Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 21/2002

11. červen 2002
 

 
 

 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 21/2002, konaného dne 11. června 2002 v zasedací místnosti kanceláře hejtmana Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 20/2002

 

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 11. 6. 2002

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal a omluvil neúčast I. Rohovského.

F. Dohnal přednesl návrh na rozšíření programu jednání o bod 38) Splnění úkolu z Usnesení 012/01/2002/ZK, kterým bylo uloženo zajistit vypracování návrhu SWOT analýzy v části Informační a komunikační technologie a odpovídajícím způsobem doplnit profil kraje.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala rozšířený program jednání.

Rozšířený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 20/2002
 2. Úprava schváleného rozpočtu škol a školských zařízení, změna závazných ukazatelů

(09.05-09.15, Z. Ludvík, RK-21-2002-02)

 1. Sloučení příspěvkové organizace Domov mládeže, Žďár nad Sázavou Studentská 1 s příspěvkovou organizací Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1

(09.15-09.25, Z. Ludvík, RK-21-2002-03)

 1. Návrh Dodatku ke zřizovací listině

(09.25-09.35, Z. Ludvík, RK-21-2002-04)

 1. Návrh na sloučení organizační složky kraje Mateřská škola při Dětské ozdravovně Černovice u Tábora s příspěvkovou organizací kraje Pomocná škola a Praktická škola, Černovice

(09.35-09.45, Z. Ludvík, RK-21-2002-05)

 1. Návrh na sloučení organizační složky kraje Speciální základní škola a speciální mateřská škola při nemocnici Jihlava, Vrchlického 59, Jihlava s příspěvkovou organizací kraje Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Jihlava, Husova 54

(09.45-09.55, Z. Ludvík, RK-21-2002-06)

 1. Sloučení Středního odborného učiliště zemědělského se Střední zemědělskou školou a Vyšší odbornou školou, Bystřice nad Pernštejnem

(09.55-10.05, Z. Ludvík, RK-21-2002-07)

 1. Dodatek č. 1 zřizovací listiny Střední průmyslové školy, Jihlava, tř. Legionářů 3, příspěvkové organizace

(10.05-10.15, Z. Ludvík, RK-21-2002-08)

 1. Návrh na sloučení organizační složky kraje Základní škola při Dětské léčebně, Počátky, Kateřina 328 s příspěvkovou organizací kraje Zvláštní škola Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 491

(10.15-10.25, Z. Ludvík, RK-21-2002-09)

 1. Stanovení mzdy ředitele Školního statku Třebíč

(10.25-10.35, Z. Ludvík, RK-21-2002-10)

 1. Návrh na vyhlášení Grantového programu na podporu projektů v oblasti rozvoje systému regionálního vzdělávání

(10.35-10.45, Z. Ludvík, RK-21-2002-11)

 1. Návrh na úpravu majetkových vztahů v souvislosti se zrušením organizační složky kraje Zvláštní škola Sedlejov

(10.45-10.55, Z. Ludvík, RK-21-2002-12)

 1. Veřejná zakázka: „VOŠ Jihlava – rekonstrukce ÚT“

(11.15-11.25, P. Kolář, RK-21-2002-13)

 1. Veřejná zakázka „SOU strojírenské Moravské Budějovice, rekonstrukce ÚT a ZTI“

(11.25-11.35, P. Kolář, RK-21-2002-14)

 1. Veřejná zakázka „Domov mládeže, Studentská 1, Žďár nad Sázavou,oprava střechy“

(11.35-11.45, P. Kolář, RK-21-2002-15)

 1. Darovaní nemovitého majetku  kraji Vysočina

(11.45-11.55, P. Kolář, RK-21-2002-16)

 1. Darování nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina obci Čechtín

(11.55-12.05, P. Kolář, RK-21-2002-17)

 1. Žádost obce Vysoká Lhota o poskytnutí finančního příspěvku

(12.05-12.15, P. Kolář, RK-21-2002-18)

 1. Darování nemovitého majetku kraje Vysočina České republice

(12.15-12.25, P. Kolář, RK-21-2002-19)

 1. Schválení smlouvy o zprostředkování pojištění pro kraj Vysočina

(12.25-12.35, P. Kolář, RK-21-2002-20)

 1. Dlouhodobé pronájmy nemovitého majetku a výpůjčky movitého majetku

(12.35-12.45, P. Kolář, RK-21-2002-21)

 1. Smlouvy o zřízení věcného břemene

(12.45-12.55, P. Kolář, RK-21-2002-22)

 1. Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene

(12.55-13.05, P. Kolář, RK-21-2002-23)

 1. Veřejná zakázka – Studie dopravní obslužnosti a možností integrovaného dopravního systému kraje Vysočina

(13.15-13.25, Z. Šálek, RK-21-2002-24)

 1. Žádost o uvolnění finančních prostředků z rozpočtu kraje na podporu významných kulturní akcí v kraji Vysočina

(13.25-13.35, H. Kubíček, RK-21-2002-25)

 1. Finanční příspěvky na postupové přehlídky v oblasti neprofesionálního umění

(13.35-13.45, H. Kubíček, RK-21-2002-26)

 1. Návrh na vyhlášení grantového programu Fondu Vysočiny v oblasti kultury

(13.45-13.55, H. Kubíček, RK-21-2002-27)

 1. Zpráva o hospodaření kraje za rok 2001 – závěrečný účet

(13.55-14.05, A. Krištofová, RK-21-2002-28)

 1. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

(14.05-14.15, A Krištofová, RK-21-2002-29)

 1. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina

(14.15-14.25, M. Kalivoda, RK-21-2002-30)

 1. Průzkumy a rozbory kraje Vysočina - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 1. 2002

(14.25-14.35, M. Černá, RK-21-2002-31)

 1. Splnění úkolu z Usnesení 012/01/2002/ZK, kterým bylo uloženo zajistit vypracování návrhu SWOT analýzy v části Územně plánovací dokumentace a odpovídajícím způsobem doplnit profil kraje

(14.35-14.45, M. Černá, RK-21-2002-32)

 1. Plán činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na 2. pololetí roku 2002

(14.45-14.55, A. Štěrbová, RK-21-2002-33)

 1. Návrh na vstup kraje Vysočina jako jednoho ze zakladatelů do RRAV

(14.55-15.05, M. Černá, RK-21-2002-34)

 1. Darovací smlouva

(15.05-15.15, E. Šarapatková, RK-21-2002-35)

 1. Příprava zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2002
 2. Návrh na vyhlášení Grantového programu – „Sportoviště“

(15.15-15.25, A. Štěrbová, RK-21-2002-37)

 1. Splnění úkolu z Usnesení 012/01/2002/ZK, kterým bylo uloženo zajistit vypracování návrhu SWOT analýzy v části Informační a komunikační technologie a odpovídajícím způsobem doplnit profil kraje

(15.25-15.35, F. Dohnal, RK-21-2002-38)

 1. Rozprava členů rady

Rozšířený program byl schválen 8 hlasy.

K zápisu z jednání rady kraje č. 20/2002 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

2. Úprava schváleného rozpočtu škol a školských zařízení, změna závazných ukazatelů

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje materiál týkající se úpravy schváleného rozpočtu škol a školských zařízení, změny závazných ukazatelů.

V předloženém materiálu byly radě  navrženy dvě varianty návrhu usnesení.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení ve variantě č. 1.

Usnesení 301/21/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·     snížení položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 113 tis. Kč a navýšení rozpočtu kapitoly školství o tuto částku;

·     změnu závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem  dle tabulek 1 - 3 přílohy 1 materiálu RK-21-2002-02.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu a ekonomický odbor

termín: 25. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

3. Sloučení příspěvkové organizace Domov mládeže, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 s příspěvkovou organizací Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1

 

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na sloučení příspěvkové organizace Domov mládeže, Žďár nad Sázavou s příspěvkovou organizací Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 302/21/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·          schválit rozhodnutí o sloučení příspěvkové organizace Domov mládeže, Žďár nad Sázavou Studentská 1 s příspěvkovou organizací Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 dle přílohy 1 materiálu RK-21-2002-03;

·          schválit dodatek č. 2. ke zřizovací listině  příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 dle upravené přílohy 2 materiálu

RK- 21-2002-03.

odpovědnost:            odbor školství, mládeže a sportu

termín: 30. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

4. Návrh Dodatku ke zřizovací listině

 

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh dodatku zřizovací listiny příspěvkové organizace Obchodní akademie Jihlava s novým názvem „Obchodní akademie a Státní jazyková škola, Jihlava“.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 303/21/2002/RK
Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Obchodní akademie, Jihlava, nám. Svobody 1 dle upravené přílohy 1 materiálu RK-21-2002-04.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 1. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

5. Návrh na sloučení organizační složky kraje Mateřská škola při Dětské ozdravovně Černovice u Tábora s příspěvkovou organizací kraje Pomocná škola a Praktická škola, Černovice

 

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na sloučení organizační složky kraje Mateřská škola při Dětské ozdravovně Černovice u Tábora s příspěvkovou organizací kraje Pomocná škola a Praktická škola, Černovice.

V průběhu jednání odešel M. Vystrčil.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 304/21/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

· schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Pomocná škola a Praktická škola, Černovice, Dobešovská 1 dle upravené přílohy 1 materiálu RK-21-2002-05;

· zrušit organizační složku kraje Mateřská škola při Dětské ozdravovně Černovice u Tábora, Svatavská 288 se sídlem Svatavská 288, 394 94 Černovice u Tábora dnem 1. 9. 2002;

· rozhodnout, že práva a závazky kraje Vysočina související s činností organizační složky Mateřská škola při Dětské ozdravovně Černovice u Tábora, Svatavská 288, včetně práv a závazků z pracovněprávních vztahů a správy majetku ve vlastnictví kraje Vysočina, přejdou dnem 1. 9. 2002 z kraje Vysočina na příspěvkovou organizaci Speciální školy, Černovice, Dobešovská 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 1. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

6. Návrh na sloučení organizační složky kraje Speciální základní škola a speciální mateřská škola při nemocnici Jihlava, Vrchlického 59, Jihlava s příspěvkovou organizací kraje Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Jihlava, Husova 54

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na sloučení organizační složky kraje Speciální základní škola a speciální mateřská škola při nemocnici Jihlava s příspěvkovou organizací kraje Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola Jihlava.

V průběhu jednání přišel M. Vystrčil.

Z. Ludvík přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 305/21/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·     schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola, Vyšší zdravotnická škola a Speciální školy, Jihlava, Husova 54 dle přílohy 1 materiálu RK-21-2002-06;

·     zrušit organizační složku kraje Speciální základní škola a speciální mateřská škola při nemocnici Jihlava se sídlem Vrchlického 59, 586 01 Jihlava ke dni 1. 10. 2002;

·     rozhodnout, že práva a závazky kraje Vysočina související s činností organizační složky Speciální základní škola a speciální mateřská škola při nemocnici Jihlava se sídlem Vrchlického 59, 586 01 Jihlava, včetně práv a závazků z pracovněprávních vztahů a správy majetku ve vlastnictví kraje Vysočina, přejdou ke dni 1. 10. 2002 z kraje Vysočina na příspěvkovou organizaci Střední zdravotnická škola, Vyšší zdravotnická škola a Speciální školy, Jihlava, Husova 54.

odpovědnost:            odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 1. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

7. Sloučení Středního odborného učiliště zemědělského se Střední zemědělskou školou a Vyšší odbornou školou, Bystřice nad Pernštejnem

 

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o sloučení Středního odborného učiliště zemědělského se Střední zemědělskou školou a Vyšší odbornou školou, Bystřice nad Pernštejnem.

Z. Ludvík přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 306/21/2002/RK
Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·     schválit rozhodnutí o sloučení Středního odborného učiliště zemědělského, Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405 se Střední zemědělskou školou a Vyšší odbornou školou, Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343 dle přílohy 1 materiálu RK-21-2002-07;

·     schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině Střední zemědělské školy a Vyšší odborné školy, Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343 dle přílohy 2 materiálu RK-21-2002-07.

odpovědnost:            odbor školství, mládeže a sportu

termín: 30. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

8. Dodatek č. 1 zřizovací listiny Střední průmyslové školy, Jihlava, tř. Legionářů 3, příspěvkové organizace

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh dodatku č. 1 zřizovací listiny Střední průmyslové školy, Jihlava ve věci rozšíření doplňkové činnosti o kopírovací práce.

Z. Ludvík přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 307/21/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Jihlava, tř. Legionářů 3 dle přílohy 1 materiálu RK-21-2002-08.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 25. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

9. Návrh na sloučení organizační složky kraje Základní škola při Dětské léčebně, Počátky, Kateřina 328 s příspěvkovou organizací kraje Zvláštní škola Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 491

 

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na sloučení organizační složky kraje Základní škola při Dětské léčebně Počátky s příspěvkovou organizací kraje Zvláštní škola Kamenice nad Lipou.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 308/21/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

· schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zvláštní škola Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 491 dle upravené přílohy 1 materiálu RK-21-2002-09;

· zrušit organizační složku kraje Základní škola při Dětské léčebně, Počátky, Kateřina 328 ke dni 1. 9. 2002;

· rozhodnout, že práva a závazky kraje Vysočina související s činností organizační složky Základní škola při Dětské léčebně, Počátky, Kateřina 328, včetně práv a závazků z pracovněprávních vztahů a správy majetku ve vlastnictví kraje Vysočina, přejdou ke dni 1. 9. 2002 z kraje Vysočina na příspěvkovou organizaci Speciální školy, Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 491.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 1. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

10. Stanovení mzdy ředitele Školního statku Třebíč

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na stanovení mzdy ředitele Školního statku Třebíč s účinností od 1. 6. 2002 a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 309/21/2002/RK

Rada kraje

stanovuje

v souladu se zákonem č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, mzdu ing. Jana Nečase, ředitele Školního statku Třebíč s účinností od 1. 6. 2002 dle upravené přílohy 1 materiálu RK-21-2002-10.

odpovědnost:            vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

termín: do 30. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

11. Návrh na vyhlášení grantového programu na podporu projektů v oblasti rozvoje systému regionálního vzdělávání

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na vyhlášení grantového programu na podporu projektů v oblasti rozvoje systému regionálního vzdělávání.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 310/21/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Škola dílnou lidskosti na podporu projektů v oblasti rozvoje systému regionálního vzdělávání dle upravené přílohy 1 materiálu RK-21-2002-11.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 1. 7. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

37. Návrh na vyhlášení Grantového programu – „Sportoviště“

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na vyhlášení grantového programu na podporu výstavby, modernizace a rekonstrukce sportovních a tělovýchovných zařízení na území kraje Vysočina.

V průběhu jednání odešli A. Štěrbová, M. Vystrčil.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 311/21/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

návrh na vyhlášení grantového programu na podporu výstavby, modernizace a rekonstrukce sportovních a tělovýchovných zařízení na území kraje Vysočina dle přílohy 1 materiálu

RK-21-2002-37.

odpovědnost: Mgr. J. Petřivý, oddělení mládeže a sportu OŠMS

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

12. Návrh na úpravu majetkových vztahů v souvislosti se zrušením organizační složky kraje Zvláštní škola Sedlejov

 

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na úpravu majetkových vztahů v souvislosti se zrušením organizační složky kraje Zvláštní škola Sedlejov.

V průběhu jednání přišli A. Štěrbová, M. Vystrčil.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje doporučila odboru školství, mládeže a sportu upravit znění návrhu o nájmu nemovitého majetku a předložit jej na příštím jednání rady kraje.

Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 312/21/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit smlouvu o výpůjčce mezi Gymnáziem Otokara Březiny, Telč, Hradecká 235 a Základní školou Telč, Hradecká 234, okres Jihlava dle upravené přílohy 2 materiálu

RK-21-2002-12.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 1. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

13. Veřejná zakázka: „VOŠ Jihlava – rekonstrukce ÚT“

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu.

V průběhu jednání odešli M. Černá, T. Hermann.

Rada kraje vyslovila souhlasné stanovisko s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala návrh usnesení.

Usnesení 313/21/2002/RK

Rada kraje

rozhodla,

že nejvhodnější nabídkou podanou ve veřejné soutěži na zhotovitele stavby „VOŠ Jihlava – rekonstrukce ÚT“ je nabídka podaná uchazečem firmou  PLYNOSERVIS DOBROVOLNÝ, spol. s r. o., Kosmákova 10, 586 01 Jihlava a

ukládá

odboru majetkovému oznámit výsledek veřejné soutěže a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 


14. Veřejná zakázka „SOU strojírenské Moravské Budějovice, rekonstrukce ÚT a ZTI“

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje podrobné informace k předloženému materiálu.

V průběhu jednání přišla M. Černá.

Rada kraje vyslovila souhlasné stanovisko s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala návrh usnesení.

Usnesení 314/21/2002/RK

Rada kraje

rozhodla,

že nejvhodnější nabídkou, podanou ve veřejné soutěži na zhotovitele stavby „SOU strojírenské Moravské Budějovice, rekonstrukce ÚT a ZTI“, je nabídka podaná uchazečem firmou AGSTAV Třebíč a. s., Hrotovická 1184, 674 01 Třebíč a

ukládá

odboru majetkovému oznámit výsledek veřejné soutěže a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

15. Veřejná zakázka „Domov mládeže, Studentská 1, Žďár nad Sázavou,oprava střechy“

 

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu.

Rada kraje vyslovila souhlasné stanovisko s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala návrh usnesení.

Usnesení 315/21/2002/RK

Rada kraje

rozhodla,

že nejvhodnější nabídkou, podanou ve veřejné soutěži na zhotovitele stavby Domov mládeže, Studentská 1, Žďár nad Sázavou, oprava střechy, je nabídka podaná uchazečem firmou Miroslav Mašíček, Dalešice 146, 675 54 Dalešice a

ukládá

odboru majetkovému oznámit výsledek veřejné soutěže a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

16. Darovaní nemovitého majetku  kraji Vysočina

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Na základě připomínek, které vyplynuly z diskuse, rada kraje předložený materiál odložila a Rada kraje doporučila odboru majetkovému projednat se starostou města Havlíčkův Brod možné úpravy v návrhu smlouvy a informovat radu kraje o výsledku tohoto jednání.

 

 

17. Darování nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina obci Čechtín

 

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje podrobné informace k předloženému materiálu.

V průběhu jednání přišel T. Hermann.

P. Kolář přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 316/21/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování dílu “c“ o výměře 16m2 odděleného z pozemku st. par. č. 27/2 a dílů „a+d“ o výměře 123 m2 oddělených z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr par. č. 1628 vše v  k. ú. a obci Čechtín obci Čechtín.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 25. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

18. Žádost obce Vysoká Lhota o poskytnutí finančního příspěvku

 

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost obce Vysoká Lhota ve věci poskytnutí finančního příspěvku na pokrytí nákladů na opravu místní komunikace mezi obcemi Vysoká Lhota a Dobrá Voda.

P. Kolář přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 317/21/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje zamítnout žádost obce Vysoká Lhota o poskytnutí finančního příspěvku na opravu místní komunikace.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 25. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

19. Darování nemovitého majetku kraje Vysočina České republice

 

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh zveřejnění záměru kraje Vysočina darovat České republice úsek vyřazené silnice II/150 na území okresů Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 318/21/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru kraje Vysočina darovat České republice úsek vyřazené silnice II/150 na území okresů Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou v délce 62,966 km v rozsahu tělesa komunikace, součástí a příslušenství s výjimkou silničních pozemků a silničních pomocných pozemků a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování úseku vyřazené silnice II/150 na území okresů Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou v délce 62,966 km v rozsahu tělesa komunikace, součástí a příslušenství s výjimkou silničních pozemků a silničních pomocných pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 25. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

20. Schválení smlouvy o zprostředkování pojištění pro kraj Vysočina

 

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na schválení smlouvy o zprostředkování pojištění pro kraj Vysočina.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Na základě připomínek, které vyplynuly z diskuse, rada kraje doporučila odboru majetkovému dopracovat znění smlouvy a předložit upravený materiál na příštím jednání rady kraje.

21. Dlouhodobé pronájmy nemovitého majetku a výpůjčky movitého majetku

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje materiál týkající se dlouhodobých pronájmů nemovitého majetku a výpůjček movitého majetku.

O udělení souhlasu dlouhodobého pronájmu požádaly následující organizace zřizované krajem:

-      Střední průmyslová škola textilní, Jihlava – Helenín

-      Školní statek, Telč, Slavatovská 86

-      Diagnostický ústav sociální péče Černovice, Dobešovská 1

-      Dům dětí a mládeže Jelenova 102, Světlá nad Sázavou.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 319/21/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dlouhodobé pronájmy a nájmy nemovitého majetku dle materiálu

RK-21-2002-21 a výpůjčky movitého majetku dle upravené přílohy 1 a přílohy 2 materiálu

RK-21-2002-21.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor kultury a památkové péče, odbor školství mládeže a sportu

termín: 25. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

22. Smlouvy o zřízení věcného břemene

 

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádosti investorů Self servis, spol. s r. o., Brno-Vinohrady, RadioMobil, a. s. Praha 2 a EuroTel Praha, spol. s r. o. Praha 9 ve věci uzavření smluv o zřízení věcného břemene.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 320/21/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zřízení věcných břemen s  oprávněnými pro pozemkové parcely a za úhrady dle upravené přílohy 1 materiálu RK-21-2002-22.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 25. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

23. Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene

 

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 321/21/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými, pro pozemkové parcely a za úhrady dle přílohy 1 materiálu

RK-21-2002-23.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 25. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 


33. Plán činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na 2. pololetí roku 2002

 

A. Štěrbová předložila radě kraje plán činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na 2. pololetí roku 2002.

Výbor schválil plán činnosti na svém jednání dne 3. června 2002 usnesením č. 038/06/2002/VVVZ a pověřil Mgr. Alenu Štěrbovou předložením zastupitelstvu.

A. Štěrbová přednesla návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 322/21/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit plán činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dle přílohy 1 materiálu RK-21-2002-33.

odpovědnost: předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

termín: 25. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

34. Návrh na vstup kraje Vysočina jako jednoho ze zakladatelů do RRAV

 

M. Černá podrobně informovala radu kraje o předloženém materiálu.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Rada kraje konstatovala, že podmínky ke vstupu kraje Vysočina do RRAV, schválené na 7. zasedání ZK (usnesení 082/07/01/ZK) jsou plněny.

Na základě připomínek, které vyplynuly z diskuse, rada kraje doporučila M. Černé jednat se zakladateli o změnách stanov a upravené znění stanov předložit zastupitelstvu kraje ke schválení.

 

 

35. Darovací smlouva

 

            E. Šarapatková, vedoucí sekretariátu ředitelky, informovala radu kraje o návrhu darovací smlouvy, který předložil Okresní úřad Jihlava.

V průběhu jednání odešla M. Černá.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 323/21/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darovací smlouvu dle přílohy 1 materiálu RK-21-2002-35.

odpovědnost: ředitelka krajského úřadu

termín: 25. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

24. Veřejná zakázka – Studie dopravní obslužnosti a možností integrovaného dopravního systému kraje Vysočina

 

Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informoval radu kraje o předloženém materiálu.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Na základě připomínek, které vyplynuly z diskuse, rada kraje doporučila odboru dopravy a silničního hospodářství materiál dopracovat a upravený materiál předložit radě kraje k projednání.

 


25. Žádost o uvolnění finančních prostředků z rozpočtu kraje na podporu významných kulturní akcí v kraji Vysočina

 

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, informoval radu kraje o předloženém materiálu.

V průběhu jednání přišla M. Černá.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 324/21/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

uvolnění finančních prostředků ve výši 530.000,- Kč z položky „Péče o lidské zdroje a majetek kraje“ v rozpočtu pro rok 2002 do kapitoly 40 Kultura a poskytnutí finančních dotací těmto žadatelům:

- Sdružení pro českou hudbu a umění, Hradecká 5, Praha 3 ve výši 200.000,- Kč

- ARS/KONCERT s. r. o., Úvoz 39, Brno ve výši 200.000,- Kč

- Svaz českých filatelistů – Klub filatelistů 06-40, Jihlava ve výši 50.000,- Kč

- DKO, s. r. o., Jihlava, Tolstého 2, Jihlava ve výši 80.000,- Kč.

odpovědnost: H. Kubíček

termín: do 30. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

26. Finanční příspěvky na postupové přehlídky v oblasti neprofesionálního umění

 

            H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje návrh finančních příspěvků na pořádání postupových přehlídek a přednesl návrh usnesení.

V průběhu jednání odešel V. Kodet.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 325/21/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·     poskytnutí finančních příspěvků těmto žadatelům na krajské kolo postupových přehlídek:

-      Občanské sdružení De Facto Mimo, Brněnská 15, Jihlavě ve výši 15.000,- Kč

-      Občanské sdružení při Gymnáziu v Jihlavě, J. Masaryka 1, Jihlava ve výši 10.000,- Kč

-      Městské kulturní středisko, Fialková 1, Třešť ve výši 20.000,- Kč

-      Sdružení ADIVADLO, Na ostrově 28, Havlíčkův Brod ve výši 22.000,- Kč

-      Dům kultury – zájmové sdružení právnických osob, Libušínská 183, Žďár na Sázavou ve výši 22.900,- Kč

-      Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR – okresní organizace Třebíč, Bráfova 52, Třebíč ve výši 30.000,- Kč

·     poskytnutí finančního příspěvku na národní kolo postupové přehlídky:

-      Městské kulturní středisko, Karlovo nám. 47, Třebíč ve výši 60.000,- Kč.

odpovědnost: H. Kubíček

termín: 30. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

27. Návrh na vyhlášení grantového programu Fondu Vysočiny v oblasti kultury

 

            H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje návrh na vyhlášení grantového programu „MOVITÉ PAMÁTKY“ na podporu a zachování movitých kulturních památek.

V průběhu jednání přišel V. Kodet.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Na základě připomínek, které vyplynuly z diskuse, rada kraje předložený návrh odložila a doporučila odboru kultury a památkové péče upravený materiál projednat znovu do příštího zasedání zastupitelstva kraje.

28. Zpráva o hospodaření kraje za rok 2001 – závěrečný účet

 

            A. Krištofová, vedoucí ekonomického odboru, předložila radě kraje zprávu o hospodaření kraje za rok 2001.

Z jednání se omluvil M. Vystrčil.

V průběhu jednání odešla M. Černá.

Rada kraje předloženou zprávu akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 326/21/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

· schválit závěrečný účet kraje a souhlasit bez výhrad s celoročním hospodařením;

· schválit použití částky 273 260,- Kč z přebytku hospodaření na úhradu daně z převodu nemovitostí za prodej pozemků na Rantířovské ulici;

· schválit zařazení částky 843 950,- Kč do nespecifikované rezervy rozpočtu roku 2002.

odpovědnost: rada kraje

termín: 25. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

29. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

 

            A. Krištofová, vedoucí ekonomického odboru, informovala radu kraje o předložených změnách schváleného rozpočtu kraje na rok 2002 a přednesla návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 327/21/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

snížení závazného ukazatele příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě o částku 1 012 tis. Kč a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací obcím Golčův Jeníkov, Maleč, Okrouhlice, Přibyslav, Světlá nad Sázavou, Česká Bělá, Chotěboř, Ledeč nad Sázavou, Štoky a Ždírec nad Doubravou v celkové výši 1 012 tis. Kč dle přílohy 1 materiálu RK-21-2002-29.

odpovědnost: ekonomický odbor a odbor kultury a památkové péče

termín: 30. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

30. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina

 

            M. Kalivoda, vedoucí sekretariátu hejtmana, předložil radě kraje návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina.

V průběhu jednání odešla M. Černá.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 328/21/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje dle příloh 1 a, b a 2 a, b materiálu RK-21-2002-30.

odpovědnost: vedoucí sekretariátu hejtmana

termín: 30. června 2001

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.


31. Průzkumy a rozbory kraje Vysočina - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 1. 2002

 

M. Černá informovala radu kraje o předloženém návrhu dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na vypracování průzkumů a rozborů a přednesla návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 329/21/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na vypracování průzkumů a rozborů kraje Vysočina ze dne 17. 1. 2002, zakázkové číslo 22-16-801 dle přílohy 1 materiálu RK-21-2002-31 a

ukládá

vedoucímu odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit neprodlené uzavření dodatku.

odpovědnost: J. Strejček

termín: 11. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

32. Splnění úkolu z Usnesení 012/01/2002/ZK, kterým bylo uloženo zajistit vypracování návrhu SWOT analýzy v části Územně plánovací dokumentace a odpovídajícím způsobem doplnit profil kraje

 

            M. Černá podrobně informovala radu kraje o předloženém materiálu ve věci vypracování návrhu SWOT analýzy v části Územně plánovací dokumentace.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 330/21/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

splnění úkolu z usnesení 012/01/2002/ZK, kterým bylo uloženo zajistit dopracování návrhu SWOT analýzy v části Územně plánovací dokumentace a odpovídajícím způsobem doplnit profil kraje a

ukládá

odboru regionálního rozvoje zapracovat upravený návrh SWOT analýzy v části Územně plánovací dokumentace, doplněný na základě studie „Průzkumy a rozbory kraje Vysočina“ a odpovídajícím způsobem doplnit profil kraje při nejbližší aktualizaci Programu rozvoje kraje.

odpovědnost: M. Černá, J. Strejček

termín: 31. prosince 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

36. Příprava zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2002

 

Rada kraje navrhla program jednání zastupitelstva kraje č. 4/2002, které se uskuteční dne 25. 6. 2002 v sídle kraje Vysočina.

Navržený program zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2002:

1.       Zpráva o činnosti rady kraje

2.       Informace o činnosti krajského úřadu

3.       Návrh na úpravu majetkových vztahů v souvislosti se zrušením organizační složky kraje Zvláštní škola Sedlejov

4.       Návrh Dodatku ke zřizovací listině Obchodní akademie Jihlava

5.       Návrh na sloučení organizační složky kraje Mateřská škola při Dětské ozdravovně Černovice u Tábora, Svatavská 288 s příspěvkovou organizací kraje Pomocná škola a Praktická škola, Černovice, Dobešovská 1

6.       Dodatek č. 1 zřizovací listiny Střední průmyslové školy, Jihlava, tř. Legionářů 3, příspěvkové organizace

7.       Sloučení Středního odborného učiliště zemědělského se Střední zemědělskou školou a Vyšší odbornou školou, Bystřice nad Pernštejnem

8.       Návrh na sloučení organizační složky kraje Speciální základní škola a speciální mateřská škola při nemocnici Jihlava s příspěvkovou organizací kraje Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Jihlava, Husova 54

9.       Sloučení příspěvkové organizace Domov mládeže, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 s příspěvkovou organizací Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1

10.   Návrh na sloučení organizační složky kraje Základní škola při Dětské léčebně, Počátky, Kateřina 328 s příspěvkovou organizací kraje Zvláštní škola Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 491

11.   Návrh na vyhlášení grantového programu „Škola dílnou lidskosti“ na podporu projektů v oblasti rozvoje systému regionálního vzdělávání

12.   Návrh na vyhlášení grantového programu „Sportoviště“ na podporu výstavby, modernizace a rekonstrukce sportovních a tělovýchovných zařízení na území kraje Vysočina

13.   Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

14.   Změny schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

15.   Zpráva o hospodaření kraje za rok 2001 – závěrečný účet

16.   Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

17.   Zpráva o čerpání rozpočtu kraje za leden až květen 2002

18.   Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina

19.   Darování nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina obci Čechtín

20.   Smlouva o budoucí darovací smlouvě na část pozemku v k. ú. Bedřichov u Jihlavy, obec Jihlava

21.   Darování nemovitého majetku kraje Vysočina České republice

22.   Darování pozemku a komunikace v  k. ú. a obci Světlá nad Sázavou  kraji Vysočina

23.   Žádosti o prodej části pozemku v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec

24.   Smlouva o budoucí kupní smlouvě na pozemky v  k. ú. a obci Nevcehle

25.   Smlouvy o budoucích kupních smlouvách a nájemních smlouvách - obchvat obce Oslavička

26.   Žádost obce Dlouhá Brtnice o poskytnutí dotace

27.   Žádost obce Vysoká Lhota o poskytnutí finančního příspěvku

28.   Dlouhodobé pronájmy nemovitého majetku a výpůjčky movitého majetku

29.   Smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene

30.   Smlouvy o zřízení věcného břemene

31.   Darovací smlouva

32.   Plán činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na 2. pololetí roku 2002

33.   Rozprava

 

38. Splnění úkolu z Usnesení 012/01/2002/ZK, kterým bylo uloženo zajistit vypracování návrhu SWOT analýzy v části Informační a komunikační technologie a odpovídajícím způsobem doplnit profil kraje

 

            F. Dohnal informoval radu kraje o předloženém materiálu ve věci vypracování návrhu SWOT analýzy v části Informační a komunikační technologie.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 331/21/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

splnění úkolu z usnesení 012/01/2002/ZK, kterým bylo uloženo zajistit dopracování návrhu SWOT analýzy v části  Informační a komunikační technologie a odpovídajícím způsobem doplnit  profil kraje a

ukládá

odboru regionálního rozvoje zapracovat upravený návrh SWOT analýzy v části Informační a komunikační technologie a odpovídajícím způsobem doplnit profil kraje při nejbližší aktualizaci Programu rozvoje kraje.

odpovědnost: P. Pavlinec,V. Jourová

termín: 31. prosince 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

39. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuse.

 

 

F. Dohnal ukončil jednání rady kraje č. 21/2002 s tím, že další zasedání se bude konat dne 18. 6. 2002, v 9.00 hod. v zasedací místnosti kanceláře hejtmana, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

 

 

 

  František DOHNAL

hejtman kraje Vysočina

 

 

 

Záznam pořízen na jednání rady kraje č. 21/2002 dne 11. června 2002.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 18. 6. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 21.6.2002 / 8.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze