Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 7/2007

5. září 2007
 

 
 

Zápis ze zasedání

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 7/2007

konaného dne 5. 9. 2007

 

Přítomni:

1. Jiří Běhounek (předseda)

7. Hana Šmardová

2. Simona Kafoňková

8. Richard Štrobl

3. Vladimír Novotný

9. Marie Topolovská

4. Soňa Pokorná

10. Jaroslav Veselý (místopředseda)

5. Tomáš Preininger

11. Věra Švarcová (tajemnice)

6. Tomáš Snížek

 

Nepřítomni (omluveni):

1. Jaroslava Bambasová

2. Miroslav Havlík

3. Jaroslava Straková

Hosté:

1. Pavel Hájek (náměstek hejtmana)

2. Václav Miláček (Krajský úřad kraje Vysočina)

3. Soňa Měrtlová (OSVZ)

4. Květa Benešová (OS ČLeK Žďár nad Sázavou)

5. Helena Kubínová (OS ČLeK Jihlava)

6. Leoš Mareček (OS ČLeK Havlíčkův Brod)

7. Dana Buřičová (OSVZ)

 

Návrh programu:

1.      Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů:

2.      Zdravotní plán kraje Vysočina - připomínky;

3.      Stav nemocnic za I. pololetí 2007;

4.      Lůžková péče v kraji, akreditace;

5.      Setkání s ČLeK (17:00);

6.      Různé;

7.      Závěr.

 

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů

Jiří Běhounek, předseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina, přivítal přítomné, hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl program jednání – ten byl všemi přítomnými schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Shrnul závěry, usnesení a úkoly z minulého zasedání komise. Konstatoval, že všechny úkoly byly splněny.

 

2. Zdravotní plán kraje Vysočina – připomínky

Jiří Běhounek tlumočil členům komise výsledky jednání s Jiřím Kořínkem, ředitelem Krajské pobočky VZP. Diskutoval s ním o stanovisku VZP ke Zdravotnímu plánu kraje Vysočina. Jiří Kořínek nedoporučuje v tuto chvíli zapracovat do Zdravotního plánu kraje Vysočina stanovisko VZP a vyjádření pojišťoven vůbec. Přesto předpokládá zpracování stanoviska a jeho současné předložení vedení kraje a zastupitelstvu kraje.

 

Jiří Běhounek dále informoval, že Jaroslava Straková, členka zdravotní komise, která se z dnešního jednání omluvila, mu e-mailem zaslala svoje stanovisko ke Zdravotnímu plánu kraje Vysočina. Stanovisko Jaroslavy Strakové bude spolu se zápisem rozesláno členům komise.

 

Úkol:

Stanovisko Jaroslavy Strakové ke Zdravotnímu plánu kraje Vysočina bude spolu se zápisem rozesláno členům zdravotní komise.

odpovědnost: koordinátorka

termín: spolu se zápisem

 

Rozvinula se diskuse ke Zdravotnímu plánu kraje Vysočina. Tomáš Snížek se dotázal na časový harmonogram a další postup kroků. Věra Švarcová uvedla, že bude následovat rozpracování jednotlivých oborů, v souladu s návrhy předsedové nominovali za každý obor konzultanta – krajský konzultant bude nejbližším partnerem pro kraj, ale primáři budou zváni rovněž.

 

Pavel Hájek pohovořil o problematice vzdělávání. Zdůraznil, že kraj Vysočina byl první, který uvolnil peníze z rozpočtu na vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví – informoval o nedostačující kapacitě institutu pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Dále informoval, že od 29. 9. 2007 bude otevřen Zdravotní portál kraje Vysočina. Od 19. 9. 2007 bude rovněž oficiálně otevřeno Kardiocentrum.

Podal informaci, že oblast investic ve zdravotnických zařízeních kraje byla pro příští rok zvolena prioritou kraje Vysočina - informoval o jaké investice se konkrétně jedná (600 milionů Kč ze strukturálních fondů EU, 400 milionů Kč z úvěru EIB, nutná spoluúčast zdravotnických zařízení).

Prioritami pro příští rok jsou investice, ne transformace nemocnic.

Proběhla revize a kontrola zdravotnické dokumentace ve všech nemocnicích v kraji Vysočina (na základě události v Nemocnici Havlíčkův Brod) – všechny nemocnice splňují kvalitativní průměr, avšak je nutno konstatovat, že kvalita zdravotnické dokumentace je v jednotlivých nemocnicích rozdílná.

 

3. Stav nemocnic za I. pololetí 2007

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

 

Předseda požádal Jaroslava Veselého o odborný komentář k výše zmíněným podkladovým materiálům. Ten konstatoval, že neshledal žádnou výraznou závadu, pouze doporučil OSVZ zaměřit se podrobně na Nemocnici Třebíč (z hlediska zkoumání vývoje hospodaření), komentoval výsledek hospodaření jednotlivých nemocnic a ZZS.

 

Dana Buřičová potvrdila, že OSVZ se bude vývojem a výsledky hospodaření Nemocnice Třebíč podrobněji zabývat.

 

Úkol:

Blíže prozkoumat vývoj a výsledky hospodaření Nemocnice Třebíč, na případné nesrovnalosti upozornit radu kraje, a o výsledku na příštím zasedání informovat členy zdravotní komise.

odpovědnost: OSVZ

termín: do 3. 10. 2007

 

Rozvinula se diskuse k hospodaření jednotlivých nemocnic a ZZS v kraji Vysočina.

 

4. Lůžková péče v kraji, akreditace

Jiří Běhounek uvedl, že všechny nemocnice v kraji se k procesu akreditace přihlásily, procesy jsou nastartovány, není si však jist, zda všichni vrcholoví manageři jsou akreditaci nakloněni. Vyslovil pochvalu na adresu OSVZ a Pavla Hájka za kroky učiněné v procesu akreditace nemocnic v kraji Vysočina.

 

K tématu se rozvinula diskuse. Předseda vyslovil myšlenku nutnosti otevření lůžkového fondu do budoucna. Jaroslav Veselý konstatoval, že by se k tomuto procesu měly výrazněji postavit zdravotní pojišťovny.

 

5. Setkání s ČLeK

Dle plánu činnosti byli na jednání pozváni zástupci všech OS ČLeK v kraji Vysočina. Zástupci OS ČLeK Třebíč a Pelhřimov se omluvili, jednání se zúčastnili zástupci OS ČLeK Jihlava, Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou.

 

V následující diskusi padly tyto dotazy a témata ze strany zástupců ČLeK:

-          dotaz: je nutné každou změnu registrace posílat na komoru (OSVZ bude zasílat k rukám paní Záhorové na centrálu ČLeK do Prahy, a zároveň na příslušné OS ČLeK v kraji Vysočina);

-          vyčlenění finančních prostředků pro odevzdávání použitých stříkaček – ČLeK iniciovala podnět na OSVZ (OSVZ tuto iniciativu obdržel, je to podnět např. pro Fond Vysočiny, ale především podnět pro celostátní úroveň řešení), předseda vznesl dotaz, zda-li existují lékaři, kteří použité injekční stříkačky odebírají jako odpad (zástupci ČLeK o takových lékařích neví, spíše to však tak nefunguje);

-          financování lékárenské pohotovosti (Věra Švarcová: ZK schválilo nový systém pohotovosti, nemocnice bude od 1. 1. 2008 uzavírat smlouvy se všemi typy pohotovostních služeb, chce navázat na to, co bylo dosud, OSVZ bude iniciovat schůzku s ČleK o zajištění pohovotosti);

-          zpoplatnění receptů - dopad na lékárny;

-          pohyb omamných látek – ČLeK je povinna informovat KrÚ a Krajskou veterinární správu – dotaz: šlo by zasílat pouze na jedno místo a vzájemně si to mezi úřady přeposlat (Soňa Měrtlová: dle zákona nelze);

-          dotaz: vyžaduje se při každé registraci osvědčení o způsobilosti (Soňa Měrtlová: pouze u nové registrace).

 

Úkol:

Jednání se zástupci ČleK zařadit i do plánu činnosti zdravotní komise na rok 2008.

odpovědnost: předseda, koordinátorka

termín: 31. 12. 2007

 

6. Různé

Soňa Měrtlová připomněla, že členům zdravotní komise byla e-mailem rozeslána pozvánka na konferenci dne 6. 9. 2007 (čtvrtek) od 14:00. Jedná se o konferenci pro odbornou veřejnost z oblasti zdravotnictví k problematice reformy zdravotnictví ČR na téma: „Zdravotní reforma a legislativní plán MZ ČR“.

 

Hana Šmardová vznesla dotaz, zda-li při otevření kardiocentra bude otevřena celá linka. Pavel Hájek odpověděl kladně. Věra Švarcová v této souvislosti navrhla, aby zdravotní komise do konce roku absolvovala prohlídku prostor kardiocentra – všichni přítomní tento návrh kvitovali.

 

Úkol:

Najít a domluvit vhodný termín pro návštěvu zdravotní komise v prostorách nově otevřeného kardiocentra.

odpovědnost: tajemnice komise

termín: 31. 12. 2007

 

Jiří Běhounek pohovořil o e-mailu Marie Topolovské, členky komise, ke střednímu zdravotnímu personálu, který byl pro informaci přeposlán rovněž ostatním členům komise. V této souvislosti doporučil, aby do programu některé z příštích komisí, nejdéle však na začátek roku 2008 bylo zařazeno setkání s představiteli středního zdravotnického personálu. Členové komise s tím souhlasili (odpovědnost: předseda, koordinátorka).

 

Simona Kafoňková upozornila na prudce se zhoršující situaci na interně v Nemocnici Třebíč (odchod 5 lékařů zároveň).

 

Úkol:

Prověřit situaci na interně v Nemocnici Třebíč, upozornit na případné problémy členy rady kraje, a na příštím zasedání informovat členy zdravotní komise.

odpovědnost: OSVZ

termín: do 3. 10. 2007

 

Předseda připomenul, že hlavním tématem příštího jednání zdravotní komise je setkání s VZP a účast ředitele Krajské pobočky VZP, Jiřího Kořínka.

 

Úkol:

Přizvat na jednání zdravotní komise č. 8/2007 Jiřího Kořinka, ředitele Krajské pobočky VZP.

odpovědnost: koordinátorka, OSVZ

termín: do 14. 9. 2007

 

7. Závěr

Jiří Běhounek poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. Zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 8/2007 se bude konat ve středu 3. 10. 2007 od 16:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost 2.15).

 

 

Jiří Běhounek v. r.

předseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

 

 

Zpracovala Kateřina Nedvědová dne 10. 9. 2007.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 17.9.2007 / 17.9.2007

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze