Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2002

25. červen 2002
 

 
 

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2002 konaného dne 25. 6. 2002 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

 

 

Přítomno:

40 členů zastupitelstva kraje Vysočina - viz presenční listina ze dne 25. 6. 2002

zástupci krajského úřadu

občanská veřejnost

 

 

Zahájení jednání

 

Úvodem hejtman F. Dohnal přivítal všechny přítomné kolegy a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 40 z celkového počtu 45 členů zastupitelstva kraje.

V úvodu jednání nebyli přítomni: J. Barák, J. Jež, R. Křivánek, J. Svoboda, M. Plodík.

Hejtman také omluvil neúčast S. Zikmundové, ředitelky krajského úřadu, ze zdravotních důvodů.

V průběhu zasedání se omluvil P. Pospíchal a dostavil J.Barák.

Byli určeni skrutátoři – J. Bína, Z. Fixa, A. Seifert, M. Brzák a zapisovatelky – M. Jakoubková, M. Havlová.

Ověřovateli zápisu byli navrženi M. Vystrčil a Z. Dobrý.

Návrh byl schválen 38 hlasy.

T. Hermann vznesl připomínku k zápisu z jednání zastupitelstva kraje č. 3/2002. a přednesl návrh na formální úpravu v usneseních 031/03/2002/ZK – 043/03/2002/ZK bodu 5) Fond Vysočiny – Grantové programy takto:

Zástupce za garanty s právem hlasovacím a poradním všech jednotlivých grantových programů zařadit mezi jmenované členy řídících výborů grantových programů a tuto změnu provést v zápise z jednání zastupitelstva kraje č. 3/2002.

Návrh byl schválen 38 hlasy.

Hejtman F. Dohnal přednesl návrh programu.

M. Vystrčil podal návrh na rozšíření programu jednání o bod 33) Žádost obce Dešov o pomoc při řešení havarijního stavu požární nádrže a bod 34) Žádost obce Myslibořice o pomoc při řešení havarijního stavu objektu v majetku obce.

Zastupitelstvo kraje předložené návrhy akceptovalo a schválilo rozšířený program jednání.

Rozšířený program jednání:

1.       Zpráva o činnosti rady kraje

2.       Informace o činnosti krajského úřadu

3.       Návrh na úpravu majetkových vztahů v souvislosti se zrušením organizační složky kraje Zvláštní škola Sedlejov

4.       Návrh Dodatku ke zřizovací listině Obchodní akademie Jihlava

5.       Návrh na sloučení organizační složky kraje Mateřská škola při Dětské ozdravovně Černovice u Tábora, Svatavská 288 s příspěvkovou organizací kraje Pomocná škola a Praktická škola, Černovice, Dobešovská 1

6.       Dodatek č. 1 zřizovací listiny Střední průmyslové školy, Jihlava, tř. Legionářů 3, příspěvkové organizace

7.       Sloučení Středního odborného učiliště zemědělského se Střední zemědělskou školou a Vyšší odbornou školou, Bystřice nad Pernštejnem

8.       Návrh na sloučení organizační složky kraje Speciální základní škola a speciální mateřská škola při nemocnici Jihlava s příspěvkovou organizací kraje Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Jihlava, Husova 54

9.       Sloučení příspěvkové organizace Domov mládeže, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 s příspěvkovou organizací Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1

10.    Návrh na sloučení organizační složky kraje Základní škola při Dětské léčebně, Počátky, Kateřina 328 s příspěvkovou organizací kraje Zvláštní škola Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 491

11.    Návrh na vyhlášení grantového programu „Škola dílnou lidskosti“ na podporu projektů v oblasti rozvoje systému regionálního vzdělávání

12.    Návrh na vyhlášení grantového programu „Sportoviště“ na podporu výstavby, modernizace a rekonstrukce sportovních a tělovýchovných zařízení na území kraje Vysočina

13.    Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

14.    Změny schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

15.    Zpráva o hospodaření kraje za rok 2001 – závěrečný účet

16.    Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

17.    Zpráva o čerpání rozpočtu kraje za leden až květen 2002

18.    Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina

19.    Darování nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina obci Čechtín

20.    Smlouva o budoucí darovací smlouvě na část pozemku v k. ú. Bedřichov u Jihlavy, obec Jihlava

21.    Darování nemovitého majetku kraje Vysočina České republice

22.    Darování pozemku a komunikace v  k. ú. a obci Světlá nad Sázavou  kraji Vysočina

23.    Žádosti o prodej části pozemku v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec

24.    Smlouva o budoucí kupní smlouvě na pozemky v  k. ú. a obci Nevcehle

25.    Smlouvy o budoucích kupních smlouvách a nájemních smlouvách - obchvat obce Oslavička

26.    Žádost obce Dlouhá Brtnice o poskytnutí dotace

27.    Žádost obce Vysoká Lhota o poskytnutí finančního příspěvku

28.    Dlouhodobé pronájmy nemovitého majetku a výpůjčky movitého majetku

29.    Smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene

30.    Smlouvy o zřízení věcného břemene

31.    Darovací smlouva

32.    Plán činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na 2. pololetí roku 2002

33.    Žádost obce Dešov o pomoc při řešení havarijního stavu požární nádrže

34.    Žádost obce Myslibořice o pomoc při řešení havarijního stavu objektu v majetku obce

35.    Rozprava

Rozšířený návrh byl schválen 35 hlasy.

 

 

1. Zpráva o činnosti rady kraje

 

F. Dohnal sdělil přítomným další skutečnosti o postupu reformy veřejné správy a informoval o způsobu přechodu majetku ze zanikajících okresních úřadů na kraje a obce.

F. Dohnal otevřel rozpravu ke zprávě o činnosti rady kraje.

Dotazy vznesli B. Kotlán, Z. Dobrý.

B. Kotlán

Vznesl dotaz na A. Štěrbovou zda nedošlo k pochybení při projednávání odvolání ředitele Pavla Malíka na funkci ředitele Školního statku Třebíč (usnesení 195/14/2002/RK, 257/18/2002/RK)

a jak bude systémově řešeno odvolání ředitelů škol a školských zařízení vedoucích příspěvkových organizací. (zápis ze zasedání rady kraje č. 19, bod 12).

A. Štěrbová

K dotazu B. Kotlána uvedla, že k pochybení nedošlo, postup rady kraje vysvětlila, mimo jiné informovala, že P. Malík byl do funkce ředitele Školního statku Třebíč jmenován v červnu 2000 Školským úřadem Třebíč bez uskutečnění řádného konkurzu. P. Malík rovněž nesplňoval odbornou způsobilost pro výkon funkce ředitele. Vzhledem k uvedeným skutečnostem a na základě podnětů a výhrad především ze strany Střední zemědělské a ekonomické školy Třebíč, jejíž žáci vykonávají praxi na Školním statku Třebíč, rada kraje rozhodla se souhlasem MŠMT o odvolání ředitele P. Malíka a zároveň jmenovala na přechodnou dobu do doby ukončení konkurzního řízení nového ředitele. V současné době je konkurzní řízení již vypsáno a předpokládá se, že nový ředitel Školního statku Třebíč bude jmenován k 1. 10. 2002.

Dále uvedla, že v současné době odbor školství, mládeže a sportu ve spolupráci s ostatními odbory krajského úřadu zpracovává pokyn k periodickému hodnocení ředitelů a vedoucích škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina.

Z. Dobrý

vznesl dotaz k usnesení zápisům z rad kraje č. 17/2002, 19/2002 a 20/2002:

- požádal o zdůvodnění záporného stanoviska rady kraje k žádostem týkající se žádosti o použití znaku kraje (zápis rady kraje č. 17/2002 ze dne 14. 5. 2002 bod jednání 16) Žádost o použití znaku kraje).

F. Dohnal

- nesouhlasné stanovisko k žádosti o použití znaku kraje zdůvodnil tím, že pokud by tiskoviny nesly ve svém záhlaví znak kraje, mohly by být považovány za oficiální tiskovinu kraje a kraj žádnou tiskovinu nevydává, ani na ni žádným způsobem nepřispívá.

Z. Dobrý

vznesl dotaz na způsob financování výstavby Střediska zimní a letní údržby Habry (zápis rady kraje č. 19/2002 ze dne 28. 5. 2002 bod jednání 10) Zpráva o způsobu financování výstavby Střediska zimní a letní údržby Habry).

F. Dohnal

sdělil, že smyslem usnesení je nalézt takový způsob dofinancování staveb realizovaných v rámci programového financování (tzv. ISPROFINY) z vlastních prostředků kraje, aby byl zachován závazek a možnost státu navrátit v budoucích letech krajem na tyto stavby vynaložené vlastní prostředky.

Z. Dobrý

požádal o vyjádření k rozhodnutí k předloženým variantám návrhu usnesení ve věci souhlasu s uzavřením smlouvy o půjčce nebo úvěru pro Školní statek Humpolec (zápis rady kraje č. 20/2002 ze dne 28. 5. 2002 bod jednání 14) Souhlas s uzavřením smlouvy o půjčce nebo úvěru pro Školní statek Humpolec).

F. Dohnal

radě kraje byly navrženy  dvě varianty. Rada kraje odmítla variantu první, ve které by poskytovatelem půjčky byl kraj a přiklonila se k druhé variantě, tj. půjčce od bankovního domu a to z tohoto důvodu, aby investice v příspěvkových organizacích měli standardní financování formou komerčního úvěru, mimo jiné také proto, že před vlastní půjčkou jistě banka provede standardní prověření schopností organizace úvěr splácet.

M. Černá

informovala zastupitelstvo kraje o činnosti některých radních, kteří vystupují za kraj Vysočina v pracovních skupinách pro dopracování společného regionálního operačního programu. Dále zastupitele podrobně informovala o problému vzájemné tvorby sektorových operačních programů (SOPů) a společného regionálního operačního programu (SROPu).

Z jednání se omluvil P. Pospíchal z důvodu účasti na jednání ve věci projednávání "závěrečné" verze rozpočtu SFDI na rok 2003.

V průběhu jednání se dostavil J. Barák.

F. Dohnal přednesl návrh usnesení.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 061/04/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o činnosti rady kraje od posledního jednání zastupitelstva kraje.

odpovídá:

termín :

Usnesení bylo přijato 38 hlasy

 

 

2. Informace o činnosti krajského úřadu

 

E. Šarapatková, vedoucí sekretariátu ředitelky krajského úřadu, podala zastupitelstvo kraje stručný komentář k předloženém materiálu. E. Šarapatková dále informovala, že s účinností od 1. 7. 2002 bude struktura krajského úřadu změněna v souvislosti se zákonem č. 320/2001 o finanční kontrole, který ukládá všem veřejnosprávním orgánům vytvořit útvar interního auditora a útvar veřejnosprávní kontroly.

Dotaz vznesl J. Bulušek.

J. Bulušek

- vznesl dotaz, jestli krajský úřad počítá se zřízením detašovaných pracovišť v okresních městech.

F. Dohnal

Pokud budou detašovaná pracoviště zřízena, tak až v době, kdy budou známé rozsahy kompetencí.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 062/04/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost:

termín:

Usnesení bylo přijato 36 hlasy.

 

 

3. Návrh na úpravu majetkových vztahů v souvislosti se zrušením organizační složky kraje Zvláštní škola Sedlejov

 

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrh na úpravu majetkových vztahů v souvislosti se zrušením organizační složky kraje Zvláštní škola Sedlejov a otevřela rozpravu.

K danému tématu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 063/04/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

smlouvu o výpůjčce mezi Gymnáziem Otokara Březiny, Telč, Hradecká 235 a Základní školou Telč, Hradecká 234, okres Jihlava dle přílohy 1 materiálu ZK-04-2002-03.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 10. 7. 2002

Usnesení bylo přijato 34 hlasy.

 

4. Návrh Dodatku ke zřizovací listině Obchodní akademie Jihlava

 

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrh Dodatku ke zřizovací listině Obchodní akademie Jihlava a otevřela rozpravu.

K danému tématu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 064/04/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Obchodní akademie, Jihlava, nám. Svobody 1 dle přílohy 1 materiálu ZK-04-2002-04.

odpovědnost:            odbor školství, mládeže a sportu

termín: 1. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 35 hlasy.

 


5. Návrh na sloučení organizační složky kraje Mateřská škola při Dětské ozdravovně Černovice u Tábora, Svatavská 288 s příspěvkovou organizací kraje Pomocná škola a Praktická škola, Černovice, Dobešovská 1

 

A. Štěrbová informovala zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu a otevřela rozpravu.

K danému tématu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 065/04/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Pomocná škola a Praktická škola, Černovice, Dobešovská 1 dle přílohy 1 materiálu ZK-04-2002-05;

ruší

organizační složku kraje Mateřská škola při Dětské ozdravovně Černovice u Tábora, Svatavská 288 se sídlem Svatavská 288, 394 94 Černovice u Tábora dnem 1. 9. 2002 a

určuje,

že práva a závazky kraje Vysočina související s činností organizační složky Mateřská škola při Dětské ozdravovně Černovice u Tábora, Svatavská 288, včetně práv a závazků z pracovněprávních vztahů a správy majetku ve vlastnictví kraje Vysočina, přejdou dnem 1. 9. 2002 z kraje Vysočina na příspěvkovou organizaci Speciální školy, Černovice, Dobešovská 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 1. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 37 hlasy.

 

 

6. Dodatek č. 1 zřizovací listiny Střední průmyslové školy, Jihlava, tř. Legionářů 3, příspěvkové organizace

 

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrh Dodatku ke zřizovací listině Obchodní akademie Jihlava a otevřela rozpravu.

Dotaz vznesl Z. Dobrý

Z. Dobrý

- požádal, aby v dodatku č. 1 zřizovací listiny byly údaje v části „rozsahu“ uváděny ve stejných jednotkách.

A. Štěrbová

- k dotazu Z. Dobrého uvedla, že z znění textu bodu 6) bylo již v dodatku č. 1 zřizovací listiny uvedeno. Zastupitelstvu kraje je předkládán návrh na doplnění bodu 7) dodatku č. 1 zřizovací listiny.

A. Štěrbová přednesla návrh usnesení.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 066/04/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Jihlava, tř. Legionářů 3 dle přílohy 1 materiálu ZK-04-2002-06.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 10. 7. 2002

Usnesení bylo přijato 37 hlasy.

 

 

7. Sloučení Středního odborného učiliště zemědělského se Střední zemědělskou školou a Vyšší odbornou školou, Bystřice nad Pernštejnem

 

A. Štěrbová informovala zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu a otevřela rozpravu.

B. Kotlán – upozornil na chybné identifikační číslo Středního odborného učiliště zemědělského Bystřice nad Pernštejnem uvedené v příloze 1 předloženého materiálu.

F. Dohnal navrhl upřesnit IČO a po ověření se v průběhu jednání vrátit k předloženému materiálu.

Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo.

 

 

8. Návrh na sloučení organizační složky kraje Speciální základní škola a speciální mateřská škola při nemocnici Jihlava s příspěvkovou organizací kraje Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Jihlava, Husova 54

 

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrh na sloučení organizační složky kraje Speciální základní škola a speciální mateřská škola při nemocnici Jihlava a otevřela rozpravu.

K danému tématu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 067/04/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola, Vyšší zdravotnická škola a Speciální školy, Jihlava, Husova 54 dle přílohy 1 materiálu ZK-04-2002-08;

ruší

organizační složku kraje Speciální základní škola a speciální mateřská škola při nemocnici Jihlava se sídlem Vrchlického 59, 586 01 Jihlava dnem 1. 10. 2002;

určuje,

že práva a závazky kraje Vysočina související s činností organizační složky Speciální základní škola a speciální mateřská škola při nemocnici Jihlava se sídlem Vrchlického 59, 586 01 Jihlava, včetně práv a závazků z pracovněprávních vztahů a správy majetku ve vlastnictví kraje Vysočina, přejdou dnem 1. 10. 2002 z kraje Vysočina na příspěvkovou organizaci Střední zdravotnická škola, Vyšší zdravotnická škola a Speciální školy, Jihlava, Husova 54.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 1. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 35 hlasy.

 

 

9. Sloučení příspěvkové organizace Domov mládeže, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 s příspěvkovou organizací Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1

 

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrh na sloučení příspěvkové organizace Domov mládeže, Žďár nad Sázavou s příspěvkovou organizací Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou a otevřela rozpravu.

K danému tématu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 068/04/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          rozhodnutí o sloučení příspěvkové organizace Domov mládeže, Žďár nad Sázavou Studentská 1 s příspěvkovou organizací Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 dle přílohy 1 materiálu ZK-04-2002-09;

·          dodatek č. 2 ke zřizovací listině  příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola,  Žďár nad Sázavou, Studentská 1 dle přílohy 2 materiálu ZK-04-2002-09.

odpovědnost:            odbor školství, mládeže a sportu

termín: 30. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 32 hlasy.

 


10. Návrh na sloučení organizační složky kraje Základní škola při Dětské léčebně, Počátky, Kateřina 328 s příspěvkovou organizací kraje Zvláštní škola Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 491

 

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrh na sloučení organizační složky kraje Základní škola při Dětské léčebně, Počátky s příspěvkovou organizací kraje Zvláštní škola Kamenice nad Lipou a otevřela rozpravu.

K danému tématu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 069/04/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zvláštní škola Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 491 dle přílohy 1 materiálu ZK-04-2002-10;

ruší

organizační složku kraje Základní škola při Dětské léčebně, Počátky, Kateřina 328 dnem 1. 9. 2002;

určuje,

že práva a závazky kraje Vysočina související s činností organizační složky Základní škola při Dětské léčebně, Počátky, Kateřina 328, včetně práv a závazků z pracovněprávních vztahů a správy majetku ve vlastnictví kraje Vysočina, přejdou dnem 1. 9. 2002 z kraje Vysočina na příspěvkovou organizaci Speciální školy, Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 491.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 1. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 36 hlasy.

 

 

11. Návrh na vyhlášení grantového programu „Škola dílnou lidskosti“ na podporu projektů v oblasti rozvoje systému regionálního vzdělávání

 

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrh na vyhlášení grantového programu „Škola dílnou lidskosti“.

A. Štěrbová přednesla návrh na rozšíření grantového programu o jmenování řídícího výboru do znění navrhovaného usnesení.

Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo, jmenovalo složení řídícího výboru grantového programu „Škola dílnou lidskosti“a přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 070/04/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

návrh na vyhlášení upraveného grantového programu „Škola dílnou lidskosti“ na podporu projektů v oblasti rozvoje systému regionálního vzdělávání dle přílohy 1 materiálu ZK-04-2002-11 a

jmenuje

·          řídící výbor grantového programu „Škola dílnou lidskosti“ ve složení:

Petr Kesl, Alena Štěrbová, Oto Ondráček, Miroslav Fikar, Václav Štěpán, Pavel Šlechtický, Jaroslav Myšička, Miroslav Liederman, Milan Šmíd, Ota Benc;

·          Petra Kesla předsedou řídícího výboru grantového programu „Škola dílnou lidskosti“;

·          garanty – Kamila Ubra s právem hlasovacím a Danu Svobodovou s právem poradním

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 1. 7. 2002

Usnesení bylo přijato 39 hlasy.

 

7. Sloučení Středního odborného učiliště zemědělského se Střední zemědělskou školou a Vyšší odbornou školou, Bystřice nad Pernštejnem

 

A. Štěrbová oznámila přítomným správné IČO Středního odborného učiliště zemědělského Bystřice nad Pernštejnem - IČO 00056286 a přednesla upravený návrh usnesení.

Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 071/04/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          rozhodnutí o sloučení Středního odborného učiliště zemědělského, Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405 se Střední zemědělskou školou a Vyšší odbornou školou, Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343 dle upravené přílohy 1 materiálu ZK-04-2002-07;

·          dodatek č. 1 ke zřizovací listině Střední zemědělské školy a Vyšší odborné školy, Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343 dle přílohy 2 materiálu ZK-04-2002-07.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 30. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 36 hlasy.

 

 

12. Návrh na vyhlášení grantového programu „Sportoviště“ na podporu výstavby, modernizace a rekonstrukce sportovních a tělovýchovných zařízení na území kraje Vysočina

 

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrh na vyhlášení grantového programu „Sportoviště“.

Usnesení bylo přijato 27 hlasy.

A. Štěrbová přednesla návrh na rozšíření grantového programu o jmenování řídícího výboru do znění navrhovaného usnesení.

Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo, jmenovalo složení řídícího výboru grantového programu „Sportoviště“ a přijalo rozšířený návrh usnesení.

Usnesení 072/04/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

návrh na vyhlášení grantového programu „Sportoviště“ na podporu výstavby, modernizace a rekonstrukce sportovních a tělovýchovných zařízení na území kraje Vysočina dle přílohy 1 materiálu ZK-04-2002-12 a

jmenuje

·          řídící výbor grantového programu „Sportoviště“ ve složení:

Miroslav Pecha, Roman Hejduk, Michal Zrůst, Jaroslav Kruntorád, Miroslav Švihálek, Milan Havlíček, Stanislav Teplán, Jindřich Vodička, Stanislav Mastný, Milan Šmíd;

·          Stanislava Mastného předsedou řídícího výboru grantového programu „Sportoviště“;

·          garanty programu – Jaroslava Petřivého  s právem hlasovacím a Jana Burdu  s právem poradním.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 1. 7. 2002

Usnesení bylo přijato 33 hlasy.

 

 

13. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

 

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu změny schváleného rozpočtu kraje na rok 2002 a otevřel rozpravu. V rozpravě A. Štěrbová podrobněji objasnila využití uvolněných finančních prostředků.

K danému tématu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 073/04/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje:

·          poskytnutí účelových prostředků na aktivity v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v objemu 173,5 tis. Kč městům a obcím pro jimi zřizované školy a školská zařízení dle přílohy 1 materiálu ZK-04-2002-13;

·          poskytnutí prostředků na realizaci krajského kola soutěží a přehlídek městu Třebíč pro ZUŠ Třebíč ve výši 8 tis. Kč dle materiálu ZK-04-2002-13.

odpovědnost: ekonomický odbor, odbor školství, mládeže a sportu

termín: červen 2002

Usnesení bylo přijato 37 hlasy.

 

 

14. Změny schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

 

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu a otevřel rozpravu.

K danému tématu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 074/04/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         poskytnutí částky 490 tis. Kč z nespecifikované rezervy kraje na řešení havárie v domově mládeže při ISŠ podnikání a služeb Havlíčkův Brod - povýšení rozpočtu na technické zhodnocení a opravy ve školství, § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště dle přílohy 1 materiálu ZK-04-2002-14;

·         poskytnutí investiční dotace ve výši 2 700 tis. Kč z  nespecifikované rezervy kraje pro příspěvkovou organizaci SPŠ stavební Havlíčkův Brod - povýšení § 3122 – Střední odborné školy na pokrytí zvýšeních nákladů na rekonstrukci střechy a více nákladů spojených se zateplením střechy dle přílohy 1 materiálu ZK-04-2002-14;

·         zvýšení závazného ukazatele investiční dotace SPŠ stavební Havlíčkův Brod o částku

2 700 tis. Kč;

·         poskytnutí investiční dotace ve výši 820 tis. Kč z nespecifikované rezervy kraje pro příspěvkovou organizaci SÚS Jihlava - povýšení § 2212 - Silnice na pokrytí nákladů s odstraněním havárie opěrné zdi silnice II/403 v obci Nevcehle dle přílohy 1 materiálu ZK-04-2002-14;

·         zvýšení závazného ukazatele investiční dotace SÚS Jihlava o částku 820 tis.Kč;

·         poskytnutí investiční dotace ve výši 3 000 tis. Kč z nespecifikované  rezervy kraje pro příspěvkovou organizaci SÚS Třebíč – povýšení § 2212 – Silnice na řešení havárie opěrné zdi v Jemnici dle přílohy 1 materiálu ZK-04-2002-14;

·         zvýšení závazného ukazatele investiční dotace SÚS Třebíč o částku 3 000 tis. Kč.

odpovědnost: ekonomický odbor, odbor majetkový

termín: 25. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 38 hlasy.

 

 

15. Zpráva o hospodaření kraje za rok 2001 – závěrečný účet

 

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje zprávu o hospodaření kraje za rok 2001 a otevřel rozpravu.

Dotazy vznesli D. Oulehla, J. Černý.

D. Oulehla vznesl dotaz k návrhu na použití části přebytku hospodaření v roce 2001 – úhrada daně z nemovitosti.

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, uvedl, že se jednalo o dodatečný výměr správce daně, který byl doměřen až v roce 2002 z důvodu toho, že cena podle které bylo podáno daňové přiznání v roce 2001 nerespektoval zvýšenou cenu pozemku v důsledku přechodu Města Jihlavy mezi statutární města.

M. Vystrčil přednesl návrh usnesení.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 075/04/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         závěrečný účet kraje dle přílohy 1 materiálu ZK-04-2002-15;

·         použití částky 273 260,- Kč z přebytku hospodaření na úhradu daně z převodu nemovitostí za prodej pozemků na Rantířovské ulici;

·         zařazení částky 843 950,- Kč do nespecifikované rezervy rozpočtu roku 2002;

vyjadřuje souhlas

s celoročním hospodařením kraje bez výhrad.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: 25. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 38 hlasy.

 

 

16. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

 

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh rozpočtového opatření pro Krajskou knihovnu Vysočiny a otevřel rozpravu.

K danému tématu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 076/04/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

poskytnutí dotace v celkovém objemu 1 012 tis. Kč obcím uvedeným v příloze 1 materiálu ZK-04-2002-16 na pokrytí osobních výdajů zaměstnanců jejich knihoven ve výši čtyř měsíčních platů včetně souvisejících odvodů s tím, že tyto finanční prostředky budou uvolněny po konečném vyřešení pracovně právních vztahů dotyčných pracovníků.

odpovědnost: ekonomický odbor, odbor kultury a památkové péče

termín: červen 2002

Usnesení bylo přijato 36 hlasy.

 

 

17. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje za leden až květen 2002

 

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje pravidelnou zprávu o čerpání rozpočtu kraje za období leden až květen 2002 zpracovanou ekonomickým odborem a otevřel rozpravu.

K danému tématu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 077/04/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden až  květen  2002 dle přílohy 1 materiálu ZK-04-2002-17.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín:

Usnesení bylo přijato 39 hlasy.

 

 

18. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina

 

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina.

M. Vystrčil navrhl rozšířit návrh usnesení o schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva – nečlenům výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje s účinností od 1. 3. 2002.

Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 078/04/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje dle příloh 1 a, b a 2 a, b materiálu ZK-04-2002-18;

·          odměny neuvolněným členům Zastupitelstva kraje Vysočina – nečlenům výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje ve výši nejvyšší sazby odměn dle nařízení vlády č. 358/2000 Sb. o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstva v platném znění s platností od 1. března 2002.

odpovědnost: vedoucí sekretariátu hejtmana

termín: 30. června 2002

Usnesení bylo přijato 33 hlasy.

 

 

19. Darování nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina obci Čechtín

 

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh ve věci darování nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina obci Čechtín, upozornil na přepisem vzniklou chybu v příloze 2 a otevřel rozpravu.

K danému tématu nebyly vzneseny žádné dotazy.

M. Vystrčil přednesl návrh usnesení.

Usnesení 079/04/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování dílu “c“ o výměře 16m2 odděleného z pozemku st. par. č. 27/2 a dílů „a+d“ o výměře 123 m2 oddělených z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr par. č. 1628 vše v  k. ú. a obci Čechtín obci Čechtín a

·          dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Třebíč, Hrotovická 1102, Třebíč dle upravené přílohy 2 materiálu ZK-04-2002-19.

odpovědnost:            odbor majetkový

termín: červenec 2002

Usnesení bylo přijato 33 hlasy.

 

 

20. Smlouva o budoucí darovací smlouvě na část pozemku v k. ú. Bedřichov u Jihlavy, obec Jihlava

 

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část pozemku v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a otevřel rozpravu.

K danému tématu nebyly vzneseny žádné dotazy.

M. Vystrčil přednesl návrh usnesení.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 080/04/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

smlouvu o budoucí darovací smlouvě na část pozemku par. č. 650/1 v k. ú. Bedřichov u Jihlavy, obec Jihlava Statutárnímu městu Jihlava dle přílohy 1 materiálu ZK-04-2002-20.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 28. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 32 hlasy.

 

 

21. Darování nemovitého majetku kraje Vysočina České republice

 

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh zveřejnění záměru kraje Vysočina darovat České republice úsek vyřazené silnice II/150 na území okresů Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou a otevřel rozpravu.

K danému tématu nebyly vzneseny žádné dotazy.

M. Vystrčil přednesl návrh usnesení.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 081/04/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování úseku vyřazené silnice II/150 na území okresů Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou v délce 62,966 km v rozsahu tělesa komunikace, součástí a příslušenství s výjimkou silničních pozemků a silničních pomocných pozemků České republice;

·          dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod, Žižkova 1018, Havlíčkův Brod dle přílohy 2 materiálu ZK-04-2002-21;

·          dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1, Žďár nad Sázavou dle přílohy 3 materiálu ZK-04-2002-21.

odpovědnost:            odbor majetkový, odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: červenec 2002

Usnesení bylo přijato 34 hlasy.

 

 

22. Darování pozemku a komunikace v  k. ú. a obci Světlá nad Sázavou  kraji Vysočina

 

            M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na darování pozemku a komunikace v  k. ú. a obci Světlá nad Sázavou kraji Vysočina, informoval zastupitele o přečíslování dodatku 1 na dodatek 2 (formální chyba) a otevřel rozpravu.

K danému tématu nebyly vzneseny žádné dotazy.

M. Vystrčil přednesl návrh usnesení.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 082/04/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          přijetí daru pozemku par. č. 613/9 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou a stavby komunikace včetně příslušenství na tomto pozemku dle přílohy 1 materiálu ZK-04-2002-22;

·          dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod, Žižkova 1018 Havlíčkův Brod dle upravené přílohy 2 materiálu ZK-04-2002-22.

odpovědnost:odbor majetkový

termín: červen 2002

Usnesení bylo přijato 36 hlasy.

 

 

23. Žádosti o prodej části pozemku v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec

 

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádosti paní L. Zápařkové a pana J. Bubna ve věci prodeje části pozemku v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec a otevřel rozpravu.

K danému tématu nebyly vzneseny žádné dotazy.

M. Vystrčil přednesl návrh usnesení.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 083/04/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádosti Lenky Zápařkové a Josefa Bubna o prodej části pozemku par. č. 766/7 o výměře cca 80 m2 v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec a

ukládá

krajskému úřadu o zamítnutí žádostí oba žadatele vyrozumět

odpovědnost:odbor majetkový

termín: 30. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 33 hlasy.

 

 

24. Smlouva o budoucí kupní smlouvě na pozemky v  k. ú. a obci Nevcehle

 

M. Vystrčil podrobně informoval zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu a otevřel rozpravu.

K danému tématu nebyly vzneseny žádné dotazy.

M. Vystrčil přednesl návrh usnesení.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 084/04/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část pozemku par. č. 68/1 o výměře cca 30 m2 v  k. ú. a obci Nevcehle dle přílohy 1 materiálu ZK-04-2002-24.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2002

Usnesení bylo přijato 37 hlasy.

 

 

25. Smlouvy o budoucích kupních smlouvách a nájemních smlouvách - obchvat obce Oslavička

 

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrhy smluv o budoucích smlouvách kupních a nájemních mezi vlastníky pozemků dotčených stavbou „Obchvat obce Oslavička“ a krajem Vysočina. Navrhl změnu v příloze 1 a vysvětlil důvod navrhované změny.

K danému tématu nebyly vzneseny žádné dotazy.

M. Vystrčil přednesl návrh usnesení.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 085/04/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách a nájemních smlouvách v obsahu podání a upravené přílohy 1 materiálu ZK-04-2002-25 s fyzickými a právnickými osobami v rozsahu výměr dle přílohy 2 a 3 materiálu ZK-04-2002-25.

odpovědnost:            odbor majetkový

termín: červenec 2002

Usnesení bylo přijato 36 hlasy.

 

 

26. Žádost obce Dlouhá Brtnice o poskytnutí dotace

 

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost obce Dlouhá Brtnice o poskytnutí dotace a otevřel rozpravu.

Z. Dobrý navrhl, aby rada kraje vypracovala a předložila zastupitelstvu kraje zásady pro přidělování finančních prostředků obcím.

F. Dohnal sdělil, že rada kraje se bude touto problematikou zabývat a bude hledat přijatelné systémové řešení pro poskytování dotací obcím.

V rámci diskuse F. Dohnal předal slovo panu L. Krátkému, starostovi obce D. Brtnice, který zdůvodnil žádost obce o finanční příspěvek.

Závěrem diskuse M. Vystrčil jako předkladatel stáhl bod z programu jednání s tím, že na příštím zasedání zastupitelstva kraje bude materiál znovu projednán.

 

 

27. Žádost obce Vysoká Lhota o poskytnutí finančního příspěvku

 

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost obce Vysoká Lhota o poskytnutí finančního příspěvku na opravu místní komunikace a otevřel rozpravu.

K danému tématu nebyly vzneseny žádné dotazy.

M. Vystrčil přednesl návrh usnesení.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 086/04/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost obce Vysoká Lhota o poskytnutí finančního příspěvku na opravu místní komunikace a

ukládá

krajskému úřadu o zamítnutí žádosti žadatele vyrozumět.

odpovědnost:            odbor majetkový

termín: 30. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 29 hlasy.

 

 

28. Dlouhodobé pronájmy nemovitého majetku a výpůjčky movitého majetku

 

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje materiál týkající se dlouhodobých pronájmů nemovitého majetku a výpůjček movitého majetku.

O udělení souhlasu dlouhodobého pronájmu požádaly následující organizace zřizované krajem:

-          Střední průmyslová škola textilní, Jihlava – Helenín

-          Školní statek, Telč, Slavatovská 86

-          Diagnostický ústav sociální péče Černovice, Dobešovská 1

-          Dům dětí a mládeže Jelenova 102, Světlá nad Sázavou.

K danému tématu nebyly vzneseny žádné dotazy.

M. Vystrčil přednesl návrh usnesení.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 087/04/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dlouhodobé pronájmy a nájem nemovitého majetku dle materiálu ZK-04-2002-28 a výpůjčky movitého majetku dle příloh 1 a 2 materiálu ZK-04-2002-28.

odpovědnost:            odbor majetkový, odbor kultury a památkové péče, odbor školství mládeže a sportu

termín: 25. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 35 hlasy.

 

 

29. Smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene

 

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu a předal přítomným upravené znění přílohy 1 materiálu ZK-04-2002-29.

K danému tématu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Zastupitelstvo kraje předložený návrh akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 088/04/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými, pro pozemkové parcely a za úhrady dle upravené přílohy 1 materiálu ZK-04-2002-29.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 25. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 36 hlasy.

 

 

30. Smlouvy o zřízení věcného břemene

 

            M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu a otevřel rozpravu.

K danému tématu nebyly vzneseny žádné dotazy.

M. Vystrčil přednesl návrh usnesení.

Z jednání se omluvil L. Péťa.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 089/04/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

zřízení věcných břemen s  oprávněnými  pro pozemkové parcely a za úhrady dle přílohy 1 materiálu ZK-04-2002-30.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 25. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 35 hlasy.

 

 

31. Darovací smlouva

 

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh darovací smlouvy s Okresním úřadem Jihlava a otevřel rozpravu.

K danému tématu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 090/04/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

darovací smlouvu dle přílohy 1 materiálu ZK-04-2002-31.

odpovědnost: ředitelka krajského úřadu

termín: 25. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 36 hlasy.

 

 

32. Plán činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na 2. pololetí roku 2002

 

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje plán činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na 2. pololetí roku 2002 a otevřela rozpravu.

K danému tématu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 091/04/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

plán činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dle přílohy 1 materiálu ZK-04-2002-32.

odpovědnost: předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

termín: 25. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 36 hlasy.

 

 

33. Žádost obce Dešov o pomoc při řešení havarijního stavu požární nádrže

 

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost obce Dešov ve věci poskytnutí finančního příspěvku při řešení havarijního stavu požární nádrže a otevřel rozpravu.

K danému tématu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 092/04/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost obce Dešov o pomoc při řešení havarijního stavu požární nádrže a

ukládá

krajskému úřadu o zamítnutí žádosti žadatele vyrozumět.

odpovědnost:            odbor majetkový

termín: 30. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 30 hlasy.

 

 

34. Žádost obce Myslibořice o pomoc při řešení havarijního stavu objektu v majetku obce

 

            M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost obce Myslibořice týkající se pomoci při řešení havarijního stavu objektu v majetku obce a otevřel rozpravu.

K danému tématu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 093/04/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost obce Myslibořice o pomoc při řešení havarijního stavu objektu v majetku obce a

ukládá

krajskému úřadu o zamítnutí žádosti  žadatele vyrozumět.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 31 hlasy.

 

 

35. Rozprava

 

M. Černá podala zastupitelstvu kraje podrobně informovala o plnění úkolu 012/01/2002/ZK, kterým bylo uloženo zajistit dopracování návrhu SWOT analýzy v části Územně plánovací dokumentace a části Informační a komunikační technologie.

T. Hermann poděkoval všem organizátorům, kteří se podíleli na přípravách akce „Den otevřených dveří“, která se uskutečnila dne 30. 5. 2002.

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o plánované návštěvě prezidenta ČR, která se uskuteční dne 26. 6. 2002 v sídle kraje Vysočina.

F. Dohnal oznámil termín zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2002, který byl stanoven na 24. 9. 2002.

F. Dohnal poděkoval všem přítomným za účast a s přáním příjemné dovolené zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2002 ukončil.

 

 

 

 

 

                                                                                         František Dohnal

                                                                                                hejtman kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

RNDr. Miloš Vystrčil                                                ……...……………………………………

 

 

PhDr. Zdeněk Dobrý                                      …..………………………………….……

 

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2002.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2002 dne 25. 6. 2002.

Zapsala: M. Jakoubková dne 26. 6. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 15.7.2002 / 21.10.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Zastupitelstvo kraje > Zápisy ze zasedání > 2011

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze