Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina č. 4/2002

4. červen 2002
 

 
 

 

Zápis z jednání Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina                    č. 4/2002

konaného dne 4. 6. 2002

 

 

 

 

Přítomno: 8 členů komise

 

 

 

Program:

1.      Zahájení 

2.      Zápis z jednání pracovní skupiny pro přípravu koncepce prevence kriminality kraje Vysočina č. 2/2002 (předkládá Pavel Maslák)

3.      Vyhodnocení operačních plánů zimní údržby (Ing. Jan Murárik)

4.      Příprava součinnostních cvičení složek IZS v kraji Vysočina na rok 2002

5.      Různé

6.      Závěr

 

 

 

1.      Zahájení

Předseda komise zahájil zasedání a přivítal všechny přítomné. Představil také hostitele dnešního jednání a to pplk. Ing. Josefa Rybu, ředitele HZS, územního odboru Žďár nad Sázavou a kpt. Ing. Libora Hanušku, HZS kraje Vysočina. Předseda také přednesl navržený program. Všichni souhlasili, program byl přijat bez připomínek.

 

 

2.      Zápis z jednání pracovní skupiny pro přípravu koncepce prevence kriminality

Předseda krátce pohovořil k jednání výše uvedené skupiny. Poukázal na přípravu koncepce, kdy analytická část je připravená na konečné dopracování. Je to prozatím jen návrh, s touto koncepcí se bude i nadále pracovat. Předseda dodal, že další část složená s již navržených kompletních opatření bude zpracovávána v druhém pololetí tohoto roku.

Pan Mastný upozornil na to, že lidé si často pletou pojem veřejně prospěšná práce a obecně prospěšná práce, poukázal na případ tohoto nedorozumění v Bystřici nad Pernštejnem.

 

 

3.      Vyhodnocení operačních plánů zimní údržby 2001/2002

K tomuto bodu pohovořil tajemník komise Ing. Jan Murárik. Vycházel ze zpracovaného materiálu, který všichni členové obdrželi na začátku jednání. Tajemník konstatoval, že při řešení a vyhodnocování zimní údržby se úzce spolupracuje se složkami integrovaného záchranného systému (IZS). Správy a údržby silnice (SUS) si také sjednaly při kalamitních situacích pomoc od soukromých firem a OkÚ.

Hlavním problémem je finanční ztráta SUS za období 2001/2002 zvláště nyní, kdy SUS jsou pod správou kraje.  Nutné je také zlepšit komunikaci a vzájemnou informovanost SUS a OPIS HZS kraje Vysočina. OPIS HZS kraje po té přenáší tok informací na zástupce kraje a krajského úřadu.

Bylo by dobré obecně informovat o úsecích silnic, které jsou neprůjezdné. OPIS HZS kraje musí dále informovat všechny složky IZS.

Přítomní se shodli na nutnosti svolání před zimním obdobím schůzky mezi zástupci kraje, SUS, a IZS. Na této schůzce by měl být navržen plán na zimní údržbu 2002/2003 a návrhy na spolupráci při řešení kalamitní situace.

Tajemník komise poukázal na dohodu o spolupráci při řešení kalamitní situace nebo mimořádné události na dálnici D1 mezi.

Pan Slámečka poukázal na hlavní problém, a to neukázněnost řidičů.

 

 

Usnesení 013/04/2002/BK

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

Doporučuje

  • předsedovi komise při jednáních o operačních plánech zimní údržby 2002/2003 vyžadovat důležitost spolupráce se  složkami IZS.

 

  • HZS kraje Vysočina pracovat na zdokonalení toku informací.

 

  • oddělení mimořádných situací připravit dohodu o spolupráci při řešení kalamitní situace nebo mimořádné události na dálnici D1 pro období 2002/2003.

 

 

4.      Cvičení složek IZS v rámci kraje Vysočina

Všichni přítomní obdrželi rozpis těchto cvičení. Předseda upřesnil změnu termínu  v okrese Třebíč. Původně byl termín stanoven na 15. září, správný termín je 10 září 2002. Na toto téma pohovořil zástupce HZS kraje Vysočina, který stručné popsal jednotlivá cvičení.  Dále informoval o cvičení v obci Vilémov, okres Havlíčkův Brod, které se konalo 11. 4. 2002. Zde byl nasimulován požár budovy, kde hrozí zapálení okolních budov, vyhledávání osob, spolupráce složek, ochrana okolí, evakuace.

Pavel Maslák doplnil informace o připravovaném celokrajském cvičení, které musí proběhnout ze zákona a které musí vyhlásit hejtman. Toto cvičení je plánováno na  10 září 2002 v Jaderné elektrárně Dukovany.

 

 

5.      Různé

V tomto bodu programu se diskutovalo na výše uvedená témata. Diskutovalo se o krajských soutěžích SDH, kdy Pavel Maslák zdůraznil, že na tyto soutěže byly poskytnuty příspěvky.

Ing. Murárik doplnil, že 6. 5. se v Hrotovicích bude konat setkání měst a obcí ležících  v 20 – ti km zóně havarijního plánování JE Dukovany

Pavel Maslák ještě upozornil na další akce, jako například soutěž v požárním sportu, soutěž hry plamen a dorostu.

V závěru členové poukázali na nutnost vytvoření průkazek, které potvrzují , že jsou členy Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina. Pavel Maslák přislíbil, že se bude informovat o vytvoření těchto průkazek.

 

Pavel Maslák doplnil informace k materiálu nazvaném Zásady poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina a Okresním sdružením hasičů ČMS a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2002.

Tyto zásady byly schváleny zastupitelstvem kraje v rámci rozpočtu kraje Vysočiny.

Zásady byly vypracovány na společném jednání vedení HZS kraje Vysočina, představitelů Krajského sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a  zástupců kraje Vysočina.

Přípěvek je poskytován za účelem rozvoje akceschopnosti jednotek SDH obcí a další je příspěvek na organizační zabezpečení soutěží.

Zdůraznil, že koncem června 2002 budou všechny obce, kterých se toto týká vyrozuměny a poté jim bude na jejich účty zaslána příslušná částka.

 

 

6.      závěr

Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast. Zároveň Pavel Maslák vyzval členy pokud se budou účastnit dalšího zasedání komise, aby svoji účast nahlásili na sekretariát hejtmana, telefon 066/4602125.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Pavel Maslák

                                                           předseda Bezpečnostní komise  Rady kraje Vysočina

 

 

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina dne 4. 6. 2002

Zapsala Šárka Polívková dne 13. 6. 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 16.7.2002 / 8.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze