Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Kulturní komise Rady kraje Vysočina č. 5/2002

20. červen 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání Kulturní komise

Rady kraje Vysočina č. 5/2002

konaného dne 20. 6. 2002 v Jihlavě

 

 

Přítomno:  

-         6 členů komise (viz prezenční listina)

-         Tajemník Mgr. Horymír Kubíček

 

 

                   

Program:

1.      Přivítání a zahájení zasedání

2.      Problematika transformace kulturních zařízení – vytvoření krajské sítě kulturních institucí kraje Vysočina

3.      Příprava dalších grantových programů v oblasti kultury

4.      Různé, diskuse, závěr

 

 

 

 

 

 

1.      Přivítání a zahájení zasedání

 

      Předseda Kulturní komise, PhDr. Josef Chalupa přivítal všechny přítomné členy na Krajském úřadě v Jihlavě. Přednesl program 5. zasedání Kulturní komise, vznesl návrh, aby byl tento program doplněn o bod jednání : Personální obsazení kulturní komise.  Tento návrh byl bez připomínek přijat.

 

 

 

2.      Projednání transformace kulturních zařízení – vytvoření krajské sítě kulturních institucí kraje Vysočina

 

 

K tomuto bodu byla vedena rozsáhlá diskuse a debata o krajských zařízení s důrazem na problematiku muzeí a galerií, která přecházejí pod správu kraje Vysočina k 1.1.2003. Byla projednána také koncepce spolupráce muzeí a galerií v kraji Vysočina.Vedoucí odboru kultury informoval komisi o přípravě hodnocení a  výběrových řízení na funkce  ředitelů kulturních institucí.

 

 

 

Usnesení 010/05/2002/KultK

Kulturní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

na základě provedené analýzy zachovat stávající síť muzeí a galerií v kraji Vysočina, včetně zachování právní subjektivity organizací a doporučuje posílit spolupráci mezi muzei a galeriemi.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

3.      Příprava dalších grantových programů v oblasti kultury

 

Paní Vlasta Vrbová, členka řídícího výboru, informovala všechny přítomné členy Kulturní komise o průběhu řídícího výboru regionální kultura. Tajemník Mgr. Kubíček pohovořil z pohledu garanta o průběhu hodnocení došlých žádostí o grantovém programu regionální kultura a podal informace o přípravě nového grantového programu – movité památky.

 

 

 

Usnesení 011/05/2002/KultK

Kulturní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

vyhlášení grantového  programu – movité památky ve výši 1.500.000,- Kč pro rok 2002.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

 

 

4.      Různé

       

         Na závěr předseda Kulturní komise, pan Josef Chalupa poděkoval všem přítomným za účast a sdělil, že termín dalšího zasedání bude upřesněn na pozvánce ( dle požadavku členů komise  s uvedením  pravděpodobné délky trvání jednání komise).

 

 

 

 

 

 

                                                                                          PhDr. Josef Chalupa  v.r.

                                                                                         předseda Kulturní komise  

                                                                              

 

 

 

 

        

 

Záznam pořízen na jednání dne 20. června 2002

Zapsala : Radka Šimůnková dne 24. června 2002

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 12.7.2002 / 12.7.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies