Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2007

21. březen 2007
 

 
 

Zápis z jednání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2007

konaného dne 21. 3. 2007

 

Přítomni:

1. Jiří Antonů

6. Tomáš Křišťan

2. Zdeněk Dobrý

7. Vladislav Nechvátal

3. Zdeněk Forman

8. Vladimír Novotný (předseda)

 

4. Jaroslav Hulák (místopředseda)

9. Anna Krištofová (tajemnice)

5. Bohumil Kotlán

 

 

Nepřítomni (omluveni):

1. Zbyněk Pípal

 

Hosté:

1. Miroslav Houška (člen Rady kraje Vysočina)

2. Alena Vlachová (OŠMS)

 

Program:

1.      Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení a úkolů;

2.      Informace o změnách ve financování regionálního školství (Alena Vlachová, OŠMS);

3.      Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření;

4.      Závěrečný účet roku 2006;

5.      Závěrečná zpráva o čerpání Fondu Vysočiny za rok 2006;

6.      Výsledky hospodaření organizací kraje za rok 2006;

7.      Organizační zajištění kontroly na hradě Kámen;

8.      Diskuse, různé;

9.      Závěr.

 

1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení a úkolů

Vladimír Novotný, předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, přivítal přítomné a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Kateřina Nedvědová představila nového koordinátora Martina Šalandu, který nastoupí místo Jana Jaroše.

 

Vladimír Novotný shrnul závěry z minulého zasedání. Přistoupil ke kontrole úkolů a usnesení a konstatoval jejich splnění.

 

V 9:15 přišel na zasedání výboru Zdeněk Dobrý.

 

2. Informace o změnách ve financování regionálního školství (Alena Vlachová, OŠMS)

Alena Vlachová nejprve omluvila Zdeňka Ludvíka, vedoucího OŠMS, na zasedání dnešního finančního výboru, a poté předala přímo na jednání členům výboru podkladové materiály k problematice financování regionálního školství a podrobně pohovořila o těchto oblastech:

 

-          k problematice se uskutečnil seminář ZK

-          nutnost informovat politické představitele o financování regionálního školství

-          přiblížila schéma financování školství ze dvou zdrojů

-          příspěvek ze státního rozpočtu obcím s MŠ a ZŠ (podle počtu dětí a žáků z předchozího roku X podle skutečného počtu dětí v daném roce)

-          provozní náklady škol, granty a systémové podpory kraje Vysočina

-          přímé výdaje na školství (MŠMT – kraj – republikové normativy); kraj – školy, školská zařízení – krajské normativy)

-          platná legislativa, kterou se stanoví krajské normativy, na každý výkon musí být stanoven normativ

-          republikové normativy (celkem 5)

-          změny počtu žáků v kraji Vysočina v jednotlivých věkových kategoriích (znatelný pokles za posledních 5 let, největší pokles u základního vzdělávání)

-          porovnání vývoje počtu žáků a vývoje počtu zaměstnanců (úbytek v obou případech, úbytek výkonu je rychlejší než úbytek zaměstnanců = problém – matematicky řečeno: navíc zůstává 444 pracovníků)

-          podrobnější rozkrytí výkonů na jednotlivé okresy a pověřené obce III. stupně (největší úbytek výkonů na Třebíčsku)

-          problém u MŠ – možnost 4hodinové docházky dětí (nejsou na to dotace, ty jsou pouze na celodenní docházku dětí do MŠ)

-          krajské školství 2006/2007 a 2005/2006 – dle kategorie - ubývají žáci na učebních oborech a přibývají na středních školách

-          úbytek výkonů ve školním roce 2006/2007, celkový normativní rozpis kraje Vysočina v roce 2007 (celkový normativní rozpis kraje Vysočina v roce 2007 je 3 687 709tisíc Kč)

-          tabulky produktivity školství v jednotlivých krajích v ČR (zpracovává MŠMT) u jednotlivých typů škol (MŠ, ZŠ, gymnázia, SOŠ, SOU, VOŠ (většina pod republikovým průměrem)

-          porovnání některých segmentů školství Vysočina/ČR

-          procento malotřídních škol a počet žáků na učitele

-          procentuelní podíl žáků plnících povinnou školní docházku, kteří docházejí do ZUŠ (zejména problém Pelhřimova)

-          podrobný popis procesu od výpočtu normativů po přidělení na školy, zapojení pověřených obcí III. stupně, rozhodující slovo má Krajský úřad kraje Vysočina - OŠMS

-         aktuální situace: v současné době dokončeno dohodovací řízení, budou rozesílány závazné ukazatele

 

Rozvinula se diskuse k problematice financování regionálního školství.

Vladimír Novotný podotkl, že z materiálů opticky vyplývá, že kraj se chová vůči školám zodpovědně, kdežto přístup obcí je různý. Problém způsobují hlavně malotřídky, což je dáno charakterem Vysočiny. Z předložené statistiky vyplývá, že Vysočina má nejvíce malotřídek. Alena Vlachová uvedla, že co se týče produktivity (normativ) jsou malotřídky skutečně problematické, co se týče efektivity nikoliv – jsou poměrně efektivní. Nerozlišovala by přístup kraje a obce, problém spatřuje spíše v přístupu jednotlivých škol (přístup ředitele k organizaci školy).

 

Anna Krištofová se dotázala, zda-li obce doplácí na malotřídky pokud si je chtějí udržet. Alena Vlachová uvedla, že ano – obce dokrývají na malotřídky často nejen provoz, ale i příjmy a výdaje.

 

Anna Krištofová dále zmínila, že žáků stále ubývá, avšak přímé výdaje na školství narůstají. Alena Vlachová sdělila, že normativ musí zohlednit měnící se mzdové tabulky (valorizace mezd), rozšiřování učebních plánů a nabývání počtu hodin.

 

Bohumil Kotlán zmínil problematiku „přetahování“ žáků mezi jednotlivými školami – dotaz: jak je to kompenzováno vzájemně mezi kraji. Alena Vlachová uvedla, že co se týče financování záleží na sídle školy, nikoli na původu žáků (z jakého jsou kraje). K tématu se rozvinula diskuse.

Jiří Antonů vzhledem k výhledu do budoucna (pokles žáků, redukce pedagogů) navrhl, aby se finanční výbor k tomuto tématu vrátil na některém z příštích zasedání s tím, že by některý z pracovníků OŠMS podal informace o aktuální situaci. Členové výboru tento návrh kvitovali.

 

Rozvinula se diskuse k problematice poklesu žáků, snižování počtu zaměstnanců, dopadů slučování škol. Členové výboru konstatovali, že snaha o navyšování počtu žáků, jde často na úkor kvality výuky a kvality výsledných znalostí žáků.

 

Usnesení 011/03/2007/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace Aleny Vlachové o změnách ve financování regionálního školství.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

3. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření

Členové výboru obdrželi s předstihem tyto podkladové materiály:

-         Přehled rozpočtových opatření schválených  Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2007 za období 13.2.2007 – 16.3.2007;

-          Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 16. 3. 2007.

 

Anna Krištofová seznámila členy výborů s podkladovými materiály. V souvislosti s vývojem daňových příjmů konstatovala, že březen byl slabší (není náběh DPH) a očekává se, že duben bude lepší.

K přehledu rozpočtových opatření nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.

 

Usnesení 012/03/2007/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci Anny Krištofové o vývoji daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 16. 3. 2007 a o rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2007 za období 13.2.2007 – 16.3.2007.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

4. Závěrečný účet roku 2006

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál „Závěrečný účet kraje k 31. 12. 2006“. Anna Krištofová informovala členy výboru, že projednání i schválení Závěrečného účtu je plánováno na ZK č. 3­/2007, konaného dne 15. 5. 2007. Dosud se čeká se na Závěrečnou zprávu z přezkumu hospodaření, kterou zpracovává MFČR.

Závěrečný účet kraje v konečné fázi, tak jak bude předkládán ZK, bude rovněž předložen k projednání FV na zasedání č. 4/2007.

 

Usnesení 013/03/2007/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o Závěrečném účtu kraje k 31. 12. 2006.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

5. Závěrečná zpráva o čerpání Fondu Vysočiny za rok 2006

Členové výboru obdrželi přímo na jednání podkladový materiál „Závěrečná zpráva o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2006“.

 

Jaroslav Hulák tento materiál podrobně okomentoval. Závěrečná zpráva obsahuje přehled projektů v rámci jednotlivých grantových programů, jejich zhodnocení a dále celkové hodnocení využití prostředků poskytnutých prostřednictvím Fondu Vysočiny zejména se zřetelem na jejich dopad na regionální rozvoj kraje. Pohovořil konkrétně o těchto tématech:

-          čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2006;

-          náklady spojené s činností Fondu Vysočiny;

-          Rada Fondu Vysočiny;

-          audit Fondu Vysočiny;

-          hodnocení grantových programů;

-          monitoring projektů a veřejnosprávní kontrola;

-          databáze Fondu Vysočiny;

-          dopady podpory z Fondu Vysočiny;

-          propagace Fondu Vysočiny;

-          grantový program Generely bezbariérových tras byl oceněn druhým místem v soutěži Mosty.

 

Jaroslav Hulák dále uvedl, že i v pátém roce svého fungování prokázal Fond Vysočiny svou oprávněnou existenci, kdy se od průkopnických počátků v roce 2002 stal propracovaným systémem s výhledem dlouhodobé perspektivy, na který si žadatelé velmi rychle zvykli. Reakce potenciálních žadatelů, veřejnosti, zástupců obecních samospráv i médií zůstávají převážně pozitivní. Existence Fondu Vysočiny sebou nese i vedlejší produkty, jako je třeba úspěch v připravenosti kraje Vysočina na čerpání strukturálních fondů EU a přípravě grantových schémat v uplynulém programovacím období EU (nejen pracovníků krajského úřadu, ale i obcí, neziskových organizací či podnikatelů) - lze přičíst z valné části kvalitnímu dlouhodobému tréninku. Fond Vysočinyje považován za smysluplné plnění samosprávné role kraje v oblasti regionálního rozvoje.

 

Jaroslav Hulák zdůraznil, že i přes výše popsaná pozitiva, je zřejmé, že kraj Vysočin stojí před neodkladnou otázkou, zda je možné Fond Vysočiny do budoucna v takovémto rozsahu a objemu udržet a to zejména ve vztahu k novému programovacímu období EU, které bude klást vysoké nároky na krajský rozpočet v oblasti kofinancování připravovaných projektů.

 

Usnesení 014/03/2007/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

Závěrečnou zprávu o čerpání Fondu Vysočiny za rok 2006.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

6. Výsledky hospodaření organizací kraje za rok 2006

Členové výboru s předstihem obdrželi podkladové materiály k hospodaření příspěvkových organizací kraje za rok 2006. Anna Krištofová tento materiál podrobně popsala. K tématu se rozvinula diskuse.

 

Úkol:

Kontaktovat OSVZ a vyžádat od nich přehled hospodaření jednotlivých nemocnic kraje Vysočina za rok 2006. Tento pak zaslat členům finančního výboru.

Odpovědnost: tajemnice

Termín: do 25. 4. 2007

 

Tomáš Křišťan se dotázal, jak pokračuje přechod nemocnic kraje Vysočina z příspěvkových organizací na akciové společnosti. Vladimír Novotný a Jaroslav Hulák popsali aktuální situaci (obnovena činnost v dvou existujících příspěvkových organizacích, další převod pozastaven).

 

Vladislav Nechvátal vznesl dotaz k použití investičních prostředků v jednotlivých letech na provoz a investice jednotlivých nemocnic. K tématu se rozvinula diskuse.

Úkol:

Připravit informace k použití investičních prostředků v jednotlivých letech na provoz a investice jednotlivých nemocnic a podat je členům výboru na zasedání č. 4/2007.

Odpovědnost: Miroslav Houška

Termín: zasedání FV č. 4/2007

 

Usnesení 015/03/2007/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

výsledky hospodaření příspěvkových organizací kraje za rok 2006.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

7. Organizační zajištění kontroly na hradě Kámen

Na základě úkolu ze zasedání minulého FV komunikoval Tomáš Křišťan s Miloslavem Vaňhou, kastelánem hradu Kámen, ve věci provedení kontroly. Z důvodu efektivního zajištění kontroly navrhuje kastelán zvolit termín kontroly v měsíci září a v pondělí, kdy je hrad veřejnosti uzavřen. Členové výboru diskutovali o možných termínech, s předstihem byly vybrány dva – 10. a 24. 9. 2007. Tomáš Křišťan a Kateřina Nedvědová byli pověřeni organizačním zajištěním této akce.

 

8. Diskuse, různé

Jiří Antonů navrhl uspořádat již dříve avizované zasedání Finančního výboru v budově Městského úřadu v Jihlavě s prohlídkou katakomb a nově zrekonstruované části radnice v měsíci červnu. Po diskusi byl termín stanoven na středu 20. června 2007 od 9:00.

 

Zdeněk Dobrý připomněl námět kontroly Krajské knihovny v Havlíčkově Brodě. Stanovení termínu kontroly a členů kontrolní skupiny bude předmětem některého z příštích jednání FV.

 

9. Závěr

Vladimír Novotný, předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

Termín zasedání finančního výboru č. 4/2007 byl stanoven na středu 25. 4. 2007 od 9:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost 2.15).

 

Vladimír Novotný v. r.

předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 

Zpracovali a zapsali Kateřina Nedvědová a Martin Šalanda dne 27. 3. 2007.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 30.3.2007 / 30.3.2007

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze