Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 2/2007

27. červen 2007
 

 
 

Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 2/2007

konaném dne 27. 6. 2007

 

Přítomni:

1. Heinz Roman

5. Ryba Drahoslav

2. Kettner Lukáš

6. Trávník Vladimír

3. Maslák Pavel (místopředseda)

7. Vystrčil Miloš (předseda)

4. Murárik Jan (tajemník)

8. Březina Miroslav (zastupoval Simeonu Zikmundovou)

Nepřítomni:

1. Kodet Václav

2. Zdeněk Linhart

Hosté:

1. Bureš Petr

2. Mikyna Jaroslav

3. Staněk Jindřich

4. Kadlec Zdeněk

5. Štefánik Libor

Program:

Zahájení (Miloš Vystrčil, hejtman kraje).

1.             22. základna letectva Náměšť nad Oslavou, činnost, zařazení v systému AČR, další perspektivy základny; ústní informace (Miloš Vystrčil, hejtman kraje; pplk. Ing. Jindřich Staněk, velitel základny);

2.             Průběžná informace o řešení problematiky centrálního integrovaného pracoviště operačního řízení  integrovaného záchranného systému a krizového řízení kraje Vysočina;  (plk. Bc. Pavel Maslák, místopředseda BRK);

3.             Transformace operačních středisek Okresních ředitelství PČR do integrovaného operačního střediska (IOS) Jihlava, zkušenosti z provozu od 1. 1. 2007;(plk. JUDr. Roman Heinz, zástupce ředitele Policie ČR správy Jihomoravského kraje);

4.             Výstavba mostních provizorií po povodních na jaře 2006; prezentace (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK);

5.             Informace o plnění úkolů na úseku digitálního spojení Pegas Matra u složek IZS v kraji Vysočina v návaznosti na usnesení BRK-03-2006-05P; (plk. Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje Vysočina);

6.             Nouzové zásobování vodou v kraji, (JUDr. Simeona Zikmundová, ředitelka krajského úřadu, Ing. Petr Bureš vedoucí odboru lesního vodního hospodářství, Ing. Jan Murárik tajemník BRK);

7.             Revize Vnějšího havarijního plánu JE Dukovany. (plk. Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje Vysočina);

8.             Program prevence kriminality na rok 2007 – 2008, program Partnerství; (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK, Ing. Josef Pokorný, úředník na úseku prevence kriminality)

9.             Rozprava

 

Zahájení (Miloš Vystrčil, hejtman kraje)

M. Vystrčil, hejtman kraje Vysočina a předseda Bezpečnostní rady kraje Vysočina (dále jen „BRK“), přivítal přítomné a zahájil jednání.  Konstatoval, že je BRK usnášeníschopná. Program jednání byl 8 hlasy schválen.

 

1.             22. základna letectva Náměšť nad Oslavou, činnost, zařazení v systému AČR, další perspektivy základny

M. Vystrčil přivítal členy 22. letecké základny z Náměště nad Oslavou a podal následující informace. Vláda sociální demokracie již dříve rozhodla o zrušení letiště v Přerově a o tom, že by se vrtulníky z této základny měly přesunout na letiště v Náměšti nad Oslavou.

Vláda M. Topolánka následně rozhodla o tom, že zrušení letiště v Přerově bude pozastaveno. M. Vystrčil byl donominován do mezirezortní komise, která má posoudit možnost existence přerovského letiště při nastartování smíšeného leteckého provozu.

Z jednání komise vyplynulo, že letiště v Náměšti nad Oslavou zůstane živým armádním letištěm, ale neví se, zda se budou vrtulníky stěhovat na jiné letiště, či ne.

J. Staněk hovoří o letišti v Náměšti nad Oslavou. Popsal výši investic a jejich zdroje, které již byly čerpány a další prognózu výstavby. Doposud se neví, jaké bude rozhodnutí mezirezortní komise. Rozhodnutí mělo být do konce května a doposud není. Musí se investovat také finanční prostředky do letiště v Přerově.

L. Štefánik dodal, že pokud bude rozhodnutí, že přerovské letiště zůstane, tak stejně armáda přijde o nějaké letiště, dokud nedojde k finanční podpoře k zachování Přerova nebo Náměště nad Oslavou.

M. Vystrčil poděkoval členům 22. letecké základny v Náměšti nad Oslavou a ukončil bod č. 1.

 

2.             Průběžná informace o řešení problematiky centrálního integrovaného pracoviště operačního řízení  integrovaného záchranného systému a krizového řízení kraje Vysočina

P. Maslák okomentoval bod č. 2. Podkladové materiály k tomuto bodu nebyly, byly na minulém zasedání. Proběhly dvě jednání řídicího výboru. Do kompletního předání Studie proveditelnosti budou probíhat ještě další dvě jednání  řídicího výboru.  Studie proveditelnosti bude předána kraji 31. 7. 2007 dle uzavřené smlouvy.

 

3.             Transformace operačních středisek Okresních ředitelství PČR do integrovaného operačního střediska (IOS) Jihlava, zkušenosti z provozu od 1. 1. 2007

Členové BRK s předstihem obdrželi podkladový materiál „Transformace operačních středisek Okresních ředitelství PČR do integrovaného operačního střediska (IOS) Jihlava, zkušenosti z provozu od 1. 1. 2007“. R. Heinz okomentoval podkladový materiál k tomuto bodu. Z pohledu hodnocení činnosti IOS Jihlava za dobu od svého vzniku je možno konstatovat, že úkoly stanovené pro toto pracoviště jsou plněny a to včetně spolupráce s mimo rezortními složkami.

 

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:

Usnesení 014/02/2007/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

zprávu o stavu transformace operačních středisek Okresních ředitelství PČR do integrovaného operačního střediska (IOS) Jihlava a zkušenosti z provozu od 1. 1. 2007 dle materiálu BRK-02-2007-03P

 

Odpovědnost: Policie ČR – správa Jmk

Termín: 27. 6. 2007

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály BRK-02-2007-03PBRK-02-2007-03P, př. 1.

 

4.             Výstavba mostních provizorií po povodních na jaře 2006

J. Murárik okomentoval  power pointovou prezentaci, která popisovala proces výstavby dvou mostů v obci Číchov a v obci Naloučany po povodni 2007.

 

5.             Informace o plnění úkolů na úseku digitálního spojení Pegas Matra u složek IZS v kraji Vysočina v návaznosti na usnesení BRK-03-2006-05P

Členové BRK s předstihem obdrželi podkladový materiál „Informace o plnění úkolů na úseku digitálního spojení Pegas Matra u složek IZS v kraji Vysočina v návaznosti na usnesení BRK-03-2006-05P“. D. Ryba okomentoval předložený materiál.

K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné dotazy.

 

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:

Usnesení 015/02/2007/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

informaci plnění úkolů na úseku digitálního spojení Pegas Matra u složek IZS v kraji Vysočina v návaznosti na usnesení BRK-03-2007-05P dle materiálu BRK-02-2007-05P a BRK-02-2007-05P př. 1 a

ukládá projednat materiál v rámci společného prověření plnění usnesení vlády k zajištění provozu infrastruktury a efektivnímu nasazení koncových zařízení systému Pegas u operačních středisek složek IZS.

Odpovědnost: M. Vystrčil, D Ryba

Termín: rok 2007

 

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiályBRK-02-2007- 05P, BRK-02-2007-05P př. 1.

 

6.             Nouzové zásobování vodou v kraji

Členové BRK s předstihem obdrželi podkladový materiál „Nouzové zásobování vodou v kraji Vysočina“ (dále jen NZV). J. Mikyna okomentoval předložené materiály. J.Murárik popsal způsob NZV při vyhlášení krizového stavu z důvodu narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu. Uvedl zdroje, z kterých je možno čerpat prostředky pro realizaci NZV.

Na toto téma se rozvinula krátká diskuse. Na dotaz M. Vystrčila J Murárik popsal možnou činnost IZS a dalších složek při doručení výhrůžky kontaminace pitné vody ve veřejném vodovodu. J. Mikyna zašle členům BRK  materiál s průměrným úhrnem srážek.

 

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:

Usnesení 016/02/2007/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

systém zabezpečení nouzového zásobování vodou v kraji Vysočina dle materiálu BRK-02-2007- 06P a

ukládá

odboru sekretariátu hejtmana ve spolupráci s odborem lesního a vodního hospodářství a zemědělství

-          aktualizovat a provést doplnění výběru územně příslušných provozovatelů vodovodů, právnických a podnikajících fyzických osob, kteří jsou schopni poskytovat některé odborné služby NZV dle čl. 1 odst. 3 Směrnice a tyto údaje – seznam subjektů Služby NZV předat Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina.

Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina

-          provést aktualizaci NZV v Havarijním plánu kraje Vysočina (pokud bude seznam subjektů Služby rozšířen);

-          zahrnout nové subjekty Služby NZV mezi právnické a podnikající fyzické osoby, kterým je uloženo zpracování plánu krizové připravenosti.

 

Odpovědnost: S. Zikmundová, P. Bureš, J. Murárik, D. Ryba

Termín: 30. 9. 2007

 

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiályBRK-02-2007- 06P, BRK-02-2007-06P př. 1, BRK-02-2007-06P př. 2 a BRK-02-2007-06P př. 3.

 

7.             Revize Vnějšího havarijního plánu JE Dukovany

Členové BRK s předstihem obdrželi podkladový materiál „Aktualizace Vnějšího havarijního plánu pro zónu havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany“ (dále jen VHP). Příloha k podkladovému materiálu byla členům rozeslána ve formě CD. D. Ryba seznámil členy BRK se změnami, které byly revizí ve VHP provedeny.

 

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:

Usnesení 017/02/2007/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

revizi Vnějšího havarijního plánu pro zónu havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany dle materiálu BRK-02-2007-07P a BRK-02-2007-07P, př. 1 (CD) a

doporučuje

hejtmanovi kraje schválit revizi VHP na základě § 11 odst. d) zákona č. 239/2000 Sb., o IZS a o změně některých zákonů, ve znění zák. č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti a ukončením činnosti okresních úřadů a

ukládá

1)      řediteli HZS kraje Vysočina zpracovat výpisy z VHP;

2)      řediteli HZS kraje Vysočina zabezpečit předání revidovaného VHP a výpisů z VHP všem dotčeným složkám, správním úřadům a obcím, které plní úkoly z havarijního plánu kraje pro rozpracování jejich činnosti pro případ vzniku mimořádných událostí dle rozdělovníku uvedeném ve VHP;

3)      dotčeným členům BRK Vysočina úkoly vyplývající z plánu zapracovat do prováděcích plánů činností svých složek dle zabezpečované oblasti působnosti.

 

Odpovědnost: ředitel HZS kraje Vysočina, příslušní členové BRK Vysočina

Termín: II. pololetí 2007

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiályBRK-02-2007- 07P a BRK-02-2007-07P, př. 1 (CD).

 

8.             Program prevence kriminality na rok 2007 – 2008, program Partnerství

Členové BRK s předstihem obdrželi podkladový materiál „Program prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2007 – 2008, program Partnerství“. J. Murárik okomentoval podkladový materiál. J Murárik informoval, že na základě schváleného  Programu prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2007 – 2008 byla získána státní dotace ve výši 750 000 Kč, která byla určena na obnovu přechodů pro chodce 3D metodou. M. Vystrčil upozornil na nedokonalost materiálu. Je zde moc dat a málo analýzy a že je z tohoto pohledu nutno dále s tímto dokumentem pracovat.

 

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:

Usnesení 018/02/2007/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

-          program prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2007 – 2008 dle materiálu BRK-02-2007-08, př. 1;

-          zprávu o zapojení měst a obcí kraje Vysočina do Programu prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství dle materiálu BRK-02-2007-08, př. 2.

 

ukládá

J. Murárikovi

zabezpečit realizaci opatření obsažených v Programu prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2007 – 2008.

R. Heinzovi

informovat o opatřeních obsažených v Programu prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2007 – 2008 příslušné orgány Policie ČR s cílem zajistit jejich realizaci

 

Odpovědnost: Jan Murárik, R. Heinz

Termín: trvale

 

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály BRK-02-2007-08P, BRK-02-2007-08P, př. 1 a BRK-02-2007-08P, př. 2.

 

9.             Rozprava

K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Další zasedání BRK se bude konat v měsíci říjnu. S přesným termínem zasedání BRK budou členové seznámeni s dostatečným předstihem.

 

M. Vystrčil poděkoval přítomným za účast a aktivní přístup a ukončil jednání.

 

 

 

Miloš Vystrčil v. r.

předseda Bezpečnostní rady kraje Vysočina

 

 

Jan Murárik v. r.

tajemník Bezpečnostní rady kraje Vysočina

 

Zpracoval a zapsal: Martin Šalanda dne 9. července 2007

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 30.7.2007 / 3.8.2007

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies