Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Sociální komise Rady kraje Vysočina č. 6/2002

28. červen 2002
 

 
 

                Zápis ze zasedání sociální komise č.6/2002

    Rady kraje Vysočina

          konaného dne 28. 6. 2002 v Jihlavě

 

Přítomno:

-          8 členů sociální komise (viz presenční listina)

-          JUDr. Božena Dolejská – tajemnice komise

-          hosté: JUDr. Věra Švarcová – vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví

-          Ing. Tomáš Hermann – radní kraje Vysočina

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení

2.      Informace o Fondu Vysočina

3.      Hospicová péče

4.      Diskuse

5.      Závěr

 

  1. Zahájení jednání

 

          Bc. Ladislav Bárta, předseda sociální komise, zahájil jednání a přivítal všechny přítomné členy a hosty zasedání a to JUDr. Věru Švarcovou a Ing. Tomáše Hermanna. Přednesl program 6. zasedání sociální komise, který byl bez připomínek přijat.

Předseda v několika větách shrnul závěry z minulého zasedání sociální komise.

 

  1. Informace o Fondu Vysočina

 

     Tohoto bodu jednání se ujal radní kraje Vysočina, Ing. Tomáš Hermann. Podrobně informoval o činnosti řídících výborů a o průběhu vyhodnocování grantových projektů. Konstatoval, že většina z nich měla uzávěrku 10.6.2002. Projekty budou nejprve posouzeny a hodnoceny garantem KrÚ a s výsledkem bude seznámen příslušný řídící výbor, který bude projekty rovněž posuzovat a hodnotit. Výsledky hodnocení pak budou projednány v Radě fondu Vysočiny a bude následovat vytváření a podepisování smluv, zaslání finančních prostředků, vyúčtování a kontrola.

JUDr. Dolejská pohovořila o počtu došlých projektů a společně s předsedou sociální komise, Bc. Bártou hodnotili a diskutovali nejčastější chyby z řad žadatelů při podání žádostí. Tyto připomínky a náměty společně přednesli radnímu Ing. Tomáši Hermanovi, který tyto zkušenosti s realizací prvních grantů v rámci Fondu Vysočiny určitě využije do další práce v oblasti grantů kraje Vysočina. Všichni společně zdůraznili nutnost udržení stejné úrovně hodnocení projektů. JUDr. Božena Dolejská také upozornila na skutečnost, že na září tohoto roku je připravován nový grantový program v sociální problematice, který bude určen především obcím. Dále je také v oblasti zdravotnické problematiky připravován nový grant.

Závěrem tohoto bodu byla vedena všeobecná rozsáhlá diskuse o systému hodnocení projektů a rozdělování finančních částek pro jednotlivé grantové programy. Přítomní se shodli, že řada projektů přesahuje svým významem možnosti grantových programů a do budoucna by se měli spíše zařadit přímo do rozpočtu kraje. Tato skutečnost je však závislá na celkovém dořešení reformy veřejné správy a to především s ohledem na systém financování.

3.      Hospicová péče

 

          Předseda sociální komise Bc. Ladislav Bárta krátce zhodnotil dosavadní učiněné kroky v této oblasti a poté předal slovo JUDr. Věře Švarcové. Vedoucí odboru informovala o návštěvě na Ministerstvu zdravotnictví ČR, kde zjišťovala bližší podmínky grantové politiky s ohledem k hospicové péči. Uvedla, že hovořila s ředitelkou odboru zdr. a soc. politiky Dr. Vostřákovou o příslušných krocích z hlediska koncepce MZ ČR pro oblast hospicové péče.

Paní Švarcová poté tlumočila a podrobně informovala členy komise o skutečnosti, že výše dotace na jedno nově budované hospicové lůžko může činit až 1,5 mil. Kč. Žadatelem o takovouto dotaci by měl být především silný subjekt, kterým by za dané situace měl být kraj Vysočina, který má reálnou příležitost k výstavbě hospice. V této souvislosti uvedla, že nestátní nebo neziskové subjekty mají  vzhledem ke svému způsobu financování nižší předpoklady pro realizaci takto náročného projektu. Dalším důvodem je rozsáhlost a náročnost takovéto investice, která je zásadního koncepčního charakteru pro danou hospicovou problematiku. Budování takovéhoto zařízení koncepčně ovlivní sociálně-zdravotní problematiku v celém kraji. Dále oznámila, že Zdravotní komise Rady kraje se již touto problematikou zabývala a členové se shodli usilovat a realizovat stavbu tzv. „ kamenného domu“, který by měl určitý počet lůžek, vycházející z republikové koncepce MZ ČR.

Po diskuzích v obou komisích se jejich členové shodně připojili k názoru, že žadatelem, ale i investorem takovéhoto projektu by měl být kraj Vysočina. Ten bude mít také možnost vybrat si případného provozovatele takovéhoto zařízení.

 

Usnesení 006/06/2002/SocK 

Sociální komise Rady kraje Vysočina

navrhuje

1. komplexně řešit otázku hospicové péče v kraji Vysočina

2. usilovat o výstavbu samostatného lůžkového hospicového zařízení

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

Usnesení 007/06/2002/SocK

Sociální komise Rady kraje Vysočina

doporučuje,

aby v případě splnění podmínek připravované koncepce MZČR pro hospicovou péči, byla podána žádost ze státního rozpočtu o finanční prostředky na vybudování samostatného lůžkového hospicového zařízení pro kraj Vysočina

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

4.      Diskuse a závěr

 

Závěrem přednesla tajemnice komise informace o činnosti a připravovaných aktivitách, které v současné době řeší sociálně-zdravotní odbor. Tajemnice dále informovala o připravovaném setkání starostů Loučska (Luka nad Jihlavou), které se s největší pravděpodobností uskuteční 13.9. 2002. Nosným tématem tohoto setkání bude sociální problematika.

            Na závěr předseda sociální komise, Bc. Ladislav Bárta poděkoval všem přítomným a hostům za účast a sdělil termín dalšího zasedání, který byl stanoven na 24. července 2002 v 9.00 hod. na Krajské úřadě v Jihlavě, Romana Havelky 4.

 

                                                                                                 Bc. Ladislav Bárta, v.r.

                                                                                               předseda sociální komise

                                                                                                   Rady kraje Vysočina

 

Zápis ze zasedání sociální komise, byl pořízen na základě záznamu dne 28. 6. 2002

Zapsala dne 8. 7. 2002 Radka Šimůnková

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 9.7.2002 / 9.7.2002

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze