Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze společného zasedání Komise pro vnější vztahy a komise Cestovního ruchu Rady kraje Vysočina č. 5/2002

22. květen 2002
 

 
 

Zápis ze společného zasedání komise Cestovního ruchu a komise pro Vnější vztahy Rady kraje Vysočina č. 5/2002

konaného dne 22. května 2002

 

 

Přítomno: 9 zástupců komisí viz. presenční listiny

 

Program:  1. Zahájení jednání

                 2. Vzájemné představení činnosti komisí a naleznutí společných cílů obou komisí

                 3. Diskuse a různé

                 4. Návštěva školy ekonomiky a cestovního ruchu

                 5. Prohlídka areálu kláštera

                 6. Závěr

 

 

1.      Zahájení jednání

Společné jednání zahájil předseda komise pro vnější vztahy a omluvil nepřítomnost předsedkyně komise cestovního ruchu, Ing. Jany Fischerové. Přednesl program jednání, ke kterému nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

2.      Vzájemné představení činnosti komisí a naleznutí společných cílů obou komisí

Předseda komise pro vnější vztahy vyzval přítomné, aby se navzájem představili. PhDr. Ptáček se představil jako první, a krátce pohovořil o práci komise pro vnější vztahy. Sdělil, že jejich hlavní úkol je spolupráce s oddělením vnějších vztahů krajského úřadu na tvorbě loga a vizuálního stylu kraje. Velkou prioritou pro komisi je grantová politika, na které úzce spolupracují s Ing. Hermannem. Dodal, že komise se nezabývá jen vnějšími vztahy, ale hlavně se podílí na posílení vztahů vnitřních, zvláště v této době, kdy lidé ještě nejsou ztotožněni s krajem. Všichni přítomní se postupně představili. Vzhledem k tomu, že předsedkyně komise cestovního ruchu se nemohla zúčastnit, ujal se slova místopředseda komise. Ten také krátce představil činnost komise. Poukázal, že v posledních měsících se komise zabývala tvorbou grantových programu. Jeden grantový program byl komisi cestovního ruchu schválen na zasedání zastupitelstva kraje dne 30. 4. 2002. Grantový program má název „Vítejte u nás“ a je zaměřen na podporu tvorby turistických produktů a propagačních materiálů mikroregionů. Dále komise úzce spolupracuje s odborem regionálního rozvoje krajského úřadu. Poté předal slovo Ivaně Mahelové, tajemnici komise. Ta pohovořila o akcích na podporu cestovního ruchu, které se budou v nejbližších dnech konat. Dne 24. 5. 2002 budou turistické možnosti Vysočiny představeny v Českém centru ve Vídni, za účasti devíti zástupců ubytovatelů z kraje. Prezentace se uskuteční ve spolupráci se zahraničním zastoupením České centrály cestovního ruchu, zúčastní se jí pan hejtman a pan vyslanec ČR ve Vídni. Ve stejný den bude region hostit účastníky infocesty zahraničních novinářů zaměřené na tématiku „pivo“. Dále informovala o konání konference „Rozvoj cestovního ruchu v turistickém regionu Vysočina – společný zájem, různé úhly pohledu“ dne 28. 5. 2002 v hotelu Gustav Mahler v Jihlavě. Ve dnech 15.6. – 17. 6. 2002 zamíří na Vysočinu zástupci touoperátorů, účastníků workshopu Visit Czechia, kteří budou mít možnost seznámit se nejen s nejvýznamnějšími památkami, ale i regionálními podnikateli. Informovala přítomné o projektu pro přípravu lidských zdrojů, který bude na podzim realizován s využitím finančních prostředků Phare CBC a zahrne sérii školení a seminářů pro pracovníky infocenter, ubytovatele a začínající podnikatele ve venkovské turistice.

Poukázala na skutečnost, že komise cestovního ruchu už vyčerpala všechny úkoly, které si na začátku roku vytýčila v plánu činnosti.

Poté přítomné informovala o tvorbě propagačních materiálů. Ukázala některé z nich a dodala k nim několik doplňujících informací. Sdělila také, že nyní se intenzivně spolupracuje s oddělením vnějších vztahů na přípravě jednotné vizuální podoby materiálů. Jedním z prioritních úkolů je vytvoření dárkové publikace o kraji pro VIP hosty a jednoduchého informačního materiálu o regionu pro využití na prezentačních akcích kraje a pro účastníky nejrůznějších celostátních konferencí, které se na území kraje často konají.

Bohuslav Nahodil poukázal na neustálý problém spolupráce měst při dodávání materiálů pro větší akce v kraji. Paní Mahelová souhlasila a vysvětlila, že o tomto problému se ví a pracuje se na jeho řešení.

Předseda komise pro vnější vztahy doplnil, že by bylo dobré při propagaci spolupracovat s partnerskými městy jednotlivých měst kraje.

 

 

3.      Diskuse a různé

Ing. Koukola informoval přítomné o průběhu schůzky s kolegy z Jihomoravského kraje, kteří jsou členy komise pro meziregionální spolupráci, která pracuje obdobně, jako komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina. Schůzka se konala 8. 3. 2002 v Brně. Přítomen byl také radní kraje Ing. Hermann. Jak sdělil pan Koukola, tato komise se především zaměřuje na vztahy zahraniční, spolupracuje například s Dolním Rakouskem a Itálií. V toto době se intenzivně zabývají problémem 44 obcí kraje Vysočina, které chtějí přejít pod správu Jihomoravského kraje. Během schůzky v Brně se diskutovalo o tomto problému.

Přítomní se shodli, že by oba kraje měly spolupracovat, vzhledem k tomu, že jsou členy NUTS Jihovýchod.

Poté se společně diskutovalo o spolupráci. Předseda komise pro vnější vztahy se dotazoval, jak spolu členové komise cestovního ruchu spolupracují. Ivana Mahelová sdělila, že jsou všichni v kontaktu i mimo pravidelná zasedání a důležité věci se v případě potřeby řeší prostřednictvím telefonu, nebo pomocí e-mailové pošty. Vzhledem k tomu, že komise často pořádá výjezdní zasedání, členové mají možnost obeznámit se s problematikou jednotlivých oblastí.

Předseda poděkoval všem přítomným za spolupráci a poté si jednotlivé komise naplánovaly termíny dalších schůzek.

 

 

4.      Návštěva Školy ekonomiky a cestovního ruchu a areálu zámku

Všichni se odebrali na prohlídku Školy ekonomiky a cestovního ruchu. Tam je přivítala ředitelka školy, která představila jednotlivé obory studia na škole a podrobně popsala náplň činnosti studentů včetně mnoha praxí, které studenti absolvují v rámci studia. Členové komisí si prošli prostory školy a poté se odebrali na prohlídku kláštera.

 

 

 

 

                                                                                  PhDr. Jaroslav Ptáček

                                                                       předseda komise pro vnější vztahy

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 17.7.2002 / 3.10.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze