Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelsva kraje Vysočina č. 6/2002

12.červen 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání

finančního výboru č. 6/2002

ze dne 12. června 2002

 

 

Přítomno:

-         PhDr. Zdeněk Dobrý – člen finančního výboru zastupitelstva kraje

-         Vladimír Dolejš – předseda finančního výboru zastupitelstva kraje

-         Ing. Bohumil Kotlán – člen finančního výboru zastupitelstva kraje

-         Ing. arch. Jaroslav Kruntorád – člen finančního výboru zastupitelstva kraje

-         Rostislav Rakšány– člen finančního výboru zastupitelstva kraje

-         Bc. Jiří Vondráček – člen finančního výboru zastupitelstva kraje

-         RNDr. Miloš Vystrčil – 1. zástupce hejtmana

-         RNDr. Petr Pospíchal – zástupce hejtmana pro oblast dopravy

-         Ing. Tomáš Hermann – radní kraje Vysočina

-         Ing. Anna Krištofová

-         Ing. Michal Šulc – tajemník finančního výboru

 

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení jednání, schválení programu, kontrola usnesení

2.      Příprava rozpočtu SFDI

(RNDr. Petr Pospíchal)

3.      Metodika hodnocení grantových programů

(Ing. Tomáš Hermann)

4.      Závěrečný účet kraje za rok 2001

(Ing. Anna Krištofová.)

5.      Zpráva o výsledku průběžného přezkoumání hospodaření kraje auditorem – závady, odstranění

(Ing. Anna Krištofová)

6.      Kontrolní činnost

7.      Rozprava, usnesení, závěr

 

 

1. Zahájení jednání, schválení programu

Úvodem přivítal Vladimír Dolejš, předseda finančního výboru, všechny přítomné a přednesl návrh programu jednání. Bc. Jiří Vondráček a Ing. arch. Jaroslav Kruntorád navrhli doplnění bodu jednání č. 2 o vyjádření k řešení situace a přeřazení stavební akce v rámci Plánu akcí silniční sítě kraje Vysočina. Ing. Anna Krištofová navrhla rozšíření programu o bod týkající se problematiky závěrečného účtu za rok 2001. Oba návrhy na rozšíření programu byly schváleny 6 hlasy. K zápisu z minulého zasedání výboru nebyly vzneseny připomínky.

Předseda v několika větách shrnul závěry z minulého zasedání finančního výboru.

 

 

2. Příprava rozpočtu SFDI, vyjádření k řešení a přeřazení stavební akce v rámci Plánu akcí silniční sítě kraje Vysočina

RNDr. Petr Pospíchal podrobně popsal tvorbu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, připravované investiční akce. Informoval, že na doporučení dopravní komise byl radou kraje schválen Plán akcí silniční sítě. Tento materiál poskytl členům výboru v písemné formě. Vyjádřil se k obsahu tohoto materiálu, pořadí jednotlivých akcí, zásobníku akcí, spoluúčasti kraje.

Bc. Jiří Vondráček konstatoval, že k napsání podnětu a žádosti o projednání v příslušných výborech zastupitelstva kraje byl Městský úřad v Havlíčkově Brodě veden novými skutečnosti, které od schválení Plánu akcí silniční sítě kraje Vysočina RK dne 9. dubna 2002 usnesením 165/13/2002/RK nastaly v Havlíčkově Brodě v souvislosti s jednáním s vážným zájemcem o investování v průmyslové zóně města. Rozhodnutí jsou očekávána do měsíce a městu by realizace záměru zajistila vytvoření 250 – 400 pracovních míst. Sdělil, že v rámci investic v oblasti dopravní infrastruktury je počítáno s tím, že jako priorita v Havlíčkově Brodě bude finančně zajištěno propojení silnic Lidická (směr Jihlava) a Havířská (směr Vysoká) pod označením – III/406. Právě tato investiční akce umožňuje napojení na stávající průmyslovou oblast města a zajišťuje i přístupnost rozvojové průmyslové zóny. I z podnikatelského záměru investora vyplývá, že dojde k enormnímu nárůstu dopravního zatížení této oblasti a nelze připustit další zhoršení dopravní situace v tak přetíženém centru města, přes které je dosud nákladní doprava do průmyslové oblasti vedena.

Po objasnění situace požádal Bc. Jiří Vondráček o řešení situace a přeřazení této akce vedené na prvním řádku zásobníku akcí (k zařazení do plánu dopravních investic) do Plánu akcí silniční sítě kraje Vysočina zařazených k realizaci. Zdůraznil, že na uvedenou akci je vydáno územní rozhodnutí a nic nebrání její realizaci.

            Ing. arch. Jaroslav Kruntorád doplnil výklad Bc. Jiřího Vondráčka a především zdůraznil význam této stavební akce.

            K tomu podnětu byla vedena rozsáhlá diskuse. RNDr. Petr Pospíchal přislíbil projednání této žádosti na zasedání dopravní komise a rady kraje.

            Dále se diskutovalo o dopravní obslužnosti a stavu komunikací v jednotlivých okresech kraje Vysočina.

 

Usnesení 018/06/2002/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci RNDr. Petra Pospíchala o tvorbě rozpočtu SFDI a

doporučuje

projednání žádosti Městského úřadu v Havlíčkově Brodě o přeřazení stavební akce v rámci Plánu akcí silniční sítě kraje Vysočina na zasedání dopravní komise a rady kraje.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

3. Metodika hodnocení grantových programů

Ing. Tomáš Hermann podrobně informoval o časovém harmonogramu grantových programů. Konstatoval, že většina z nich měla uzávěrku 10. 6. 2002, všichni předsedové řídících výborů grantových programů se budou účastnit otevírání obálek. Projekty budou nejprve posouzeny a hodnoceny garantem KrÚ, s výsledkem bude seznámen příslušný řídící výbor, který bude poté projekty rovněž posuzovat a hodnotit. Výsledky hodnocení pak budou projednány v Radě fondu Vysočiny. Poté bude následovat vytváření a podepisování smluv, zaslání peněz, vyúčtování a kontrola.

            Ing. Tomáš Hermann zdůraznil nutnost udržení stejné úrovně hodnocení projektů.

            Byla vedena rozsáhlá diskuse o systému hodnocení projektů, pravomoci řídících výborů, rozdělení finančních částek pro jednotlivé grantové programy, nutnosti kontroly.

 

Usnesení 019/06/2002/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci Ing. Tomáše Hermanna o metodice hodnocení grantových programů.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

4. Závěrečný účet kraje za rok 2001

Ing. Anna Krištofová, vedoucí ekonomického odboru KrÚ, v podrobně okomentovala pracovní podkladový materiál Rozbor hospodaření kraje Vysočina za rok 2001 (závěrečný účet). Pohovořila o celkovém výsledku hospodaření v roce 2001, plnění rozpočtu příjmů kraje v roce 2001, čerpání rozpočtu výdajů v roce 2001 (celkem, krajský úřad, zastupitelstvo kraje, organizační složky kraje, ostatní paragrafy), nerozpočtovaných výdajích, přehledu hospodaření sociálního fondu, závěrečném účtu, shrnutí hospodaření příspěvkových organizací kraje. Součástí tohoto materiálu je též Zpráva auditora za rok 2001, ke které se Ing. Anna Krištofová rovněž vyjádřila.

            PhDr. Zdeněk Dobrý vznesl dotaz k problematice daně z převodu nemovitosti.

            Ing. Bohumil Kotlán se dotázal, zda-li v rámci auditu došlo k přezkoumání hospodaření příspěvkových organizací. Ing. Anna Krištofová konstatovala, že v rámci auditu toto nebylo možné.

            Dále vznesl Ing. Bohumil Kotlán dotaz k existenci předběžných materiálů ve vztahu financování a rozpočtu pro rok 2003. Ing. Anna Krištofová ho informovala, že k tomu zatím nedošlo.

            Byla vedena rozsáhlá diskuse k problematice závěrečného účtu a nutnosti přezkoumání hospodaření příspěvkových organizací kraje.

 

Usnesení 020/06/2002/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

Zprávu ekonomického odboru KrÚ o závěrečném účtu kraje za rok 2001.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

5. Zpráva o výsledku průběžného přezkoumání hospodaření kraje Vysočina auditorem – závady, odstranění

Dle usnesení finančního výboru 016/05/2002/FV ze dne 15. 5. 2002 byla Ing. Anna Krištofová, vedoucí ekonomického odboru KrÚ, požádána, aby na zasedání finančního výboru č. 6/2002 seznámila členy výboru s průběžným přezkoumáním hospodaření kraje auditorem a s odstraněním dílčích nedostatků a zjištění v Závěrečné zprávě auditora k rozpočtovému hospodaření KrÚ za rok 2001.

            Na základě výše zmíněného usnesení seznámila Ing. Anna Krištofová podrobně členy výboru s průběžným přezkoumáváním hospodaření kraje, konkrétně pojmenovala a popsala 20 zjištěných dílčích nedostatků, přičemž uvedla jejich příčiny a odstranění. O těchto zjištěných dílčích nedostatcích byla vedena diskuse.

 

Usnesení 021/06/2002/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

Zprávu ekonomického odboru KrÚ o výsledku průběžného přezkoumání hospodaření kraje Vysočina auditorem (závadách a jejich odstranění).

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

6. Kontrolní činnost:

Předseda výboru shrnul výsledky projednávání kontrolní činnosti ze zasedání finančního výboru č. 5/2002. Vyzdvihl nutnost určení termínu kontroly. Na základě diskuse byly termíny obou kontrol (kontrola na úseku výběrových řízení, kontrola na úseku odboru regionálního rozvoje) určeny do října 2002.

 

Úkol:

Podílet se na přípravě podkladových materiálů pro kontrolu na úseku výběrových řízení a kontrolu na úseku odboru regionálního rozvoje.

Odpovědnost: Ing. Michal Šulc, tajemník výboru

Termín: 31. 8. 2002

 

Usnesení 022/06/2002/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

stanovuje

předmět kontroly:                    kontrola na úseku výběrových řízení

kontrolovanou osobu:              krajský úřad

termín kontroly:                        do října 2002

složení kontrolní skupiny:          Vladimír Hink, Ing. ach. Jaroslav Kruntorád

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

Usnesení 023/06/2002/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

stanovuje

předmět kontroly:                    kontrola na úseku odboru regionálního rozvoje

kontrolovanou osobu:              krajský úřad – odbor regionálního rozvoje

termín kontroly:                        do října 2002

složení kontrolní skupiny:          PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Bohumil Kotlán

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

            Členové výboru hovořili též o kontrole dle usnesení finančního výboru č. 007/02/2002/FV. Na základě diskuse bylo přijato usnesení.

 

Usnesení 024/06/2002/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

předání kontroly dle usnesení finančního výboru č. 007/02/2002/FV Kontrolnímu výboru Zastupitelstva kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

6. Rozprava, usnesení, závěr

            Diskutovalo se o problematice vývoje DPH. Předseda výboru navrhl na některé z příštích jednání finančního výboru přizvat Ing. Josefa Toufara, ředitele Finančního úřadu a člena Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina.

 

 

            Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast a sdělil termín dalšího zasedání výboru, který byl předběžně stanoven na středu 28. srpna 2002 v 9:00 v budově krajského úřadu, Žižkova 57, Jihlava (pavilon A, zasedací místnost 2.21).

 

 

                                                                                                 Vladimír Dolejš v. r.

                                                                                             předseda Finančního výboru

                                                                                            Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina dne 12. 6. 2002.

Zapsala Katka Nedvědová dne 16. 6. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 1.7.2002 / 1.7.2002

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze