Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 20/2002

4. červen 2002
 

 
 

 

 

 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 20/2002, konaného dne 4. června 2002 v zasedací místnosti kanceláře hejtmana Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 19/2002

 

Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 4. 6. 2002

Zasedání rady kraje zahájil první zástupce hejtmana M. Vystrčil a omluvil neúčast F. Dohnala, I. Rohovského.

A. Štěrbová přednesla návrh na zařazení bodu 18) Rezignace a jmenování člena řídícího výboru grantového programu „Vítejte u nás“.

M. Vystrčil přednesl návrh na zařazení bodu 19) Vyhodnocení veřejné sbírky ve prospěch Občanského sdružení pro pomoc mentálně postiženým Lada.

Rada kraje návrhy akceptovala a přijala rozšířený program jednání.

Rozšířený program jednání:

1.       Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 19/2002

2.       Dar projektové dokumentace k územnímu řízení na akci „Silnice II/360 – Velké Meziříčí - obchvat“

(09.05-09.15, P. Kolář, RK-20-2002-02)

3.       Darování pozemku a komunikace v  k. ú. a obci Světlá nad Sázavou

(09.15-09.25, P. Kolář, RK-20-2002-03)

4.       Stavba chodníku v obci Sirákov a zveřejnění záměru darování nemovitého majetku kraje

(09.25-09.35, P. Kolář, RK-20-2002-04)

5.       Prodej části pozemku par. č. 766/7 v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec

(09.35-09.45, P. Kolář, RK-20-2002-05)

6.       Veřejná zakázka „Obchodní akademie Třebíč, rekonstrukce kotelny a rozvodů vytápění“

(09.45-09.55, P. Kolář, RK-20-2002-06)

7.       Změny schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

(09.55-10.05, A. Krištofová, RK-20-2002-07)

8.       Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

(10.05-10.15, A. Krištofová, RK-20-2002-08)

9.       Zabezpečení provozu protialkoholní záchytné stanice v kraji Vysočina

(10.15-10.25, V. Švarcová, RK-20-2002-09)

10.   Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem movité věci

(10.25-10.35, Z. Ludvík, RK-20-2002-10)

11.   Pověření odboru školství, mládeže a sportu vyhlášením konkurzního řízení na funkci ředitele/ky  SZŠ, VZŠ a VOŠ, Třebíč, Hasskova 15

(10.35-10.45, Z. Ludvík, RK-20-2002-11)

12.   Odvolání z funkce ředitele Domova mládeže, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 a ředitele SOU zemědělského, Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405

(10.45-10.55, Z. Ludvík, RK-20-2002-12)

13.   Jmenování konkurzní komise pro konkurz na funkci ředitele/ky Gymnázia, Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 760

(10.55-11.05, Z. Ludvík, RK-20-2002-13)

14.   Souhlas s uzavřením smlouvy o půjčce nebo úvěru pro Školní statek Humpolec, Dusilov 384

(11.25-11.35, Z. Ludvík, RK-20-2002-14)

15.   Návrh na navýšení počtu zaměstnanců kraje

(11.35-11.45, E. Šarapatková , RK-20-2002-15)

16.   Žádost obce Dešov o pomoc při řešení havarijního stavu požární nádrže

(11.45-11.55, M. Černá, RK-20-2002-16)

17.   Žádost obce Myslibořice o pomoc při řešení havarijního stavu objektu v majetku obce

(11.55-12.05, M. Černá, RK-20-2002-17)

18.   Rezignace a jmenování člena řídícího výboru grantového programu „Vítejte u nás“

(12.05-12.15, A. Štěrbová, RK-20-2002-18)

19.   Vyhodnocení veřejné sbírky ve prospěch Občanského sdružení pro pomoc mentálně postiženým Lada

(12.15-12.25, M. Vystrčil, RK-20-2002-19)

20.   Rozprava členů rady

Rozšířený program byl schválen 7 hlasy.

K zápisu z jednání rady kraje č. 19/2002 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

2. Dar projektové dokumentace k územnímu řízení na akci „Silnice II/360 – Velké Meziříčí - obchvat“

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje podrobné informace k předloženému materiálu.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrhu usnesení.

Usnesení 282/20/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

bezúplatné nabytí projektové dokumentace k územnímu řízení pro akci „Silnice II/360 Velké Meziříčí – obchvat“ v hodnotě 668 291,75 Kč do vlastnictví kraje Vysočina od města Velké Meziříčí dle upravené přílohy 1 materiálu RK-20-2002-02.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 5. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

3. Darování pozemku a komunikace v  k. ú. a obci Světlá nad Sázavou

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh darovací smlouvy ve věci darování pozemku v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou. Darovací smlouvu uzavřela společnost K+R Projekt, spol. s r. o. s krajem Vysočina.

V průběhu jednání odešel V. Kodet.

K danému tématu se rozvinula diskuse a závěrem rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 283/20/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darovací smlouvu na  darování pozemku par. č. 613/9 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou a stavby komunikace včetně příslušenství na tomto pozemku kraji Vysočina dle upravené přílohy 1 materiálu RK-20-2002-03.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 25. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

4. Stavba chodníku v obci Sirákov a zveřejnění záměru darování nemovitého majetku kraje

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost obce Sirákov týkající se souhlasného stanoviska s realizací stavby chodníku v obci Sirákov a zveřejnění záměru darování nemovitého majetku kraje.

V průběhu jednání přišel V. Kodet.

P. Kolář přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 284/20/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

se stavbou chodníku u autobusové zastávky na části pozemku par. č. 1680 v k. ú. a obci Sirákov a

schvaluje

zveřejnění záměru kraje Vysočina darovat pro tuto stavbu část pozemku par. č. 1680 v obci a k. ú. Sirákov obci Sirákov.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

5. Prodej části pozemku par. č. 766/7 v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádosti L. Zápařkové a J. Bubna ve věci prodeje části pozemku v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 285/20/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje zamítnout žádosti paní L. Zápařkové a pana J. Bubna o prodej části pozemku par. č. 766/7 o výměře cca 80 m2 v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec a ponechat uvedenou část pozemku nadále ve vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 25. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

6. Veřejná zakázka „Obchodní akademie Třebíč, rekonstrukce kotelny a rozvodů vytápění“

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje podrobné informace k předloženému materiálu.

Rada kraje vyslovila souhlasné stanovisko s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala návrh usnesení.

Usnesení 286/20/2002/RK

Rada kraje

rozhodla,

že nejvhodnější nabídkou, podanou ve veřejné soutěži na zhotovitele stavby „Obchodní akademie Třebíč, rekonstrukce kotelny a rozvodů vytápění“,je nabídka podaná uchazečem firmou Třebíčská tepelná společnost s r. o., Kubišova 1230, 674 01 Třebíč a

ukládá

odboru majetkovému oznámit výsledek veřejné soutěže a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 5. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

16. Žádost obce Dešov o pomoc při řešení havarijního stavu požární nádrže

 

M. Černá předložila radě kraje žádost obce Dešov týkající se příspěvku na opravu požární nádrže.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 287/20/2002/RK

Rada kraje

odkládá

projednávání žádosti obce Dešov o pomoc při řešení havarijního stavu požární nádrže a

ukládá

odboru majetkovému a odboru dopravy a silničního hospodářství doplnit podání o stanoviska příslušných správních orgánů.

odpovědnost: odbor majetkový, odboru dopravy a silničního hospodářství

termín: 25. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

17. Žádost obce Myslibořice o pomoc při řešení havarijního stavu objektu v majetku obce

 

            M. Černá předložila radě kraje žádost obce Myslibořice týkající se pomoci při řešení havarijního stavu objektu v majetku obce.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 288/20/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje zamítnout žádost obce Myslibořice o pomoc při řešení havarijního stavu objektu v majetku obce a postupuje ji do zastupitelstva kraje k dalšímu projednání.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 25. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

7. Změny schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

 

A. Krištofová, vedoucí ekonomického odboru, předložila radě kraje návrh na rozpočtová opatření na akce:

-  veřejná zakázka SOU Pelhřimov – „Oprava sociálního zařízení, omítek dílen, Křemešnická 298, Pelhřimov“;

-  havárie – zatékání rovnou střechou do části přízemí Pedagogicko psychologické poradny, Nad tratí 35, Havlíčkův Brod;

-  havárie opěrné zdi v Jemnici, okres Třebíč.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 289/20/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·     povýšení rozpočtu na technické zhodnocení a opravy ve školství - § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště o 189 tis. Kč snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje - § 6409 Ostatní činnosti j. n. za účelem dokrytí nákladů akce programového financování „Oprava sociálního zařízení, omítek dílen, Křemešnická 298, Pelhřimov“ dle přílohy 1 materiálu RK-20-2002-07;

·     povýšení rozpočtu na technické zhodnocení a opravy ve školství - § 3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivní výchovné péče o 54 tis. Kč snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje - § 6409 Ostatní činnosti j. n. za účelem opravy střešního pláště v Pedagogicko psychologické poradně v Havlíčkově Brodě dle přílohy 1 materiálu RK-20-2002-07 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·     poskytnout z nespecifikované rezervy kraje částku 3 000 tis. Kč na řešení havárie opěrné zdi v Jemnici, okres Třebíč, dle upravené přílohy 2 materiálu RK-20-2002-07;

·     schválit zvýšení závazného ukazatele vůči SÚS Třebíč Dotace na investice o částku 3 000 tis. Kč.

odpovědnost: odbor ekonomický a odbor majetkový

termín: 30. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

8. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

 

A. Krištofová, vedoucí ekonomického odboru, informovala radu kraje o předloženém materiálu a přednesla návrh usnesení.

Z jednání rady kraje se omluvila M. Černá.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 290/20/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje o dotaci  MK ČR pro Krajskou knihovnu Vysočiny v Havlíčkově Brodě na „Zajištění regionálních funkcí knihoven“ ve výši 3 194 tis. Kč dle materiálu RK-20-2002-08.

odpovědnost: ekonomický odbor, odbor kultury a památkové péče

termín: 30. 6.2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

A. Krištofová, vedoucí ekonomického odbor, požádala radu kraje o projednání materiálu „Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002“a zařazení do programu jednání.

Rada kraje vyslovila souhlasné stanovisko s projednáním předloženého materiálu. Materiál byl zařazen pod pořadovým číslem 20).

 

20. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

 

A. Krištofová, vedoucí ekonomického odboru, informovala radu kraje o předloženém materiálu a přednesla návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 291/20/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

povýšení rozpočtu § 6113 - Zastupitelstva krajů o 250 tis. Kč snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje - § 6409 Ostatní činnosti j. n. za účelem zajištění finančních prostředků na úhradu nájemného sochy 2xd38, umístěné na nádvoří sídla kraje Vysočina dle přílohy 1 materiálu RK-20-2002-20.

odpovědnost: ekonomický odbor

termín: 30. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

9. Zabezpečení provozu protialkoholní záchytné stanice v kraji Vysočina

 

J. Bína, zaměstnanec odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložil radě kraje návrh smlouvy ve věci zabezpečení provozu protialkoholní záchytné stanice v kraji Vysočina. Smlouvu uzavřel kraj Vysočina se Statutárním městem Jihlava.

Rada kraje předložený návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 292/20/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

smlouvu o úhradě nákladů na provozování protialkoholní záchytné stanice dle přílohy 1 materiálu RK-20-2002-09.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 30. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

10. Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem movité věci

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh nájemní smlouvy ve věci pronájmu digitální kopírky. Smlouvu uzavřela Obchodní akademie Pelhřimov s firmou Mitech, s. r. o., Žižkova 13, Jihlava,.

Rada kraje

Rada kraje předložený návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 293/20/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy mezi Obchodní akademií Pelhřimov a firmou Mitech, s. r. o., Žižkova 13, Jihlava na pronájem digitální kopírky dle materiálu RK-20-2002-10.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Obchodní akademie Pelhřimov

termín: 4. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

11. Pověření odboru školství, mládeže a sportu vyhlášením konkurzního řízení na funkci ředitele/ky  SZŠ, VZŠ a VOŠ, Třebíč, Hasskova 15

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele/ky SZŠ, VZŠ a VOŠ, Třebíč.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 294/20/2002/RK

Rada kraje

pověřuje

odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina vyhlášením a zajištěním průběhu konkurzu na místo ředitele/ky SZŠ, VZŠ a VOŠ, Třebíč, Hasskova 15 a

schvaluje

strukturu konkurzní komise dle přílohy 1 materiálu RK-20-2002-11.

odpovědnost: vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

termín: do ukončení konkurzního řízení

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

12. Odvolání z funkce ředitele Domova mládeže, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 a ředitele SOU zemědělského, Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu na odvolání z funkce ředitele Domova mládeže, Žďár nad Sázavou a ředitele SOU zemědělského, Bystřice nad Pernštejnem a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje předložený návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 295/20/2002/RK

Rada kraje

odvolává

v souladu s ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších zákonů a v souladu s § 59 písm. i) zákona 129/2000 Sb., o krajích, pana Mgr. Zdeňka Mifku z funkce ředitele Domova mládeže, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 a pana Ing. Jaroslava Mošnera z funkce ředitele SOU zemědělského, Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405 s účinností od 1. 7. 2002.

odpovědnost: vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

termín: 1. 7. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

13. Jmenování konkurzní komise pro konkurz na funkci ředitele/ky Gymnázia, Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 760

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na jmenování konkurzní komise pro konkurz na funkci ředitele/ky Gymnázia, Bystřice nad Pernštejnem.

Rada kraje návrh akceptovala, jmenovala zástupce do konkurzní komise a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 296/20/2002/RK

Rada kraje

jmenuje

v souladu s ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších zákonů, zástupce zřizovatele v konkurzní komisi a složení komise pro konkurzní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Gymnázia, Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 760, dle doplněné přílohy 1 materiálu RK-20-2002-13.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 4. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

14. Souhlas s uzavřením smlouvy o půjčce nebo úvěru pro Školní statek Humpolec, Dusilov 384

 

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém návrhu a přednesl dvě varianty návrhu usnesení.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala druhou variantu návrhu usnesení.

Usnesení 297/20/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 3,5 mil. Kč pro Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 za účelem rekonstrukce jatek a šaten.

odpovědnost: vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

termín: 4. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

15. Návrh na navýšení počtu zaměstnanců kraje

 

E. Šarapatková, vedoucí sekretariátu ředitelky, předložila radě kraje návrh na navýšení počtu zaměstnanců kraje a přednesla návrh usnesení.

Rada kraje předložený návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 298/20/2002/RK

Rada kraje

stanovuje

v souladu s ustanovení § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), počet zaměstnanců kraje k 4. 6. 2002 na 243 zaměstnanců.

odpovědnost: ředitelka krajského úřadu

termín: 4. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

18. Rezignace a jmenování člena řídícího výboru grantového programu „Vítejte u nás“

 

A. Štěrbová předložila radě kraje návrh na rezignaci a jmenování člena řídícího výboru grantového programu „Vítejte u nás“ a přednesla návrh usnesení.

Rada kraje předložený návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 299/20/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

rezignaci Ing. Tomáše Hermanna, bytem Pražská 2813, Havlíčkův Brod, na funkci člena řídícího výboru grantového programu „Vítejte u nás“ a

jmenuje

členem řídícího výboru grantového programu „Vítejte u nás“ Ing. Jaroslava Sochora, bytem Na Valech 17, Jihlava.

odpovědnost: sekretariát hejtmana

termín: 4. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

19. Vyhodnocení veřejné sbírky ve prospěch Občanského sdružení pro pomoc mentálně postiženým Lada

 

M. Vystrčil předložil radě kraje informaci o výtěžku veřejné sbírky pro Občanské sdružení pro pomoc mentálně postiženým Lada. Veřejná sbírka proběhla v rámci Dne otevřených dveří v sídle kraje Vysočina dne 30. 5. 2002.

Rada kraje vzala informaci na vědomí a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 300/20/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o výtěžku veřejné sbírky Občanského sdružení pro pomoc mentálně postiženým Lada v Bratřicích u Pacova ve výši 24 505,30 Kč a

rozhodla

o poskytnutí dotace Občanskému sdružení pro pomoc mentálně postiženým Lada v Bratřicích u Pacova ve výši 24 505,30 Kč na nákup kompenzačních pomůcek, pomůcek pro arteterapii, muzikoterapii a pomůcek pro alternativní komunikaci.

odpovědnost: vedoucí sekretariátu hejtmana

termín: 7. 6. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

21. Rozprava členů rady

 

P. Pospíchal informoval radu kraje o možnostech zahájení oprav dvou evakuačních a zásahových tras v oblasti Elektrárny Dukovany.

 

M. Vystrčil ukončil jednání rady kraje č. 20/2002 s tím, že další zasedání se bude konat dne 11. 6. 2002, v 9.00 hod. v zasedací místnosti kanceláře hejtmana, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

 

 

 

 RNDr. Miloš Vystrčil

první zástupce hejtmana kraje Vysočina

 

 

 

Záznam pořízen na jednání rady kraje č. 20/2002 dne 4. června 2002.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 7. 6. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 14.6.2002 / 19.5.2006

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze