4K – Jiří Blažek (PE), Beno Trávníček (HB);

·  Ivo Rohovského předsedou řídícího výboru grantového programu „Čistá voda“;

·  garanty – Jaroslava Mikynu (TR) s právem hlasovacím, Petra Bureše (TR) s právem poradním a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: T. Hermann, odbor regionálního rozvoje

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 41 hlasem.

 

Grantový program „Územní dokumentace“

K předloženému návrhu grantového programu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy.

V průběhu projednávaného grantového programu odešli I. Denčevová, V. Vacek, P. Kesl.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 040/03/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

návrh na vyhlášení grantového programu „Územní dokumentace“ na podporu vytváření dokumentů územního a regionálního rozvoje obcí a měst pro rozvoj podnikatelských a rekreačních aktivit s nadmístním významem na území více obcí dle upravené přílohy 12 materiálu ZK-03-2002-05;

jmenuje

·  řídící výbor grantového programu „Územní dokumentace“ ve složení:

KSČM – Drahoslav Oulehla (TR), Miroslav Hort (TR)

ČSSD - Ladislav Peťa (TR), Josef Mička (ZR)

SNK – Jaroslav Kruntorád (HB), Radek Číhal (TR)

ODS – Jan Nekula (TR), Jan Koten (PE)

4K – Jiří Vondráček (HB), Pavel Hlaváč (HB);

·  Ladislava Péťu předsedou řídícího výboru grantového programu „Územní dokumentace“;

·  garanty – Petra Průžu (TR) s právem hlasovacím, Jana Strejčka (JI) s právem poradním a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: T. Hermann, odbor regionálního rozvoje

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 38 hlasy.

 

 

Grantový program „Životní prostředí – zdroj bohatství Vysočiny“

K předloženému návrhu grantového programu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy.

V průběhu projednávaného grantového programu přišli J. Slámečka, V. Vacek, P. Kesl.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 041/03/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

návrh na vyhlášení grantového programu „Životní prostředí – zdroj bohatství Vysočiny“ na podporu projektů v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) dle upravené přílohy 13 materiálu ZK-03-2002-05;

jmenuje

·  řídící výbor grantového programu „Životní prostředí – zdroj bohatství Vysočiny“ ve složení:

KSČM – Václav Štěpán (PE), Ivo Novotný (TR)

ČSSD – Jiří Svoboda (ZR), Jaroslav Trnka (ZR)

SNK – Pavel Vosátka (TR)

ODS – Ivo Rohovský (ZR), Jiří Jež (ZR)

4K – Tomáš Havlík (ZR), Michal Zrůst (ZR), Václav Kodet (JI);

·  Michala Zrůsta předsedou řídícího výboru grantového programu „Životní prostředí – zdroj bohatství Vysočiny“;

·  garanty – Pavla Hájka (PE) s právem hlasovacím, Jana Joneše (PE) s právem poradním a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: T. Hermann, odbor regionálního rozvoje

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 41 hlasem.

 

 

Grantový program „Sport pro všechny“

A. Štěrbová podala zastupitelstvu kraje informace k předloženému materiálu a otevřela rozpravu.

Pozměňovací návrhy vznesli T. Hermann, F. Dohnal.

T. Hermann

Bod 12) Časový harmonogram realizace projektu – upravit časové omezení ve větě: „Projekt lze předložit na akce realizované od počátku dubna 2002,….

F. Dohnal

Bod 10) Minimální a maximální výše příspěvku – vypustit větu „V rámci jednoho kola grantového programu může žadatel získat podporu pouze jednoho projektu“.

Předkladatelem byl akceptován pozměňovací návrh F. Dohnala.

T. Hermann vznesl protinávrh.

Bod 12) Časový harmonogram realizace projektu – upravit časové omezení ve větě: „Projekt lze předložit na akce realizované od počátku dubna 2002,….

Protinávrh nebyl přijat (pro 5 hlasů).

A. Štěrbová přednesla upravený návrh usnesení.

Usnesení 042/03/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

návrh na vyhlášení grantového programu „Sport pro všechny“ na podporu rozvoje volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu dle přílohy 14 materiálu ZK-03-2002-05;

jmenuje

·  řídící výbor grantového programu „Sport pro všechny“ ve složení:

KSČM – Zdeněk Dobrý (HB), Petr Stoček (ZR)

ČSSD –není zastoupení - postoupeno 4K

SNK – Jindřich Skočdopole (JI), Jiřina Suchardová (TR)

ODS – Stanislav Mastný (TR), Tomáš Koukal (JI)

4K – Pavel Pípal (PE), Roman Hejduk (JI), Miroslav Pech (PE), František Holas (HB);

·  Jindřicha Skočdopoleho předsedou řídícího výboru grantového programu „Sport pro všechny“;

·  garanty – Jaroslava Petřivého (JI) s právem hlasovacím, Jana Burdu (TR) s právem poradním a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: T. Hermann, odbor regionálního rozvoje

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 41 hlasem.

 

 

Grantový program „Drobná údržba sportovišť“

A. Štěrbová podala zastupitelstvu kraje informace k předloženému materiálu a otevřela rozpravu.

V průběhu projednávaného grantového programu odešel J. Novotný.

Pozměňovací návrhy vznesl T. Hermann.

T. Hermann

Bod 11) Minimální podíl příjemce podpory - zvýšit minimální podíl na 70%.

Bod 12) Časový harmonogram realizace projektu – vypustit větu „Finanční podpora může být poskytnuta na již zahájený projekt“.

Pozměňovací návrhy nebyly předkladatelem akceptovány.

T. Hermann přednesl 2 protinávrhy.

Bod 11) Minimální podíl příjemce podpory - zvýšit minimální podíl na 70%.

Protinávrh nebyl přijat (pro 5 hlasů).

Bod 12) Časový harmonogram realizace projektu – vypustit větu „Finanční podpora může být poskytnuta na již zahájený projekt“.

Protinávrh nebyl přijat (pro 10 hlasů).

A. Štěrbová přednesla návrh usnesení.

Usnesení 043/03/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

návrh na vyhlášení grantového programu „Drobná údržba sportovišť“ na podporu drobné údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území kraje Vysočina dle přílohy 15 materiálu

ZK-03-2002-05;

jmenuje

řídící výbor grantového programu „Drobná údržba sportovišť“ ve složení:

KSČM – Milan Plodík (HB), Ladislav Šnelly(HB)

ČSSD – Jindřich Vodička (HB)

SNK – Miroslav Švihálek (JI), Josef Bulušek (PE)

ODS – Stanislav Mastný (TR), Milan Šmíd (PE)

4K – Pavel Šuster (ZR), Martin Bohdálek (JI), Petr Škarabela (TR);

Stanislava Mastného předsedou řídícího výboru grantového programu „Drobná údržba sportovišť“;

garanty – Jaroslava Petřivého (JI) s právem hlasovacím, Jana Burdu (TR) s právem poradním a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: T. Hermann, odbor regionálního rozvoje

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 38 hlasy (proti 2).

 

6. Dodatky ke zřizovacím listinám

 

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje dodatky ke zřizovací listině příspěvkových organizací.

V průběhu jednání odešli M. Matějková, V. Vacek, a přišli I. Denčevová, J. Novotný.

Z jednání se omluvil J. Skočdopole.

K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 044/03/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace:

·          Vyšší odborná škola, Gymnázium, Střední sklářská škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Světlá nad Sázavou, Sázavská 547 dle přílohy 1 materiálu ZK-03-2002-06;

a dodatky č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací:

·          Střední odborné učiliště zemědělské, Velké Meziříčí, Hornoměstská 35

·          Střední odborné učiliště zemědělské, Třebíč, Demlova 890

dle přílohy 2 a 3 materiálu ZK-03-2002-06.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 10. 5. 2001

Usnesení bylo přijato 39 hlasy.

 

7. Dodatky ke zřizovacím listinám

 

A. Štěbová předložila zastupitelstvu kraje dodatek ke zřizovací listině Střediska služby škole Třebíč.

K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 045/03/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 1 ke zřizovací listině Střediska služby škole Třebíč dle přílohy 1 materiálu

ZK-03-2002-07.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 10. 5. 2001

Usnesení bylo přijato 39 hlasy.

 

8. Smlouva o zřízení věcného břemene pro Telia International Carrier Czech Republic, a. s.

 

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost firmy Vegacom, a. s. jako zástupce firmy Telia International Carrier Czech Republic, a. s. ve věci naplnění smlouvy o smlouvě budoucí a o sepsání smlouvy o zřízení věcného břemene. Rada kraje projednala smlouvu na svém jednání dne 16. 4. 2002 a svým usnesením 184/14/2002/RK doporučila zastupitelstvu kraje výše uvedenou smlouvu schválit.

V průběhu jednání přišla M. Matějková.

Z jednání se omluvil J. Slámečka.

K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy.

M. Vystrčil přednesl návrh usnesení.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 046/03/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle přílohy 1 materiálu ZK-03-2002-08.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 39 hlasy.

 

9. Smlouva o budoucí kupní a nájemní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu „II/353 Nové Veselí – Bohdalov“

 

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh smlouvy o budoucí kupní a nájemní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu „II/353 Nové Veselí – Bohdalov“.

Rada kraje projednala návrh smlouvy na svém jednání dne 16. 4. 2002 a svým usnesením 185/14/2002/RK doporučila zastupitelstvu kraje výše uvedenou smlouvu schválit.

K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy.

M. Vystrčil přednesl návrh usnesení.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 047/03/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí kupní a nájemní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene dle přílohy 1 materiálu ZK-03-2002-09.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 39 hlasy.

 

10. Smlouvy o budoucích kupních smlouvách – zabezpečení komunikace Vír-Hluboké-II. etapa

 

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh smlouvy o budoucích kupních smlouvách – zabezpečení komunikace Vír-Hluboké-II. etapa.

Rada kraje projednala návrh smlouvy na svém jednání dne 16. 4. 2002 a svým usnesením 187/14/2002/RK doporučila zastupitelstvu kraje výše uvedenou smlouvu schválit.

M. Vystrčil přednesl návrh usnesení.

K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 048/03/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách dle příloh 1, 2, 3 materiálu ZK 03-2002-10.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 39 hlasy.

 

11. Smlouvy o budoucích smlouvách kupních a nájemních - obchvat obce Trnava

 

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrhy smluv o budoucích smlouvách kupních a nájemních - obchvat obce Trnava.

Rada kraje projednala návrh smluv na svém jednání dne 2. 4. 2002 a svým usnesením 146/12/2002/RK doporučila zastupitelstvu kraje smlouvy o budoucích kupních smlouvách schválit.

V průběhu jednání přišel V. Vacek.

M. Vystrčil přednesl návrh usnesení.

K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 049/03/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smluv o budoucích kupních a nájemních smlouvách dle přílohy 1 materiálu ZK-03-2002-11 s fyzickými a právnickými osobami v rozsahu výměr dle přílohy 2 materiálu ZK-03-2002-11.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2002

Usnesení bylo přijato 40 hlasy.

 

12. Návrh na zrušení organizační složky kraje Zvláštní škola Sedlejov se sídlem Sedlejov 51, 588 62 Urbanov

 

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrh na zrušení organizační složky kraje Zvláštní škola Sedlejov a seznámila přítomné s návrhem řešení finančních, majetkových a personálních záležitostí souvisejících s ukončením činnosti Zvláštní školy Sedlejov a zřízením zvláštní školy v Telči.

K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 050/03/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

ruší

organizační složku kraje Zvláštní škola Sedlejov se sídlem Sedlejov 51, pošta 588 62 Urbanov dnem 1. 9. 2002 a

bere na vědomí

návrh na řešení některých finančních, majetkových a personálních záležitostí dle přílohy 1 materiálu ZK-03-2002-12.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 1. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 40 hlasy.

 

 

14. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina

 

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina.

Rada kraje projednala návrh smlouvy na svém jednání dne 16. 4. 2002 a svým usnesením 182/14/2002/RK doporučila zastupitelstvu kraje výše uvedené „Zásady“ schválit.

M. Vystrčil navrhl, aby návrh usnesení byl doplněn o přílohy 1, 2, 3, které jsou součástí přílohy 1 předloženého materiálu.

Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 051/03/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Zásady zastupitelstva kraje pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina včetně příloh 12, 3 dle přílohy 1 materiálu ZK-03-2002-14.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: trvale

Usnesení bylo přijato 40 hlasy.

 

 

13. Výroční zpráva o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2000/2001 a kalendářní rok 2001

 

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje „Výroční zprávu“ ke schválení.

V průběhu jednání odešli P. Pospíchal, J. Novotný.

A. Štěrbová přednesla návrh usnesení.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 052/03/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Výroční zprávu o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2000/2001 a kalendářní rok 2001 dle přílohy 1 materiálu

ZK-03-2002-13.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 6. května odeslat na MŠMT

Usnesení bylo přijato 38 hlasy.

 

15. Smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene

 

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrhy smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene.

Rada kraje projednala návrh smluv na svém jednání dne 16. 4. 2002 a svým usnesením 183/14/2002/RK doporučila zastupitelstvu kraje uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene schválit.

V průběhu jednání odešla A. Štěrbová.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 053/03/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene v obsahu přílohy 1 materiálu

ZK-03-2002-15, s budoucími oprávněnými, pro pozemkové parcely a za úhrady dle přílohy 2 materiálu ZK-03-2002-15.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15. 5. 2002

Usnesení bylo přijato 37 hlasy.

 

16. Odměny členům zastupitelstva, členům komisí, výborů a rady fondu

 

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu a otevřel rozpravu.

V průběhu jednání odešel M. Bišof a přišli P. Pospíchal, A. Štěrbová.

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 054/03/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

ruší

usnesení 024/03/01/ZK;

schvaluje

výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva - členům výborů Zastupitelstva kraje Vysočina a komisí Rady kraje Vysočina ve výši nejvyšší sazby odměn dle nařízení vlády č. 358/2000 Sb., v platném znění a

ukládá

Radě kraje Vysočina předkládat vždy na konci pololetí návrh na odměny Zastupitelstva kraje Vysočina (vyjma zaměstnanců Krajského úřadu kraje Vysočina) – členům výborů Zastupitelstva kraje Vysočina, členům komisí Rady kraje Vysočina, členům řídících výborů, ve výši minimálně 500 Kč a pro předsedy a místopředsedy výborů Zastupitelstva kraje Vysočina, komisí Rady kraje Vysočina, řídících výborů minimálně 1000,- Kč za účast na jednom zasedání.

odpovědnost: rada kraje

termín: vždy na konci pololetí

Usnesení bylo přijato 33 hlasy (zdrželo se 5).

 

 

17. Žádost Velvyslanectví ČR ve Washingtonu o příspěvek na realizaci projektu „Socha TGM ve Washingtonu“

 

M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu.

Rada kraje projednala žádost na svém jednání dne 12. 3. 2002 a svým usnesením 109/09/2002/RK doporučila zastupitelstvu kraje finanční příspěvek na realizaci projektu „Socha TGM ve Washingtonu“ schválit.

Z jednání se omluvil K. Tvrdý.

V průběhu jednání odešel M. Plodík a přišli M. Bišof a J. Novotný.

K předloženému návrhu vznesl protinávrh J. Černý.

J. Černý

Navrhl výši finančního příspěvku upravit na 100 000,- Kč.

Protinávrh usnesení nebyl přijat (pro 20 hlasů).

M. Matějková přednesla návrh usnesení.

Usnesení 055/03/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

finanční příspěvek kraje Vysočina na projekt „Socha TGM ve Washingtonu“ ve výši 50 000,- Kč z nespecifikované rezervy rozpočtu kraje.

odpovědnost: M. Matějková

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 25 hlasy.

 

18. Dodatek č. 2 zřizovací listiny Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace

 

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje návrh dodatku č. 2 zřizovací listiny Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace.

Rada kraje projednala návrh dodatku na svém jednání dne 16. 4. 2002 a svým usnesením 181/14/2002/RK doporučila zastupitelstvu kraje Dodatek č. 2 zřizovací listiny Diagnostického ústavu sociální péče Černovice schválit.

V průběhu jednání odešli I. Denčevová, D. Oulehla, a přišel M. Plodík.

K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 056/03/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Dodatek č. 2 zřizovací listiny Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace dle přílohy 1 materiálu ZK-03-2002-18.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 37 hlasy.

 

19. Zpráva o Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě a výkonu regionálních funkcí v kraji Vysočina

 

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje zprávu o Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě a výkonu regionálních funkcí v kraji Vysočina.

Rada kraje na svém jednání dne 12. 3. 2002 vzala na vědomí zprávu o činnosti krajské knihovny a usnesením 099/09/2002/RK souhlasila s převodem poboček krajské knihovny se všemi zaměstnanci na města v průběhu roku 2002.

V průběhu jednání přišel D. Oulehla a dostavil se J. Slámečka.

Pozměňovací návrh podala A. Štěrbová.

A. Štěrbová předložila návrh na doplnění usnesení v tomto znění:

„a ukládá radě kraje, aby se činností Krajské knihovny Vysočiny dále zabývala“.

M. Matějková pozměňovací návrh akceptovala a přednesla rozšířený návrh usnesení.

Zastupitelstvo kraje přijalo rozšířený návrh usnesení.

Usnesení 057/03/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

Zprávu o Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě a výkonu regionálních funkcí v kraji Vysočina dle přílohy 1 materiálu ZK-03-2002-19 a

ukládá

radě kraje, aby se činností Krajské knihovny Vysočiny dále zabývala.

odpovědnost: H. Kubíček

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 39 hlasy.

 

20. Koncepce hospodaření s odpady kraje Vysočina

 

I. Rohovský předložil zastupitelstvu kraje „Zprávu z analytické části koncepce hospodaření s odpady“ a předal slovo Ing. Pavlu Novákovi, zástupci společnosti Dekont Umwelttechnik, s. r. o., který seznámil přítomné s účelem a rozsahem předložené koncepce.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 058/03/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

„Zprávu z analytické části koncepce hospodaření s odpady“ dle přílohy 1 materiálu ZK-03-2002-20.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín:

Usnesení bylo přijato 39 hlasy.

 

21. Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2001

 

P. Maslák, předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina, předložil zastupitelstvu kraje Roční zprávu o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2001. Rada kraje na svém zasedání dne 2. 4. 2002 vzala „Roční zprávu“ na vědomí (usnesení 138/12/2002/RK).

K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 059/03/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

po projednání v souladu s ustanovením § 27, odst. 2, písm. a) zákona č. 237/2000 Sb., kterým se mění zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, roční zprávu o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2001 dle přílohy 1 materiálu ZK-03-2002-21.

odpovědnost: předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 39 hlasy.

 

 

22. Návrh zásad pro poskytování příspěvku obcím a Okresním sdružením hasičů na jednotky SDH na rok 2002

 

P. Maslák, předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina, informoval zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení.

V průběhu jednání přišla I. Denčevová.

K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 060/03/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Zásady pro poskytování příspěvku obcím a Okresním sdružením hasičů na jednotky SDH na rok 2002;

schvaluje

v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. b) bod 2 zákona č. 237/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdější předpisů, rozdělení příspěvku na věcné výdaje jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí (orj. 18, paragraf 5512 Požární ochrana - dobrovolná část kapitoly Požární ochrana a IZS rozpočtu kraje na rok 2002) dle přílohy č. 1 Zásad pro poskytování příspěvků obcím a Okresním sdružením hasičů na jednotky SDH na rok 2002;

doporučuje

radě kraje schválit v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozdělení příspěvku na soutěže Okresním sdružením hasičů kraje Vysočina dle Přílohy č. 2 Zásad pro poskytování příspěvků obcím a Okresním sdružením hasičů na jednotky SDH na rok 2002.

odpovědnost: předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 40 hlasy.

 

 

23. Rozprava

 

J. Bulušek uvedl, že jeho požadavek, aby byly zpracovány zásady pro poskytování finančních prostředků SDH z rozpočtu kraje, nebyl uveden v minulém zápise zastupitelstva kraje č. 2/2002. Přesto poděkoval, že tyto „Zásady“ na jednání zastupitelstva kraje č. 3/2002 obdržel.

F. Dohnal poděkoval všem přítomným za účast, Městu Žďár nad Sázavou za pohostinnost a příjemné prostředí v Kulturnímu domě a s přáním hezkého zbytku dne zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2002 ukončil.

 

 

 

                                                                                         František Dohnal

                                                                                                hejtman kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Jan Nekula                                                             ……...……………………………………

 

 

Ing. Miroslav Bišof                                                        …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2002 dne 30. 4. 2002.

Zapsala: M. Jakoubková dne 6. 5. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 19.7.2002 / 13.5.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Zastupitelstvo kraje > Zápisy ze zasedání > 2011

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze