Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 22/2002

18. červen 2002
 

 
 

 

 

 

 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 22/2002, konaného dne 18. června 2002 v zasedací místnosti sekretariátu hejtmana Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 21/2002

 

Přítomno 5 členů rady – viz prezenční listina ze dne 18. 6. 2002

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal a omluvil neúčast I. Rohovského, V. Kodeta, T. Hermanna, P. Pospíchala.

M. Vystrčil přednesl návrh na vypuštění bodu 16) Vyhodnocení majetkových práv a povinností, pohledávky, závazky příspěvkových organizací kapitoly školství z programu jednání.

A. Štěrbová přednesla návrh na rozšíření programu jednání o bod 38) Návrh na úpravu majetkových vztahů v souvislosti se zrušením organizační složky kraje Zvláštní škola Sedlejov;

M. Vystrčil přednesl návrh na rozšíření programu o bod 39) Žádost obce Dešov o pomoc při řešení havarijního stavu požární nádrže a bod 40) Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2003.

Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání.

Rozšířený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 21/2002
 2. Pracovní štáb povodňových komisí ucelených povodí

(09.05-09.15, P. Maslák, RK-22-2002-02)

 1. Smlouva o přenechání majetku do užívání s Ministerstvem práce a sociálních věcí

(09.15-09.25, P. Pavlinec, RK-22-2002-03)

 1. Žádost o uvolnění finančních prostředků z položky „Strategické a koncepční materiály kraje“ rozpočtu kraje na realizaci studie „Program rozvoje cestovního ruchu v kraji Vysočina“

(09.25-09.35, V. Jourová, RK-22-2002-04)

 1. Příspěvek na zpracování modelových projektů pro předvstupní programy EU

(09.35-09.45, V. Jourová, RK-22-2002-05)

 1. Souhrnná informace o postupu příprav programových dokumentů pro účely čerpání strukturální pomoci z EU a prognóza potřeby personálních kapacit pro zajištění čerpání pomoci

(09.45-09.55, V. Jourová, RK-22-2002-06)

 1. Postup kraje při nakládání s vlastními honebními pozemky

(09.55-10.05, P. Kolář, P. Bureš, RK-22-2002-07)

 1. Veřejná zakázka  na zpracování projektové dokumentace „Silnice II/360 – obchvat Trnavy, okres Třebíč“

(10.05-10.15, P. Kolář, RK-22-2002-08)

 1. Prodej pozemku st. par. č. 27/3 v k. ú. a obci Čechtín

(10.15-10.25, P. Kolář, RK-22-2002-09)

 1. Stavba chodníku a zveřejnění záměru darování nemovitého majetku kraje obci Rozsochatec

(10.25-10.35, P. Kolář, RK-22-2002-10)

 1. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek

(10.35-10.45, P. Kolář, RK-22-2002-11)

 1. Schválení smlouvy o zprostředkování pojištění pro kraj Vysočina

(10.45-10.55, P. Kolář, RK-22-2002-12)

 1. Zpráva o činnosti hospodaření a návrh na řešení ztráty příspěvkových organizací  v odvětví silničního hospodářství za rok 2001 – ekonomická část

(10.55-11.05, Z. Šálek, RK-22-2002-13)

 1. Návrh na jmenování do funkce ředitele Základní umělecké školy Jihlava, Masarykovo nám. 16

(11.25-11.35, Z. Ludvík, RK-22-2002-14)

 1. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2001, návrh vypořádání ztráty za rok 2001 příspěvkových organizací kapitoly školství

(11.35-11.45, Z. Ludvík, RK-22-2002-15)

 1. Vyhodnocení majetkových práv a povinností, pohledávky, závazky příspěvkových organizací kapitoly školství

(11.45-11.55, Z. Ludvík, RK-22-2002-16)

 1. Stav finančních prostředků na běžných účtech příspěvkových organizací kapitoly školství k 31. 12. 2001

(11.55-12.05, Z. Ludvík, RK-22-2002-17)

 1. Žádost o uvolnění finančních prostředků z rozpočtu kraje na dofinancování vzdělávacích programů EU na školách a školských zařízeních v kraji Vysočina v roce 2002

(12.05-12.15, Z. Ludvík, RK-22-2002-18)

 1. Analýza tvorby výnosů, rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů, vyhodnocení doplňkové činnosti, usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost příspěvkových organizací kapitoly školství 

(12.15-12.25, Z. Ludvík, RK-22-2002-19)

 1. Pověření odboru školství, mládeže a sportu vyhlášením konkurzního řízení na funkci ředitele/ky Školního statku, Třebíč, Račerovická 920

(12.25-12.35, Z. Ludvík, RK-22-2002-20)

 1. Prodloužení platnosti jmenování

(12.35-12.45, Z. Ludvík , RK-22-2002-21)

 1. Úprava rozpočtu škol a školských zařízení – Internet do škol

(12.45-12.55, Z. Ludvík, RK-22-2002-22)

 1. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

(12.55-13.05, A. Krištofová, RK-22-2002-23)

 1. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

(13.05-13.15, A. Krištofová, RK-22-2002-24)

 1. Změny schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

(13.15-13.25, A. Krištofová, RK-22-2002-25)

 1. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

(13.25-13.35, A. Krištofová, RK-22-2002-26)

 1. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2002

(13.35-13.45, A. Krištofová, Z. Ludvík, RK-22-2002-27)

 1. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje za leden až květen 2002

(13.45-13.55, A. Krištofová, RK-22-2002-28)

 1. Návrh zásad pro uzavírání smluv o půjčkách z fondu kulturních a sociálních potřeb se zaměstnanci příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina

(13.55-14.05, A. Krištofová, RK-22-2002-29)

 1. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

(14.05-14.15, A. Krištofová, RK-22-2002-30)

 1. Ekonomická část zprávy o činnosti příspěvkových organizací kapitoly Kultura

(14.15-14.25, H. Kubíček, RK-22-2002-31)

 1. Návrh na jmenování ředitele/ky Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě

(14.25-14.35, H. Kubíček, RK-22-2002-32)

 1. Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Diagnostický ústav sociální péče Černovice za rok 2001

(14.35-14.45, V. Švarcová, RK-22-2002-33)

 1. Návrh na dotaci ze státního rozpočtu pro města a obce, které jsou zřizovateli a provozovateli sociálních služeb

(14.45-14.55, V. Švarcová, RK-22-2002-34)

 1. Návrh na projednání žádosti o zřízení zařízení pro výkon pěstounské péče

(14.55-15.05, V. Švarcová, RK-22-2002-35)

 1. Návrh na navýšení počtu zaměstnanců kraje

(15.05-15.15, E. Šarapatková, RK-22-2002-36)

 1. Rezignace a jmenování člena řídících výborů grantových programů „Volný čas“ a „Sport pro všechny“

(15.15-15.25, M. Černá, RK-22-2002-37)

 1. Návrh na úpravu majetkových vztahů v souvislosti se zrušením organizační složky kraje Zvláštní škola Sedlejov
 2. Žádost obce Dešov o pomoc při řešení havarijního stavu požární nádrže
 3. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury  na rok 2003
 4. Rozprava členů rady

Rozšířený program byl schválen 5 hlasy.

Zápis z jednání rady kraje č. 21/2002 bude předložen na příštím jednání rady kraje.

 

 

2. Pracovní štáb povodňových komisí ucelených povodí

 

P. Maslák, předseda bezpečnostní komise rady kraje, podal radě kraje podrobné informace k předloženém materiálu.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 332/22/2002/RK

Rada kraje

ukládá

P. Maslákovi, předsedovi bezpečnostní komise rady kraje, projednat možnosti efektivního řešení povodňových situací s povodňovými komisemi ucelených povodí.

odpovědnost: Pavel Maslák, předseda bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

termín: 18. 7. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

 

3. Smlouva o přenechání majetku do užívání s Ministerstvem práce a sociálních věcí

 

            P. Rosický, zaměstnanec odboru informatiky, předložil radě kraje návrh smlouvy ve věci přenechání majetku do užívání s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Na základě připomínek, které vyplynuly z diskuse, rada kraje doporučila odboru informatiky ve spolupráci s oddělením právním a správním sekretariátu ředitelky dopracovat znění smlouvy a radě kraje předložit upravený materiál ke schválení.

 

 

4. Žádost o uvolnění finančních prostředků z položky „Strategické a koncepční materiály kraje“ rozpočtu kraje na realizaci studie „Program rozvoje cestovního ruchu v kraji Vysočina“

 

V. Jourová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podrobně informovala radu kraje o předložené žádosti ve věci uvolnění finančních prostředků potřebných na zpracování studie „Program rozvoje cestovního ruchu v kraji Vysočina“.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 333/22/2002/RK

Rada kraje

ukládá

odboru regionálního rozvoje zajistit v součinnosti s komisí cestovního ruchu rady kraje výběrové řízení na vypracování studie „Program rozvoje cestovního ruchu v kraji Vysočina“, v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek.

odpovědnost: vedoucí odboru regionálního rozvoje

termín: červenec 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

5. Příspěvek na zpracování modelových projektů pro předvstupní programy EU

 

V. Jourová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podrobně informovala radu kraje o předloženém materiálu ve věci poskytnutí finančních prostředků na tvorbu pilotního projektu.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 334/22/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

Pravidla pro poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtové rezervy určené na tvorbu pilotních projektů dle upravené přílohy 1 materiálu RK-22-2002-05 a

ukládá

vedoucí odboru regionálního rozvoje informovat o možnosti této podpory subjekty v rámci kraje Vysočina.

odpovědnost: vedoucí odboru regionálního rozvoje

termín: 20. 7. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

 

6. Souhrnná informace o postupu příprav programových dokumentů pro účely čerpání strukturální pomoci z EU a prognóza potřeby personálních kapacit pro zajištění čerpání pomoci

 

V. Jourová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje souhrnnou informaci o současném stavu přípravy a řešení úkolů vyplývajících pro kraj Vysočina ze vstupu ČR do EU.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 335/22/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

souhrnnou informaci o postupu příprav programových dokumentů pro účely čerpání strukturální pomoci z EU a prognózu potřeby personálních kapacit pro zajištění čerpání pomoci a

ukládá

vedoucí odboru regionálního rozvoje situaci dále sledovat, průběžně vyhodnocovat a včas navrhovat konkrétní kroky pro řešení úkolů vyplývajících pro kraj Vysočina ze vstupu ČR do EU dle příloh 1, 2 a 3 materiálu RK-22-2002-06.

odpovědnost: vedoucí odboru regionálního rozvoje

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

 

7. Postup kraje při nakládání s vlastními honebními pozemky

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového a P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství, informovali radu kraje o předloženém materiálu ve věci postupu kraje při nakládání s vlastními honebními pozemky.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 336/22/2002/RK

Rada kraje

rozhodla,

že kraj Vysočina jako vlastník honebních pozemků nebude vstupovat do tvorby honebních společenstev ve smyslu § 19 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, nebo uzavírat dohody o přičlenění honebních pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 26. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

8. Veřejná zakázka  na zpracování projektové dokumentace „Silnice II/360 – obchvat Trnavy, okres Třebíč“

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu.

P. Kolář přednesl návrh usnesení.

Rada kraje vyslovila souhlasné stanovisko s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 337/22/2002/RK

Rada kraje

rozhodla,

že nejvhodnější nabídkou podanou ve veřejné soutěži na zhotovitele projektové dokumentace ke stavebnímu povolení v rozsahu dokumentace pro zadání stavby „Silnice II/360 – obchvat Trnavy, okres Třebíč“ je nabídka podaná uchazečem Dopravoprojekt Brno, a. s., Kounicova 13, Brno a

ukládá

odboru majetkovému oznámit výsledek soutěže a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 20. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

 

9. Prodej pozemku st. par. č. 27/3 v k. ú. a obci Čechtín

 

Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost L. Novotného ve věci odprodání nově zaměřeného pozemku v k. ú. a obci Čechtín.

P. Kolář přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 338/22/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit prodej pozemku označeného v geometrickém plánu 229-185/2001 ze dne 27. 11. 2001 jako st. par. č. 27/3 o výměře 120 m2 v k. ú. a obci Čechtín panu Lubošovi Novotnému, bytem Čechtín 46 za cenu 4 810,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: příští jednání zastupitelstva kraje

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

 

10. Stavba chodníku a zveřejnění záměru darování nemovitého majetku kraje obci Rozsochatec

 

Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost obce Rozsochatec ve věci sepsání smlouvy o smlouvě budoucí na darování částí pozemků, kterých se dotkne výstavba chodníku v této obci.

P. Kolář přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 339/22/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

se stavbou chodníku na pozemcích par. č. 652, 603/2 a 612/1 v k. ú. a obci Rozsochatec a

schvaluje

zveřejnění záměru kraje Vysočina darovat pro tuto stavbu části pozemků par. č. 652, 603/2 a 612/1 v k. ú. a obci Rozsochatec obci Rozsochatec.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 19. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

11. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Na základě připomínek, které vyplynuly z diskuse, rada kraje doporučila odboru majetkovému připravit návrh na vyhlášení výběrového řízení a předložit jej na příštím jednání rady kraje.

 

12. Schválení smlouvy o zprostředkování pojištění pro kraj Vysočina 

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 340/22/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění, příkazní smlouvu, uzavíranou mezi krajem Vysočina jako příkazcem a společností STACH & S. T., a. s. jako příkazníkem, včetně udělení plné moci příkazníkovi dle přílohy 1 materiálu RK-22-2002-12 a

ukládá

· ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina uzavřít příkazní smlouvu se společností  STACH & S. T., a. s. a vystavit plnou moc příkazníkovi – společnosti STACH & S. T., a. s., dle upravené přílohy 2 materiálu RK-22-2002-12;

· odboru majetkovému seznámit ředitele příspěvkových organizací a organizačních složek zřizovaných krajem Vysočina s usnesením rady kraje a postupem zřizovatele ve věci centrálního pojištění kraje Vysočina a příspěvkových organizací a organizačních složek zřizovaných krajem Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

termín: 18. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

39. Žádost obce Dešov o pomoc při řešení havarijního stavu požární nádrže

 

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost obce Dešov ve věci poskytnutí finančního příspěvku při řešení havarijního stavu požární nádrže.

P. Kolář přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 341/22/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje zamítnout žádost obce Dešov o pomoc při řešení havarijního stavu požární nádrže.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 25. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

40. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury  na rok 2003

 

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu.

P. Kolář přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 342/22/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·     vyřazení akce III/34422 Slavíkov – Sloupno,

·     zařazení akce  III/03821 Havlíčkův Brod – Lidická ul. 

·     zařazení akce II/360 Oslavička – Třebíč

upravené přílohy 1 materiálu RK 19-2002-06, schválené usnesením rady kraje č. 271/19/2002/RK.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 18. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

 

13. Zpráva o činnosti a hospodaření a návrh na řešení ztráty příspěvkových organizací v odvětví silničního hospodářství za rok 2001 – ekonomická část

 

I. Ševecová, zaměstnankyně odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje zprávu o činnosti a hospodaření příspěvkových organizací v odvětví silničního hospodářství za rok 2001.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 343/22/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

zprávu o činnosti a hospodaření příspěvkových organizací v odvětví silničního hospodářství za rok 2001 dle přílohy 1 materiálu RK-22-2002-13;

schvaluje

způsob vypořádání ztrátového hospodaření za rok 2001 u organizací silničního hospodářství dle přílohy 1 materiálu RK-22-2002-13 a

ukládá

1.   všem ředitelům správ a údržeb silnic kraje Vysočina vykazujících po vypořádání výsledků hospodaření za rok 2001 neuhrazenou ztrátu přijmout nápravná opatření směřující k řešení ztrátovosti hospodaření;

2.   vedoucí ekonomického odboru ve spolupráci s vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářství potvrdit schválené vypořádání hospodářského výsledku za rok 2001;

3.   vedoucí ekonomického odboru, vedoucímu odboru majetkovému, odboru dopravy a silničního hospodářství, M. Vystrčilovi, P. Pospíchalovi provést analýzu podkladových materiálů vypracovanou dle přílohy 1 materiálu RK-17-2002-02 a výstupy analýz předložit radě kraje do 31. 8. 2002.

odpovědnost: ad 1 - ředitelé SÚS vykazujících za rok 2001 neuhrazenou ztrátu

ad 2 – odbor dopravy a silničního hospodářství

                        ad 3 – odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: ad 1 - 30. 9. 2002

             ad 2 - 30. 6. 2002

             ad 3 - 31. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

 

14. Návrh na jmenování do funkce ředitele Základní umělecké školy Jihlava, Masarykovo náměstí 16

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na jmenování do funkce ředitele Základní umělecké školy Jihlava a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 344/22/2002/RK

Rada kraje

jmenuje

v souladu s ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších zákonů, Mgr. Danu Fučíkovou do funkce ředitelky Základní umělecké školy Jihlava s účinností od 1. 9. 2002.

odpovědnost:            vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

termín: do 1. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

15. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2001, návrh vypořádání ztráty za rok 2001 příspěvkových organizací kapitoly školství 

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2001 a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 345/22/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

· příděly ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2001 do fondu odměn a rezervního fondu a na úhradu ztráty minulých let dle přílohy 1 materiálu RK-22-2002-15;

· způsob řešení vykázané ztráty dle přílohy 3  materiálu RK-22-2002-15 a

ukládá

1.   všem ředitelům organizací vykazujících za rok 2001 ztrátové hospodaření provést rozbor příčin ztrátového hospodaření a navrhnout taková řešení, která zamezí dalšímu prohlubování tohoto nežádoucího jevu;

2.   oddělení ekonomiky školství písemně potvrdit schválené vypořádání hospodářského výsledku za rok 2001.

termín: do 30. 6. 2002

odpovědnost:  ředitelé příspěvkových organizací, odbor školství, mládeže a sportu  

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

 

16. Vyhodnocení majetkových práv a povinností, pohledávek, závazků příspěvkových organizací kapitoly školství

 

Na základě návrhu M. Vystrčila na stažení bodu 16) z programu jednání, byl předložený materiál odložen k projednání na příštím jednání rady kraje.

 

 

17. Stav finančních prostředků na běžných účtech příspěvkových organizací kapitoly školství k 31. 12. 2001

 

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém materiálu.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 346/22/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

vykázané účetní stavy peněžních fondů k 31. 12. 2001 a jejich finanční krytí dle přílohy 1 materiálu RK-22-2002-17 a

ukládá

· ředitelům příspěvkových organizací:

1.   přehodnotit úroveň krytí peněžních fondů finančními prostředky;

2.   v souladu se zákonem o účetnictví zajistit průkaznost převodu peněžních prostředků na tyto fondy a  ke konci účetního období přehodnotit výši provozních prostředků na běžném účtu ve vztahu k naplněnosti krytí peněžních fondů;

3.   zajistit v účetnictví organizace oddělené účtování o peněžních prostředcích fondů na běžném účtu v  případě, že nejsou zřízeny bankovní účty peněžních  fondů;

4.   krytí FKSP dát do souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních služeb, v platném znění tak, aby nedošlo k jejímu porušení;

· oddělení ekonomiky školství prověřit zejména u organizací, které vykazují hluboké deficity krytí peněžních fondů finančními prostředky na běžných účtech, příčiny vykazovaného stavu a zjistit úroveň vedení účetnictví v této oblasti a o zjištěných skutečnostech předložit radě kraje informace do 30. 11. 2002.

odpovědnost: ředitelé příspěvkových organizací, odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 30. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

 

18. Žádost o uvolnění finančních prostředků z rozpočtu kraje na dofinancování vzdělávacích programů EU na školách a školských zařízeních v kraji Vysočina v roce 2002

 

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje žádosti školských koordinátorů ve věci uvolnění finančních prostředků z rozpočtu kraje na dofinancování vzdělávacích programů EU na školách a školských zařízeních v kraji Vysočina v roce 2002.

Z. Ludvík přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 347/22/2002/RK

Rada kraje

rozhodla

v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, o poskytnutí dotací ve výši 507 tis. Kč na finanční dokrytí a dofinancování vzdělávacích programů EU školských zařízení v kraji Vysočina v roce 2002 dle přílohy 1 materiálu RK-22-2002-18 a

schvaluje

· povýšení rozpočtu kapitoly školství o částku 507 tis. Kč na přidělení dotací na realizaci vzdělávacích programů EU snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 507 tis. Kč;

· přidělení finančních příspěvků na realizaci projektů ve výši 507 tis. Kč dle tabulky 1 přílohy 2 materiálu RK-22-2002-18;

· změnu závazných ukazatelů u příspěvkových organizací zřizovaných krajem o poskytnuté finanční prostředky v celkové výši 507 tis. Kč dle tabulky 1 přílohy 2 materiálu RK-22-2002-18.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 30. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

 

19. Analýza tvorby výnosů, rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů, vyhodnocení doplňkové činnosti, usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost

příspěvkových organizací kapitoly školství

 

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém materiálu.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 348/22/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

přehled o finančním hospodaření příspěvkových organizací odvětví školství za rok 2001 v rozsahu příloh 1, 2, 3, 4 a 5 materiálu RK-22-2002-19 a

ukládá

všem ředitelům příspěvkových organizací:

1.   přijmout opatření směřující k zajištění účelného a hospodárného využití poskytnutých finančních prostředků;

2.   zajistit v účetnictví organizace průkazné vykazování příjmu i čerpání těchto prostředků.

odpovědnost: ředitelé příspěvkových organizací

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 


20. Pověření odboru školství, mládeže a sportu vyhlášením konkurzního řízení na funkci ředitele/ky Školního statku, Třebíč, Račerovická 920

 

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh pověření odboru školství, mládeže a sportu na vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele/ky Školního statku, Třebíč.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 349/22/2002/RK

Rada kraje

pověřuje

odbor školství, mládeže a sportu vyhlášením a zajištěním průběhu konkurzu na místo ředitele/ky Školního statku Třebíč, Račerovická 920 a

schvaluje

strukturu složení konkurzní komise pro konkurzní řízení na funkci ředitele/ky Školního statku, Třebíč dle upravené přílohy 1 materiálu RK-22-2002-20.

odpovědnost: vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

termín: do ukončení konkurzního řízení

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

 

21. Prodloužení platnosti jmenování

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh prodloužení platnosti jmenování I. Talpové do funkce ředitelky Zvláštní školy v Sedlejově do 31. 8. 2002.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 350/22/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

v souladu s §  2 písm. b) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších zákonů, s prodloužením platnosti jmenování do funkce ředitelky Zvláštní školy v Sedlejově, paní Mgr. Ireně Talpové, do 31. 8. 2002.

odpovědnost:            vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

termín: do 30. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

 

22. Úprava rozpočtu škol a školských zařízení – Internet do škol

 

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na úpravu rozpočtu škol a školských zařízení v souvislosti s projektem „Internet do škol“.

Z. Ludvík přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 351/22/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·     navýšení rozpočtu kapitoly školství o částku 718 tis. Kč snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje;

·     změnu závazných ukazatelů příspěvkových organizací a organizačních složek kraje dle přílohy 1 materiálu RK-22-2002-22.

odpovědnost:            odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: 30. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 


23. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

 

            A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje návrh rozpočtového opatření pro Krajskou knihovnu Vysočiny a přednesla návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 352/22/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·     zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci  Ministerstva kultury ČR pro Krajskou knihovnu Vysočiny na „Vzdělávací kurzy v dovednostech pro práci s ICT ve výukovém centru Krajské knihovny Vysočiny“ ve výši 160 tis. Kč dle materiálu

RK-22-2002-23;

·     zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz Krajské knihovně Vysočiny o částku 160 tis. Kč  dle materiálu RK-22-2002-23.

odpovědnost: ekonomický odbor a odbor kultury a památkové péče

termín: 30. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

 

24. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

 

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje návrh rozpočtového opatření pro Krajskou knihovnu Vysočiny a přednesla návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 353/22/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·     zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje o účelovou dotaci Ministerstva kultury ČR pro Krajskou knihovnu Vysočiny na kulturní aktivity ve výši 48 tis. Kč dle materiálu

RK-22-2002-24;

·     zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz Krajské knihovně Vysočiny o částku 48 tis. Kč, z toho na projekt „Hudební vzdělávání pro pracovníky knihoven a širokou veřejnost“ 15 tis. Kč, na projekt „Podejme si ruce aneb Být jiný neznamená být horší“ 13 tis. Kč a na projekt  „Knihovní fondy pro nevidomé a slabozraké“ 20 tis. Kč dle materiálu RK-22-2002-24.

odpovědnost: ekonomický odbor a odbor kultury a památkové péče

termín: červen 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

 

25. Změny schváleného rozpočtu kraje  na rok 2002

 

            A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, sdělila radě kraje podrobné informace o předloženém materiálu.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 354/22/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zvýšení příjmové i výdajové strany rozpočtu o částku účelové dotace na nájemné ve výši 1 538 tis. Kč.

odpovědnost: odbor ekonomický a odbor majetkový

termín: 30. 6 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 


26. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

 

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, podala radě kraje podrobné informace o předloženém materiálu.

A. Krištofová přednesla návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 355/22/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·     zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje o účelovou dotaci Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR na mzdy a související odvody okresních metodiků preventivních aktivit ve výši 288 tis. Kč dle materiálu RK-22-2002-26;

·     rozpis dotace ve výši 288 tis. Kč na zřizované organizace  dle přílohy 1 materiálu RK-22-2002-26;

·     změnu závazných ukazatelů u zřizovaných pedagogicko-psychologických poraden o poskytnuté účelové prostředky.

odpovědnost: ekonomický odbor, odbor školství, mládeže a sportu

termín: červen 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

 

27. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2002

 

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje návrhy finančních plánů na rok 2002, které zpracovaly příspěvkové organizace kraje.

Na základě připomínek, které vyplynuly z diskuse, rada kraje doporučila odboru ekonomickému materiál konzultovat s jednotlivými resorty a upravený materiál předložit na příštím jednání rady kraje ke schválení.

 

 

28. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje za leden až květen 2002

 

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, sdělila radě kraje podrobné informace o předloženém materiálu.

A. Krištofová přednesla návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 356/22/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden až  květen  2002 dle přílohy 1 materiálu

RK-22-2002-28.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín:

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

 

29. Návrh zásad pro uzavírání smluv o půjčkách z fondu kulturních a sociálních potřeb se zaměstnanci příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina

 

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje návrh zásad pro uzavírání smluv o půjčkách z fondu kulturních a sociálních potřeb se zaměstnanci příspěvkových organizací kraje.

Na základě připomínek, které vyplynuly z diskuse, rada kraje doporučila odboru ekonomickému materiál dopracovat a upravený materiál předložit na příštím jednání rady kraje ke schválení.

 


30. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

 

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, informovala radu kraje o předloženém materiálu.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 357/22/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

povýšení rozpočtu § 6113 - Zastupitelstva krajů o 540 tis. Kč snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje - § 6409 Ostatní činnosti j. n. za účelem zajištění finančních prostředků na úhradu rozpočtově nezajištěných výdajů dle upravené přílohy 1 materiálu RK-22-2002-30.

odpovědnost: ekonomický odbor

termín: 30. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

 

31. Ekonomická část zprávy o činnosti příspěvkových organizací kapitoly Kultura

 

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje zprávu o ekonomické činnosti příspěvkových organizací za rok 2001, kterou zpracovaly Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě a Oblastní galerie Vysočiny.

Rada kraje předloženou zprávu akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 358/22/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

1. a 2. část ekonomické zprávy o činnosti příspěvkových organizací za rok 2001 dle přílohy 1 materiálu RK-22-2002-31 a

schvaluje

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku jednotlivých organizací takto:

· Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě – převod zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 84 262,- Kč do rezervního fondu;

· Horácká galerie v Novém Městě na Moravě - převod zlepšeného hospodářského výsledku  ve výši

11 840,- Kč do rezervního fondu;

· Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - převod části zlepšeného hospodářského výsledku ve výši

120 046,- Kč do rezervního fondu a převod části zlepšeného hospodářského výsledku ve výši

18 000,- Kč do fondu odměn.

odpovědnost: H. Kubíček

termín: 30. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

 

32. Návrh na jmenování ředitele/ky Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě

 

Na základě doporučení rady kraje z jednání rady kraje č. 18/2002, H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje návrh na jmenování ředitelky Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě.

Vzhledem k malému počtu členů rady kraje přítomných na jednání rady kraje, rada kraje odložila předkládaný návrh na příští jednání rady kraje.

 

 

33. Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Diagnostický ústav sociální péče Černovice za rok 2001

 

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje zprávu o činnosti příspěvkové organizace Diagnostický ústav sociální péče Černovice za rok 2001.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 359/22/2002/RK

Rada kraje

schvaluje       

·     hospodaření příspěvkové organizace Diagnostický ústav sociální péče v Černovicích za rok 2001 dle předloženého rozboru hospodaření uvedeného v upravené příloze 1 materiálu RK-22-2002-33, stránky  č. 1 – 6;

·     příděl zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu  a fondu odměn příspěvkové organizace dle upravené přílohy 1 materiálu RK-22-2002-33, stránka č. 7 a

ukládá

řediteli příspěvkové organizace provést příděly do fondů v souladu s usnesením rady kraje.

odpovědnost: ředitel DÚSP Černovice

termín: červenec 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

 

34. Návrh na dotaci ze státního rozpočtu pro města a obce, které jsou zřizovateli a provozovateli sociálních služeb

 

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje návrh na dotaci ze státního rozpočtu pro města a obce, které jsou zřizovateli a provozovateli sociálních služeb.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 360/22/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s předloženými žádostmi obcí o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR a

doporučuje

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR akceptovat žádosti obcí v plné výši dle přílohy 1 materiálu RK-22-2002-34.

odpovědnost: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 18. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

 

35. Návrh na projednání žádosti o zřízení zařízení pro výkon pěstounské péče

 

Na jednání se dostavil P. Pospíchal.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje návrh na projednání žádosti o zřízení zařízení pro výkon pěstounské péče.

Z jednání se omluvila M. Černá.

V. Švarcová přednesla návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 361/22/2002/RK

Rada kraje

nesouhlasí

se zřízením zařízení pro výkon pěstounské péče krajem Vysočina.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 30. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 


36. Návrh na navýšení počtu zaměstnanců kraje

 

E. Šarapatková, vedoucí sekretariátu ředitelky, předložila radě kraje návrh na navýšení počtu zaměstnanců kraje týkající se vzniku kontrolního odboru a vzniku útvaru vnitřního auditu.

E. Šarapatková přednesla návrh usnesení.

F. Dohnal vznesl protiargument:

- navrhované navýšení počtu zaměstnanců vyřešit z počtu neobsazených míst schválené organizační struktury krajského úřadu a nezvyšovat počet zaměstnanců.

Pro přijetí usnesení 0 hlasů  - usnesení nebylo přijato  .

 

 

37. Rezignace a jmenování člena řídících výborů grantových programů „Volný čas“ a „Sport pro všechny“  

 

F. Dohnal předložil radě kraje návrh na rezignaci a jmenování člena řídících výborů grantových programů „Volný čas“ a „Sport pro všechny“.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 362/22/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

rezignaci dr. Jindry Stříbrské na členství v řídícím výboru „Volný čas“ a rezignaci dr. Jiřiny Suchardové na členství v řídícím výboru „Sport pro všechny“ a

jmenuje

členkou řídícího výboru grantového programu „Sport pro všechny“ dr. Jindru Stříbrskou (SNK) a členkou řídícího výboru grantového programu „Volný čas“ dr. Jiřinu Suchardovou (SNK).

odpovědnost:            sekretariát hejtmana

termín: 11. 6. 2002

 

V rámci projednávaného bodu 37 M. Vystrčil předložil radě kraje návrh na rezignaci Oty Bence na člena řídícího výboru „Škola - centrum vzdělávání“ a návrh na jmenování Karla Doležala členem řídícího výboru „Škola - centrum vzdělávání“.

M. Vystrčil přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 363/22/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

rezignaci Oty Bence (ODS) na členství v řídícím výboru „Škola - centrum vzdělávání“ a

jmenuje

členem řídícího výboru grantového programu „Škola - centrum vzdělávání“ Karla Doležala (ODS).

odpovědnost: sekretariát hejtmana

termín: 21. 6. 2002

 

 

38. Návrh na úpravu majetkových vztahů v souvislosti se zrušením organizační složky kraje Zvláštní škola Sedlejov

 

Na základě doporučení z jednání rady kraje č.21/2002, Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na úpravu majetkových vztahů v souvislosti se zrušením organizační složky kraje Zvláštní škola Sedlejov.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje doporučila odboru školství, mládeže a sportu ve spolupráci s oddělením právním a správním sekretariátu ředitelky upravit znění návrhu o nájmu nemovitého majetku a předložit jej na příštím jednání rady kraje.

 


 

41. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuse.

 

 

F. Dohnal ukončil jednání rady kraje č. 22/2002 s tím, že další zasedání se bude konat dne 2. 7. 2002, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

 

 

 

  František DOHNAL

hejtman kraje Vysočina

 

 

 

Záznam pořízen na jednání rady kraje č. 22/2002 dne 18. června 2002.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 21. 6. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 27.6.2002 / 6.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze