Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2007

24. září 2007
 

 
 

Zápis z jednání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2007

konaného dne 24. 9. 2007

 

Přítomni:

1. Jiří Antonů

5. Tomáš Křišťan

2. Zdeněk Dobrý

6. Vladislav Nechvátal

3. Jaroslav Hulák (místopředseda)

7. Vladimír Novotný (předseda)

4. Bohumil Kotlán

8. Anna Krištofová (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):

1. Zdeněk Forman

2. Zbyněk Pípal

Hosté:

1. Miloslav Vaňha, kastelán, hrad Kámen

2. Libuše Tomášková, ekonomka, hrad Kámen

 

Návrh programu:

1.      Zahájení, schválení programu;

2.      Prohlídka hradu Kámen;

3.      Kontrola hospodaření – hrad Kámen;

4.      Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření;

5.      Návrh rozpočtu na rok 2008 – pracovní verze;

6.      Diskuse, různé;

7.      Oběd;

8.      Závěr.

 

1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení a úkolů

Vladimír Novotný, předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, přivítal přítomné a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl návrh programu jednání – z organizačních důvodu bude pořadí projednávání některých bodů změněno – tento návrh byl schválen 7 hlasy.

 

Předseda shrnul závěry a úkoly ze zasedání výboru č. 5 a 6/2007. Konstatoval, že všechny úkoly byly splněny. Nadále trvá úkol přizvat na zasedání finančního výboru č. 8/2007 v říjnu 2007 Jiřího Vondráčka k problematice sociálních věcí (odpovědnost: koordinátorka). K zápisu z minulého zasedání výboru nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Anna Krištofová podala informaci, že proběhlo otevírání obálek k výběrovému řízení na pojištění majetku kraje.

 

4. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření

Členové výboru obdrželi s předstihem tyto podkladové materiály:

-          Přehled rozpočtových opatření schválených Radou a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2007 – za období 12. 6. 2007 – 17. 9. 2007;

-          Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. - 18. 9. 2007.

 

Anna Krištofová tyto materiály podrobně okomentovala. Informovala o podílu datového skladu na tvorbě tabulkových přehledů, konstatovala, že vývoj daňových příjmů je příznivý.

 

V následující diskusi se hovořilo k těmto tématům:

-          návrh státního rozpočtu;

-          společné zasedání Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí.

 

Usnesení 022/07/2007/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

přehled rozpočtových opatření schválených Radou a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2007 – za období 12. 6. 2007 – 17. 9. 2007 a vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. - 18. 9. 2007.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

2. Prohlídka hradu Kámen

Členové výboru absolvovali prohlídku hradu Kámen za doprovodu a odborného výkladu průvodce Pavla Hodáče a kastelána Miloslava Vaňhy.

 

3. Kontrola hospodaření – hrad Kámen

Členové výboru s předstihem obdrželi podkladový materiál – základní informace o příspěvkové organizaci Hrad Kámen (zpracoval ekonomický odbor KrÚ).

 

Členové výboru přímo na jednání obdrželi podrobně zpracované informace o hospodaření Hradu Kámen, příspěvkové organizace, v roce 2006 a v 1. pololetí roku 2007 (zpracovali Miloslav Vaňha a Libuše Tomášková).

 

Libuše Tomášková tyto materiály podrobně komentovala.

Pohovořila o hospodaření hradu za rok 2006

-          příspěvek na provoz,

-          výnosy,

-          náklady,

-          hospodářský výsledek,

-          návštěvnost,

-          výše nákladů a výnosů na jednoho návštěvníka,

-          čerpání mzdových nákladů,

-          složky a struktury platů a jejich podíl k platům,

-          porovnání výnosů s předchozím rokem,

-          hospodaření organizace – náklady (spotřeba materiálu, náklady a služby, členění nákladů),

-          majetková evidence,

-          porovnání ukazatelů hospodaření,

-          stav finančních prostředků na bankovních účtech.

Dále pohovořila o hospodaření hradu za v první polovině roku 2007

-          příspěvek na provoz,

-          výnosy,

-          náklady,

-          finanční plán – porovnání první poloviny roku 2006 a 2007,

-          návrh finančního plánu výnosů a nákladů na rok 2007.

 

V následující diskusi se hovořilo o těchto tématech:

-          investice na hradě;

-          účtování položky restaurování;

-          možnost rekonstrukce stropů a fresek;

-          nízké mzdy zaměstnanců organizace.

 

Úkol:

Zpracovat protokol o provedení kontroly hospodaření Hradu Kámen, příspěvkové organizace, a předložit jej ke schválení a podpisu členům finančního výboru.

Odpovědnost: koordinátorka

Termín: do 24. 10. 2007

 

5. Návrh rozpočtu na rok 2008 – pracovní verze

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál: „Komentář k rozpočtu 2008, 1. návrh rozpočtu, verze 1.3“.

 

Anna Krištofová materiál podrobně komentovala. Informovala, že 3. 10. 2007 se uskuteční první pracovní jednání s RK nad návrhem rozpočtu na rok 2008. Poté budou další upravené verze rozpočtu předloženy na projednání finančnímu výboru, rozpočtové komisi, uskuteční se rovněž seminář ZK k rozpočtu. Rozpočet kraje Vysočina na rok 2008 bude schvalován na zasedání ZK dne 18. 12. 2007.

 

Připomínky, náměty, návrhy a požadavky lze kdykoliv zasílat přímo Anně Krištofové.

 

Zdeněk Dobrý vznesl požadavek, aby k výraznějším změnám v návrhu rozpočtu na rok 2008 v porovnání s rokem 2007 podali příslušní správci kapitol písemné vysvětlení. Členové výboru požadavek Zdeňka Dobrého podpořili.

 

Zdeněk Dobrý se dále dotázal na problematiku výkupu pozemků.

 

Jiří Antonů vznesl dotaz ke kapitole Doprava – vyzdvihl zejména absenci Integrovaného dopravního systému.

 

Usnesení 023/07/2007/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace Anny Krištofové o 1. návrhu rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

6. Diskuse, různé

Předseda výboru obdržel dopis od Občanského sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné – VOR Jihlava. Jedná se o Žádost o změnu předmětu a účelu smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci investičního projektu „Otevřený svět – Centrum denních služeb“ v celkové částce 200 tisíc Kč (schváleno usnesení ZK č. 0203/03/2007/ZK). Občanské sdružení žádá o sdělení, zda může tuto dotaci čerpat jiným způsobem.

 

K tématu se rozvinula diskuse.

 

Usnesení 024/07/2007/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

příslušným orgánům požadovanou změnu předmětu a účelu smlouvy o poskytnutí dotace (viz žádost Občanského sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné – VOR Jihlava) a zároveň pověřuje vedoucí ekonomického odboru, Annu Krištofovou, zjištěním možnosti změny poskytnutí.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

Předseda tlumočil žádost Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina o delegování dvou zástupců finančního výboru do kontrolní skupiny ke kontrole systému a využívání finančních prostředků na propagaci kraje (propagační předměty a materiály).

 

Usnesení 025/07/2007/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

nominuje

do kontrolní skupiny ke kontrole systému a využívání finančních prostředků na propagaci kraje (propagační předměty a materiály) tyto členy finančního výboru: Zdeňka Dobrého a Vladimíra Novotného,

pověřuje

koordinátorku výboru informovat o této skutečnosti předsedu a členy Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

Tomáš Křišťan se dotázal, v jaké fázi se nachází územně-plánovací dokumentace kraje Vysočina. Zodpovězení dotazu zajistí písemně Jaroslav Hulák.

 

Úkol:

Zaslat písemně odpověď na dotaz Tomáše Křišťana.

Odpovědnost: Jaroslav Hulák

Termín: do 24. 10. 2007

 

Byly stanoveny termíny dalších zasedání finančního výboru:

-          zasedání č. 8/2007 – středa 24. 10. 2007 od 9:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost 3.15);

-          zasedání č. 9/2007 – středa 21. 11. 2007 od 9:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost 3.15).

 

7. Oběd

 

8. Závěr

Předseda poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

 

Zasedání finančního výboru č. 8/2007 se uskuteční ve středu 24. 10. 2007 od 9:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost 3.15).

 

 

Vladimír Novotný v. r.

předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zpracovala a zapsala Kateřina Nedvědová dne 25. 9. 2007.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 25.9.2007 / 25.9.2007

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze