Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2002

21. červen 2002
 

 
 

Zápis ze  zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2002

konaného dne 21.června 2002

 

 

Přítomno:       

-         6 členů Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina – viz prezenční listina

-         Ing. Lubomír Svoboda - odbor územního plánování a stavebního řádu

-         Ivana Mahelová - odbor regionálního rozvoje

-         Mgr. Dušan Vichr - odbor regionálního rozvoje

 

 

Navržený program jednání:

 

1.       Zahájení

2.       Vstup kraje do RRAV

3.       Informace o podaných projektech do grantových programů

4.       Informace o činnosti odboru regionálního rozvoje

5.       Informace o činnosti odboru ÚP a SŘ

6.       Různé

7.       Diskuse, závěr

 

 

1. Zahájení

 

               Předsedkyně výboru regionálního rozvoje Ing. Marie Černá zahájila 4. zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina a přivítala všechny přítomné členy a hosty, které představila. Členové výboru nevznesli žádné připomínky k zápisu č. 3/2002 z 12. dubna 2002. Ing. Černá přednesla program 4.zasedání výboru regionálního rozvoje.Tento program byl bez připomínek přijat.

 

 

2. Vstup kraje do RRAV

 

              Ing. Černá seznámila členy výboru se situací, která se týká vstupu kraje Vysočina do Regionální rozvojové agentury Vysočina (dále jen RRAV), jako dalšího zakladatele. Na valném shromáždění nebyl kraj Vysočina do RRAV přijat s tím, že byly vysloveny výhrady k úpravám stanov, které byly schváleny zastupitelstvem kraje. Na základě jednání s oběma zakladateli byly navrženy nové úpravy stanov, které byly projednávány na radě kraje 11. června 2002 a bylo doporučeno takto projednané znění včetně zastoupení v orgánech RRAV projednat s oběma partnery, zda je tato forma pro ně přijatelná. Seznámila členy se zásadními změnami, které vyplynuly z jednání a vysvětlila s tím  související důvody. Hovořila o změně statutu předsednictva, kdy předsedou, jako statutárním orgánem, může být pouze osoba která není členem  zastupitelstva kraje /z toho vyplývá, že by to měl být starosta – zástupce Sdružení obcí Vysočiny – SOV/. Předsedkyně výboru otevřela diskusi. Dotaz Mgr. Havlíčka, týkající se počtu zástupců jednotlivých zakladatelů v předsednictvu s tím, že valná hromada SOV rozhodla o počtu zástupců 6 a rada kraje projednala jiné poměry zastoupení, jak se na to kraj bude dívat, zda nevzniknou problémy. Ing. Černý se domníval, že by se to mělo vyřešit, aby došlo k rozhodnutí. Mgr. Havlíček se domníval, že by kraj měl v tuto chvíli na to přistoupit, pak se bude jednat dál, jinak se to zastaví. Ing. Černá zodpověděla dotaz Ing. Černého týkající se právní formy a zakladatelské smlouvy.

 

USNESENÍ 012/04/2002/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

souhlasí

s úpravami stanov tak, jak byly projednány radou kraje a

doporučuje

radě kraje další jednání s oběma zakladateli ve sporných otázkách.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

3. Informace o podaných projektech do grantových programů

 

 Ing. Černá seznámila členy výboru s předloženým materiálem, který zpracoval Mgr. Vichr, pracovník odboru regionálního rozvoje. Upřesnila jakými lokalitami je míněna místní část obce, kterou je nutno při zařazení do grantových programů zvažovat. Ivana Mahelová,pracovnice odboru regionálního rozvoje, upozornila na špatně formulované žádosti podané do grantových programů, 2/3 projektů nesplňují podmínky pro zařazení. Mgr. Vichr doplnil I. Mahelovou o poznatek týkající se důležitosti hodnocení po akci. Ing. Nekula a Ing. Černý upozornili na složitost žádostí, podali návrh na maximální zjednodušení. Doporučovali náročnost textu upravit dle hodnoty grantu, o který žádají. Zdůraznili důležitost řídícího výboru a mělo by se zdůvodnit, proč projekt nebyl přijat. Návrhem bylo znění „projekt nebyl hodnocen“ a „projekt nebyl podpořen“. Ing. Černá podpořila tento návrh a poznamenala, že je důležité tuto věc dále projednat.

 

 

4. Informace o činnosti odboru regionálního rozvoje

 

            Ing. Černá na základě podkladových materiálů, které zpracoval Mgr. Vichr a Ivana Mahelová otevřela diskusi. Ivana Mahelová hovořila o spolupráci s informačními centry. Ing. Černý se domnívá, že by bylo dobré kraj rozdělit na turistické regiony. Ing. Černá zmínila prezentaci kraje Vysočina v českém centru v Tilburgu (Nizozemí).

 

 

5. Informace o činnosti odboru ÚP a SŘ      

 

             Ing. Černá omluvila Ing. arch. Jana Strejčka, vedoucího odboru územního plánování a stavebního řádu z účasti na jednání a přivítala Ing. Svobodu, pracovníka odboru územního plánování a stavebního řádu, kterému předala slovo. Ing. Svoboda seznámil členy výboru se strukturou odboru, který je správním orgánem 3. stupně státní správy, zabývající se přezkoumáváním rozhodnutí vydaným okresními úřady. Upozornil, že v součastné době jsou rozpracovány 3 územní plány velkých územních celků /ÚP VÚC/ Žďárské vrchy, Javořická vrchovina a Železné hory. Žďárské vrchy jsou v posledním stupni jednání u Javořické vrchy a Železných hor se zatím návrh projednává. Stále se jedná s ministerstvem pro místní rozvoj o dohodě, jakým způsobem by bylo možné tyto územní plány rozdělit po hranicích kraje.

 

USNESENÍ 013/04/2002

Výbor regionálního rozvoje

 

bere na vědomí

zprávu o činnosti odboru regionálního rozvoje a odboru územního plánování a stavebního řádu za 2.čtvrtletí roku 2002

 

 

6. Různé

 

             Ing. Černá požádala Ivanu Mahelovou o představení nových propagačních materiálů „Dovolená na venkově“. Ivana Mahelová informovala všechny přítomné členy o distribuci propagačních materiálů do informačních center v kraji Vysočina.

 

 

 

7. Závěr, stanovení dalších termínů zasedání výboru

           

            Předsedkyně Ing. Marie Černá poděkovala všem přítomným členům výboru regionálního rozvoje a hostům za účast na jednání a termín dalšího zasedání bude prostřednictvím e-mailu včas upřesněn.

 

 

                                                                          Ing. Marie Černá, v.r.

předsedkyně Výboru regionálního rozvoje

                                                                                                 Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 21.června 2002

Zapsala: Lucie Tůmová dne 27. června 2002 /zápis pořízen na základě záznamu/

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 18.7.2002 / 18.7.2002

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze