Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina č. 6/2002

19. červen 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání Komise pro vnější vztahy

Rady kraje Vysočina č. 6/2002

konaného dne 19. 6. 2002

 

 

Přítomni:

-          PaedDr. Jaroslav Ptáček – předseda Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

-          Jan Bokšay – člen Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

-          PhDr. Markéta Hejkalová - členka Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

-          Simona Kadlecová - členka Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

-          Ing. Alois Koukola, Csc. - člen Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

-          Ing. Jitka Svatošová – pracovnice oddělení pro vnější vztahy

-          Ing. Ilja Kašík, Csc. – člen Komise pro meziregionální vztahy JMK

-          Ing. Zdeněk Vích, Csc. – člen Komise pro meziregionální vztahy JMK

 

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení jednání;

2.      Zpráva o činnosti oddělení vnějších vztahů;

3.      Představení hostů a jejich vystoupení;

4.      Diskuse o možnostech spolupráce či výměně zkušeností;

5.      Informace o společném zasedání Komise pro vnější vztahy a Komise cestovního ruchu Rady kraje Vysočina;

6.      Prohlídka nového sídla krajského úřadu;

7.      Různé.

 

 

1. Zahájení jednání

            PaedDr. Jaroslav Ptáček, předseda komise pro vnější vztahy, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Přednesl program zasedání, ten byl bez připomínek přijat. Tlumočil omluvu Ing. Tomáše Hermanna, radního kraje Vysočina, a Radky Burketové, tajemnice komise, za neúčast na zasedání komise pro vnější vztahy č. 6/2002.

 

 

2. Zpráva o činnosti oddělení vnějších vztahů

Ing. Jitka Svatošová pohovořila o činnosti oddělení vnějších vztahů. Přinesla na ukázku několik propagačních materiálů určených pro prezentaci kraje. Informovala o spolupráci s odborem regionálního rozvoje na tvorbě prezentačních materiálů. Sdělila, že oddělení vnějších vztahů v poslední době připravovalo organizační zajištění Dne otevřených dveří a výjezdního zasedání vlády ČR, v těchto dnech pracuje na organizačním zajištění návštěvy prezidenta ČR Václava Havla. Ing. Jitka Svatošová zmínila, že v současné době dochází k radikální obměně webových stránek kraje Vysočina v duchu jednotného vizuálního stylu. Pro bližší informace doporučila kontaktovat Václava Brabce, správce webových stránek. Dále informovala, že oddělení vnějších vztahů hledá partnera pro vydání knihy o prezentaci kraje Vysočina.

Simona Kadlecová vznesla dotaz k natáčení videosekvence o kraji Vysočina a její distribuci.

Ing. Jitka Svatošová podala přítomným informaci, že byla natočena třicetivteřinová videosekvence s originální hudbou bez mluveného slova a zakončená logem kraje Vysočina. Tato videosekvence byla promítána na Dni otevřených dveří a při prezentaci kraje v zahraničí. Sdělila, že videosekvence nebude distribuována, bude sloužit pouze k prezentaci kraje Vysočina.

PhDr. Markéta Hejkalová se dotázala na vydání knihy o prezentaci kraje Vysočina. Zmínila problémy se stahováním žádostí o grantové programy Fondu Vysočiny z internetu způsobené logem v této žádosti. Vyzdvihla nedostatečné označení nové budovy krajského úřadu.

Ing. Jitka Svatošová informovala, že vydání knihy o prezentaci kraje Vysočina se pracuje, datum vydání není stanoveno. Zmínila, že Fond Vysočiny má své vlastní charakteristické logo.

PaedDr. Jaroslav Ptáček vnesl dotaz, zda bude možno výše zmiňovanou videosekvenci zapůjčit městům či školám k prezentaci.

Ing. Jitka Svatošová zdůraznila nutnost ošetření autorských práv.

 

Úkol:

Přizvat na zasedání komise pro vnější vztahy č. 7/2002 Václava Brabce, správce webových stránek.

Odpovědnost: zapisovatelka komise

Termín: 21. 8. 2002 (zasedání komise pro vnější vztahy č. 6/2002)

 

 

3. Představení hostů a jejich vystoupení

            PaedDr. Jaroslav Ptáček přivítal Ing. Ilju Kašíka, CSc., a Ing. Zdeňka Vícha, CSc., členy Komise pro meziregionální vztahy JMK. Představil členy Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina.

            Ing. Ilja Kašík, CSc., podrobně pohovořil o struktuře a činnosti Komise pro meziregionální vztahy JMK.

Oba pánové pak informovali přítomné o spolupráci výše zmiňované komise s regiony v zahraničí. Velice podrobně pohovořili o spolupráci s italským regionem Lombardie. Konstatovali, že smlouvy o spolupráci mezi oběma regiony byli již schváleny, nyní se domlouvá termín podpisu. Bude vytvořena společná pracovní skupina, podepsáno memorandum. Konstatovali, že Itálie má zájem o hospodářskou spolupráci, Jihomoravský kraj se snaží o navázání spolupráce hospodářské, spolupráce v oblasti cestovního ruchu, spolupráci hotelových škol.. Vyjádřili obavu v souvislosti s absorpční kapacitou spolupráce, v souvislosti s nedostatkem financí, času a lidského potenciálu pro práci na spolupráci obou regionů.

V rozsáhlé diskusi si zástupci obou komisí vyměňovali názory a stanoviska v souvislosti se spoluprácí s oddělením vnějších vztahů, s hospodářskými komorami, spolupráci s ostatními komisemi. Diskutovali problematiku družebních vztahů měst a obcí v regionu, nedostatku propagačních materiálů v cizích jazycích, o spolupráci s generálním konzulátem v Itálii a ministerstvem zahraničí.

 

 

4. Diskuse o možnostech spolupráce a výměně zkušeností

            V souvislosti s tématikou diskutovanou v bodu jednání č. 3 vnesli zástupci Komise pro meziregionální vztahy JMK námět na případnou spolupráci s krajem Vysočina při navazování styku a spolupráce s Lombardií.

            Diskutovalo se o přínosu spolupráce obou komisí.

            Závěrem se zástupci obou komisí dohodli na pokračování spolupráce a vzájemném zasílání pozvánek na zasedání komisí.

 

Úkol :

Zasílat pozvánky na jednání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina tajemnici Komise pro meziregionální vztahy JMK.

Odpovědnost: zapisovatelka

Termín: trvale

 

 

5. Informace o společném zasedání Komise pro vnější vztahy a Komise cestovního ruchu Rady kraje Vysočina

            PaedDr. Jaroslav Ptáček informoval členy komise o průběhu společného zasedání Komise pro vnější vztahy a Komise cestovního ruchu Rady kraje Vysočina, které se konalo dne 22. 5. 2002 ve Žďáru nad Sázavou. Zhodnotil toto setkání jako úspěšné a přínosné pro činnost obou komisí.

 

 

6. Prohlídka nového sídla krajského úřadu

Členové komise pro vnější vztahy i hosté z Komise pro meziregionální vztahy JMK měli možnost shlédnout všechny části nového sídla krajského úřadu spolu s doplňujícím výkladem.

 

 

7. Různé

            Ing. Alois Koukola, CSc., vnesl dotaz na pokračování navazování spolupráce s Dolním Rakouskem. Dále požádal zástupce Ing. Ilju Kašíka, CSc., o tlumočení stížnosti na nedostatky krematoria v Brně.

Ing. Ilja Kašík, CSc., přislíbil tlumočení stížnosti a informoval, že byla jmenována pracovní skupina pro spolupráci s Dolním Rakouskem, jejíž je členem. Spolupráce však postrádá dynamiku, neboť ze strany Dolního Rakouska nebyla projevena dostatečná vůle k pružnějšímu jednání a spolupráci.

 

 

            Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast a stanovil termín dalšího zasedání komise pro vnější vztahy č. 7/2002 na středu 21. srpna 2002 v 9:30 v budově krajského úřadu, Žižkova 57, Jihlava (pavilon A, zasedací místnost č. 2.21).

 

                                                                         PaedDr. Jaroslav Ptáček v. r.

                                                                       předseda Komise pro vnější vztahy

                                                                                  Rady kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina dne 19. 6. 2002.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 20. 6. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 1.7.2002 / 3.10.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze