Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 4/2007

4. duben 2007
 

 
 

Zápis ze zasedání

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 4/2007

konaného dne 4. 4. 2007

 

Přítomni:

1. Jiří Běhounek (předseda)

7. Hana Šmardová

2. Miroslav Havlík

8. Richard Štrobl

3. Simona Kafoňková

9. Marie Topolovská

4. Vladimír Novotný

10. Jaroslav Veselý (místopředseda)

5. Soňa Pokorná

11. Věra Švarcová (tajemnice)

6. Tomáš Preininger

 

Nepřítomni (omluveni):

1. Jaroslava Bambasová

2. Tomáš Snížek

3. Jaroslava Straková

Hosté:

1. Pavel Hájek (náměstek hejtmana)

2. Václav Miláček (Krajský úřad kraje Vysočina)

3. Soňa Měrtlová (OSVZ)

4. Hana Žáková (členka Pracovní skupiny pro zdravotní péči)

5. Zdeněk Dobrý (člen Pracovní skupiny pro zdravotní péči)

6. Miloš Suchý (STAPRO)

7. Jaroslav Vetyška (STAPRO)

8. Václav Štěpánek (STAPRO)

9. Miroslav Pětivlas (OS ČLK Jihlava)

10. Hynek Poul (OS ČLK Pelhřimov)

11. Zbyněk Steklý (OS ČLK Havlíčkův Brod)

 

Návrh programu:

1.      Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů:

a.      materiál ohledně požadavků specializované péče (odpovědnost: tajemnice);

b.      Zdravotní plán Zlínského kraje (odpovědnost: tajemnice);

c.      připomínky k hospodaření zdravotnických zařízení kraje 2006 (odpovědnost: OSVZ ve spolupráci s Jaroslavem Veselým);

2.      Analýza od firmy STAPRO – výkonnost nemocnic;

3.      Setkání s ČLK (od 16:30);

4.      Lidské zdroje, slabá místa sítě;

5.      Rámcové smlouvy;

6.      Různé;

7.      Závěr.

 

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů

Jiří Běhounek, předseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina, přivítal přítomné, hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl program jednání – ten byl všemi přítomnými schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

a.        materiál ohledně požadavků specializované péče (odpovědnost: tajemnice)

Tomáš Snížek, který se nemohl zúčastnit dnešního jednání zdravotní komise, zaslal elektronicky své stanovisko ohledně podkladů o specializované péči. Předseda toho jeho stanovisko členům komise tlumočil. Tomáš Snížek se domnívá, že podklady jsou zpracovány odlišnou metodikou, takže neposkytují ucelený přehled. Chybí ucelené zpracování zadaného úkolu, takže i výstup šetření v tomto okamžiku je prakticky nulový. Navrhuje provést syntézu získaných dat, a to podle jednotlivých odborností, nikoliv dle nemocnic, dále pak zadat nové šetření podle jasně definované metodiky.

 

Usnesení 012/04/2007/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

pověřuje

Tomáše Snížka, aby vstoupil v jednání s OSVZ, a spolupracoval s nimi dále na zpracování materiálu dle jím navrženého postupu.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

b.        Zdravotní plán Zlínského kraje (odpovědnost: tajemnice)

Členové komise obdrželi přímo na jednání kopii Zdravotního plánu Zlínského kraje.

 

c.        připomínky k hospodaření zdravotnických zařízení kraje 2006 (odpovědnost: OSVZ ve spolupráci s Jaroslavem Veselým)

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály – a to z důvodu zodpovězení na dotazy vznesené na jednání komise dne 7. 3. 2007. Jedná se o znovupředložení tabulek likvidity nemocnic a ZZS, které byly doplněny přehledem pohledávek po splatnosti podle jednotlivých pojišťoven. Rovněž byly doplněny hodnoty investic do dlouhodobého majetku z vlastních zdrojů a doplněny hodnoty pohledávek a závazků po splatnosti u Nemocnice Nové město na Moravě, které byly dodány dodatečně.

 

Jaroslav Veselý uvedl, že i po prostudování podkladových materiálů dle jeho názoru zůstává nevyjasněna otázka rozdílného poklesu hodnot pohledávek a závazků a stavu účtu Nemocnice Jihlava (nenašel příčinu).

 

Usnesení 013/04/2007/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

doplňující materiál zpracovaný OSVZ a informace Jaroslava Veselého,

konstatuje,

že na otázku Jaroslava Veselého k rozdílu poklesu hodnot pohledávek a závazků a stavu na účtu nebylo stále uspokojivě odpovězeno,

pověřuje

Jaroslava Veselého dalším jednáním s OSVZ po skončení účetního období prvního pololetí 2007 – informace budou předloženy na zasedání zdravotní komise v měsíci září 2007.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

2. Analýza od firmy STAPRO – výkonnost nemocnic

Miloš Suchý, zástupce firmy STAPRO, informoval členy komise o těchto oblastech:

-          probíhající implementace systému měření výkonnosti a provedené analýzy, jejichž výstupy lze použít i pro Zdravotní plán, jaké části Zdravotního plánu bude analýza podporovat a jakými parametry (s několika konkrétními ukázkami);

o        hospodaření, struktura nákladů a výnosů (hodnocení vývoje hospodaření, srovnání struktury nákladů, hledání zdroje úspor, nutná standardizace výkaznictví)

o        frekvence výkonů a využívání různých léčebných postupů;

o        výkonnost provozů;

o        geografie „odbytu“ služeb (nízká kvalita vykazování ÚZIS, největší dopad mimo kraj má Nemocnice Havlíčkův Brod);

o        kvalita péče (sledování negativních jevů, zavedení „early warning“ systému (externí nezávislá kontrola), průřezové a specifické ukazatele kvality;

o        zásady hodnocení kvality – hodnocení výkonnosti je nejvíce účinné na úrovni managementu, často jako citlivá indicie problému; ukazatele výkonnosti musí být validovány a testovány na národní úrovni – s touto zásadou lze akceptovat fakt, že vstupní údaje nejsou přesné a že je třeba jejich kvalitu zlepšovat – zde je možnost spolupráce s KrÚ;

-          závěry z dosavadního průběhu projektu:

o        je třeba více pečovat o kvalitu dat, STAPRO doporučuje sjednotit metodiky evidence hlavně v účetnictví a personalistice;

o        hodnocené nemocnice vykazují finanční stabilizaci; přesto existují odchylky ve struktuře nákladů hodné pozornosti;

o        nemocnice mají různou výkonnost z geografického hlediska;

o        není vyvážené využití nákladné techniky;

o        existují významné odchylky ve výsledcích péče hodné pozornosti;

o        je nízký stav standardizace diagnostiky a léčebné péče;

o        je vhodná situace k zavedení systému kontinuálního sledování výkonnosti

-          ukázka připravovaného Portálu zdraví Vysočiny (grafika bude stejná jak u webových stránek kraje Vysočina);

-          informace z Pracovní skupiny pro kvalitu zdravotní péče MZd a možnosti spolupráce.

 

K prezentaci firmy STAPRO se rozvinula rozsáhlá diskuse.

Jiří Běhounek se dotázal, jak si STAPRO představuje konkrétní výstupy pro nemocnice a kraj. Miloš Suchý uvedl, že mají z praxe negativní zkušenosti s využíváním velkého množství informací – uživatelé mají problém se v tom orientovat. Dnešní rozsáhlá prezentace měla pouze ukázat možnosti projektu, STAPRO vytvoří jako výstup pro kraj a nemocnice jednoduché tabulky a závěry, nabízí rovněž službu, že v pravidelném časovém období (např. každé čtvrtletí) bude zasílat podrobnou analýzu rizik, na vyžádání zajistí podrobnou analýzu ke konkrétnímu danému problému ihned.

Členové komise kladně zhodnotili návrh Portálu zdraví Vysočiny a jeho přínos pro zdravotnictví kraje. Miroslav Havlík v této souvislosti připomněl, aby STAPRO nezapomnělo na zapracování údajů ZZS kraje Vysočina. Miloš Suchý sdělil, že údaje za ZZS kraje Vysočina budou doplněny, před dvěma lety – kdy se s analýzou začínalo - ještě nebyla krajská struktura ZZS, ucelené informace nebylo možné sehnat.

Hana Žáková vznesla konkrétní dotaz k oblasti Třebíčska. Miloš Suchý jej uspokojivě zodpověděl.

Vladimír Novotný navrhl vybrat ze systému některé indikátory pro management nemocnice a předat jim je. Miloš Suchý uvedl, že s touto aktivitou STAPRO počítá.

Miloš Suchý pohovořil o přípravě portálu MZd ČR (STAPRO jsou tvůrci tohoto portálu).

 

3. Setkání s ČLK

Jiří Běhounek zmínil možné oblasti společné diskuse ČLK a zdravotní komise:

-          problematika zajištění praktických lékařů v kraji Vysočina – informoval zástupce ČLK o iniciativě zdravotní komise o získání prostředků z rozpočtu kraje Vysočina na přípravu praktických lékařů;

-          oblast stomatologické péče;

-          lidské zdroje, slabá místa sítě;

-          rámcové smlouvy.

 

Miroslav Pětivlas uvedl, že momentálně nejtíživější bod celorepublikově je to, že ČLK byla odebrána pravomoc posuzování a kontroly personálního, věcného a technického vybavení ordinací a zdravotnických zařízení – pravomoc personální kontroly byla navrácena, zbytek zůstal nedořešen. Považuje za chybné, že personální vybavení zvlášť v nemocnicích nekontroluje nikdo. Rovněž kontrolu věcného a technického vybavení není dostatečně řešena.

 

Úkol:

OSVZ předloží na jednání zdravotní komise, jak byly prováděny kontroly personální, věcného a technického vybavení především v nemocnicích a jaká je aktuální situace.

Termín: 6. 6. 2007 (zasedání zdravotní komise č. 6/2007)

Odpovědnost: OSVZ

 

Miroslav Pětivlas zkoumal celorepublikově problematiku LSPP, podrobně popsal situaci v roce 2006 (lékařská pohotovost je ve všech okresech, farmakologická zrušena skoro všude). Úvahu o převedení LSPP na RZP považuje za špatnou variantu. Dotazoval se na jednotlivých krajích, jaká je u nich situace ve věci LSPP – zjistil, že od roku 2003 ve všech krajích dochází k redukci LSPP (nejdražší zajištění LSPP má Praha, nejlevnější Ústecký kraj). Tlumočil doporučení představenstva ČLK: v každém okrese LSPP nevýjezdová pro dospělé ve všední dny od 17:00 do 22:00 a v sobotu a neděli od 8:00 do 22:00, zajištění pohotovosti pro děti v totožné hodiny při nemocnicích, co se týče stomatologické pohotovosti – to nepřísluší ČLK řešit, farmakologická pohotovost vyhovuje tak jak je. Zmínil dopad tohoto doporučení ČLK na kraje.

 

Pavel Hájek sdělil, že zajištění LSPP v kraji Vysočina je již několik let diskutováno. Dle aktuálních informací z MZd ČR se do budoucna se počítá s pohotovostními poplatky pacientů - LSPP v této podobě by měla úplně zmizet.

 

Jiří Běhounek uvedl, že zdravotní komise zastává v problematice LSPP dlouhodobě stále stejný názor - na každý okres jedna pohotovost pro dospělé a pro děti, napojení na nemocnici.

 

Václav Miláček popsal své zkušenosti s dětskou pohotovostí a zmínil možnosti úspory.

 

Usnesení 014/04/2007/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

stanoviska ČLK k zajištění LSPP v kraji Vysočina.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

Vladimír Novotný se dotázal na postoj a možnosti ČLK ve vztahu k řešení stížností pacientů na ordinování lékařů pod vlivem psychotropních látek – zda se něco v této oblasti změnilo. Miroslav Pětivlas sdělil, že ČLK nemá v této oblasti bohužel dostatek pravomocí.

 

Hynek Poul pohovořil o problematice stížností na okrese Pelhřimov a případu odebrání registrace. Dále hovořil o problematice kvalifikace lékařů – do budoucna to bude problém mnohem větší. Kritizoval odejímání pravomocí ČLK. V souvislosti se zajištěním LSPP upozornil na fakt, že snížení nabídky snížilo poptávku.

 

Miroslav Havlík tlumočil osobní zkušenosti klientů LSPP a ZZS, zdůraznil, že sloučení LSPP a ZZS by byl krok zpět. K tomuto názoru se rozvinula diskuse.

 

Soňa Měrtlová informovala o pravomocech KrÚ ve věci rušení registrací lékařů – co se týče alkoholu a omamných látek jsou bohužel nulové. Richard Štrobl považuje za chybné, že ČLK nemá ve věci rušení registrací lékařů více pravomocí. K tomuto tématu se rozvinula diskuse.

 

4. Lidské zdroje, slabá místa sítě

Členové komise obdrželi s předstihem v elektronické podobě podkladové materiály zpracované OSVZ. Tyto materiály popisují podmínky získávání a uznávaní odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a příslušnou legislativu. Vzdělávací programy v jednotlivých oborech jsou zveřejněny na webových stránkách MZ ČR pod sekcí „pro odbornou veřejnost- vzdělávání- zákon 95/2004“.

Dále charakterizují lékaře v kraji Vysočina podle hlavního oboru činnosti a věkových skupin k 1. 1. 2007. Z materiálů vyplývá, že věková struktura lékařů ve vybraný oborech (zejména praktické lékařství pro dospělé, praktické lékařství pro děti a dorost a stomatologie) je alarmující. Již nyní se objevují velmi slabá místa v síti kraje v těchto oborech. V oblasti stomatologie probíhají neustálé snahy o získání stomatologů do kraje Vysočina, jsou vyhlašována výběrová řízení na poskytování zdravotní péče v oboru praktické zubní lékařství, která jsou uveřejňována v celostátním tisku, probíhají i cílená vyhledávání na webových stránkách v oboru stomatologie.

 

V návaznosti na usnesení Zdravotní komise rady kraje č. 011/03/2007/ZdK ze dne 7. 3. 2007 byly opět osloveny zřizované nemocnice se žádostí, aby do konce dubna předložily konkrétní požadavky na financování přípravy praktických lékařů pro dospělé v nemocnicích. Po té budou požadavky předloženy k projednání v rámci zdravotní komise.

 

Usnesení 015/04/2007/ZdK

Zdravotní komise Rada kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o lidských zdrojích a slabých místech sítě v kraji Vysočina a

konstatuje,

že je nadále třeba této záležitosti věnovat trvalou pozornost a prosazovat zabezpečení finančních prostředků na řešení této problematiky v celém rozsahu.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

5. Rámcové smlouvy

Jiří Běhounek zhodnotil současnou situaci ve smluvních vztazích a vyzval přítomné k diskusi k tomuto tématu.

Miroslav Pětivlas zmínil organizované stávky praktiků ze Zlínského kraje. Uvedl, že kraj Vysočina se rozhodl nereagovat, neboť při jednání praktických lékařů Vysočiny byly smlouvy v souladu se závěry ČLK.

 

6. Různé

Členové komise obdrželi pro informaci e-mailem materiál o migraci lůžkové péče v jednotlivých nemocnicích kraje Vysočina.

 

Richard Štrobl tlumočil informace o tom, že MZd ČR uvažuje o zrušení Úrazové nemocnice Brno – pro kraj Vysočina je však toto zařízení velmi významné – navrhl, aby zdravotní komise vyjádřila nesouhlas s jejím zrušením. Jiří Běhounek sdělil, že dle jeho informací se Úrazová nemocnice v Brně neruší, pouze nebude provozována ve stávajících prostorech, ve kterých je umístěna. Věra Švarcová tuto informaci podpořila, zdůraznila, že činnost nemocnice – dle jejích informací - zůstane zachována. K tématu se rozvinula diskuse a bylo přijato usnesení.

 

Usnesení 016/04/2007/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

je znepokojena informacemi o rušení Úrazové nemocnice v Brně a je zásadně proti tomuto nevratnému kroku.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

Miroslav Pětivlas pohovořil o problematice nedostatku praktických lékařů - situace je kritická v celé republice. Vladimír Novotný se v této souvislosti dotázal, co si myslí o možnosti přeškolování internistů na praktické lékaře. Miroslav Pětivlas sdělil, že ze strany internistů je o toto zájem, problém je délka a rozsah vzdělávání, ČLK se bude snažit zmírnit požadavky na dovzdělávání internistů. K tématu se rozvinula diskuse. Richard Štrobl upozornil, že je nutno zjistit nejprve poptávku v kraji Vysočina. Jaroslav Veselý popsal situaci na okrese Pelhřimov a přístup VZP.

 

Obě strany (ČLK a zdravotní komise) shledali společné jednání jako velmi přínosné – společné setkání bude tedy opět zařazeno do plánu činnosti zdravotní komise na rok 2008.

 

Členové komise nominovali 2 zástupce do pracovní skupiny k Plánu zdraví.

 

Usnesení 017/04/2007/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

nominuje

do pracovní skupiny k Plánu zdraví 2 své zástupce: Richarda Štrobla a Miroslava Havlíka a

pověřuje

koordinátorku sdělením této skutečnosti Marii Černé, příslušné resortní radní.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

7. Závěr

Jiří Běhounek poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. Zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 5/2007 se bude konat ve středu 2. 5. 2007 od 16:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost 2.15).

 

Jiří Běhounek v. r.

předseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

 

Zpracovala Kateřina Nedvědová dne 4. 4. 2007.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 10.4.2007 / 10.4.2007

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze