Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2007

25. duben 2007
 

 
 

Zápis z jednání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2007

konaného dne 25. 4. 2007

 

Přítomni:

1. Jiří Antonů

4. Vladislav Nechvátal

2. Jaroslav Hulák (místopředseda)

5. Vladimír Novotný (předseda)

3. Bohumil Kotlán

6. Zbyněk Pípal

 

Nepřítomni (omluveni):

1. Zdeněk Dobrý

2. Zdeněk Forman

3. Tomáš Křišťan

4. Anna Krištofová (tajemnice)

 

Hosté:

1. Tomáš Vonka (OE)

2. Jaroslava Kopecká (OE)

 

Program:

  1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení a úkolů;
  2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření;
  3. Daňové příjmy kraje k 23. 4. 2007;
  4. Závěrečný účet kraje za rok 2006;
  5. Zpráva auditora k hospodaření kraje za rok 2006;
  6. Rozpočtový výhled kraje;
  7. Diskuse, různé;
  8. Závěr.

 

1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení a úkolů

Vladimír Novotný, předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina (dále jen „FV“), přivítal přítomné a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný.

 

Úkol:

Připravit informace k použití investičních prostředků v jednotlivých letech na provoz a investice jednotlivých nemocnic a podat je členům výboru na zasedání č. 5/2007.

Odpovědnost: Miroslav Houška

Termín: zasedání FV č. 5/2007

 

Členům FV byly sděleny informace ohledně „Výjezdního zasedání v Jihlavě“, které se bude konat 20. 6. 2007 od 9:00 v bývalé zasedací místnosti rady kraje.


Program:

10:00 – 11:30 – prohlídka radnice

11:30 – 12:30 – návštěva muzea

12:30 – prohlídka podzemí

13:00 – oběd v Radniční restauraci

 

Vladimír Novotný shrnul závěry z minulého zasedání. Přistoupil ke kontrole úkolů a usnesení a konstatoval jejich splnění.

 

2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření

J. Kopecká okomentovala přiložený podkladový materiál Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření. Jsou zde převody ze strategických rezerv na zvláštní účty.

Byla vydána publikace Slavné vily v kraji Vysočina, což je kniha, která podporuje kulturní dědictví a cestovní ruch v kraji Vysočina.

 

3. Daňové příjmy kraje k 23. 4. 2007

J. Kopecká okomentovala přiložený podkladový materiál Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 23. 4. 2007. V. Novotný konstatoval, že by byl rád, kdyby i nadále pokračoval vývoj daňových příjmů, tak jak naznačuje současný trend.

 

4. Závěrečný účet kraje za rok 2006

J. Kopecká okomentovala přiložený podkladový materiál Závěrečný účet kraje za rok 2006.

Návrh, aby se po domluvě s M. Houškou převedl disponibilní zůstatek na základním běžném účtu do Fondu strategických rezerv z důvodu finanční náročnosti předfinancování nebo spolufinancování projektů EU na Fond strategických rezerv.

Rozvinula se krátká diskuse na téma finančních prostředků, kterých je málo, a financování nemocnic v kraji Vysočina.

 

Usnesení 016/04/2007/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

a doporučuje Zastupitelstvu kraje Vysočina schválení Závěrečného účtu kraje za rok 2006 a doporučuje převod disponibilního zůstatku na běžném účtu na Fond strategických rezerv.

 

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

5. Zpráva auditora k hospodaření kraje za rok 2006

V. Novotný okomentoval přiložený podkladový materiál Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření kraje Vysočina. Pochválil výsledek auditu a práci odboru.

 

Usnesení 017/04/2007/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o Zprávě auditora k hospodaření kraje za rok 2006.

 

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

6. Rozpočtový výhled kraje

T. Vonka okomentoval podkladový materiál Rozpočtový výhled kraje Vysočina na roky 2008, 2009, 2010. Rozpočtový výhled kraje je ukládán zákonem a byl schválen na Zastupitelstvu kraje Vysočina.

Usnesení 018/04/2007/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

Rozpočtový výhled kraje Vysočina a dále doporučuje zařadit tento bod ještě do jednání FV na květnovém zasedání (23. 5. 2007) po novém projednání radou kraje Vysočina.

 

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

7. Diskuse, různé

Výjezdní zasedání na hrad Kámen proběhne v pondělí 24. 9. 2007.

Výjezdní zasedání v Jihlavě proběhne ve středu 20. 6. 2007.

 

Členům komise byly rozdány materiály o financování nemocnic v kraji Vysočina. K tomuto tématu se rozvinula diskuse.

 

8. Závěr

Vladimír Novotný, předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

Termín zasedání finančního výboru č. 5/2007 byl stanoven na středu 23. 5. 2007 od 9:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost 2.15).

 

Vladimír Novotný v. r.

předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zpracoval a zapsal Martin Šalanda dne 27. 4. 2007.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 19.6.2007 / 19.6.2007

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze