Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2007

20. červen 2007
 

 
 

Zápis z jednání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2007

konaného dne 20. 6. 2007

 

Přítomni:

1. Jiří Antonů

6. Tomáš Křišťan

2. Zdeněk Dobrý

7. Vladislav Nechvátal

3. Zdeněk Forman

8. Vladimír Novotný (předseda)

4. Jaroslav Hulák (místopředseda)

9. Zbyněk Pípal

5. Bohumil Kotlán

10. Anna Krištofová (tajemnice)

 

Hosté:

1. Miroslav Houška (člen Rady kraje Vysočina)

 

Program:

1.      9:00 Zahájení, schválení programu;

2.      Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření;

3.      Přehled o čerpání rozpočtu k 31. 5. 2007;

4.      Rozpočtový výhled kraje na roky 2008 až 2010;

5.      Diskuse, různé;

6.      10:30 Prohlídka historické budovy radnice s průvodcem (Jaroslav Huňáček);

7.      11:30 Prohlídka Muzea Vysočiny;

8.      12:30 Prohlídka jihlavského podzemí;

9.      13:00 Oběd;

10.  14:00 Závěr.

 

1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení a úkolů

Vladimír Novotný, předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, přivítal přítomné a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. K zápisu z minulého zasedání výboru nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Vladimír Novotný shrnul závěry z minulého zasedání. Přistoupil ke kontrole úkolů a usnesení a konstatoval jejich splnění.

 

Předseda dále informoval o důvodu svolání mimořádného zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina dne 26. 6. 2007 od 16:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost 2.15).

 

2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály

-          „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. - 15. 6. 2007“;

-          „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2007 za období 21. 4. 2007 – 11. 6. 2007“.

 

Anna Krištofová tyto materiály komentovala. V souvislosti s vývojem daňových příjmů uvedla, že první červnová tranže byla velmi slabá, červen (stejně jako březen) bude slabší měsíc (vývoj ovlivňuje DPH), doufá ve zlepšení v měsíci červenci.

 

Zdeněk Dobrý se dotázal na specifikaci rozpočtových opatření č. 119, 128, 138, 148, 165. Miroslav Houška uspokojivě zodpověděl specifikaci rozpočtových opatření č. 128, 138 a 165. Specifikace rozpočtových opatření č. 119 a 148 bude zaslána elektronicky.

 

Úkol:

Zaslat elektronicky specifikaci těchto opatření:

-          Zdeněk Dobrý – rozpočtové opatření 119 a 148.

Odpovědnost: tajemnice

Termín: do zasedání č. 6/2006 dne 26. 6. 2007

 

Úkol:

Zaslat elektronicky Zdeňku Dobrému přehled rozpočtových opatření schválených Radou a Zastupitelstvem kraje Vysočina v prvním pololetí 2007.

Odpovědnost: tajemnice

Termín: do zasedání č. 6/2006 dne 26. 6. 2007

 

Úkol:

Přizvat na zasedání finančního výboru č. 8/2007 Jiřího Vondráčka, člena Rady kraje Vysočina, který má na starosti oblast sociálních věcí a NNO.

Odpovědnost: koordinátorka

Termín: do zasedání č. 8/2006 v říjnu 2007

 

Usnesení 019/05/2007/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o vývoji daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. - 15. 6. 2007“ a rozpočtových opatřeních schválených Radou a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2007 za období 21. 4. 2007 – 11. 6. 2007“.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

3. Přehled o čerpání rozpočtu k 31. 5. 2007

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál „Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období 1 – 5/2007“. Anna Krištofová tento materiál okomentovala.

 

V následující diskusi se hovořilo o těchto oblastech:

-          grantová podpora z Fondu Vysočiny;

-          systémová podpora z rozpočtu kraje;

-          čerpání jednotlivých kapitol rozpočtu;

-          dotace soukromým školám;

-          čerpání úvěru od EIB, průběh oprav komunikací.

 

Usnesení 020/05/2007/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období 1 – 5/2007.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

4. Rozpočtový výhled kraje na roky 2008 až 2010

Členové výboru obdrželi s předstihem 3 podkladové materiály k rozpočtovému výhledu kraje Vysočina na roky 2008, 2009 a 2010.

 

Anna Krištofová materiál okomentovala, popsala jeho strukturu a obsah. Informovala o změnách, které byly v materiálu provedeny oproti původnímu návrhu. Upozornila, že v letech 2009 a 2010 se přepokládá schválení rozpočtu se schodkem. Dále informovala o tom, že EIB si klade podmínku, aby kraj Vysočina měl schválený rozpočtový výhled na 3 následující roky nejdéle do července 2007.

 

V následující diskusi se hovořilo o těchto oblastech:

-          mýtné na komunikacích II. a III. třídy

-          finanční prostředky ze SFDI.

 

Usnesení 021/05/2007/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtový výhled kraje Vysočina na roky 2008, 2009 a 2010.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 2 se zdrželi).

 

5. Diskuse, různé

Předseda poděkoval Jiřímu Antonů za organizaci mimopracovní části dnešního zasedání finančního výboru.

 

6. Prohlídka historické budovy radnice s průvodcem (Jaroslav Huňáček)

Členové výboru absolvovali prohlídku historické budovy radnice se zasvěceným a podrobným výkladem Jaroslava Huňáčka.

 

7. Prohlídka Muzea Vysočiny

Členové výboru absolvovali prohlídku Muzea Vysočiny Jihlava se zasvěceným výkladem Jaroslava Huňáčka a Karla Malého, ředitele Muzea Vysočiny Jihlava, p.o. Velmi ocenili možnost prohlídky příspěvkové organizace kraje a ověření její činnosti.

 

8. Prohlídka jihlavského podzemí

Z časových důvodů se prohlídka jihlavského podzemí neuskutečnila.

 

9. Oběd

 

10. Závěr

Vladimír Novotný, předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

Termín zasedání finančního výboru č. 6/2007 byl stanoven mimořádně na úterý 26. 6. 2007 od 9:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost 3.15).

 

Vladimír Novotný v. r.

předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zpracovala a zapsala Kateřina Nedvědová dne 21. 6. 2007.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 21.6.2007 / 21.6.2007

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze