Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zpráva z porad zařízení školního stravování

 

 
 

Zpráva z porad vedoucích zařízení školního stravování zřizovaných územními samosprávnými celky, které proběhly ve dnech 12.- 16. 3. 2007 po okresech Jihlava,Třebíč, Pelhřimov, Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou ve spolupráci s odbory školství obcí s rozšířenou působností

Přítomni: dle prezenční listiny

 

Program:

 1. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vybraná ustanovení
 2. Vyhláška č. 602/2006 Sb., Nařízení ES č. 852/2004
 3. Přímé náklady na vzdělávání, metodika rozpočtu pro rok 2007
 4. Kapacity školních jídelen – výdejen
 5. Organizace školního roku 2007/2008
 6. Dotační program náhradní stravování
 7. Školní a závodní stravování
 8. Ostatní informace

 

ad 1)

·         nový zákoník práce soustředí právní úpravu obsaženou doposud v několika zákonech a podzákonných normách,

·         zákoník práce obsahuje 396 paragrafů rozdělených do 14-ti částí, přílohou jsou charakteristiky jednotlivých platových tříd, návaznost na další souběžně přijaté právní předpisy,

·         základním principem nové úpravy pracovněprávních vztahů je zásada „co není zakázáno, je dovoleno“, práva a povinnosti budou moci být účastníky upravena odchylně od tohoto zákona, pokud to tento výslovně nezakazuje nebo jestliže nejde o ustanovení, z jehož povahy vplývá, že se od něj nelze odchýlit,

·         upouští se od striktního rozdělení pracovněprávní a občanskoprávní úpravy, vztah je postaven na principu tzv. delegace, to znamená, že podle občanskoprávní úpravy se bude postupovat v případech, kdy to nový zákoník práce výslovně stanoví. Odkazy na příslušná ustanovení občanského zákoníku jsou obsaženy přímo v jednotlivých paragrafech zákoníku práce.

·         pracovní poměr se zakládá především pracovní smlouvou a to písemně (§ 34),

·         nová právní úprava nezná pojem hlavní a vedlejší pracovní poměr,

·         zákonné odstupné se zvyšuje na nejméně trojnásobek průměrného výdělku,

  • zaměstnavateli je nově uložena povinnost písemně oznámit příslušnému úřadu práce rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem, který je osobou se zdravotním postižením,
  • dohoda o rozvázání pracovního poměru musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná (§ 51),
  • výpovědní lhůta musí být stejná pro zaměstnance i zaměstnavatele a její minimální délka je dvouměsíční (§ 52),
  • nový zákoník práce nepoužívá termín „pracovní kázeň“ a nezná ani termín „porušení pracovní kázně“, zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru v souvislosti s tzv. porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci (§§ 38,56,301),
  • nový zákoník práce stanoví, že přestávka v práci na jídlo a oddech může být rozdělena do několika částí v trvání nejméně 15-ti minut. Při souběhu přestávky v práci na jídlo a oddech s bezpečnostní přestávkou se tato doba započte do pracovní doby (§ 88, § 89),
  • na základě dohody o provedení práce bude moci být vykonávána práce v rozsahu až 150 hodin v kalendářním roce pro jednoho zaměstnavatele
  • mění se základní definice pracovní doby, tou nový zákoník práce rozumí dobu, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a dobu, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele,
  • maximální hranice stanovené týdenní pracovní doby v délce 30 hodin je nově u zaměstnanců mladších 18-ti let, délka směny v jednotlivých dnech u těchto zaměstnanců nesmí přesáhnout 6 hodin (§79),
  • pružné rozvržení pracovní doby lze uplatnit jak při rovnoměrném, tak
   i nerovnoměrném rozvržení pracovní doby, při rovnoměrném rozvržení musí být týdenní pracovní doba naplněna v každém týdnu,
  • nerovnoměrné rozvržení pracovní doby upravuje nový kodex práce tzv. konto pracovní doby,
  • mzda, plat a odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou soustředěny do jednoho kodexu a platí pro ně společná obecná ustanovení – princip stejného peněžitého plnění za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty a dodržení hranice minimální mzdy (§ 109 až § 144),
  • nový pojem zaručená mzda, jednotlivé stupně zaručené mzdy a podmínky pro její poskytování stanoví vláda nařízením, přičemž bude zohledněna náročnost, složitost, odpovědnost a namáhavost vykonávané práce (§112),
  • mění se okruh případů, kdy je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout při převedení na jinou práci doplatek do výše průměrného výdělku,
  • ruší se příplatek za zastupování, je kompenzován příplatkem za vedení, výše příplatku za vedení je dána rozpětím procentuálních částek z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je vedoucí zaměstnanec zařazen (§ 124),
  • příplatek za rozdělenou směnu se nově stanoví procentuální částku, a to ve výši 30% průměrného hodinového výdělku za každou rozdělenou směnu (§ 130),
  • v návaznosti na zákon o nemocenském pojištění ukládá nový zákoník práce zaměstnavateli povinnost platit zaměstnanci, který by uznán dočasně práce neschopným nebo kterému byla nařízena karanténa, po dobu prvních 14-ti kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) náhradu mzdy či platu, popř. odměny z dohody o pracovní činnosti s účinností od 1. 1. 2008,
  • určenou dobu čerpání dovolené bude zaměstnavatel povinen oznámit zaměstnanci písemně, a to alespoň 14 dnů předem, může se ovšem se zaměstnancem dohodnout  na kratší době (§ 217)
  • doručování písemností mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem bude možné i v elektronické podobě, za podmínek stanovených v zákoně, pokud jde
   o doručování písemností pro zaměstnance prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, považuje se tato písemnost za doručenou po 10ti pracovních dnech (§§ 335,336,337)
  • nutnost respektování přechodných ustanovení v zákoníku práce, která stanoví pravidla pro posuzování jednotlivých situací,
  • nařízení vlády, kterými se provádí (upřesňují) právní úpravy obsažené v novém zákoníku práce:

·  okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci (vyšetření nebo ošetření, pracovně lékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce, přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků, svatba, narození dítěte, úmrtí, doprovod, pohřeb spoluzaměstnance, přestěhování vyhledání nového zaměstnání)

·   odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě,

·   o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy,

·   o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí,

·  o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí.

 

 

·                     podle ustanovení § 236 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, je možno poskytovat závodní stravování zaměstnancům po dobu čerpání jejich dovolené a zaměstnancům po dobu jejich dočasné pracovní neschopnosti.

Pro zaměstnavatele – příspěvkové organizace územních samosprávných celků – jsou náklady na závodní stravování a jejich úhrada upraveny ve zvláštním právním předpisu, kterým je vyhláška č. 84/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 94/2006 Sb. Tato vyhláška není prováděcím předpisem k zákoníku práce, ale je prováděcím předpisem k § 33b zákona
č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 557/2004 Sb.
Podle těchto právních předpisů, které spadají do gesce ministerstva financí, nemůže být poskytnuto závodní stravování
za sníženou úhradu zaměstnancům příspěvkových organizací územních samosprávných celků, kteří čerpají dovolenou nebo jsou v dočasné pracovní neschopnosti.
Pouze MPSV, do jehož gesce spadá zákoník práce, může říci, zda ustanovení § 236 nového zákoníku práce umožňuje rozšířit okruh strávníků
i v příspěvkových organizacích územních samosprávných celků bez ohledu na existenci zákona č. 250/2000 Sb. a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.

V odst. 2 § 236 zákona č. 262/2006 Sb., je přímo uvedeno: Bylo-li to dohodnuto v kolektivní smlouvě nebo stanoveno ve vnitřním předpisu, poskytuje se zaměstnancům stravování; zároveň mohou být dohodnuty nebo stanoveny další podmínky pro vznik práva na toto stravování a výše finančního příspěvku zaměstnavatele, jakož i bližší vymezení okruhu zaměstnanců, kterým se stravování poskytuje, organizace stravování, způsob jeho provádění a financování zaměstnavatelem, nejsou-li tyto záležitosti upraveny pro určený okruh zaměstnavatelů zvláštním právním předpisem. Tím nejsou dotčeny daňové předpisy.

 

 

ad 2)

novela vyhlášky MZd ČR č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

·         od 1. ledna 2007 je účinná vyhláška  MZd ČR č. 602/2006 Sb., která mění vyhlášku č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,

·         vyhláška je adaptací právního předpisu provedenou na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin a nařízení Komise (ES) 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kriteriích pro potraviny. Tyto uvedené použité předpisy Evropských společenství upravují zejména pravidla potravinového práva
a dále minimální požadavky na stavby potravinářských závodů, mezi něž patří
i provozovny stravovacích služeb, podmínky jejich schvalování a registrace, minimální hygienické požadavky a zásady pro provozování stravovacích služeb
mikrobiologické požadavky na potraviny včetně pokrmů.

Nejdůležitější změny:

·         zužuje se rozsah právní úpravy vyhlášky ve smyslu nařízení (ES) č. 852/2004,

·         zužuje se okruh dosud vymezených pojmů a ponechávají se upravené pojmy navazující na (ES) č. 852/2004,

·         zrušen text, který upravoval požadavky na stavby stravovacích služeb, od ledna t.r. se stavby posuzují podle evropských předpisů,

·         mikrobiologické požadavky na pokrmy se posuzují podle nařízení (ES) 2073/2005,

·         bezpečnost potravin se posuzuje podle zákona č. 102/2001 Sb. Ponechává se pouze právní úprava vztahující se k nutriční hodnotě a složení pokrmu, a to i s ohledem na skutečnost, že stravovací služby zahrnují i stravování dětí a žáků ve školních jídelnách,

·         používání vajec je obecně v minimálním rozsahu upraveno použitelnými předpisy ES, ponechávají se postupy nutné k prevenci alimentárních nákaz,

·         zrušuje se ustanovení, které upravuje podmínky rozmrazování potravin, upravující zejména stavební požadavky a vybavení provozovny. Tyto skutečnosti se posuzují přímo podle přepisů ES. Tepelné podmínky potravin a ukončení tepelné úpravy pokrmu budou zkoumány na základě kritických bodů (HACCP) nebo správné výrobní praxe provozovatele stravovací služby.

·         případy, kdy je třeba stanovit postupy upravené na základě kritických kontrolních bodů upravuje nařízení (ES) č. 852/2004,

·         zrušují se stavební požadavky na jiná zařízení stravovacích služeb, používají se přímo předpisy ES,

·         zásady osobní a provozní hygieny nejsou výše uvedenými předpisy ES výrazně dotčeny, zejména jde o národní úpravu předpisu,

·         z hlediska ochrany zdraví zaměstnanců budou stavby posuzovány podle hlavy páté zákoníku práce a nařízení vlády č. 178//2001 Sb.,

·         zrušují se přílohy 1, 2 a 3,

·         ve vyhlášce zůstávají opatření na kontrolu teploty pokrmů a opatření pro zachování chladicího řetězce ve stravovacích službách,

·         vyhláškou není dotčena obecná odpovědnost provozovatelů stravovacích služeb za bezpečnost pokrmu,

·         evropská legislativa je koncipována tak, že nepředepisuje jaké prostředky a cesty použít, určuje cíle, kterých musí být dosaženo, orgány ochrany veřejného zdraví nebudou kontrolovat, zda jsou dodržena obecná pravidla a požadavky nutná k výrobě pokrmů u provozovatele, ale provozovatel musí být schopný dokázat, že výrobou potravin (pokrmů) v jeho zařízení, při distribuci, nemůže dojít ke vzniku rizikové potraviny (pokrmu), která by vedla k poškození zdraví konzumenta. Závisí pouze na provozovateli stravovací služby, jakou si zvolí cestu. Na jedné straně perfektní stavebnětechnický stav, dostatečné technologické vybavení, na straně druhé zajistí provoz tak, že si všechna kritická místa ošetří v postupech postavených na zásadách kritických bodů a dbá na jejich dodržování svými zaměstnanci. Případná nedůslednost zaměstnanců může pro provozovatele představovat rizika. Je vhodné při nejasnostech hygienických požadavků vyjít z pravidel „Codex alimentarius“.

·         v oblasti stravovacích služeb je tedy nutno dodržovat povinnosti stanovené zejména v Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin, dodržovat zákon č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s dalšími zvláštními předpisy k ochraně zdraví, zejména zákon č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších změn, o potravinách a tabákových výrobcích a vyhlášku MZd ČR č. 602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MZd ČR č. 137/2004 Sb.

·         odběry vzorků pokrmů, dotaz na MZd ČR – jedná se o činnost, která má být zabezpečována stravovacími provozy denně a nebo se jedná o činnost, která bude orgánem ochrany veřejného zdraví nařízena při zjištění porušení hygienických předpisů, odpověď pod č. j. 3068/2007 z 19. 2. 2007 zní: vyhláška č. 602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb., je prováděcím předpisem k zákonu
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, § 82 odst. 2 písm. q) uvedeného zákona umožňuje krajským hygienickým stanicím, aby nařídili osobě provozující stravovací službu odběr a uchování vzorků podávaných pokrmů, je-li to potřebné pro zajištění zdravotní nezávadnosti podávaných pokrmů nebo z důvodů podezření na vznik infekčního onemocnění z pokrmů, a učit rozsah a plnění této povinnosti. Postup při odběru a uchování vzorků pokrmů upravuje vyhláška č. 137/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb. Splnění této povinnosti uložené krajskou hygienickou stanicí osobě provozující stravovací službu ukládá § 24 odst. 1 písm. g) zákona 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se tedy o činnost, která bude orgánem ochrany veřejného zdraví nařízena při zjištění porušení hygienických standardů.

·         nedodržení správné hygienické a výrobní praxe →způsobení křížové kontaminace → zdravotně závadná potravina nebo pokrm → způsobení onemocnění strávníkovi→  kontrolní orgány → pokuta nebo zavření či omezení provozu

·         dodržení správné hygienické a výrobní praxe → zamezení křížení provozu→ výroba a prodej nezávadného pokrmu →není problém s kontrolními orgány →nejsou restrikce →spokojení strávníci →zvýšení profesionální úrovně

 

 

ad 3)

 • seznámení s metodikou rozpočtu přímých neinvestičních výdajů pro zařízení školního stravování, která jsou definovaná v § 160, odst. 1, písm. c)  školského zákona,
 • podána informace o změně výše krajských normativů přímých neinvestičních výdajů pro stravovaného ve školní jídelně, který se zároveň vzdělává v základní škole a střední škole, pro něhož v rámci školního stravování v jednotlivých typech zařízení školního stravování je poskytován oběd,
 • seznámení se způsobem výpočtu, který je proveden na základě počtu jednotek výkonu podle velikostních skupin - do 13 jednotek výkonu, od 14 do 600 jednotek výkonu, od 601 až 999 jednotek výkonu a nad 1000 jednotek výkonu u žáků základní školy a střední školy
 • upozornění na skutečnost, že finanční prostředky nad rozsah finančních prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu hradí právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení z dalších finančních zdrojů, zejména z vlastních příjmů, z prostředků zřizovatele, popřípadě jiných osob.

 

ad 4)

·         opětovné upozornění na ustanovení § 144 odst. 1 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějšího předpisu, kde je povinným údajem zapisovaným do rejstříku škol a školských zařízení nejvyšší povolený počet dětí, žáků a studentů ve škole nebo školském zařízení, včetně jejich odloučených pracovišť, lůžek, stravovaných, tříd, skupin nebo jiných obdobných jednotek, uvedených v rozhodnutí o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení

·         tento údaj vyjadřuje v případě školských zařízení nejvyšší počet stravovaných, kterým může dané školské zařízení poskytovat školské služby

·         právnická osoba vykonávající činnost školského zařízení je oprávněna přijmout zájemce nebo poskytovat školské služby pouze do výše povoleného počtu (kapacity), uvedeného v rozhodnutí příslušného správního orgánu o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení

·         žádné ustanovení školského zákona nepřipouští výjimku z této povinnosti u žádného z druhů či typů škol a školských zařízení

·         z výše uvedeného vyplývá, že kapacita je povinná i u školních jídelen – výdejen

(viz transformace sítě škol na školský rejstřík MŠMT ČR č.j. 28 494/2005-24 a dodatek č. 1 č. j. 28 778/2004-21)

 

 

 

 

ad 5)

organizace školního roku 2007/2008 v základních, středních, základních uměleckých školách a konzervatořích zveřejněna pod. č. j. 16325/2006-20 ze dne 27. června 2006

období školního vyučování začíná  3. 9. 2007, podzimní prázdniny  od 25. 10. a 26. 10. 2007, vánoční prázdniny od 22. 12. 2007 do 2. 1. 2008, pololetní prázdniny 1. 2. 2008, jarní prázdniny od 10. 3. – 16. 3. 2008, velikonoční prázdniny 20. a21. 3. 2008,  hlavní prázdniny od 30. 6. 2008 do 31. 8. 2008.

 

 

ad 6)

pro rok 2007 připravilo MŠMT ČR dotační program na zabezpečení náhradního stravování dětí a žáků. Bližší informace jsou zveřejněny na webových stránkách MŠMT ČR, ve vyhledávacím okénku zadat „dotační programy“. Znění programu je také zveřejněno na stránkách kraje www.kr-vysocina.cz, sekce školství, desky školní stravování. Program je vypsán pro zcela výjimečné případy, kdy není možno zajistit stravování ve školní jídelně.

 

 

ad 7)

Problematika školního a závodního stravování ve školách a školských zařízení formou otázek a odpovědí je zveřejněna na webových stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz, odkaz školství, složka školní stravování.

 

 

ad 8) Ostatní

 

8.1 Přehled předpisů uveřejněných ve Sbírce zákonů v roce 2006, které se dotýkají  nejenom stravovacích služeb

z. č. 74/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,

z. č. 134/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, …..

z. č. 158/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon),

z. č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů,

z. č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění,

z. č. 262/2006 Sb. zákoník práce,

z. č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce,

z. č. 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců,

z. č. 624/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon),

vyhl. č. 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

vyhl. č. 127/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhl. MZd. č.347/2002 Sb., o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin,

vyhl. č. 207/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MZd č. 38/2001 sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění vyhláška č. 186/2003 Sb.,

vyhl. č. 211/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 210/2004 Sb., o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu s výjimkou prodeje, kromě potravin živočišného původu,

vyhl. č. 292/2006 Sb., kterou se mění vyhl. č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch,

vyhl. č. 293/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2006 Sb.,

vyhl. č. 389/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a  školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky,

vyhl. č. 400/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 158/2004 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách, ve znění vyhl. č. 68/2005 Sb.,

vyhl. č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních,

vyhl. č. 467/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 132/2004 Sb., o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení,

vyhl. č. 551/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MZd č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy,

vyhl. č. 602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,

nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,

nařízení vlády č. 339/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě

nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

 

 

8.2 Účtování o stravovacím zařízení  

(na základě dotazu o účtování v příspěvkové organizaci „provařeno, uspořeno“)

zda se musí rovnat účet č. 501 na konci roku – Spotřeba potravin
ve školní jídelně a účet č. 602 – Tržby za potraviny ve školní jídelně

·         úhrada za spotřebu potravin podle finanční normy by se měla projevit ve výnosech na účtu 602 –tržba za stravné

·         plnění finanční normy by mělo být ve školní jídelně neziskové, a to za celé stravovací období, kterým je u školní jídelny školní rok, to znamená vyrovnané

·         k datu roční účetní závěrky nemusí dojít k vyrovnání stravovací normy spotřeby potravin s úhradou stravného, protože školní rok pokračuje až do 30. 6., případně do 31. 8.

·         k 31. 12. je-li úspora nákladů na spotřebu potravin, doporučuje se zaúčtovat pomocí účtu 384 – výnosy příštích období, snížení účtu na úroveň nákladů na účtu 501 Spotřeba potravin

·         obdobně je možné postupovat při překročení nákladů na spotřebu potravin oproti stravovací normě pomocí účtu 381 – Náklady příštích období, kam se zaúčtuje částka překročených nákladů

·         v účetním období příslušného roku se tyto účty časového rozlišování převedou zpět na účet 501, případně 602

·         ke zdanění dojde až v případě, že se na konci stravovacího období finanční norma nevyrovná a k 31. 12. bude zisk stravovacího zařízení z předchozího stravovacího období

 

 

8.3 Odměňování zaměstnanců ve školních jídelnách

 • zaměstnanci školních jídelen jsou odměňováni stejně jako ostatní zaměstnanci škol
  školských zařízení podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce , nařízení vlády
  č. 564/2006 Sb. a nařízení vlády č. 469/2002 Sb.,
 • plat určuje zaměstnavatel v souladu se zákoníkem práce, uvedenými nařízeními vlády, v souladu s kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem,
 • platový tarif je určen platovou třídou a platovým stupněm (§ 123 ZP), u statutárního orgánu zaměstnavatele určuje ten, kdo do funkce ustanovil (zřizovatel),
 • příplatek za vedení u vedoucího zaměstnance podle § 124 odst. 1 až 3 nebo zaměstnance uvedeného v § 124 odst. 4 zákoníku práce, výši určuje zaměstnavatel, u statutárního orgánu zaměstnavatele ten, kdo do funkce ustanovil (zřizovatel), jedná se o procentuelní výši z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je vedoucí zaměstnanec zařazen a dle stupně řízení (4stupně), jedná se o managerské řízení nikoliv odborné,
 • zaměstnavatel zařadí vedoucího zaměstnance do platové třídy podle nejnáročnější práce, jejíž výkon řídí nebo kterou vykonává,
 • zaměstnanec, který není vedoucím zaměstnancem, avšak je podle organizačního předpisu oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny, náleží příplatek za vedení ve výši 5% až 15%,
 • složky platu jsou uvedeny v platovém výměru,
 • zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle druhového vymezení prací v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací, pokud není tato práce v katalogu prací uvedena, zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, která je v katalogu prací uvedena jako práce porovnatelná (odpovědnost, namáhavost, složitost atp.),
 • zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně podle doby dosažené praxe, doby péče o dítě, prezenční vojenské služby,
 • katalog prací – činnosti vztahující se ke stravovacím službám (obchodní provoz- kuchař, cukrář–moučníkář, prodavač, pracovník v obchodní provozu, provozář, rozpočtář, finanční referent atp.).

 

 

8.4 Statistické výkaznictví v roce 2007 – informace

 • na úseku výkonového výkaznictví nedochází pro rok 2007 k výrazným změnám, bude zachován sběr dat podle míst, kde se uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby v souladu se směrnicí MŠMT ČR č. j. 28 768/2005-45 ze dne 12. prosince 2005, kde se přihlíží k podrobnému fyzickému členění škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku,
 • při zpracování výkazů budou i nadále pro kontrolu úplnosti používány soubory rejstříku škol a školských zařízení,
 • výkazy se zpracovávají elektronickou cestou, nebudou proto již v letošním roce zasílány formuláře a pokyny k vyplnění v tištěné podobě správním úřadům pro předání jednotlivým školám a školským zařízením,
 • vzory formulářů výkazů budou opět zveřejněny ve Věstníku MŠMT, pravděpodobně v dubnovém vydání, a dále budou k dispozici ke stažení na internetové stránce ÚIV www.uiv.cz a na přihlašovací stránce pro sběr dat http://delta.uiv.cz/vykazy/forma.asp

 

 

8.5 Dotaz k druhům másla

Máslo – patří k nejstarším potravinám. Je vyrobeno ze smetany, z nejmastnější části mléka. Ve většině zemí se k výrobě másla používá kravské mléko, ale může se použít ovčí nebo kozí mléko. V dnešní době je strojové zpracování másla, smetana se odstřeďuje, pasteruje
a pak stlouká na másla. Máslo je lehce stravitelné a obsahuje dva důležité vitaminy A a D. Vitamin A, který je důležitý pro pokožku, vitamin D, který je důležitý pro vázání vápníku. Máslo obsahuje 82-84% tuku, 1,5-2,0% netukových látek (bílkoviny, laktózu a minerální látky) a 14-16% vody. Toto složení je upraveno přísnými potravinářskými normami.

Čerstvé máslo – musí mít min. 82% tuku a datum spotřeby do 20 dnů od data výroby.

Máslo – musí mít min. 82% tuku, doba spotřeby podle konkrétních technologických podmínek daného výrobce, rozdíl je ve smyslových vlastnostech másla, delším skladováním se ztrácejí chuť a aroma.

Stolní máslo – máslo skladované v mrazírnách – výrobce značí na spotřebitelský obal datum výroby a dodává je do mrazíren, kde se skladuje při teplotě -18°C maximálně po dobu 24 měsíců. Při expedici z mrazíren musí být datum expedice označeno na kartonu. Od data expedice se počítá doba použitelnosti stolního másla maximálně 20 dnů. Datum spotřeby 20. den od data expedice z mrazíren je na spotřebitelský obal povinen vyznačit prodejce.

Pomazánkové máslo – jedná se o zvláštní kategorii v ČR prodávanou. Pod tlakem předpisů ES bude změněno jeho označení. V tomto směru se chystá novela vyhlášky MZ ČR
č. 77/2003 Sb., požadavky na mléko, mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, (konec března 2007). Jedná se o přechodné označení „másla“ do konce března 2008.

 

Výrobky, které mají charakter másla, ale obsahují přídavek rostlinného tuku, nesmí být označovány jako máslo, ale jako směsný pomazánkový tuk nebo směsný tuk. Slovo máslo se nesmí objevit na obale výrobků, ale ani na cenovce u prodejce.

Česká másla – jsou  másla se zákysem, nebo másla přírodní chuti, zahraniční másla jsou buď solená nebo  přírodní chuti, speciální másla např.  bio másla, kozí, ovčí , s bylinkami.

 

8.6 Dotaz- odpovědnost stravovacího zařízení při odcizení kabátu z šatny u školní jídelny

Odložený kabát na místě k tomu určeném. Vše upravuje občanský zákoník § 433 odst. 2 a 3. Je-li s provozováním nějaké činnosti spojeno odkládání věcí, odpovídá provozovatel za škodu na věcech odložených na místě k tomu určeném, nebo na místě, kam se obvykle odkládají. Věšáky umístěné ve školní jídelně jsou místa, kam se obvykle odkládají bundy či kabáty. Provozovatel služby se nemůže odpovědnosti vzdát ani dohodou se zákazníkem, ani svým jednostranným prohlášením. Proto cedule či jiný nápis u věšáku přesvědčující o opaku nemá žádný význam. Pro úplnost je třeba doplnit, že provozovatel by neodpovídal za cennosti či peníze nechané v kapsách šatstva, protože ve vztahu k těmto věcem už nelze věšáky považovat za místo, kam se obvykle odkládají.

Obecná odpovědnost podle občanského zákoníku je řešena v § 420, § 421, § 422, §§ 433 - 440, zavinění poškozeného § 442, § 443.

 

8.7 Upozornění na článek v Učitelských novinách č. 11/2007 a v deníku Právo z 2. 3. 2007 o školních jídelnách, o dodržování norem a kvalitě stravovacích služeb.

 

2007-03-16

 

Zpracovala:

Olga Johanidesová

Krajský úřad kraje Vysočina

odbor školství, mládeže a sportu

oddělení organizace školství

Žižkova 57

587 33  Jihlava

e-mail: johanidesova.o@kr-vysocina.cz

tel: 564 602 285

 

 
Zodpovídá: PaedDr. Vladimír Zelený
Vytvořeno / změněno: 29.3.2007 / 29.3.2007
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Oddělení vnitřní kontroly

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze