Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost č. 7/2002

1. červenec 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu,

vzdělávání a zaměstnanost č. 7/2002

ze dne 1. července 2002

 

 

 

Přítomno:

-         7 členů výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost – viz prezenční listina

-         Zdeněk Ludvík – vedoucí odboru školství, mládeže a sportu (OŠMS)

-         Kamil Ubr – vedoucí oddělení koncepce vzdělávání OŠMS

-         Ladislav Jirků – ředitel Vyšší odborné školy Jihlava

 

 

Program:

1.      Zahájení, kontrola zápisu z minulého zasedání

2.      Uplatnění absolventů škol na trhu práce

3.      Aktuální stav příprav vzniku vysoké školy (VŠ) v kraji

4.      Příprava grantových programů

5.      Aktuality z OŠMS, legislativa, různé

6.      Závěr

 

 

1.      Zahájení, kontrola zápisu z minulého zasedání

Milan Šmíd, předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, přivítal přítomné a přednesl návrh programu jednání.

Dále pohovořil o minulém zasedání výboru a o plnění usnesení.

 

 

2.      Uplatnění absolventů na trhu práce

Kamil Ubr přítomným upřesnil údaje obsažené v podkladovém materiálu „Přehled absolventů evidovaných mezi nezaměstnanými na úřadu práce podle škol a oborů k 30. 4. 2002“. K tomuto materiálu se rozpoutala rozsáhlá diskuse.

Kamil Ubr upřesnil, že tento materiál bude plně využit při zpracovávání dlouhodobého záměru kraje Vysočina.

 

Usnesení 039/07/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o počtu absolventů evidovaných mezi nezaměstnanými na úřadu práce podle škol a oborů k 30. 4. 2002.

 

 

3.      Aktuální stav příprav vzniku VŠ v kraji

Alena Štěrbová přítomné informovala, že Vyšší odborná škola Jihlava (VOŠ) získala akreditaci na obor „Finance a řízení“.

K tomuto bodu programu přišel podat několik základních informací Ladislav Jirků, ředitel VOŠ Jihlava. Konstatoval, že druhý obor, „Počítačové systémy“, připravovaný na akreditaci ještě není dostatečně personálně zabezpečen a v září by měla být zahájena příprava dalších dvou oborů a to, „Cestovní ruch“ a „Regionální veřejná správa“. Dále informoval, že se zpracovávají podklady pro důvodovou zprávu ke vzniku zákona, kterým by se z VOŠ Jihlava měla stát veřejná VŠ. Financování nově vzniklých VŠ by mělo být zajištěné posílením kapitoly školství právě na tyto nové subjekty, aby se neodčerpávaly prostředky z regionálního nebo vysokého školství.

Dále informoval o tom, že z MŠMT bude na kraj (zřizovatel) podána žádost o vyjádření k možnosti vzniku nové veřejné VŠ v kraji Vysočina. Zároveň uvedl, že ještě není zcela vyjasněno, jakou formu má požadované usnesení mít.

Za největší stávající problémy označil nedostatečné personální zabezpečení a nedostatečnou kapacitu ubytování studentů (areál VOŠ Jihlava může sloužit až cca 2 000 studentů).

 

Členové výboru diskutovali nad problematikou převodu majetku na budoucí VŠ a nad podmínkami, za jakých by měl tento převod proběhnout.

 

Kamil Ubr upozornil, že v souvislosti se vznikem veřejné VŠ v kraji Vysočina by se nemělo zapomínat na zdravotnické obory.

 

V průběhu projednávání tohoto bodu programu se omluvil Antonín Daněk.

 

Usnesení 040/07/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu Ladislava Jirků, ředitele Vyšší odborné školy Jihlava, o aktuálním stavu příprav vzniku veřejné vysoké školy v kraji Vysočina a

doporučuje

odboru školství, mládeže a sportu připravit na další zasedání zastupitelstva kraje, které se bude konat dne 24. 9. 2002, usnesení o řešení majetkových vztahů mezi krajem Vysočina a budoucí veřejnou vysokou školou.

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 6, proti 0, zdrželo se 0).

 

 

4.      Příprava grantových programů

Na úvod tohoto bodu programu Kamil Ubr přítomným připomněl jaké množství finanční prostředků je ve Fondu Vysočiny vyčleněno pro oblast školství a kolik z této částky již bylo přerozděleno na jednotlivé vyhlášené grantové programy v této oblasti.

Zdeněk Ludvík přítomným nastínil možná témata dalších programů. V následující diskusi se členové výboru shodli na následujících tématech, kterými by se měl výbor dále zabývat:

Ø      Další odborný růst pracovníků v oblasti odborného vzdělávání

Ø      Další odborné vzdělávání na středních a odborných školách

Ø      Podpora projektů EU

 

Usnesení 041/07/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

přípravu těchto grantových programů:

Ø      Další odborný růst pracovníků v oblasti odborného vzdělávání

Ø      Další odborné vzdělávání na středních a odborných školách

Ø      Podpora projektů EU

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 6, proti 0, zdrželo se 0).

 

5.      Aktuality z OŠMS, legislativa, různé

Zdeněk Ludvík přítomné krátce seznámil s plánovaným jednáním, na které byli pozvání starostové obcí tzv. III. stupně, kde by měly být předány informace týkající se např. přechodu kompetencí a úředníků z okresních úřadů právě na tyto obce a na kraj v oblasti školství. Pohovořil také o nutnosti budoucí dobré spolupráce.

 

 

6.      Závěr

Předseda poděkoval přítomným za účast a stanovil termín dalšího zasedání výboru na 2. září 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milan Šmíd v. .r

          předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání

a zaměstnanost ZK Vysočina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání výboru dne 1. července 2002.

Zapsala: Hana Doležalová, dne 4. července 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 11.7.2002 / 11.7.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze