Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2007

26. červen 2007
 

 
 

Zápis z jednání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2007

konaného dne 26. 6. 2007

 

Přítomni:

1. Jiří Antonů

2. Zdeněk Forman

Nepřítomni (omluveni):

1. Zdeněk Dobrý

5. Vladislav Nechvátal

2. Jaroslav Hulák (místopředseda)

6. Vladimír Novotný (předseda)

3. Bohumil Kotlán

7. Zbyněk Pípal

4. Tomáš Křišťan

8. Anna Krištofová (tajemnice)

Hosté:

1. Petr Kolář (vedoucí OM)

2. Petr Dvořák (OM)

3. Eva Tomanová (STACH & S.T., a.s.)

4. Otto Záruba (STACH & S.T., a.s.)

 

Program:

1.      Zahájení, schválení programu;

2.      Projednání pojistného programu na léta 2008 až 2012;

3.      Diskuse, různé;

4.      Závěr.

 

1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení a úkolů

Petr Kolář, vedoucí odboru majetkového, pověřený vedením jednání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, přivítal přítomné a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor neusnášeníschopný. Omluvil účast 5 členů výboru a tajemnice z důvodu nutnosti jejich účasti na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2007. K zápisu z minulého zasedání výboru nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Projednání pojistného programu na léta 2008 až 2012

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály v písemné i elektronické podobě.

 

Eva Tomanová a Otto Záruba, zástupci firmy STACH & S.T., pojišťovacího makléře kraje Vysočina, připravili pro členy finančního výboru podrobnou prezentaci, ve které připravili tyto informace:

-          firma STACH & S.T. je v kraji zastoupena dvěma zaměstnanci;

-          stávající program (pro krajský úřad, oblast školství, sociální péče, dopravy a silničního hospodářství, kultury) – platnost od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2007 (pojistitel na základě veřejné zakázky Kooperativa pojišťovna, a.s.);

-          situace před jednotnou koncepcí;

-          důvody programového krytí, nejvýznamnější výhody;

-          stávající rozsah pojistné ochrany – živelné pojištění, pojištění odcizení a vandalismu, pojištění odpovědnosti za škody, pojištění havarijní a povinné ručení

-          návrh nového pojistného programu od 1. 1. 2008 (závazná forma zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, změny na pojistném trhu, právní úprava, zákonné pojištění, povinně smluvní pojištění, dobrovolné smluvní pojištění);

-          hodnota majetku kraje a maximálně možná škoda (dále jen MMŠ),

-          škodní průběh za období 2003 až 2006 – škodní průběh – požár (flexa), vichřice, tíha sněhu, záplava, povodeň, odpovědnost za škody;

-          změny na pojistném trhu

-          závěr a doporučení: zřizovatel by měl i nadále určovat jak minimální rámec, tak i maximální rámec pojistného krytí, který by měly všechny organizace splňovat, konkrétní zaměření: pojištění majetku, autopojištění, pojištění odpovědnosti za škody (obecně, oblast školství, sociální péče, krajský úřad, kultura, doprava, zdravotnictví);

-          bonifikace – vhodné poptat bonifikaci tak, aby se škodní průběh vztahoval na všechna rizika (bez povinného ručení) a na všechny organizace kraje Vysočina anebo pouze na živelné pojištění a všechny organizace kraje, toto by poskytovalo kraji Vysočina jistotu při ochraně majetku a odpovědnosti organizací, na druhou stranu by kraj Vysočina neměl pocit, že finanční prostředky, které vydává za pojištění, jsou mimořádně vysoké v porovnání s vyplaceným pojistným plněním.

Tato prezentace je v elektronické podobě součástí zápisu.

 

K tématu se rozvinula diskuse – hovořilo se o těchto oblastech:

-          možnosti a význam spoluúčasti;

-          bonifikace, jak se bonusy konkrétně projeví na ceně;

-          kdo dává doporučení, na jakou částku objekt pojistit, a jak tento proces probíhá.

Zástupci firmy STACH & S.T. tyto dotazy uspokojivě zodpověděli.

 

Členové výboru mohou ohledně dotazů k pojištění majetku kraje kdykoliv kontaktovat odbor majetkový, buď Petra Koláře (kolar.p@kr-vysocina.cz, 564 602 214) nebo Petra Dvořáka (dvorak.petr@kr-vysocina.cz, 564 602 227).

 

3. Diskuse, různé

Nebyly vzneseny žádné další připomínky ani náměty k diskusi.

 

4. Závěr

Petr Kolář poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

 

Zasedání finančního výboru č. 7/2007 bude výjezdní a uskuteční se v pondělí 24. 9. 2007 od 9:00 na hradu Kámen.

 

Petr Kolář v. r.

pověřený řízením Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zpracovala a zapsala Kateřina Nedvědová dne 27. 6. 2007.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 14.9.2007 / 14.9.2007

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze