Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 1/2007

23. březen 2007
 

 
 

Zápis ze zasedání Bezpečnostní Rady kraje Vysočina č. 1/2007

konaném dne 23. 3. 2007

 

Přítomni:

1. Heinz Roman

5. Maslák Pavel (místopředseda)

9. Vystrčil Miloš (předseda)

2. Kettner Lukáš

6. Murárik Jan (tajemník)

10. Zikmundová Simeona

3. Kodet Václav

7. Ryba Drahoslav

 

4. Linhart Zdeněk

8. Trávník Vladimír

 

Hosté:

1. Černý Martin (ORR KrÚ)

2. Frenc Jan (Městská policie města Jihlavy)

3. Joneš Jan (OŽP KrÚ)

4. Mikyna Jaroslav (OLVHZ KrÚ)

5. Pospíšil Josef (22. základna letectva Náměšť nad Oslavou)

6. Švarcová Věra (OSVZ KrÚ)

Program:

Zahájení (Miloš Vystrčil, hejtman kraje).

1.             Vyhodnocení plnění usnesení BRK za rok 2006 (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK);

2.             Bezpečnostní situace na území kraje za rok 2006 (plk. JUDr. Roman Heinz, zástupce ředitele Policie ČR správy Jihomoravského kraje);

3.             Informace o činnosti obecních policií v kraji Vysočina za rok 2006 (Ing. Jan Frenc, ředitel Městské policie Jihlava);

4.             Informace o stavu reformy AČR v kraji, hlavní úkoly Krajského vojenského velitelství Jihlava v roce 2007, plán výcviku strážní roty (pplk. Ing. Vladimír Trávník, ředitel KVV Jihlava);

5.             Vyhodnocení cvičení IZS za rok 2006 a plán provedení cvičení IZS v roce 2007 (plk. Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje Vysočina);

6.             Závěry z kontrolní činnosti a metodická pomoc pro ORP na úseku krizového řízení za rok 2006 (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK);

7.             Roční zpráva o stavu požární ochrany (plk. Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje Vysočina);

8.             Informace o bezpečnosti provozu JE Dukovany v roce 2006 (Ing. Zdeněk Linhart, ředitel JE Dukovany);

9.             Možnosti finančního zabezpečení rozvoje jednotného systému varování a vyrozumění v kraji Vysočina v návaznosti na analýzu projednanou BRK-03-2006-08P (JUDr. Simeona Zikmundová, ředitelka krajského úřadu; RNDr. Ing.Martin Černý, MBA, vedoucí ORR KrÚ);

10.         Aktualizace Havarijního plánu kraje Vysočina (plk. Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje Vysočina);

11.         Informace o realizaci usnesení Vlády ČR č. 1271 o pandemickém plánu ČR pro případ pandemie chřipky vyvolané novou variantou chřipkového viru (JUDr. Simeona Zikmundová, ředitelka krajského úřadu; JUDr. Věra Švarcová, vedoucí OSVZ);

12.         22. základna letectva Náměšť nad Oslavou, činnost, zařazení v systému AČR, další perspektivy základny (ústní informace pplk. gšt. Ing. Josef Pospíšil, zástupce velitele základny);

13.         Informace o pracovní skupině ministerstva životního prostředí pro brownfields (Ing. Jan Joneš, vedoucí OŽP KrÚ, Mgr. Jaroslav Mikina, vedoucí oddělení vodního hospodářství OLVHZ KrÚ).

 

Zahájení (Miloš Vystrčil, hejtman kraje)

M. Vystrčil, hejtman kraje Vysočina a předseda Bezpečnostní Rady kraje Vysočina (dále jen „BRK“), přivítal přítomné a zahájil jednání.  Konstatoval, že je BRK usnášeníschopná. Představil nového člena BRK – ředitele KVV Jihlava V. Trávníka, kterému již předal jmenovací dekret. V. Trávník nahradil D. Domika, který ukončil služební poměr vojáka z povolání.  Navrhl do programu zařadit bod „Ustanovení pracovní skupiny DOPRAVA krizového štábu kraje Vysočina“ a bod „Rozprava“, ve kterém by kromě jiného J. Murárik podal stručné informace o průběhu připojení dálničních oddělení PČR na kamerový systém.  Rozšířený program jednání byl 10 hlasy schválen.

 

1.             Vyhodnocení plnění usnesení BRK za rok 2006

Členové BRK s předstihem obdrželi podkladový materiál „Vyhodnocení plnění usnesení BRK za rok 2006“. J. Murárik okomentoval předložený materiál. Ze 40 přijatých usnesení je jich 32 splněno, plnění 8 usnesení stále pokračuje:

 

M. Vystrčil navrhl znění usnesení:

Usnesení 001/01/2007/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí a souhlasí

se stavem plnění usnesení BRK za rok 2006 dle materiálu BRK-01-2007-01P, př. 1, upr. 1.

 

Odpovědnost: členové BRK

Termín: trvale

 

Usnesení bylo přijato 10 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály BRK-01-2007-01P, BRK-01-2007-01P, př. 1, BRK-01-2007-01P, př. 1, upr. 1.

 

2.             Bezpečnostní situace na území kraje za rok 2006

Členové BRK s předstihem obdrželi podkladový materiál „Bezpečnostní situace na území kraje Vysočina za rok 2006 (srovnání s r. 2005)“. R. Heinz okomentoval předloženou zprávu. Požádal, aby části III. a IV. materiálu byly neveřejné. Pozitivně hodnotil zvýšení výslednosti (objasněnosti) trestných činů a pokles počtu dopravních nehod.

Krátce pohovořil k připravovaným návrhům na nové uspořádání policie. V návrzích se počítá se zřízením některých složek policie na krajské úrovni. M. Vystrčil požádal J.Murárika o zařazení statistických údajů do datového skladu.

V. Kodet vznesl dotaz na R. Heinze, zda by bylo možné údaje v tabulce č. 1 v části II. předloženého materiálu (Vyhodnocení dopravní nehodovosti) přepočítat na území kraje Vysočina.

M. Vystrčil nabídl poskytnutí přepočtených údajů o dopravní nehodovosti (např. na počet obyvatel kraje, na kilometr silnice apod.), které nemá PČR k dispozici. R. Heinz velice kladně hodnotil spolupráci se složkami městských policií v kraji Vysočina.

M. Vystrčil vznesl dotaz na R. Heinze, zda existují signály, že se zvýšil počet nehod na krajských silnicích po zavedení povinnosti platit mýtné. Sám byl toho názoru, že je tento údaj zatím nezjistitelný. R. Heinz uvedl, že se jedná o nesledovaný údaj, první srovnání bude moci proběhnout až po určité době provozu mýtných bran.

 

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:

Usnesení 002/01/2007/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

zprávu o bezpečnostní situaci na území kraje Vysočina za rok 2006 dle materiálu BRK-01-2007-02P a BRK-01-2007-02P, př. 1 a

ukládá

i nadále předkládat  BRK písemné zprávy o bezpečnostní situaci v kraji Vysočina, a to vždy k 31.7. (1/2 roku) a 31.1. (uzavřený rok).

 

Odpovědnost: plk. JUDr. Roman Heinz – Policie ČR

Termín: 31.7. 2007 a 31.1. 2008

 

Usnesení bylo přijato 10 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály BRK-01-2007-02P a BRK-01-2007-02P, př. 1.

 

3.             Informace o činnosti obecních policií v kraji Vysočina za rok 2006

Členové BRK s předstihem obdrželi podkladový materiál „Informace o činnosti obecních policií v kraji Vysočina za rok 2006“. J. Frenc okomentoval výkazy činností městských policií v kraji Vysočina. Přítomné seznámil se statutem, činností a pravomocemi městských policií. Objasnil, z jakého důvodu není nakloněn myšlence „půjčování“ příslušníků městské policie jiné obci, i když to zákon umožňuje. Dále se zmínil o:

·         Městech, ve kterých působí městská policie;

·         Počtech příslušníků městské policie;

·         Pravidelných a namátkových kontrolách restauračních zařízení;

·         Alternativních trestech (zasazuje se o jejich uplatňování).

 

Uvedl, že městskou policii tíží dva problémy:

·         Městští strážníci nemají umožněn vstup do databáze obyvatel a nemohou sami provést identifikaci vozidla, což jim znesnadňuje činnost;

·         Nemožnost zásahu mimo katastr obce (při pronásledování pachatele, mimořádné události – uvedl případ nehody cisterny na D1). J. Frenc by uvítal v tomto směru změnu – možnost městské policie zasáhnout i mimo území obce např. na příkaz hejtmana kraje nebo pod vedením Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina (dále jen „HZSkV“). K tomuto bodu proběhla krátká diskuse, ve které se přítomní vyjádřili k možnostem řešení tohoto problému.

 

Rozvinula se diskuse k dotazu M. Vystrčila. Ten se dotázal, zda městská policie provedla srovnání trestné činnosti ve městech stejné velikosti za podmínky, že městskou policii zřizuje jen jedno z nich.

Na základě podnětu V. Kodeta proběhla diskuse k efektivitě práce městské policie ve vztahu k velikosti jejího oddělení. Z diskuse vyplynul závěr, že zřízení oddělení městské policie, které nemůže zajistit nepřetržitý provoz, je neefektivní.

J. Frenc vypořádal dotaz V. Kodeta: Zákon o obecní policii umožňuje policii zasahovat v teritoriu jiné obce, pokud to schválí zastupitelstvo obce, která příslušníky městské policie „půjčuje“ a tento záměr odsouhlasí kraj. Mezi obcemi je sepsána veřejnoprávní smlouva.

J. Murárik navrhl, aby se zpráva o roční činnosti městských policií předkládala BRK každoročně.

 

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:

Usnesení 003/01/2007/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

informaci o činnosti obecních policií v kraji Vysočina v roce 2007 dle materiálu BRK-01-2007-03PBRK-01-2007-03P, př. 1 a

souhlasí

se zpracováním a předložením obdobné zprávy za rok 2007.

 

Odpovědnost: Jan Frenc, ředitel městské policie Jihlava, Jan Murárik

Termín: vždy k 31. 12.

 

Usnesení bylo přijato 10 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály BRK-01-2007-03PBRK-01-2007-03P, př. 1.

 

4.             Informace o stavu reformy AČR v kraji, hlavní úkoly Krajského vojenského velitelství Jihlava v roce 2007, plán výcviku strážní roty

V. Trávník přítomným, formou prezentace, zprostředkoval informace o stavu reformy AČR v kraji, hlavních úkolech Krajského vojenského velitelství Jihlava (dále jen „KVV“) v roce 2007 a plánu výcviku strážní roty. Zodpověděl vznesené dotazy:

·         Zájemce o členství v aktivních zálohách se musí, v případě, že neprošel základní vojenskou službou, zúčastnit úvodního osmi týdenního cvičení. Zaměstnavatel nemá nárok na finanční náhradu za dobu, kterou jeho zaměstnanec na tomto cvičení strávil;

·         Většina povinností týkající se mobilizace byla zrušena. AČR se opírá o profesionální armádu. V případě mobilizace má KVV rok na celoplošné pokrytí stavů.

J. Murárik požádal V. Trávníka, aby byl přizván na cvičení Nákaza 2007, které plánuje KVV v měsíci červnu ve VVP Boletice.

 

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:

Usnesení 004/01/2007/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

informace o stavu reformy AČR v kraji, hlavní úkoly krajského vojenského velitelství Jihlava v roce 2007a plán výcviku pěší roty aktivních záloh.

 

Odpovědnost: ředitel KVV, v zastoupení pplk. Ing. Vladimír Trávník

Termín: rok 2007

 

Usnesení bylo přijato 10 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály BRK-01-2007- 04P, BRK-01-2007- 04P, př. 1 (CD).

 

5.             Vyhodnocení cvičení IZS za rok 2006 a plán provedení cvičení IZS v roce 2007

Členové BRK s předstihem obdrželi podkladový materiál „Vyhodnocení cvičení IZS za rok 2006 a plán provedení  cvičení IZS v roce 2007“. D. Ryba okomentoval předložený materiál.

K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:

Usnesení 005/01/2007/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

přehled cvičení IZS za rok 2006 a plán cvičení IZS kraje Vysočina pro rok 2007 dle materiálu BRK-01-2007-05P, BRK-01-2007-05P př. 1 a BRK-01-2007-05P př. 2.

 

Odpovědnost: HZSkV

Termín: průběžně

 

Usnesení bylo přijato 10 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály  BRK-01-2007- 05P, BRK-01-2007-05P př. 1 a BRK-01-2007-05P př. 2.

 

6.             Závěry z kontrolní činnosti a metodická pomoc pro ORP na úseku krizového řízení za rok 2006

Členové BRK s předstihem obdrželi podkladový materiál „Informace z kontrolní činnosti v oblasti krizového řízení na obcích s rozšířenou působností“. J. Murárik okomentoval předložený materiál. Uvedl, že v roce 2006 proběhla kontrola v Pacově a v Novém Městě na Moravě. Zásadní nedostatky nebyly zjištěny. Při kontrolní činnosti byla kontrolní skupinou poskytnuta pomoc a doporučení dopracování dokumentace ORP hlavně v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy.

 

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:

Usnesení 006/01/2007/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

informaci z kontrolní činnosti v oblasti „Zajištění připravenosti obecního úřadu s rozšířenou působností na mimořádné události a krizové situace dle materiálu BRK 01-2007-06P a

ukládá

v roce 2007 pokračovat v kontrolní činnosti a pomoci u ORP Humpolec  a Velké Meziříčí ve výše uvedené oblasti.

 

Odpovědnost: J. Murárik

Termín: rok 2007

 

Usnesení bylo přijato 10 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály  BRK-01-2007- 06P.

 

7.             Roční zpráva o stavu požární ochrany

Členové BRK s předstihem obdrželi podkladový materiál „Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2006 (dále jen „roční zpráva“)“. Tento podkladový materiál je stručným shrnutím roční zprávy. Celou roční zprávu předložil D. Ryba na jednání BRK ve formě CD.

D. Ryba okomentoval předložené materiály. Ze statistiky vyplývá, že většinu zásahů hasičů tvoří technické havárie (všechny jinam nezařaditelné zásahy). Zde konstatoval nárůst.

Výjezdy k požárům činily 10 % činnosti a oproti roku 2005 bylo výjezdů méně. Požáry způsobily škodu za zhruba 43 milionů korun, uchráněné hodnoty se pohybují ve výši 591 milionů korun.

Zřejmě díky novému „silničnímu zákonu“ a mírné zimě poklesly počty zásahů u dopravních nehod. Došlo také ke snížení počtu usmrcených osob.

 

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:

Usnesení 007/01/2007/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

Roční zprávu o stavu požární ochrany v kraji Vysočina za rok 2006 dle materiálu BRK-01-2007-07P, BRK-01-2007-07P př.1 a BRK-01-2007-07P př. 2.

 

Odpovědnost: členové BRK

Termín: 23.3. 2007

Usnesení bylo přijato 10 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály  BRK-01-2007- 07P, BRK-01-2007-07P, př.1 a BRK-01-2007-07P, př. 2 (CD).

 

8.             Informace o bezpečnosti provozu JE Dukovany v roce 2006

Členové BRK s předstihem obdrželi podkladový materiál „Informace o bezpečnosti provozu JE Dukovany v roce 2006“. Přílohu materiálu tvořila power pointová prezentace, kterou okomentoval Z. Linhart. Přítomné seznámil s následujícími bezpečnostními a provozními výsledky činnosti JE Dukovany:

·         Základními bezpečnostními bariérami JE Dukovany;

·         Jadernou a provozní bezpečnostní JE Dukovany;

·         Radiační ochranou JE Dukovany;

·         Fyzickou ochranou a požární bezpečností JE Dukovany;

·         Havarijní připraveností JE Dukovany;

·         Technickou bezpečností JE Dukovany;

·         Ekologií a nakládáním s odpady v JE Dukovany;

·         Bezpečností a ochranou zdraví při práci v JE Dukovany;

·         Úlohou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

 

Přítomným objasnil hodnocení JE Dukovany dle komplexního ukazatele WANO, což je mezinárodní ukazatel srovnání jaderných elektráren dle různých parametrů. Dle tohoto ukazatele patří JE Dukovany mezi světovou špičku.

Z. Linhart vypořádal vznesené dotazy.

 

M. Vystrčil uvedl, že dle průzkumu nevadí JE Dukovany 83 % obyvatelům kraje Vysočina. Krátce okomentoval programové prohlášení Vlády ČR týkající se energetické oblasti.

 

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:

Usnesení 008/01/2007/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

informaci o bezpečnosti provozu JE Dukovany v roce 2006 a

navrhuje

zpracování a předložení obdobné zprávy za rok 2007.

 

Odpovědnost:  Zdeněk Linhart, ředitel JE Dukovany, Jan Murárik

Termín: vždy k 28. 2.

 

Usnesení bylo přijato 10 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály BRK-01-2007-08P, BRK-01-2007-08N, př. 1 (prezentace).

 

9.             Možnosti finančního zabezpečení rozvoje jednotného systému varování a vyrozumění v kraji Vysočina v návaznosti na analýzu projednanou BRK-03-2006-08P

Členové BRK s předstihem obdrželi podkladový materiál „Možnosti finančního zabezpečení rozvoje jednotného systému varování a vyrozumění v kraji Vysočina v návaznosti na analýzu projednanou BRK-03-2006-08P“. M. Černý se, na základě usnesení bezpečnostní rady 030/03/2006/BRK, zúčastnil jednání s bezpečnostním ředitelem a zástupci HZSkV. Po této diskusi proběhlo jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR (dále jen „MMR“), kde byla celková situace vysvětlena. MMR zaslalo e-mailovou odpověď. Z Integrovaného operačního programu je možná pouze intervence v rámci oblasti 2.4 - Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik (název operace (d) - Integrace operačních středisek IZS). Podporovaná aktivita je nastavena tak, aby bylo možné integrovat budoucí (eventuální) krajské záchranné systémy. Kraje a jimi zřizované organizace budou moci být příjemci podpory pouze v případě, kdy konkrétní projekt vyžaduje zapojení příjemce a rovněž bude součástí jednotného celostátního systému. Finanční prostředky nejsou indikovány ani v Regionálním operačním programu. Co se týče obecních rozhlasů, jedinou možností by bylo posunutí hranice v Programu rozvoje venkova nad tisíc obyvatel, pak by se mohlo najít dílčí řešení pro vybudování obecních rozhlasů v obcích do tisíce obyvatel.

D. Ryba uvedl, že HZSkV má k dispozici dopis z Generálního ředitelství HZS (dále jen „GŘ HZS“), ve kterém je uvedeno, že GŘ HZS uvolní v následujících dvou letech 1, 5 milionu korun a to na sirénové přijímače s montáží. Finanční prostředky budou účelově vázány na předmětné sirénové přijímače a jejich výstavbu.K podnětu D. Ryby proběhla krátká diskuse.

Závěry diskuse postihuje ukládací část následujícího usnesení:

 

Usnesení 009/01/2007/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

prověření možnosti financování koncových prvků jednotného systému varování a vyrozumění s důrazem na obecní rozhlasy v kraji Vysočina ze zdrojů Evropské unie dle materiálu BRK-01-2007-09P a

ukládá

tajemníkovi bezpečnostní rady kraje zabezpečit ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina a odborem informatiky krajského úřadu kraje přípravu návrhu dalšího postupu v oblasti vyrozumění a varování kraje Vysočina.

 

Odpovědnost:  J. Murárik, D. Ryba, S. Zikmundová, odbor informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina

Termín:31.5. 2007

 

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, zdržel se 0, proti 0. Jeden člen BRK nebyl v době hlasování přítomen.

Zdrojové materiály BRK-01-2007-09P.

 

10.         Aktualizace Havarijního plánu kraje Vysočina

Členové BRK s předstihem obdrželi podkladový materiál „Aktualizace Havarijního plánu kraje Vysočina (dále jen „havarijní plán“)“. D. Ryba formou prezentace představil havarijní plán a avizoval, že bude i do budoucna měněn. Sdělil, že na havarijním plánu spolupracují všechny složky IZS.

Vypořádal vznesené dotazy:

·         Havarijní plán je k dispozici k nahlédnutí u J. Murárika a u jednotlivých složek IZS. Obce s rozšířenou působností mají stručné výpisy;

·         Informace v havarijním plánu nejsou utajované, přesto si nemyslí, že by měly být volně přístupné;

·         Ze znalosti havarijního plánu nejsou pověření příslušníci složek IZS zkoušeni. Každá složka IZS zná tu část havarijního plánu, kterou zpracovává.

 

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:

Usnesení 010/01/2007/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

aktualizaci Havarijního plánu kraje Vysočina a

doporučuje

hejtmanovi kraje schválit aktualizaci havarijního plánu na základě § 11 odst. d) zákona č. 239/2000 Sb., o IZS a o změně některých zákonů, ve znění zák. č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů dle materiálu BRK-01-2007-10P a BRK-01-2007-10P, př. 1 a

ukládá

1)             řediteli HZS kraje Vysočina zpracovat a předat v souladu s § 25 odst. 6 vyhl. č. 429/2003 Sb., kterou se mění vyhl. č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS, výpisyz aktualizovaného plánu složkám, správním úřadům a obcím, které plní úkoly z havarijního plánu kraje pro rozpracování jejich činnosti pro případ vzniku mimořádných událostí;

2)             dotčeným členům BRK Vysočina zapracovat činnosti z plánu do prováděcích plánů činností svých složek dle zabezpečované oblasti působnosti.

 

Odpovědnost: ředitel HZS kraje Vysočina, příslušní členové BRK

Termín: I. pololetí 2007

 

Usnesení bylo přijato 10 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály BRK-01-2007-10P a BRK-01-2007-10P, př.1 (CD).

 

11.         Informace o realizaci usnesení Vlády ČR č. 1271 o pandemickém plánu ČR pro případ pandemie chřipky vyvolané novou variantou chřipkového viru

Členové BRK s předstihem obdrželi podkladový materiál „Informace o realizaci usnesení Vlády ČR č. 1271 o pandemickém plánu ČR pro případ pandemie chřipky vyvolané novou variantou chřipkového viru“. V. Švarcová okomentovala předložený materiál, který zpracoval odbor sociálních věcí a zdravotnictví krajského úřadu:

·         Na základě usnesení 037/04/2006/BRK, kterým se ukládá ředitelce krajského úřadu, S. Zikmundové, do konce měsíce ledna  roku 2007 realizovat bod IV. v usnesení Vlády ČR č. 1271/2006, byla ustanovena Krajská komise pro řešení výskytu závažných infekčních onemocnění (dále jen „krajská epidemiologická komise“) v počtu 19 členů;

·         dne 21. února proběhlo v zasedací místnosti krajské hygienické stanice první zasedání krajské epidemiologické komise;

·         Na úrovni kraje se s přihlédnutím na platné právní předpisy zpracovávají:

-           Plán Krajské hygienické stanice pro případ pandemie chřipky (zpracovatel krajská hygienická stanice (dále jen „KHS“);

-           v rámci krizového plánu kraje Operační plán kraje pro případ pandemické chřipky jako přílohová část krizového plánu kraje (zpracovatel KHS a orgány kraje a obcí podle své věcné a územní způsobilosti);

·         Pro zpracování Pandemického plánu kraje je Metodikou Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen „MZd“) doporučena úzká spolupráce HZSkV s KHS, PČR, KrÚ (OSVZ a ORR), ZZSkV a AČR;

·         KHS zpracování těchto plánů podle Metodiky MZd již zahájila a v měsíci dubnu bude (cestou KrÚ, OSH, oddělení pro řešení mimořádných situací) k této problematice svolána pracovní porada se zástupci KHS, HZSkV, PČR, KVV, ZZSkV a KrÚ.   

 

J. Murárik doplnil V. Švarcovou:

·         Má připravený harmonogram činností, bude iniciovat schůzku zainteresovaných stran;

·         Na jednání v Bohdanči vznesl dotaz na Hlavního hygienika ČR, MUDr. Michaela Víta, zda uvažují o svolání krajských hygieniků za účelem koordinace zpracování pandemického plánu. MUDr. Vít uvedl, že s organizací setkání počítá. Dále se diskutovalo, zda by nebylo vhodné vydat brožuru pro obyvatele ČR s informacemi k problematice aviární influenzy.

 

J. Murárik a D. Ryba vypořádali vznesené dotazy:

·         Krajský pandemický plán existuje, ministrem zdravotnictví však byla vydána nová metodika, na základě které se tento plán přepracuje;

·         Statut krajské epidemiologické komise neřeší podřízenost vůči BRK, podřízena je přímo hejtmanovi kraje. V případě krizového stavu by byla začleněna do krizového štábu kraje;

·         Po zpracování základních kroků, které vyplynuly z neřešené situace, bude krajská epidemiologická komise, v mírovém stavu, zasedat jednou ročně.

 

V. Švarcová navrhla zapracovat do zápisu z BRK citaci Statutu krajské epidemiologické komise. Citace článku I. Statutu Krajské komise pro řešení výskytu závažných infekčních onemocnění v kraji Vysočina:

„Krajská komise  pro řešení výskytu závažných infekčních onemocnění v kraji Vysočina (dále jen krajská epidemiologická komise) je stálým pracovním orgánem kraje a její statut schvaluje hejtman kraje Vysočina.

Tato komise je zřízena na základě usnesení vlády č. 1271 ze dne 8. 11. 2006 „o Pandemickém plánu České republiky pro případ pandemie chřipky vyvolené novou variantou chřipkového viru“ “.

 

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:

Usnesení 011/01/2007/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

informaci o realizaci usnesení Vlády ČR č. 1271 o pandemickém plánu ČR pro případ pandemie chřipky vyvolané novou variantou chřipkového viru dle materiálu BRK 01-2007-11P, př. 1 a

ukládá 

1)             tajemníkovi BRK koordinovat zpracování krajského pandemického plánu a začlenění tohoto plánu do krizového plánu kraje;

2)             řediteli KHS, zpracovat Pandemický plán kraje a poskytnout jej orgánům kraje;

3)             řediteli HZS, zapracovat Pandemický plán kraje do krizového plánu kraje;

4)             ředitelce krajského úřadu, koordinátorovi PČR, řediteli ZZS a řediteli KVV zabezpečit spolupráci odborníků dle požadavku tajemníka BRK při koordinační činnosti.

 

Odpovědnost: Jan Murárik, J. Říha, D. Ryba, S. Zikmundová, R. Heinz, V. Trávník, L. Kettner

Termín: rok 2007

 

Usnesení bylo přijato 10 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály BRK 01-2007-11P, BRK 01-2007-11P, př. 1 a BRK 01-2007-11P, př. 2.

 

12.         22. základna letectva Náměšť nad Oslavou, činnost, zařazení v systému AČR, další perspektivy základny

M. Vystrčil přivítal J. Pospíšila, zástupce velitele 22. základny letectva Náměšť nad Oslavou (dále jen „základna“). J. Pospíšil podal ústní informaci o činnosti základny a její další perspektivě v souvislosti s přesunutím (nepřesunutím) vojenských vrtulníků z letecké základny v Přerově. Okomentoval vývoj situace od prosince roku 2006:

·         Vláda ČR přijala usnesení č. 1319/2006 kterým se odkládá přesun vojenských vrtulníků ze základny v Přerově na základnu;

·         Setkání s ministrem obrany se dne 14. prosince neuskutečnilo vzhledem k politické situaci;

·         Byla ustanovena vojenská komise, která má vypracovat posudek, zda je možno využít vojenskou základnu v Přerově ke smíšenému provozu, tj. vojenský i civilní letecký provoz;

·         Byla ustanovena meziresortní komise, která má vypracovat posudek, zda se vrtulníkové letectvo přesune z přerovské základny na základnu v Náměšti nad Oslavou;

·         Při návštěvě základny dne 14. 2. 2007 se náčelník generálního štábu armádní generál  Pavel Štefka vyjádřil ve smyslu podpory zachování základny.

 

M. Vystrčil  uvedl, že některá řešení situace nejsou dostatečně připravená a nesou sebou zbytečné finanční náklady. Vznesl dotaz na J. Pospíšila, kolik prostředků již bylo proinvestováno. J. Pospíšil sdělil, že do konce roku 2006 bylo v první etapě proinvestováno zhruba 1,6 miliardy korun. Z finančních prostředků se financují přistávací plochy a zázemí pro vojenské vrtulníky. Základna se díky tomu stává multifunkční.

 

M. Vystrčil se dále dotázal, jakým způsobem je základna začleněna do krizového řízení kraje a v čem je schopna poskytnout pomoc. Reagoval J. Murárik a J. Pospíšil:

·         Vojenské prostředky jsou určeny především k monitoringu a případnému zásahu při narušení ochranné zóny JE Dukovany;

·         Se silami a prostředky základny se počítá jako s další složkou IZS. Základna disponuje technikou, kterou lze použít v případě sněhové kalamity;

·         Základna je také začleněna do systému potřeb sil NATO;

·         Spolu s vojenským letištěm v Čáslavi je základna zařazena do aktivovacího systému ČR.

 

Z. Linhart byl toho názoru, že je potřeba vytvořit řídicí krizové směrnice a zapracovat na koordinaci komunikace mezi Armádou ČR a JE Dukovany.

 

Bezpečnostní rada kraje

vzala na vědomí

informace o činnostech a perspektivě 22. základny letectva Náměšť nad Oslavou přednesené J. Pospíšilem.

 

13.         Informace o pracovní skupině ministerstva životního prostředí pro brownfields

Členové BRK s předstihem obdrželi podkladový materiál „Informace o pracovní skupině ministerstva životního prostředí pro brownfields“. M. Vystrčil přivítal J. Joneše a M. Mikinu. J. Joneš krátce okomentoval předložený materiál.

K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Usnesení 012/01/2007/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

informaci o pracovní skupině MŽP pro brownfields dle materiálu BRK-01-2007-13P, BRK-01-2007-13P, př. 1 a BRK-01-2007-13P, př. 2.

 

Odpovědnost: členové BRK

Termín: 23. 3. 2007

 

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, zdržel se 0, proti 0. Jeden člen BRK nebyl v době hlasování přítomen.

Zdrojové materiály BRK-01-2007-13P, BRK-01-2007-13P, př. 1 a BRK-01-2007-13P, př. 2.

 

14.         Ustanovení pracovní skupiny DOPRAVA krizového štábu kraje Vysočina

Členové BRK s předstihem obdrželi podkladový materiál „Ustanovení pracovní skupiny DOPRAVA krizového štábu kraje Vysočina“. M. Vystrčil okomentoval předložený materiál. Pracovní skupina Doprava (dále jen „PS Doprava“) byla ustanovena na základě zkušeností a informací, které byly vysloveny na zasedání Krizového štábu kraje Vysočina (dále jen „KškV“) č. 3/2007 dne 21. března 2007. Z jednání vyplynulo, že by bylo žádoucí vyčlenit z organizace KškV osoby, které v případě výstrahy či v případě předpokladu vzniku mimořádné situace v dopravě, byly přednostně povolány k činnosti na pracovišti KškV. Tato pracovní skupina by byla doplněna odborníky s ohledem na vývoj mimořádné události nebo krizové situace.

V. Kodet byl stejného názoru. Na jednání KškV se také diskutovalo o problematické komunikaci se Středisky správy a údržby dálnic a s oddělením dálniční policie. V návrhu usnesení není tento problém podchycen. Nebyl si však zcela jist, zda je BRK schopna toto personálně řešit.

D. Ryba navrhl, zda by nemohl existovat koordinátor pro dálnici D 1. K návrhu proběhla diskuse:

·         Problémem je fakt, že D 1 protíná tři kraje. Proto by měla být v PS Doprava  osoba z ředitelství služby dálnic;

·         R. Heinz navrhl, že do PS Doprava nominuje vedoucího odboru dopravní policie Jihomoravského kraje a do dílčí komise zástupce z OŘ PČR Jihlava (zastřeší ale jen úsek D 1 v kraji Vysočina);

·         Je potřeba, aby si všechny složky nacvičily vzájemnou komunikaci a vyřešila se otázka nadřízenosti a podřízenosti členů v této skupině;

·         Důležité je také postihnout pracovně právní rozměr. Osoby v PS Doprava by byly, až na výjimky zařazeny v KškV;

·         J. Murárik přítomné seznámil s postupem oslovení a nominování zainteresovaných osob do PS Doprava. Spolu s D. Rybou vypořádal dotaz S. Zikmundové, proč by měl být do PS Doprava zařazen i vedoucí odboru informatiky KrÚ;

·         D. Ryba a M. Vystrčil vypořádali dotazy P. Masláka týkající se zřízení a kompetencí PS Doprava v souvislosti s činností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny (dále jen „KSÚSV“). P. Maslák negativně hodnotil vládní sliby, které měly řešit situaci na D 1 s pomocí JSDI. Dosud však nebyly realizovány;

·         P. Maslák vznesl dotaz, zda ředitel KSÚSV bude mít svůj operační tým při vyhlašování kalamitního stavu a jakým způsobem bude řešen vztah s JSDI vzhledem k tomu, že v PS Doprava nebude mít stát svého zástupce. Reagoval V. Kodet: JSDI můžeme dávat výstupy z jednání PS Doprava. K prvnímu dotazu uvedl, že je důležité mít v PS Doprava ředitele KSÚSV;

·         Rozdíl je také ve vyhlašování kalamitního stavu na silnicích. Ten nevyhlašuje žádný odbor krajského úřadu ani orgán krizového řízení kraje, ale KSÚSV.

 

Do materiálu BRK-01-2007-14N bude zapracován zástupce ZZSkV.

 

K navrženému usnesení proběhla krátká diskuse.

Usnesení 013/01/2007/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

informaci o zasedání krizového štábu kraje dle materiálu BRK-01-2007-014N, upr. 1 a BRK-01-2007-014N, př. 1 a BRK-01-2007-014N, př. 2. a

ukládá

tajemníkovi BRK

·         zabezpečit ustanovení pracovní skupiny DOPRAVA krizového štábu kraje a předání personálního složení skupiny s kontakty pro vyrozumění a svolání na KOPIS HZS;

·         zabezpečit svolání jednání skupiny DOPRAVA k předmětné problematice.

ředitelce krajského úřadu, řediteli HZS, koordinátorovi PČR, řediteli ZZS spolupracovat při ustanovení skupiny  (štábu) KŠ DOPRAVA.

 

Odpovědnost:  J.Murárik, S. Zikmundová, R. Heinz, L. Kettner, D. Ryba

Termín: 30. 4. 2007

 

Usnesení bylo přijato 10 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály jsou neveřejné.

 

15.         Rozprava

Napojení dálničních oddělení PČR na kamerový systém SSÚD

Členové BRK obdrželi podkladové materiály přímo na jednání. J. Murárik okomentoval vývoj kamerového systému na dálnici D 1:

·         Výstupy z dálničních kamer mají k dispozici SSÚD, PČR - integrované operační středisko Jihlava a KrÚ;

·         K připojení je připraven HZS kraje;

·         Obdržel souhlas PČR s napojením dálničních oddělení PČR Velký Beranov, Bernartice a Domašov na kamerový systém ŘSD;

·         V předloženém plánu je zakreslen způsob napojení;

·         V současné době se očekává plnění příslibu kraje Vysočina, který by měl tato napojení financovat. Na materiálu již pracuje vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, Mgr. M. Kalivoda.

 

M. Vystrčil shrnul informace k tomuto příspěvku.

 

R. Heinz vznesl dotaz na L. Kettnera, zda má povědomí o vzniku Ústavu soudního lékařství v kraji Vysočina (dále jen „ÚSLkV“)? (Dotázal se na základě podnětu, kterým byl telefonát neznámého muže. Ten se představil jako budoucí lékař ÚSLkV.).

L. Kettner nemá zprávy o záměru vzniku tohoto ústavu a ani on sám nebyl nikým osloven. Je možné, že to souvisí s tématem krajského koronera.

Přítomní diskutovali k problematice poskytování služby soudních lékařů pro potřeby PČR. Z diskuse vyplynulo:

·         Jako problém, obecně, se jeví neochota praktických lékařů jezdit k případům úmrtí;

·         L. Kettner uvedl, že odbor sociálních věcí a zdravotnictví přislíbil vypsání výběrového řízení na dodavatele poskytování služby soudních lékařů. Zatím nebylo výběrové řízení realizováno.

 

M. Vystrčil ukončil diskusi.

 

Řádné zasedání BRK se bude konat v měsíci červnu. S přesným termínem zasedání BRK budou členové seznámeni s dostatečným předstihem.

 

M. Vystrčil poděkoval přítomným za účast a aktivní přístup a ukončil jednání.

 

 

Miloš Vystrčil v. r.

předseda Bezpečnostní rady kraje Vysočina

 

Jan Murárik v. r.

tajemník Bezpečnostní rady kraje Vysočina

 

Zpracoval a zapsal: Jan Jaroš dne 30. března 2007

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 10.4.2007 / 11.4.2007

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies