Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 23/2002

2. červenec 2002
 

 
 

 

 

 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 23/2002, konaného dne 2. července 2002 v zasedací místnosti sekretariátu hejtmana Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

 

1. Zahájení, připomínky k zápisůmu ze zasedání č. 21/2002 a č. 22/2002

 

Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 2. 7. 2002

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal a omluvil neúčast P. Pospíchala a M. Matějkové.

T. Hermann přednesl návrh na rozšíření programu jednání o bod 18) Rezignace a jmenování člena řídícího výboru grantového programu „Podaná ruka“;

M.Vystrčil přednesl návrh na rozšíření programu jednání o bod 19) Dodatek č. 1 smlouvy o budoucí kupní a nájemní smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu „II/353 Nové Veselí – Bohdalov“.

Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravenýprogram jednání.

Rozšířený program jednání:

1.       Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 21/2002 a č. 22/2002

2.       Jmenování konkurzní komise pro konkurz na funkci ředitele/ky Školního statku, Třebíč, Račerovická 920

(09.05-09.15, Z. Ludvík, RK-23-2002-02)

3.       Koncepce rozvoje volnočasových aktivit a sportu v kraji Vysočina 2002 - 2004

(09.15-09.25, Z. Ludvík, RK-23-2002-03)

4.       Účast kraje Vysočina na mezinárodním projektu vzájemné výměny zkušeností

(09.25-09.35, Z. Ludvík, RK-23-2002-04)

5.       Opatření ke stížnosti č. j. S – 5/2002

(09.35-09.45, Z. Ludvík, RK-23-2002-05)

6.       Postup do vyššího platového stupně

(09.45-09.55, Z. Ludvík, RK-23-2002-06)

7.       Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem movité věci

(09.55-10.05, Z. Ludvík, RK-23-2002-07)

8.       Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

(10.05-10.15, Z. Ludvík, RK-23-2002-08)

9.       Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

(10.15-10.25, Z. Ludvík, RK-23-2002-09)

10.   Jmenování ředitele VOŠ, SZeŠ a SOU opravárenského, Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343

(10.25-10.35, Z. Ludvík, RK-23-2002-10)

11.   Nájemní smlouva mezi Gymnáziem Otokara Březiny, Telč, Hradecká 235 a Základní školou Telč, Hradecká 234, okres Jihlava

(10.35-10.45, Z. Ludvík, P. Kolář, RK-23-2002-11)

12.   Zmocnění k podávání žádostí na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR o souhlas s nakládáním s nemovitým majetkem

(11.05-11.15, P. Kolář, RK-23-2002-12)

13.   Žádost o převod nemovitého majetku v k. ú. Velká Zdobnice  a obci Zdobnice do vlastnictví kraje Vysočina

(11.15-11.25, P. Kolář, RK-23-2002-13)

14.   Žádost o bezúplatný převod nemovitého majetku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina

(11.25-11.35, P. Kolář, RK-23-2002-14)

15.   Nájemní smlouvy – stavba „Silnice II/360 Oslavička - sesuv“

(11.35-11.45, P. Kolář, RK-23-2002-15)

16.   Potvrzení investora stavby

(11.45-11.55, P. Kolář, RK-23-2002-16)

17.   Návrh na provedení rozpočtových opatření

(11.55-12.05, P. Kolář, RK-23-2002-17)

18.   Rezignace a jmenování člena řídícího výboru grantového programu „Podaná ruka“

(12.05-12.15, T. Hermann, RK-23-2002-18)

19.   Dodatek č. 1 smlouvy o budoucí kupní a nájemní smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu „II/353 Nové Veselí – Bohdalov“.

(12.15-12.25, P. Kolář, RK-23-2002-19)

20.   Rozprava

 

Rozšířený program byl schválen 7 hlasy.

K zápisůmu z jednání rady kraje č. 21/2002 a č. 22/2002 nebyly připomínky. Zápisy jsme probírali 2, tuším 21 a 22

 

 

2. Jmenování konkurzní komise pro konkurz na funkci ředitele/ky Školního statku, Třebíč, Račerovická 920

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o jmenování dvou zástupců rady kraje do konkurzní komise. V diskusi byli navrženiJmenováni byli V. Kodet a I. Rohovský.

Usnesení 364/23/2002/RK

Rada kraje

jmenuje

v souladu s ustanovením § 7 písm. h) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších zákonů, konkurzní komisi pro konkurzní řízení na funkci ředitele/ky Školního statku, Třebíč, Račerovická 920 ve složení dle doplněné přílohy 1 materiálu RK-23-2002-02.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 2. 7. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

3. Koncepce rozvoje volnočasových aktivit a sportu v kraji Vysočina 2002 - 2004

 

J. Burda, pracovník odboru školství, mládeže a sportu, informoval o změnách v  návrhu Koncepcie rozvoje volnočasových aktivit a sportu v kraji Vysočina 2002 – 2004.

K danému tématu se rozvinula rozsáhlá diskuse.

Na základě diskuse bylo přijato rozšířené a upravené usnesení.

Usnesení 365/23/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

Koncepci rozvoje volnočasových aktivit a sportu v kraji Vysočina 2002 – 2004 dle upravené přílohy 1 materiálu RK-23-2002-03 a

ukládá

odboru školství, mládeže a sportu postupně rozpracovat jednotlivé aktivity a cíle do konkrétních opatření a předložit radě kraje ke schválení.

odpovědnost: oddělení mládeže a sportu

termín: konec listopadu

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Vím, že se s tím asi již nedá nic moc dělat, ale obvykle je to naopak cíle a opatření se rozpracovávají do aktivit

 

 

4. Účast kraje Vysočina na mezinárodním projektu vzájemné výměny zkušeností

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval o účasti kraje Vysočina na mezinárodním projektu vzájemné výměny zkušeností.

Rada kraje přijala usnesení bez připomínek.

Usnesení 366/23/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o přidělení grantu na mezinárodní projekt NAILS - Needs Analysis in Learning Surroundings v rámci programu Grundtvig 2 a o realizaci tohoto projektu ve školním roce 2002/2003.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

5. Opatření ke stížnosti č. j. S – 5/2002

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal podrobnější informace o stížnosti

č. j. S  5/2002 a návrhu následných opatřeních.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 367/23/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

opatření ke stížnosti evidované pod č. j. S-5/2002 navržené upravené příloze 1 materiálu

RK-23-2002-05.

odpovědnost: vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

termín: do 25. 7. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

6. Postup do vyššího platového stupně

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil členy rady kraje s návrhem usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 368/23/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

v souladu s § 5 nařízení vlády ČR č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů, s postupem:

·         ing. Jindřicha Nováka, ředitele Středního odborného učiliště zemědělského, Kamenice nad Lipou, Masarykova 41 do vyššího platového stupně s účinností od 1. 7. 2002 dle přílohy 1 materiálu

RK-23-2002-06;

·         Mgr. Libuše Kolářové, ředitelky Střední odborné školy obchodu a služeb, Středního odborného učiliště, Odborného učiliště a Učiliště, Třebíč, Sirotčí 4, do vyššího platového stupně s účinností od 1. 7. 2002 dle přílohy 2 materiálu RK-23-2002-06.

odpovědnost: vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

termín: 4. 7. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

7. Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem movité věci

 
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, přednesl návrh usnesení.
K danému tématu nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 369/23/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy mezi Obchodní akademií Havlíčkův Brod a firmou Mitech, s. r. o., Žižkova 13, Jihlava na pronájem digitální kopírky dle materiálu RK-23-2002-07.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel OA Havlíčkův Brod

termín: 2. 7. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

8. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval o návrhu změny schváleného rozpočtu kraje na rok 2002.

Rada kraje po krátké diskusi přijala návrh usnesení.

Usnesení 370/23/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·         zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje o účelovou dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR  na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání pro školy zřizované krajem a pro soukromé školy v celkové výši 2 101 tis. Kč dle materiálu RK-23-2002-08;

·         rozpis dotace ve výši 1 903 tis. Kč na zřizované příspěvkové organizace dle přílohy 1 materiálu RK-23-2002-08;

·         změnu závazných ukazatelů u zřizovaných příspěvkových organizací o poskytnuté účelové prostředky;

·         poskytnutí účelových prostředků ve výši 198 tis. Kč soukromým školám dle přílohy 2 materiálu RK-23-2002-08.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: červenec 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

9. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval o návrhu změny  hovořil o změně schváleného rozpočtu kraje na rok 2002 a předalrozdal členům rady kraje upravenou přílohu 1 materiálu RK-23-2002-09.

Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 371/23/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·         zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 24 430 tis. Kč;

·         rozpis účelově určené dotace na III. čtvrtletí pro soukromé školy dle upravené přílohy 1 materiálu RK-23-2002-09.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: červenec 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

 

 

10. Jmenování ředitele VOŠ, SZeŠ a SOU opravárenského, Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343

 

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, přednesl návrh na jmenování ředitele VOŠ, SZeŠ a SOU opravárenského, Bystřice nad Pernštejnem.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

A. Štěrbová a I. Rohovský doporučili potvrdit ve funkci ředitele Mgr. Zdeňka Večeřu.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 372/23/2002/RK

Rada kraje

potvrzuje

v souladu s ustanovením § 2 písm. b/ zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších zákonů Mgr. Zdeňka Večeřu ve funkci ředitele VOŠ, SZeŠ a SOU opravárenského, Bystřice nad Pernštejnem Dr. Veselého 343 s účinností od 1. 7. 2002.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 2. 7. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 
 
11. Nájemní smlouva mezi Gymnáziem Otokara Březiny, Telč, Hradecká 235 a Základní školou Telč, Hradecká 234, okres Jihlava

 

Tady si zrovna vzpomínám, že jsem nebyl přítomen (MV)

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu informoval o stávající situaci a,  přednesl upravený návrh usnesení.

Rada kraje přijala upravené usnesení.

Usnesení 373/23/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

smlouvu o nájmu nemovitého majetku mezi Gymnáziem Otokara Březiny, Telč, Hradecká 235 a Základní školou Telč, Hradecká 234, okres Jihlava dle upravené přílohy 1 materiálu

RK-23-2002-11.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín:s usnesením rady kraje seznámit smluvní strany a Město Telč do 10. 7. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

12. Zmocnění k podávání žádostí na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR o souhlas s nakládáním s nemovitým majetkem

 

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje podrobné informace k předloženému materiálu.

V průběhu jednání odešla A. Štěrbová.

Rada kraje přijala usnesení bez připomínek.

Usnesení 374/23/2002/RK

Rada kraje

zmocňuje

Ing. Petra Koláře vedoucího odboru majetkového krajského úřadu k předkládání a podepisování žádostí na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR o souhlas s nakládáním s nemovitým majetkem kraje převedeným na kraj Vysočina v souladu se zákonem č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a příslušnými rozhodnutími Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR podle přílohy 1 materiálu

 RK-23-2002-12.

odpovědnost: hejtman kraje

termín: 3. 7. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

13. Žádost o převod nemovitého majetku v k. ú. Velká Zdobnice a obci Zdobnice do vlastnictví kraje Vysočina

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 375/23/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

předložení žádosti obci Zdobnice o prodej pozemků a žádosti o bezúplatný převod pozemku z vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodaření Okresního úřadu Havlíčkův Brod, do vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu RK-23-2002-13 a

ukládá

odboru majetkovému zahájit jednání s obcí Zdobnice a Okresním úřadem Havlíčkův Brod o převodu pozemků do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

14. Žádost o bezúplatný převod nemovitého majetku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o žádosti o bezúplatný převod nemovitého majetku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina.

K problematice se rozvinula krátká diskuse.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 376/23/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

podání žádosti o bezúplatný převod pozemku st. par. č. 223 s domem č. p. 242, pozemku st. par. č. 63 s domem č. p. 82 a pozemku st. par. č. 413 s  domem č. p. 378 vše v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou z vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodaření Okresního úřadu Havlíčkův Brod, do vlastnictví kraje Vysočina a

ukládá

odboru majetkovému krajského úřadu zahájit jednání s vlastníkem o bezúplatném převodutěchto nemovitostí do vlastnictví kraje Vysočina

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15. 7. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

15. Nájemní smlouvy – stavba „Silnice II/360 Oslavička - sesuv“

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o problematice nájemní smlouvy.

Po krátké diskusi bylo přijato usnesení.

Usnesení 377/23/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

uzavření nájemních smluv s vlastníky pozemků dotčených stavbou „Silnice II/360 Oslavička - sesuv“ v obsahu přílohy 1 materiálu RK-23-2002-15 dle seznamu vlastníků a rozsahu výměr dle přílohy 2 materiálu RK-23-2002-15.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

16. Potvrzení investora stavby

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje podrobné informace k předloženému materiálu.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 378/23/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí,

·         že Zvláštní škola internátní, Chotěboř, Riegrova 1 je investorem stavby „ZvŠI, Riegrova, Chotěboř, výstavba“, ev. č. ISPROFIN 333116 0062;

·         že SOU služeb, Jihlava, Karolíny Světlé 2 je investorem stavby „SOU K. Světlé (SZŠ a VZŚ) Husova, Jihlava, DM“, ev. č. ISPROFIN 333216 0078.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 5. 7. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

17. Návrh na provedení rozpočtových opatření

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předalrozdal členům rady kraje upravený materiál            

RK-23-2002-17, včetně pozměněného návrhu usnesení, a informoval radu kraje o předloženém problému.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

V průběhu jednání přišla A. Štěrbová.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 379/23/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·         povýšení položky rozpočtu Technické zhodnocení a opravy ve školství - § 3147 Školní statky o 200 tis. Kč na opravu močůvkové jímky ve školním statku Humpolec snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje - § 6409 Ostatní činnosti j. n. z Kapitoly regionální rozvoj;

·         povýšení položky rozpočtu Technické zhodnocení a opravy ve školství - § 3121 Gymnázia o 160 tis. Kč na stavební úpravy ve školní jídelně Gymnázia v Pelhřimově snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje - § 6409 Ostatní činnosti j. n. z Kapitoly regionální rozvoj;

·         povýšení položky rozpočtu Technické zhodnocení a opravy ve školství - § 3122 o 450 tis. Kč na opravu ležaté kanalizace v Obchodní akademii v Jihlavě snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje § 6409 Ostatní činnosti j. n. z Kapitoly regionální rozvoj;

·         povýšení položky rozpočtu Technické zhodnocení a opravy ve školství, § 3114 Speciální základní školy, o 500 tis. Kč na opravu fasády a střechy ve Speciální škole v Havlíčkově Brodě snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje,  § 6409 Ostatní činnosti j. n. z Kapitoly regionální rozvoj;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·         schválit zvýšení závazného ukazatele „investiční dotace“ Horácké galerii v Novém Městě na Moravě o 500 tis. Kč, § 3315 Činnost muzeí a galerie na spolufinancování zabezpečovacího systému snížením položky Ostatní činnosti j. n. z Kapitoly reserva a rozvoj kraje

·         schválit povýšení položky rozpočtu kapitálové výdaje Kapitoly doprava § 2212 Silnice o   4 000 tis.  na realizaci akce „Rekonstrukce mostu ev. č. 3924-2 v Holubí Zhoři“ snížením položky Ostatní činnosti j. n. z Kapitoly reserva a rozvoj kraje.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: 5. 7. 2002, 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

18. Rezignace a jmenování člena řídícího výboru grantového programu „Podaná ruka“

 

T. Hermann informoval o návrhu rezignace a jmenování člena řídícího výboru grantového programu „Podaná ruka“.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Po diskusi byl přijat návrh usnesení.

Usnesení 380/23/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

rezignaci Zdeňka Geista, bytem Masarykovo náměstí 45, Jihlava na funkci člena řídícího výboru grantového programu „Podaná ruka“ a

jmenuje

členem řídícího výboru grantového programu „Podaná ruka“ Tomáše Hrabálka, bytem Karlov 50, Velké Meziříčí.

odpovědnost: sekretariát hejtmana

termín: 2. 7. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

19. Dodatek č. 1 smlouvy o budoucí kupní a nájemní smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu „II/353 Nové Veselí – Bohdalov“.

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu. M. Vystrčil podal doplňující komentář.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Po krátké diskusi přijala rada kraje návrh usnesení.

Usnesení 381/23/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

se zněním dodatku č. 1 smlouvy o budoucí kupní a nájemní smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Marií Bořilovou, nar. dne 14. 5. 1958, bytem Nové Veselí č. p. 71 a Vysočinou, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, schválené zastupitelstvem kraje usnesením 047/03/2002/ZK dne 30. 4. 2002 dle přílohy 1 materiálu RK-23-2002-19 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 1 smlouvy o budoucí kupní a nájemní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Marií Bořilovou nar. dne 14. 5. 1958, bytem Nové Veselí č. p. 71 a Vysočinou se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

20. Rozprava členů rady

 

F. Dohnal se vyjádřil k Nnávrhu vVyhlášky Ministerstva vnitra ČR o správních obvodech obcí s pověřeným obecním úřadem a o správních obvodech obcí s rozšířenou působností. Dále informoval o jednání s obcemi pověřeným obecním úřadem s rozšířenou působností, které se bude konat 2. 7. 2002 ve 14:00 a o problematice, která bude na tomto zasedání projednávána. Hovořil o přenosu kompetencí z okresních úřadů na kraj a napověřené obce s rozšířenou působností, o zodpovědnosti a personálním zajištění vykonávání těchto kompetencí. K této problematice se rozvinula diskuse.

            M. Černá vznesla dotaz k termínům zasedání rady kraje. F. Dohnal informoval o tom, že sekretariát hejtmana vypracoval plán dovolených členů rady kraje, podle kterého se budou příští zasedání konat.

            V. Kodet vznesl dotaz k organizaci hodnocení vedoucích odborů krajského úřadu. Připomněl nutnost úpravy jednacího řádu Zastupitelstva kraje Vysočina a vyzdvihl nepřehlednost dosavadního elektronického hlasování.

            M. Vystrčil se zmínil o čerpání finančních prostředků z Fondu Vysočiny. Vznesl několik námětů pro jednánípověřenými obcemi III. stupně s obcemi s rozšířenou působností, které se bude konat 2. 7. 2002 ve 14:00. Vyjádřil se k problémům dosavadního elektronického hlasování aproblematice komunikace k průběhu prací na přípravě transformace SÚS s firmou Deloitte&Touche.

T. Hermann informoval o přípravě materiálu pro starosty z  Podoubraví. Navrhl zabývat se i obdobným materiálem   pro Bítešsko. Dále hovořil o průběhu a dosavadních výsledcích jednání řídících výborů grantových programů. Navrhl zasedání Rady Fondu Vysočina v první polovině srpna 2002.

            A. Štěrbová informovala o výsledcích jednání a rozhodnutí aAkreditační komise. ohledněakreditace bakalářského studijního programu Ekonomika a management se studijním oborem Finance a řízení pro Vyšší odbornou školu v Jihlavě.Studijní obor Finance a řízení byl Akreditační komisí schválen, nyní je třeba ve spolupráci s MŠMT ČR a novým parlamentem iniciovat přípravu zákona o vzniku vysoké školy v Jihlavě.- doplnit

            M. Černá pohovořila o problematice tripartity a postoji kraje Vysočina k tomuto problému. Požádala členy rady kraje o jejich stanovisko. Informovala o své účasti na otevírání hraničního přechodu Šafov - Langau. Pohovořila o průběhu a významu akce „Čisté povodí Svratky“ a souvislosti této akce s krajem Vysočina.

            I. Rohovský informoval o mediálníkritice na  prezentaci projektu Dyje a, o skutečném stavu aprůběhu  projednávání tohoto projektu.

            E. Šarapatková hovořila o plánovaném provádění přezkoumávání hospodaření obcí a řešení této problematiky. K tomuto tématu se rozvinula diskuse. Informovala o jednání s Magistrátem města Jihlavy o obsazení pracovních míst po zrušení Okresního úřadu v Jihlavě. Zmínila se o řešení žádosti členů zastupitelstva kraje na přístup do zasedacích místností politických klubů, o problematice refundace mzdy zastupitelů, problematice funkčnosti výtahu v pavilonu B budovy krajského úřadu. Informovala o výsledcích kontroly Okresního úřadu v Třebíči.

            M. Vystrčil vznesl dotaz ke zřízení oddělení interního auditu a analytického oddělení a požádal o organizační dořešení uspořádání jednotlivých oddělení. E. Šarapatková podala informaci o chystaném výběrovém řízení na interního auditora.

 

F. Dohnal ukončil jednání rady kraje č. 23/2002 s tím, že další zasedání se bude konat dne 9. 7. 2002, v 9.00 hod. v zasedací místnosti sekretariátu hejtmana, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

 

 

                                                                       František DOHNAL

           hejtman kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání rady kraje č. 23/2002 dne 2. července 2002.

Zapsala: K. Nedvědová a P. Pospíchalová, dne 2. 7. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 10.7.2002 / 8.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze