Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 5/2007

2. květen 2007
 

 
 

Zápis ze zasedání

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 5/2007

konaného dne 2. 5. 2007

 

Přítomni:

1. Jiří Běhounek (předseda)

6. Richard Štrobl

2. Miroslav Havlík

7. Marie Topolovská

3. Simona Kafoňková

8. Jaroslav Veselý (místopředseda)

4. Vladimír Novotný

9. Věra Švarcová (tajemnice)

5. Hana Šmardová

 

Nepřítomni (omluveni):

1. Jaroslava Bambasová

2. Soňa Pokorná

3. Tomáš Preininger

4. Tomáš Snížek

5. Jaroslava Straková

Hosté:

1. Pavel Hájek (náměstek hejtmana)

2. Václav Miláček (Krajský úřad kraje Vysočina)

3. Soňa Měrtlová (OSVZ)

4. Jan Nehyba (OS ČSK Pelhřimov)

5. Lukáš Kettner (ZZS kraje Vysočina)

6. Vladislava Filová (ZZS kraje Vysočina)

 

Návrh programu:

1.      Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů:

2.      ZZS kraje Vysočina;

3.      Setkání s ČSK;

4.      Různé;

5.      Závěr.

 

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů

Jiří Běhounek, předseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina, přivítal přítomné, hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl program jednání – ten byl všemi přítomnými schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Shrnul závěry, usnesení a úkoly z minulého zasedání komise. Konstatoval, že všechny úkoly byly splněny. Dále trvá usnesení č. 012/04/2007/ZdK (úkol pro Tomáše Snížka, aby vstoupil v jednání s OSVZ, a spolupracoval s nimi dále na zpracování materiálu dle jím navrženého postupu).

 

2. ZZS kraje Vysočina

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál „Výsledky ZZS za rok 2006 a finanční plán na rok 2007“, který zpracoval OSVZ.

 

Jednání zdravotní komise se zúčastnili za ZZS kraje Vysočina Lukáš Kettner a Vladislava Filová. Lukáš Kettner připravil pro členy komise prezentaci (členové ji obdrželi přímo na jednání i v písemné podobě). V rámci prezentace pohovořil o těchto oblastech:

-          seznámení s organizací ZZS kraje Vysočina (15 výjezdových stanovišť (+ Humpolec – pouze řízeno ZOS), 10 RLP (+ RLP Humpolec), 9 RZP, 2 RV, 1 LZS);

-          stanoviště ZZS kraje Vysočina;

-          letecká záchranná služba;

-          management firmy;

-          statistické údaje za rok 2006 a za leden – březen roku 2007;

-          corporate a business strategie;

-          zdroje;

-          koncepce rozvoje ZZS kraje Vysočina na léta 2006 – 2010:

o        v roce 2006 provedena strategická analýza ZZS kraje Vysočina;

o        vytvořena první verze koncepce rozvoje ZZS kraje Vysočina;

o        vytvořen návrh rozvoje sítě výjezdových stanovišť ZZS kraje Vysočina;

o        v roce 2007 vytvořena druhá verze koncepce rozvoje – koncepce bude přepracovávána každý rok a to po identifikaci strategické mezery;

-          bilance roku 2006:

o        jednotná pravidla a jednotný styl řízení ve firmě;

o        sestaven tým kvalitních lidí, obměna vozového parku a zdravotních přístrojů;

o        sjednocení vybavení sanitních vozidel, modernizace ZOS a plán evakuace ZOS;

o        vzdálený tisk výjezdu posádkám, informační leták pro pacienty;

o        nácvik hromadných neštěstí;

o        vytvořen rozvojový program TOP a středního managementu firmy;

o        podepsána kolektivní smlouva;

o        nepřišla ani jedna stížnost z řad pacientů na poskytnutou zdravotní péči v roce 2006;

o        nepodařilo se doplnit stavy lékařů v takovém počtu, jak by si představovali.

-          plán na rok 2007:

o        kvalitně ošetřený a spokojený pacient;

o        dokončení procesu a získání certifikátu ISO 9001 – systém řízení kvality;

o        dokončení zavedení nového informačního systému ve firmě a podrobné sledování nákladů a výnosů dle nově zavedených nákladových středisek (tuto problematiku podrobně popsala Vladislava Filová);

o        pokračování v obnově vozového parku a zdravotních přístrojů;

o        zakoupení stanu pro hromadné neštěstí a event. pořízení kontejneru pro hromadné neštěstí;

o        modernizace ZOS, zkvalitnění komunikace s výjezdovými posádkami;

o        dobudování krajského školícího střediska, vytvoření programu vzdělávání pro externí subjekty;

o        komunikace se zaměstnanci pomocí intranetu, platné právní normy a firemní předpisy na intranetu;

o        vzdělávání TOP a středního managementu;

o        zavádění firemní kultury.

-          politika kvality.

 

Jaroslav Veselý na základě prostudování finančních plánů a výsledků ZZS za rok 2006 konstatoval rovnovážný finanční stav této organizace. Vznesl dotaz na vývoj počtu pracovníků v roce 2007, a zda-li bude ZZS žádat o navýšení provozní dotace o 16,8 milionů Kč. Lukáš Kettner sdělil, že ZZS plánuje přijmout další zaměstnance (celý loňský rok pracovali s podstavem) – předpokládá přijetí celkem 5 nových zaměstnanců. Potvrdil, že bude žádat o navýšení provozní dotace, uvedl, že velkou část z toho tvoří navýšení v souvislosti s novými mzdovými tarify. Vladislava Filová upřesnila, že těch 16,8 milionů Kč by bylo použito na pokrytí osobních nákladů a odpisů.

 

Richard Štrobl se dotázal, kdy bude ZZS kraje Vysočina přebírat i oblast Humpolecka. Dále podrobně pohovořil o nutnosti řešení problematiky nedoplatku mezd z minulosti (co vše to obnáší), možném chystaném soudním sporu. Lukáš Kettner uvedl, pokud bude takové zadání od RK, vzhledem k opakovaným jednání s odbory ohledně doplatku mezd, bude tuto problematiku řešit. ZZS oblast Humpolecka plánuje převzít, potřebné kroky jsou již připravovány.

 

Miroslav Havlík zhodnotil pozitivně činnost ZZS kraje Vysočina za uplynulý rok. Kladně zhodnotil rovněž lidskou atmosféru a spolupráci na pracovišti. Uvedl, že informační letáky vydané ZZS měly pozitivní ohlas.

 

Pavel Hájek doplnil, že k zlepšení situace ZZS kraje Vysočina přispělo rovněž navýšení rozpočtu této organizace.

 

Jiří Běhounek jménem celé komise poděkoval všem zaměstnancům ZZS kraje Vysočina za kvalitní práci a výsledky. Vznesl námět na zlepšení: spolupráce ZZS s nemocnicemi, především zpětná vazba. Lukáš Kettner vzal tuto připomínku na vědomí, uvedl, že jednání ZZS s nemocnicemi již probíhají.

 

Pavel Hájek zmínil dlouhodobý problém v nedostatku lékařů a snahy o jeho řešení.

 

Věra Švarcová shrnula 3 hlavní diskutované problematické oblasti financí ZZS kraje Vysočina:

-          žádost o provozní dotaci ve výši 16,8 milionů Kč;

-          řešení nedoplatku mezd;

-          dotace na navýšení investičního fondu (požadavek ZZS na 7 aut pro příští rok ve výši 5,5 milionů Kč).

 

Usnesení 018/05/2007/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

materiál k výsledkům ZZS kraje Vysočina za rok 2006 a zprávu o finančním plánu na rok 2007 a

doporučuje

radě kraje při projednávání výsledků hospodaření ZZS za rok 2006 a finančního plánu na rok 2007 zohlednit diskutované zvýšené náklady a finanční příspěvek pro ZZS kraje Vysočina na rok 2007 navýšit.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

Úkol

Na příští zasedání zdravotní komise předložit v písemné podobě výsledky projednání této problematiky radou kraje.

Odpovědnost: OSVZ ve spolupráci s Pavlem Hájkem a Lukášem Kettnerem

Termín: 6. 6. 2007 (zasedání zdravotní komise č. 6/2007)

 

3. Setkání s ČSK

Jednání zdravotní komise se zúčastnil za ČSK Jan Nehyba.

 

Komentoval kritickou situaci nedostatku stomatologů v kraji Vysočina. Uvedl, že zcela chybí střední generace stomatologů. Konstatoval, že ČSK bohužel nemá kompetence, aby tuto situaci změnila, především v pregraduální přípravě.

 

Podrobněji pohovořil o problému zajištění LSPP, co se týče stomatologické péče. Zmínil, že kraj by měl mít v této věci jednotnou koncepci a finanční zabezpečení.

 

K tomuto tématu se rozvinula rozsáhlá diskuse. Členové komise hovořili o nedostatku stomatologů v kraji Vysočina, o zabezpečení provozu a nákladů LSPP, co se týče stomatologické péče, co by měl kraj v této věci udělat.

 

Obě strany (ČSK a zdravotní komise) shledali společné setkání jako velmi přínosné – společné setkání bude tedy opět zařazeno do plánu činnosti zdravotní komise na rok 2008.

 

4. Různé

Rozvinula se opětně diskuse ohledně postupu při nedoplatcích mezd ZZS ČR a možných soudních sporů.

 

Marie Topolovská vznesla připomínku, že zdravotní komise by měla jednat i se zástupci nelékařských profesí. Jiří Běhounek uvedl, že aktivity ze stran odborů tu již byly (v zastoupení Evou Terezou Zmrhalovou), zdravotní komise je těmto jednáním otevřená, je možné je rovněž zařadit do plánu práce, konkrétní iniciativu a náměty ke společnému jednání musí však vyvinout i druhá strana.

 

Marie Topolovská se dále dotázala na aktuální informace ve věci transformace nemocnic na akciové společnosti. Pavel Hájek konstatoval, že již 2 měsíce je stav setrvalý.

 

5. Závěr

Jiří Běhounek poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. Zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 6/2007 se bude konat ve středu 6. 6. 2007 od 16:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost 2.15).

 

 

Jiří Běhounek v. r.

předseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

 

 

Zpracovala Kateřina Nedvědová dne 3. 5. 2007.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 4.5.2007 / 4.5.2007

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze