Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 24/2002

9. červenec 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 24/2002, konaného dne 9. července 2002 v zasedací místnosti sekretariátu hejtmana Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 23/2002

 

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 9. 7. 2002

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal a omluvil neúčast M. Vystrčila.

I. Rohovský přednesl návrh na rozšíření programu jednání o bod 21) Veřejná zakázka na zpracování „Krajského programu snižování emisí znečišťujících látek s cílem zlepšení kvality ovzduší a dosažení imisních limitů znečišťujících látek zpracovaný k 1. 1. 2003“.

Rada kraje předložený návrh akceptovala a přijala rozšířený program jednání.

Rozšířený program jednání:

1.       Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 23/2002

2.       Výkup pozemku v k. ú. Helenín a obci Jihlava

(09.05-09.15, P. Kolář, RK-24-2002-02)

3.       Smlouva o zřízení věcného břemene

(09.15-09.25, P. Kolář, RK-24-2002-03)

4.       Majetkoprávní úkony příspěvkových organizací a organizačních složek kraje Vysočina

(09.25-09.35, P. Kolář, RK-24-2002-04)

5.       Výkup pozemku v k. ú. a obci Nové Město na Moravě

(09.35-09.45, P. Kolář, RK-24-2002-05)

6.       Veřejná zakázka na stavbu „Silnice II/360 Oslavička – sesuv“

(09.45-09.55, P. Kolář, RK-24-2002-06)

7.       Dodatek ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI

(09.55-10.05, P. Kolář, RK-24-2002-07)

8.       Veřejná zakázka „Rodinné buňky a oprava objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“

(10.05-10.15, P. Kolář, RK-24-2002-08)

9.       Pokyn k hodnocení ředitelů organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku sociálních věcí a zdravotnictví

(10.15-10.25, V. Švarcová, RK-24-2002-09)

10.   Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2002

(10.25-10.35, A. Krištofová, V. Švarcová, Z. Ludvík, H. Kubíček, Z. Šálek, RK-24-2002-10)

11.   Návrh zásad Rady kraje Vysočina, kterými zřizovatel stanoví podmínky pro udělení souhlasu k uzavírání smluv o půjčkách z fondu kulturních a sociálních potřeb mezi příspěvkovými organizacemi a jejich zaměstnanci

(10.35-10.45, A. Krištofová, RK-24-2002-11)

12.   Výstavba cestmistrovství Habry

(10.45-10.55, E. Šarapatková, RK-24-2002-12)

13.   Návrh na jmenování ředitele/ky Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě

(10.55-11.05, H. Kubíček, RK-24-2002-13)

14.   Pokyn k hodnocení ředitelů organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury

(11.05-11.15, H. Kubíček, RK-24-2002-14)

15.   Žádost o uvolnění finančních prostředků z položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje na projekt a studii proveditelnosti Agroturistické farmy, Bystřice nad Pernštejnem

(11.25-11.35, Z. Ludvík, RK-24-2002-15)

16.   Pokyn Rady kraje Vysočina k hodnocení práce ředitelů a vedoucích organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku školství, mládeže a sportu

(11.35-11.45, Z. Ludvík, RK-24-2002-16)

17.   Návrh na udělení finanční podpory akcím zaměřeným na mládež

(11.45-11.55, A. Štěrbová, J. Burda, RK-24-2002-17)

18.   Žádost o provedení rozpočtového opatření rozpočtu SFDI

(11.55-12.05, Z. Šálek, RK-24-2002-18)

19.   Veřejná zakázka Prověření obnovení železniční dopravy přes česko-rakouský železniční hraniční přechod Slavonice-Fratres

(12.05-12.15, Z. Šálek, RK-24-2002-19)

20.   Pokyn k hodnocení ředitelů organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku dopravy, silničního hospodářství a správy komunikací

(12.15-12.25, Z. Šálek, RK-24-2002-20)

21.   Veřejná zakázka - „Krajský program snižování emisí znečišťujících látek s cílem zlepšení kvality ovzduší a dosažení imisních limitů znečišťujících látek zpracovaný k 1. 1. 2003“

(12.25-12.35, I. Rohovský, RK-24-2002-21)

22.   Rozprava členů rady

Rozšířený program byl schválen 8 hlasy.

K zápisu z jednání rady kraje č. 23/2002 navrhl M. Vystrčil několik změn a úprav.

Rada kraje návrh akceptovala a schválila opravený zápis č. 23/2002.

 

 

2. Výkup pozemku v k. ú. Helenín a obci Jihlava

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost společnosti MP REAL, s. r. o., ve věci vyřešení vlastnických vztahů k pozemkům v úseku silnice III/0024 v k. ú. Helenín, obec Jihlava.

P. Kolář přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 382/24/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zahájení jednání s vlastníkem pozemků par. č. 179/2, par. č. 179/4, par. č. 176/2 a par. č. 177/6 v k. ú. Helenín, obec Jihlava o jejich výkupu za cenu stanovenou zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, a prováděcí vyhláškou č. 279/1997 Sb., v platném znění.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

3. Smlouva o zřízení věcného břemene

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, přednesl radě kraje návrh na stažení předkládaného bodu z programu jednání.

Rada kraje návrh předkladatele akceptovala.

 

 

4. Majetkoprávní úkony příspěvkových organizací a organizačních složek kraje Vysočina

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.


Usnesení 383/24/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

·s uzavřením smluv o pronájmu nemovitého a movitého majetku, který byl svěřen do správy příspěvkovým organizacím kraje Vysočina dle přílohy 1 materiálu RK-24-2002-04;

·s uzavřením nájemních smluv na užívání nemovitého a movitého majetku, který si příspěvkové organizace a organizační složky kraje Vysočina najímají k zabezpečení hlavního účelu a předmětu činnosti dle přílohy 1 materiálu RK-24-2002-04.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12. 7. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

5. Výkup pozemku v k. ú. a obci Nové Město na Moravě

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost M. Pertlíkové ve věci

výkupu  pozemku zastavěného silnicí II/354 v lokalitě Maršovice – Nové Město na Moravě a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 384/24/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zahájení jednání s vlastníky pozemku par. č. 3413/2 v k. ú. a obci Nově Město na Moravě o jeho výkupu za cenu stanovenou zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů a prováděcí vyhláškou č. 279/1997 Sb., v platném znění.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

6. Veřejná zakázka na stavbu „Silnice II/360 Oslavička – sesuv“

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na zadání veřejné zakázky na stavbu „Silnice II/360 Oslavička – sesuv“ a přednesl návrh usnesení.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje jmenovala složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 385/24/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·v souladu s § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a Pravidly pro zadávání veřejných zakázek zadání veřejné zakázky formou výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na zhotovitele stavby „Silnice II/360 Oslavička – sesuv“ dle upravené přílohy 1 materiálu RK-24-2002-06;

·seznam zájemců o veřejnou zakázku, kteří budou vyzváni k podání nabídky dle přílohy 2 materiálu RK-24-2002-06;

jmenuje

·osmičlennou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení dle doplněné přílohy 3 materiálu RK-24-2002-06 a

ukládá

odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání v navržených termínech dle upravené přílohy 1materiálu RK-24-2002-06.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: dle schválených termínů

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

7. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 386/24/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

dodatek č. 136/2002/2 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2002 ze dne 15. 5. 2002 č. 136/2002/1 uzavřené mezi Státním fondem dopravní infrastruktury a Vysočinou dle přílohy 1 materiálu RK-24-2002-07.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12. 7. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

8. Veřejná zakázka „Rodinné buňky a oprava objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na zadání veřejné zakázky „Rodinné buňky a oprava objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“.

P. Kolář předložil radě kraje upravené přílohy 2 materiálu RK-24-2002-08 a přednesl návrh usnesení.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje jmenovala složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 387/24/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·v souladu s § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, a Pravidly pro zadávání veřejných zakázek zadání veřejné zakázky formou výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na výběr zhotovitele projektové dokumentace a stavby „Rodinné buňky a oprava objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“ dle přílohy 1 materiálu RK-24-2002-08;

·seznam zájemců o veřejnou zakázku, kteří budou vyzváni k podání nabídky, dle upravené přílohy 2 materiálu RK-24-2002-08;

jmenuje

·komisi pro posouzení a hodnocení nabídek dle doplněné přílohy 3 materiálu RK-24-2002-08 a

ukládá

odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání v termínech dle přílohy 1 materiálu RK-24-2002-08.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: dle schválených termínů

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

9. Pokyn k hodnocení ředitelů organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku sociálních věcí a zdravotnictví

 

            V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje návrh „Pokyn k hodnocení ředitelů organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku sociálních věcí a zdravotnictví“.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Na základě připomínek a návrhů, které vyplynuly z diskuse, rada kraje doporučila předkladateli, aby materiál prodiskutoval se členy rady kraje a upravený materiál předložit radě kraje ke schválení.

 


14. Pokyn k hodnocení ředitelů organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury

           

K. Lisá, zaměstnankyně odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje návrh „Pokyn k hodnocení ředitelů organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury“.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Na základě připomínek a návrhů, které vyplynuly z diskuse, rada kraje doporučila předkladateli, aby materiál prodiskutoval se členy rady kraje a upravený materiál předložit radě kraje ke schválení.

 

 

10. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2002

 

            A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, za účasti zástupců dotčených odborů, předložila radě kraje návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2002.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 388/24/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

finanční plány příspěvkových organizací na rok 2002 v rozsahu příloh 1, 2 a 3 materiálu

RK-24-2002-10;

souhlasí

u škol a školských zařízení s převodem finančních prostředků z rezervního fondu k posílení zdrojů v investičním fondu dle přílohy 3 materiálu RK-24-2002-10 a

stanovuje

odvod z investičního fondu na rok 2002 do rozpočtu kraje u SÚS Pelhřimov ve výši 1.500 tis. Kč a u SÚS Žďár n. Sáz. ve výši 1.500 tis. Kč.

odpovědnost: ředitelé SÚS Pelhřimov a Žďár n. Sáz.

termín: do 31. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

11. Návrh zásad Rady kraje Vysočina, kterými zřizovatel stanoví podmínky pro udělení souhlasu k uzavírání smluv o půjčkách z fondu kulturních a sociálních potřeb mezi příspěvkovými organizacemi a jejich zaměstnanci
 
Na základě připomínek vznesených radou kraje na jednání rady kraje č. 22/2002, A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje upravený materiál a přednesla návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 389/24/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

Zásady, kterými zřizovatel stanoví podmínky pro udělení souhlasu k uzavírání smluv o půjčkách z fondu kulturních a sociálních potřeb mezi příspěvkovými organizacemi a zaměstnanci (dále jen „zásady“) dle přílohy 1 materiálu RK-24-2002-11;

souhlasí

s uzavíráním smluv o půjčkách z FKSP v rozsahu podmínek daných zásadami uvedenými v příloze 1 materiálu RK-24-2002-11 a

ukládá

ředitelům příspěvkových organizací zřízených krajem předkládat radě kraje prostřednictvím příslušného odvětvového odboru krajského úřadu žádosti o udělení předchozího souhlasu s uzavřením písemné smlouvy o půjčce z FKSP v případech, kdy návrh smlouvy o půjčce nesplňuje podmínky zásad uvedených v  příloze 1 materiálu RK-24-2002-11.

odpovědnost: ředitelé příspěvkových organizací a vedoucí odborů krajského úřadu

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

12. Výstavba cestmistrovství Habry

 

            E. Šarapatková, vedoucí sekretariátu ředitelky, podala radě kraje informace k předloženému materiálu ve věci financování investiční akce „Výstavba cestmistrovství Habry“.

E. Šarapatková přednesla návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 390/24/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

předložené varianty řešení dokončení financování investiční akce Výstavba cestmistrovství Habry;

schvaluje

řešení podle varianty 1 uvedené v materiálu RK-24-2002-12 a

ukládá

hejtmanovi kraje jednat o návrhu smlouvy s Ministerstvem financí ČR.

odpovědnost: hejtman kraje avedoucí majetkového odboru krajského úřadu

termín: 30. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

15. Žádost o uvolnění finančních prostředků z položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje na projekt a studii proveditelnosti Agroturistické farmy, Bystřice nad Pernštejnem

 

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje žádostna o poskytnutí finančního příspěvku na projekt a studii proveditelnosti Agroturistické farmy, Bystřice nad Pernštejnem a přednesl návrh usnesení.

V průběhu jednání odešli M. Matějková, T. Hermann.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 391/24/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 475 tis. Kč z položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje na zhotovení projektu a na studii proveditelnosti  Agroturistické farmy v Bystřici nad Pernštejnem a

ukládá

odboru školství, mládeže a sportu zadat veřejnou zakázku na zhotovení projektu a studie proveditelnosti Agroturistické farmy v Bystřici nad Pernštejnem.

odpovědnost: vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

termín: 9. 7. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

16. Pokyn Rady kraje Vysočina k hodnocení práce ředitelů a vedoucích organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku školství, mládeže a sportu

           

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu,předložil radě kraje návrh „Pokyn k hodnocení ředitelů organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku školství, mládeže a sportu a přednesl návrh usnesení.

V průběhu jednání přišel T. Hermann.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Na základě připomínek a návrhů, které vyplynuly z diskuse, rada kraje doporučila předkladateli, aby materiál prodiskutoval se členy rady kraje a upravený materiál předložit radě kraje ke schválení.

 


17. Návrh na udělení finanční podpory akcím zaměřeným na mládež

 

A. Štěrbová, za účasti zástupců odboru školství mládeže a sportu, informovala radu kraje o předloženém materiálu a přednesla návrh usnesení.

V průběhu jednání přišla M. Matějková.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 392/24/2002/RK

Rada kraje

rozhodla

v souladu s § 59 odst. 2a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, o poskytnutí dotací ve výši 92.700 Kč na realizaci akcí zaměřených na mládež v roce 2002 dle přílohy 3 materiálu RK-24-2002-17.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 15. 7. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

18. Žádost o provedení rozpočtového opatření rozpočtu SFDI

 

            Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje návrh rozpočtové změny a přednesl návrh usnesení.

V průběhu jednání odešla A. Štěrbová.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 393/24/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

podání žádosti o provedení rozpočtových opatření Státního fondu dopravní infrastruktury spočívajících v zařazení těchto akcí do rozpočtu SFDI v roce 2002:

1.       ISPROFIN 5611200019 II/396 Rouchovany – hr. okr. TR/ZN – oprava živičného krytu;

2.       ISPROFIN 5611200017 II/351 – oprava živičného povrchu silnice Třebíč – křiž. silnice III/35118 Pozďátky;

3.       ISPROFIN 5611200016 oprava živičného povrchu silnice II/399 – křiž. sil. II/152 – Rouchovany začátek obce.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 12. 7. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

19. Veřejná zakázka Prověření obnovení železniční dopravy přes česko-rakouský železniční hraniční přechod Slavonice-Fratres

 

            Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informoval radu kraje o průběhu veřejné soutěže na zpracování studie a o vyhodnocení jednotlivých nabídek.

Rada kraje vyslovila souhlasné stanovisko s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 394/24/2002/RK

Rada kraje

rozhodla,

že nejvhodnější nabídkou podanou ve veřejné soutěži na zpracování studie Prověření obnovení železniční dopravy přes česko-rakouský železniční hraniční přechod Slavonice-Fratres je nabídka podaná uchazečem SUDOP PRAHA, a. s., Olšanská 1a, Praha 3 a


ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství ve spolupráci s odborem majetkovým oznámit výsledek soutěže a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.

odpovědnost: odbor dopravy a SH

termín: 31. 7. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

20. Pokyn k hodnocení ředitelů organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku dopravy, silničního hospodářství a správy komunikací

 

            Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje návrh „Pokyn k hodnocení ředitelů organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku dopravy, silničního hospodářství a správy komunikací“ a přednesl návrh usnesení.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Na základě připomínek a návrhů, které vyplynuly z diskuse, rada kraje doporučila předkladateli, aby materiál prodiskutoval se členy rady kraje a upravený materiál předložit radě kraje ke schválení.

 

 

21. Veřejná zakázka - „Krajský program snižování emisí znečišťujících látek s cílem zlepšení kvality ovzduší a dosažení imisních limitů znečišťujících látek zpracovaný k 1. 1. 2003“

 

            I. Rohovský informoval radu kraje o předloženém návrhu veřejné zakázky a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 395/24/2002/RK

Rada kraje

rozhodla,

že nejvhodnější nabídkou podanou ve veřejné soutěži na zpracovatele zakázky „Krajský program snižování emisí znečišťujících látek s cílem zlepšení kvality ovzduší a dosažení imisních limitů znečišťujících látek zpracovaný k 1. 1. 2003“ je nabídka podaná uchazečem DHV CR, spol. s r. o., Táboritská 23, 130 87 Praha 3 a

ukládá

odboru majetkovému oznámit výsledek soutěže a odboru životního prostředí zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový a odbor životního prostředí

termín: 18. 7. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

13. Návrh na jmenování ředitele/ky Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě

           

K. Lisá, zaměstnankyněvedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje informace k předloženému materiálu a přednesla návrh usnesení.

V průběhu jednání přišla A. Štěrbová.

Rada kraje přijala v tajném hlasování návrh usnesení dle přílohy 1 materiálu RK-24-2002-13.

Usnesení 396/24/2002/RK

Rada kraje

jmenuje

do funkce ředitele Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě s účinností od 1. 9. 2002 pana Mgr. Tomáše Gece.

odpovědnost: H. Kubíček

termín: 9. 7. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

 

22. Rozprava členů rady

 

Bez rozsáhlejší diskuse.

 

F. Dohnal ukončil jednání rady kraje č. 24/2002 s tím, že další zasedání se bude konat dne 6. 8. 2002., v 9.00 hod. v zasedací místnosti sekretariátu hejtmana, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

                                                                                              František DOHNAL

           hejtman kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání rady kraje č. 24/2002 dne 9. července 2002.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 9. 7. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 11.7.2002 / 19.5.2006

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze