Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2002

3. červen 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání výboru pro výchovu,

vzdělávání a zaměstnanost č. 6/2002

ze dne 3. června 2002

 

 

 

Přítomno:

-         5 členů výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost – viz prezenční listina

-         Zdeněk Ludvík – vedoucí odboru školství, mládeže a sportu (OŠMS)

-         Kamil Ubr – vedoucí oddělení koncepce vzdělávání OŠMS

-         Alena Vlachová – vedoucí ekonomického oddělení OŠMS

 

 

Program:

1.      Zahájení, kontrola zápisu z minulého zasedání

2.      Fond Vysočiny – projednání upraveného programu

3.      Zkušenosti ze studijního pobytu

4.      Příprava změn v síti škol – vstupní informace

5.      Příprava programu VVVZ na II. pololetí roku 2002

6.      Informace o rozpisu rozpočtu přímých nákladů pro krajské a obecní školy

7.      Informace o přípravě periodického hodnocení ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem

8.      Různé (aktuality z OŠMS, legislativní změny, apod.)

9.      Závěr

 

 

1.      Zahájení, kontrola zápisu z minulého zasedání

Milan Šmíd, předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, přivítal přítomné a přednesl návrh programu jednání.

Petr Kesl, vznesl námitku k zápisu ze zasedání výboru č. 5/2002. Přítomní se shodli na opravě původní formulace v bodě „Internet do škol“.

Předseda konstatoval, že usnesení výboru č. 027/05/2002/VVVZ bylo splněno a upravený grantový program „Škola dílnou lidskosti“ obdrželi členové výboru jako podkladový materiál pro dnešní jednání.

 

Usnesení 031/06/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

upravený grantový program Škola dílnou lidskosti a doporučuje Aleně Štěrbové jeho přeložení na jednání Rady kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželo se 0).

 

V návaznosti na usnesení č. 030/05/2002/VVVZ Zdeněk Ludvík vysvětlil, že aktuální přehled o uplatňování absolventů škol na trhu práce ještě OŠMS zatím nemohl zpracovat, jelikož úřad práce do této doby nedodal potřebné údaje.

Alena Vlachová podala přítomným informace k podkladovému materiálu „Zhoršený hospodářský výsledek“, kterým bylo splněno usnesení č. 022/04/2002/VVVZ. Vysvětlila důvody vedoucí v některých organizacích ke ztrátě v hospodaření, kdy ve většině případů se jedná o nepokrytí odpisů. Tématem diskuse bylo, jak těmto ztrátám zamezit.

Usnesení 032/06/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o zhoršeném hospodářském výsledku příspěvkových organizací zřízených krajem a

předpokládá,

že celkový hospodářský výsledek v roce 2002 žádné školy a školského zařízení zřízeného krajem Vysočina nebude ztrátový.

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželo se 0).

 

Na návrh členů výboru došlo ke změně v pořadí projednávaných bodů. Dále předseda upozornil, že bod „Fond Vysočiny – úprava programu“ byl součástí úvodního bodu programu a navrhl zařazení nového bodu „Pravidla pro přijímací řízení“. Členové výboru změny v programu akceptovali.

 

2.      Informace o rozpisu rozpočtu přímých nákladů pro krajské a obecní školy

Zdeněk Ludvík přítomné informoval o průběhu schůzky na úrovni vedoucích odborů školství jednotlivých krajů, která se konala na MŠMT. Vysvětlil, že na tomto jednání byly projednávány požadavky jednotlivých okresů na dorovnání nadtarifních složek platů pracovníků ve školství. Dále přítomné stručně seznámil se závěry této schůzky.

 

Usnesení 033/06/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci Zdeňka Ludvíka o rozpisu rozpočtu přímých nákladů pro krajské a obecní školy.

 

 

3.      Zkušenosti ze studijního pobytu

Roman Křivánek pohovořil o pobytu v USA, kterého měl možnost se zúčastnit. Za pomoci připravené prezentace přítomné seznámil se svými zkušenostmi a členy výboru informoval o projektu „DEEP“, což je výměnný program pro učitele občanské nauky, na který byl poskytnut grant Ministerstvem vzdělávání USA. Za hlavní cíl tohoto projektu označil podporu a podněcování občanské nauky na školách.

 

 

4.      Příprava změn v síti škol – vstupní informace

Kamil Ubr přítomné uvedl do problematiky přípravy změn v síti škol a upřesnil způsob zadávání žádostí o tyto změny.

 

Usnesení 034/06/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

přípravu změn v síti škol včetně Metodiky upřesňující postup pro předkládání žádostí o změny v síti škol, předškolních a školských zařízení orgánu kraje v přenesené působnosti v kraji Vysočina.

 

 

 

 

 

 

5.      Informace o přípravě periodického hodnocení ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem

Zdeněk Ludvík vysvětlil, že rada kraje zatím neschválila periodické hodnocení ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem. Upřesnil, že předem musí proběhnout diskuse i s ostatními odbory, protože kraj nezřizuje pouze organizace v oblasti školství.

 

Usnesení 035/06/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o přípravě periodického hodnocení ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina.

 

Alena Štěrbová přítomné informovala o novinovém článku, ve kterém je popisováno odvolání ředitele střední školy v Třebíči. Závěrem uvedla, že ze strany kraje Vysočina nebude následovat odpověď.

 

6.      Pravidla pro přijímací řízení

Kamil Ubr přednesl několik slov k materiálu „Pravidla pro přijímací řízení do středních a vyšších odborných škol, speciálních škol, ZUŠ a DDM v roce 2003“. Dále upozornil na připomínky, které k tomuto materiálu vznesl např. Úřad práce v Jihlavě nebo sdružení CZESHA. Členové výboru po rozsáhlé diskusi pouze doporučili OŠMS individuálně řešit situaci ve školách v okrajových částech kraje, kde by mohlo dojít k problému, že by potenciální uchazeči o studium dali raději přednost škole v jiném kraji, než aby skládali přijímací zkoušky.

 

Usnesení 036/06/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

Pravidla pro přijímací řízení do středních a vyšších odborných škol, speciálních škol, ZUŠ a DDM v roce 2003.

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželo se 0).

 

 

7.      Různé (aktuality z OŠMS, legislativní změny, apod.)

Zdeněk Ludvík informoval členy výboru o problémech, které vnikají pokud škola může získat finanční prostředky z programů EU a nemá dostatek vlastních zdrojů na úplné dofinancování projektu.

 

Usnesení 037/06/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci Zdeňka Ludvíka o problémech s dofinancováním vlastního podílu na projektu v případě, že škola získá finanční prostředky z programů EU.

 

Alena Štěrbová a Kamil Ubr podali několik informací týkajících se Sektorového operačního programu a Společného regionálního operačního programu.

 

Zdeněk Ludvík přítomným předložil schválenou novelu zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství a podal základní vysvětlující informace.

 

8.      Příprava programu VVVZ na II. pololetí roku 2002

Předseda výboru vyzval členy, aby vyjádřili své připomínky a návrhy k „Návrhu programu jednání VVVZ na II: pololetí roku 2002“. V diskusi byl tento návrh programu doplněn o další body.

Diskuse byla také vedena nad možností přípravy dalších grantových programů.

 

Usnesení 038/06/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

Návrh programu jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na II. pololetí roku 2002.

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželo se 0).

 

 

9.      Závěr

Předseda poděkoval přítomným za účast a stanovil termín dalšího zasedání výboru na 1. července 2002 ve 14:00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Milan Šmíd v. r.

                                                                                  předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání

                                                                                            a zaměstnanost ZK Vysočina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání výboru dne 3. června 2002.

Zapsala: Hana Doležalová, dne 10. června 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 17.6.2002 / 17.6.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze