Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Závěrečná zpráva o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2006

 

 
 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ FONDU VYSOČINY V ROCE 2006

                                                                                                                             

Schválena na jednání zastupitelstva kraje č. 2/2007 dne 27. března 2007

 

ČLENĚNÍ ZPRÁVY:

 

1. Přehled o čerpání prostředků a správě Fondu Vysočiny v roce 2006

 

1.1   Celkový přehled o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2006

1.2   Financování

1.3   Náklady spojené s činností Fondu Vysočiny

 

2. Monitoring Fondu Vysočiny

 

2.1   Rada Fondu Vysočiny

2.2   Audit Fondu Vysočiny

2.3   Hodnocení grantových programů

2.4   Monitoring projektů a veřejnosprávní kontrola

2.5   Databáze Fondu Vysočiny

 

3. Analýza dopadů podpory z Fondu Vysočiny

 

4. Propagace Fondu Vysočiny

 

5. Závěr

 

Přílohy závěrečné zprávy:

 

Př. 1 Poměrné rozdělení prostředků FV pro rok 2006                             

Př. 2 Přehled grantových programů vyhlášených v roce 2006       

Př. 3 Souhrnný statistický přehled GP                                      

Př. 4 Čerpání prostředků FV dle dílčích cílů PRK v roce 2006      

Př. 5 Skutečné čerpání Fondu Vysočiny – proplacená podpora   

Př. 6 Náklady na provoz Fondu Vysočiny – rok 2006                  

Př. 7 Přehled odměn členů řídicích výborů za rok 2006               

Př. 8 Přehled členů a složení řídicích výborů grant. programů      

Př. 9 Hodnocení GP vyhodnocených v roce 2006 garanty            

Př. 10 Dopad podpory z FV dle územního členění kraje              

Př. 11 Analýza žádostí dle zaměření podpory a dle typu žadatele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ FONDU VYSOČINY V ROCE 2006

                                                                                                                             

 

1. PŘEHLED O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ A SPRÁVĚ FONDU VYSOČINY V ROCE 2006

 

1.1 Celkový přehled o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2006

 

Na druhém jednání Zastupitelstva kraje Vysočina 19. 3. 2002 v Jihlavě byl zřízen rozvojový účelový FOND VYSOČINY (dále jen FV, příp. Fond), schválen jeho Statut a Zásady pro poskytování podpory z Fondu (v roce 2004 byly oba dokumenty sloučeny do Statutu). V návaznosti na schvalování rozpočtu kraje byl schválen finanční rámec FV pro rok 2002 ve výši 81,4 mil. Kč a poměrné rozdělení prostředků Fondu podle cílů a dílčích cílů Programu rozvoje kraje Vysočina (PRK). Zároveň byl zřízen monitorovací orgán Fondu – Rada Fondu - v personálním složení odpovídajícímu radě kraje.

 

Na jednání ZK 18. 2. 2003 byl zastupitelstvem schválen příděl prostředků do FV pro rok 2003 ve výši 80 mil. Kč. Zároveň byl na základě zkušeností s čerpáním Fondu mírně upraven finanční rámec FV. Podle stejného klíče byl rozdělen i dodatečný příděl prostředků do FV ve výši 40 mil. Kč schválený zastupitelstvem 18. listopadu 2003, čímž byla roční dotace zvýšena na 120 mil. Kč.

 

Alokace pro rok 2004 byla schválena na jednání ZK dne 20.4. 2004 -  pro tento rok byly při tvorbě nové alokace využity pouze zůstatky z předchozích roku ve výši 86,8 mil. Kč a znovu přerozděleny dle klíče: 56,8 mil. Kč (= 65,4 %) rozděleno dle Programového doplňku 2004, 30 mil. Kč (34,6 %) dle procentuálního klíče z roku 2003. Později byla akolace ještě zvýšena v dílčím cíli 4.2 o 3,05 mil. Kč od firmy EKO-KOM, a.s. a dále bylo ještě navýšeno opatření 2.4.1 o 4 mil. Kč, aby bylo umožněno v předstihu vyhlášení 3 volnočasových GP. V roce 2004 FV celkem hospodařil celkem s 93,85 mil. Kč.

 

Pro rok 2005 byla alokace schválena na jednání ZK dne 15.2. 2005 -  pro tento rok byly při tvorbě nové alokace využity zůstatky z předchozího roku a FV byl dále povýšen o částku 60 mil. Kč - celková částka 81,6 mil. Kč byla přerozdělena na základě navrhovaných grantových programů a s přihlédnutím k procentuálnímu rozložení prostředků ve FV v předchozích letech vč. jejich následného čerpání prostřednictvím vyhlášených grantových programů.  Později byla akolace ještě zvýšena v dílčím cíli 4.2 o 2,5 mil. Kč od firmy EKO-KOM, a.s. V roce 2005 FV celkem hospodařil s cca 84,1 mil. Kč.

 

Rok 2006 -  pro tento rok byly opět při tvorbě nové alokace využity zůstatky z předchozího roku a FV byl dále povýšen o částku 35,1 mil. Kč - celková částka 63,1 mil. Kč (rozdělení prostředků ilustruje příloha č. 1) byla přerozdělena na základě navrhovaných grantových programů a s přihlédnutím k procentuálnímu rozložení prostředků ve FV v předchozích letech vč. jejich následného čerpání prostřednictvím vyhlášených grantových programů. Později byla akolace ještě zvýšena v dílčím cíli 4.2 o 2,2 mil. Kč od firmy EKO-KOM, a.s. a v dílčím cíli 3.1. o 119 tis. Kč kvůli navýšení GP Bezpečná silnice 2006. V roce 2006 FV celkem hospodařil s cca 65,5 mil. Kč.

 

Příděl nových prostředků do Fondu Vysočiny z krajského rozpočtu:

rok 2002:                                               81,4 mil. Kč   

rok 2003:                                             120,0 mil. Kč

rok 2004:                                                 4,0 mil. Kč

rok 2005:                                               60,0 mil. Kč

rok 2006:                                               35,1 mil. Kč   

Celkem za roky 2002 – 2006:     300,5 mil. Kč

 

Od zřízení Fondu jsou zastupitelstvem kraje průběžně vyhlašovány grantové programy (GP), jejichž účelem je cílené financování rozvojových aktivit ze strany kraje Vysočina. Návrhy grantových programů jsou připravovány ve spolupráci odborných komisí rady, výborů zastupitelstva a odborů krajského úřadu (garantů programů). Všechny vyhlášené programy vycházejí z cílů a opatření Programu rozvoje kraje.

 

V roce 2002 bylo vyhlášeno celkem 25 programů v celkovém objemu 49.022.131 Kč, z nichž 20 bylo vyhodnoceno k 31. 12. 2002, pět bylo hodnoceno v průběhu roku 2003.

V roce 2003 bylo vyhlášeno celkem 32 programů v souhrnném objemu 72.540.000 Kč. Z nich 25 bylo vyhodnoceno k 31. 12. 2003, sedm bylo hodnoceno na jaře 2004.

V roce 2004 bylo vyhlášeno celkem 40 programů v souhrnném objemu 90.449.120 Kč.

Z nich 29 bylo vyhodnoceno k 31.12. 2004, jedenáct bylo hodnoceno v prvním čtvrtletí 2005. Jeden GP (Zemědělské projekty 2004 II.) byl usnesením zastupitelstva kraje zrušen.

V roce 2005 bylo vyhlášeno celkem 36 programů v souhrnném objemu 74.892.089 Kč.

Z nich 29 bylo vyhodnoceno k 31.12. 2005, sedm bylo vyhodnoceno v prvním čtvrtletí 2006.

V roce 2006 bylo vyhlášeno celkem 31 programů v souhrnném objemu 67.500.511 Kč.

Z nich 27 bylo vyhodnoceno k 31.12. 2006, čtyři budou vyhodnoceny v prvním čtvrtletí 2007.

 

Přehled vyhlášených GP a jejich objem v letech 2002-2006

 

Od začátku fungování FV do konce roku 2006 byly vyhlášeny grantové programy v souhrnném objemu 354.403.851,- Kč.

 

Programy vyhlášené v roce 2006 pokrývají 14 z 18 dílčích cílů PRK. V dílčích cílech 3.4 (územní plánování), 4.1. (péče o krajinu Vysočiny), 4.4. (environmentální výchova, vzdělávání a osvěta) a 4.5 (Agenda 21) nebyl vyhlášen žádný grantový program.Přehled a stručný popis programů je uveden v příloze č. 2. Z těchto 31 programů bylo 29 opakovaných z předchozích let (stejných či modifikovaných), pouze dva grantové programy byly nově zaměřené (šlo o GP Generely bezbariérových tras a Dobrovolnictví 2006).

 

Programy byly během roku vyhlašovány následovně:

ZK-1-2006, 14. 2. 2006                4  GP

ZK-2-2006, 28. 3. 2006                6  GP

ZK-3-2006, 16. 5. 2006                2  GP

ZK-4-2006, 20. 6. 2006                5  GP

ZK-6-2006, 11. 7. 2006                3  GP

ZK-7-2006, 26. 9. 2006                7  GP

ZK-8-2006,  7. 11. 2006               3  GP

ZK-9-2006, 12.12. 2006               1  GP

 

Souhrnný přehled všech programů z hlediska počtu uspokojených žádostí, výše podpory a celkového objemu projektů uvádí příloha č. 3.

Statistika čerpání FV dle dílčích cílů PRK v roce 2006 je uvedena v příloze č. 4.

 

Ve zprávě uváděná čísla a statistiky jsou až na výjimky vždy za 34 GP vyhodnocených v průběhu roku 2006.

 

1.2 Financování

 

Rozdělená podpora k  31.12. 2006:                                          309.002.225 Kč

Skutečně vyplacená podpora v roce 2002:                                  18.392.869 Kč

Skutečně vyplacená podpora v roce 2003:                                  40.613.157 Kč

Skutečně vyplacená podpora v roce 2004:                                  55.219.925 Kč

Skutečně vyplacená podpora v roce 2005:                                  67.149.679 Kč

Skutečně vyplacená podpora v roce 2006:                                  61.016.679 Kč

 

Celková skutečně vyplacená podpora k 31. 12. 2006:      242.391.979 Kč

           

Všechny prostředky pro grantové programy byly schváleny v rámci finanční alokace odsouhlasené zastupitelstvem kraje. Objem skutečně vyplacených prostředků je nižší než schválená podpora vzhledem k různému způsobu financování programů, kdy část nebo celá platba může proběhnout až po skončení projektu a schválení jeho vyúčtování. Pouze menší část projektů je podpořena zálohovou platbou v částečné nebo celkové výši podpory. Nevyčerpané prostředky jsou převoditelné do dalšího kalendářního roku. Podrobnější rozklad financování projektů v roce 2006 podle jednotlivých GP je uveden v příloze č. 5.

 

1.3 Náklady spojené s činností Fondu Vysočiny

 

Administrace grantových programů klade nároky na pracovní sílu a zahrnuje řadu nákladů. Příloha č. 6 představuje hlavní druhy nákladů, které se dají vyčíslit nebo odhadnout. Mnoho úkonů se vykonává v rámci pravidelné pracovní doby a pracovní náplně zaměstnanců kraje Vysočina a je součástí mzdových nákladů kraje – tyto náklady tvoří nejvyšší položku z celkových nákladů. Na základě podrobného rozkladu administrace GP, který byl součástí závěrečné zprávy za rok 2003 vychází průměrná časová náročnost 1 GP na 35-40 pracovních dnů, tj. 2 pracovní měsíce.

 

Celkové náklady na provoz a administraci Fondu Vysočiny lze pouze odhadovat. Vyčíslené celkové náklady za rok 2006 činí cca 359.809,- Kč (rok 2005 - 445.404,- Kč, rok 2004 - 427.183,- Kč), se mzdovými náklady zaměstnanců kraje (včetně zastřešujících činností) pak cca 3,5 mil. Kč (rok 2005 – 4,15 mil. Kč, rok 2004 - 3,85 mil. Kč), což je přibližně 5,5 % z rozdělené částky 63,5 mil. Kč (rok 2005 – 4,9 % z rozdělené částky 84,5 mil. Kč, rok 2004 - 5,7 % z rozdělené částky 67,7 mil. Kč). Oproti roku 2005 se celkové náklady snížily o cca 650 tis. Kč a to zejména díky tomu, že bylo vyhodnoceno o šest GP méně než v předchozím roce. Z nákladů zcela vypadla inzerce, protože veškerou inzerci umísťujeme prioritně do našich krajských novin. Naopak se zvýšily náklady na následnou propagaci (samolepky). Tyto náklady jsou vynakládány mimo rozpočet Fondu. Jedná se o částku nezanedbatelnou, přesto by se jiným způsobem těžko rozprostřela podpora na 854 nejrůznějších projektů v rámci celého kraje Vysočina. V přepočtu na počet žádostí se jedná cca o 4 092 Kč na administraci jednoho schváleného projektu (v roce 2005 – 3 290 Kč, v roce 2004 – 3 800 Kč), případně 2 104 Kč na jednu došlou žádost (v roce 2005 – 1 840 Kč, v roce 2004 – 2 250 Kč), jichž bylo celkem 1 661.

 

Do vyhodnocování projektů se zapojilo celkem 159 hodnotitelů, z toho 36 zastupitelů, 31 členů výborů zastupitelstva a komisí rady kraje a 92 (!) dalších nezastupitelů. Zástupců garanta grantových programů s hlasem rozhodujícím či poradním bylo celkem 34 (viz příloha č. 8). Odměny za jejich práci v roce 2006 činí celkem 186.000 Kč, z toho na členy řídících výborů připadá 136.000 Kč. Z jiného pohledu lze uvést, že cca 42 % hodnotitelů se do práce pro kraj zapojuje v různých orgánech pravidelně, pro cca 58 % „nově příchozích“ to byla příležitost seznámit se lépe s činností samosprávy i úřadu (jde o nejvyšší podíl od doby fungování FV v roce 2002). Je ale velmi pravděpodobné, že velké množství členů ŘV, kteří nejsou členem žádného orgánu kraje, nehodnotilo projekty v ŘV poprvé.

 

 

2. MONITORING FONDU VYSOČINY

 

2.1 Rada Fondu Vysočiny

 

Rada Fondu Vysočiny (RF) zasedala v roce 2006 celkem čtyřikrát, a to 31.1., 7.3., 15.8. a 21.11. Na svých jednáních se vedle schválení Závěrečné zprávy za rok 2005 a přípravou návrhu alokace prostředků pro rok 2006 zabývala i vyhodnocením připomínek k Fondu Vysočiny ze strany garantů, žadatelů a členů řídicích výborů. Zapracování připomínek vedlo opět k úpravám řady dokumentů FV. Upraveny v průběhu roku byly: Statut účelového fondu Vysočiny, rámcová Smlouva o poskytnutí podpory, Metodická příručka pro garanty GP a vzor čestného prohlášení o výši veškerých podpor malého rozsahu (de minimis).

Na svém posledním zasedání v roce 2006 se RF oproti obvyklým zvyklostem zabývala i alokací FV na rok 2007 (v předchozích letech byla alokace schvalována až na začátku daného roku) a to z důvodu toho, aby byl návrh alokace projednáván současně s rozpočtem kraje.

 

U Statutu účelového fondu Vysočiny se úprava týkala sladění pravomoci rozhodování o nesrovnalostech u jednotlivých projektů (rada fondu x rada kraje) spolu s metodickou příručkou pro garanty a obvyklou praxí (řešeno v RK). V souladu s metodickou příručkou byla schválena i úprava článků týkajících se archivace prohlášení o nestrannosti a upravování smlouvy o poskytnutí podpory v ŘV. Vzhledem k tomu, že jsou odměny garantům schvalovány v ZK spolu s odměnami členům ŘV, byla tato skutečnost zapracována i do Statutu FV.

 

V metodické příručce pro garanty byl rovněž upraven článek týkající se archivace prohlášení o nestrannosti, dále byla upřesněna formulace o přidělování podpory v ŘV a možnost upravování smluv o poskytnutí podpory v ŘV. V souladu se Statutem bylo sladěno rozhodování o sporných případech v RK.  

 

U vzoru smlouvy o poskytnutí podpory byla navržena po dohodě s odborem sekretariátu hejtmana úprava formulace článku týkající se propagace FV a správného nakládání se sponzorským vzkazem kraje Vysočina a dále došlo ke zpřesnění označení Nařízení Komise č. 69/2001 (odkazem na den zveřejnění v Úředním věstníku).

 

Na základě vydání nařízení Komise č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, které upravuje zejména navýšení podpory de minimis z částky 100 000 EUR za 3 roky na 200 000 EUR,  byly na přelomu roku 2006/2007 v tomto smyslu upraveny i příslušné dokumenty FV.

 

Nově byl vytvořen materiál „Informace o systému hodnocení žádostí pro členy Řídících výborů FV“ – tento jednoduchý materiál rozsahu 1 x A4 je rozesílán sekretariátem hejtmana společně s pozvánkami na úvodní zasedání ŘV jako prvotní informace o průběhu hodnocení žádostí v ŘV. Tento materiál by měl pomoci členům ŘV (zejména novým členům ŘV) se dopředu orientovat v problematice jak probíhá zasedání ŘV.

 

 

Obecně lze hovořit o tom, že množství úprav v dokumentech FV se každým rokem snižuje – patrně se nám již podařilo odladit a ustálit jejich formy.

 

Vedle klasických jednání rady fondu se konalo ještě dne 21. 9. 2006 pracovní setkání garantů s RF za účelem lepší vzájemné informovanosti a výměny zkušeností. Garanti byly informování o aktuálních změnách v dokumentech FV. Bylo diskutováno zejména předkládání výzev grantových programů do RK, průběh hodnocení žádostí v řídících výborech a připravovaná změna v pravidlu de minimis. Zástupce sekretariátu hejtmana pohovořil o správném používání grafických podkladů FV.

 

2.2 Audit Fondu Vysočiny

 

Koncem roku 2006 zahájil odbor interního auditu na podnět vedení úřadu a v souvislosti s činností protikorupčního týmu krajského úřadu zpracování analýzy rizik Fondu Vysočiny. Analýza rizik bude zveřejněna v průběhu roku 2007.

Útvar interního auditu během roku 2006 poskytoval průběžné konzultace garantům ve sporných otázkách a záležitostech, zejména v souvislosti s vyúčtováním a dodržováním ustanovení smlouvy.

 

2.3 Hodnocení grantových programů

 

Předkládání výzev grantových programů - připomínky:

I když se kvalita předkládaných Výzev postupně zlepšuje, pozornost vyžaduje i nadále:

-                      zaměření grantového programu (vliv na případné převisy či naopak na nedočerpání alokace GP - některé GP jsou zacíleny pouze na úzký okruh potenciálních příjemců)

-                      hledat náměty na nové grantové programy (každoročně se zvyšuje počet „pouze“ se opakujících GP)

-                      přesná definice specifických kritérií – tj. za jakých podmínek bude příslušný počet bodů u specifických kritérií přidělen – velký vliv na výběr projektů

-                      vymezení přijatelných a nepřijatelných výdajů – velký vliv na rozpočet a skladbu projektu (vhodné, aby každou Výzvu posoudil i ekonom příp. kontrolor) – vazba na smlouvu o poskytnutí podpory

-                      zvážit sjednocení opakujících se povinných příloh u všech GP (např. doklady o právní subjektivitě, doložení vlastnických vztahů, stanoviska stavebních úřadů, čestná prohlášení o vypořádání splatných závazků, apod.)

 

Výběr projektů - připomínky:

-                      část procesu s nejvyšším rizikovým faktorem (potenciální rizika se odvíjí zejména od výběru hodnotitelů (odbornost, zájem/účast, nestrannost, zachování mlčenlivosti)

-                      přesné a transparentní rozhodování řídicího výboru velmi závisí na kvalitě Výzvy k předkládání projektů (viz výše)

-                      hodnocení závisí i na přístupu a kvalitní přípravě garantů na zasedání ŘV (někteří garanti praktikují podrobnou „kuchařku“ pro hodnotitele – osvědčilo se podrobné rozpracování jednotlivých kritérií – tj. nejen specifických)

-                      problematické hodnocení jednotlivých projektů členy výboru, kteří se neúčastní zasedání ŘV (předávání žádostí k hodnocení, informací o tom jak hodnotit apod.)

-                      vzhledem k bodování žádostí je důležité snažit se udržet při hodnocení stejnou náročnost (přísnost); více hodnotitelů jedné žádosti zaručuje větší objektivitu hodnocení

-                      nutné alespoň rámcově vyspecifikovat jaké informace při celém procesu vyhodnocování GP jsou veřejné a jaké pouze interní

 

V roce 2006 byla podpora přidělena z 1661 došlých žádostí 854 žadatelům v celkem 34 vyhodnocených programech. Rozdělená podpora činila celkem 63,5 mil. Kč, což bylo nejméně za poslední tři roky. Zhodnocení programů z pohledu jejich garantů s vyzdvihnutím nejzajímavějších podpořených projektů uvádí příloha č. 9.

 

Nejvyšší počet žádostí tradičně přichází na programy podporující volnočasové aktivity a sport (přestože byly v roce 2006 vyhodnoceny pouze tři tyto GP došlo celkem 417 žádostí -  tj. v průmětu téměř 140 žádostí na 1 GP). Průměrný počet žádostí na jeden GP byl přitom 48,9 žádosti (v roce 2005 – 56,5 žádosti).Více jak sto žádostí zaznamenaly celkem 4 grantové programy - GP Jednorázové akce 2006 (227 žádostí), Sportoviště 2006 (158 žádostí), Rozvoj malých podnikatelů 2006 (122 žádostí) a Webové stránky pro všechny (105 žádostí). Naopak „relativně snadnou“ úlohu při vyhodnocování měl ŘV u GP Dobrovolnictví 2006 a GP Výzkum a vývoj pro inovace 2006 kde došlo pouze 11 resp. 12 žádostí.

 

Vůbec nejnižší procento uspokojených žadostí bylo u GP Veřejně přístupný internet II (16,1 %), kdy se program setkal s velkým ohlasem zejména ze strany obcí s požadavkem na vybavení obecní knihovny počítačem – aby se tento převis v příštích kolech neopakoval, byly v roce 2006 schváleny pro tento účel Zásady ZK (i tyto dotace se setkaly s velkým zájmem).Nízké procento uspokojených žadatelů bylo i u GP Jednorázové akce 2006 (32,6 %), Rozvoj malých podnikatelů 2006 (32,8 %), Čistá voda 2006 (34,2 %), Bezpečnost ICT II (36,4 %) a Doprovodná infrastruktura CR 2006 (39,5 %). Stoprocentně byli žadatelé uspokojeni pouze u tří grantových programů (Bioodpady 2005, Generely bezbariérových tras a Dobrovolnictví 2006).

 

Nejnižší procento uspokojených požadavků korespondovalo úzce s procentem uspokojených žádostí – „rekordní“ byly v tomto směru GP Veřejně přístupný internet II (31,2 %), GP Jednorázové akce (34,5 %) a GP Rozvoj malých podnikatelů 2006 (34,6 %).V absolutních číslech byl nejvyšší převis opět u GP Rozvoj malých podnikatelů 2006 o 10,3 mil. Kč a u GP Čistá voda 2006 o 6,4 mil. Kč

U 9 GP byla alokovaná částka rozdělena bez zůstatků.Nejnižší čerpání grantu bylo naopak u grantových programů Bioodpady 2006 (35,2 %), Metropolitní sítě - V (49,7 %) a GP Nevyužívané památky (53,8 %).

 

Nejvíce vlastních prostředků žadatelů na 1 Kčz FV generovaly GP Regionální kultura V (4,8 Kč), Sportoviště 2006 (3,9 Kč), Bioodpady 2006 (2,8 Kč) a Modernizace ubytovacích zařízení 2006 (2,4 Kč). Průměr za všech 34 vyhodnocených GP činil 1,7 Kč (rok 2005 – 2,3 Kč).

 

Celkově se oproti roku 2004 mírně snížilo procento uspokojených žádostí (z 55,8 % na 51,4 %), ale u procenta uspokojených finančních požadavků došlo již pátý rok po sobě ke zvýšení (36,5 % - 2002; 39,7 % - 2003, 45,8 % - 2004; 53,9 % - 2005, 55,3 % - 2006), čímž dochází ke snižování rizika ztráty dobrého jména kraje, k němuž může snadno dojít a tato skutečnost se může negativně odrazit na vnímání FV ze strany veřejnosti. Předcházení riziku klade nároky zejména na formulaci podmínek programů.

 

Podrobná statistika jednotlivých grantových programů je obsahem přílohy č. 3.

 

Rozložení grantových programů dle dílčích cílů PRK vč. čerpání alokace za rok 2006 uvádí příloha č. 4. Z přílohy č. 4 je také patrné, že kromě čtyř dílčích cílů se v roce 2006 podařilo najít v téměř všech dílčích cílech PRK vhodné programy a vyhlásit je. Poměrně vysoké nečerpané částky zůstaly v dílčích cílech 2.3 (zdravotní a sociální služby), 2.5 (kultura) a 1.4 (cestovní ruch) - to bylo způsobeno zejména velkými zůstatky u vyhodnocených GP.

 

 

Stručné hodnocení jednotlivých grantových programů:

 

GP 122. Bioodpady 2005program na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem

- nový GP; bez převisu; uspokojeny všechny podané žádosti; podpora třídění bioodpadu - velkoobjemové složky komunálního odpadu, která je ve velkém množství ukládána na skládky; podpora projektů zaměřených na zpracování projektové dokumentace na vybudování zařízení na zpracování bioodpadu a na vlastní nákup nádob na bioodpad

GP 123. Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2005 - program na podporu projektů na místní využití enviromentálně šetrných způsobů výroby elektrické energie, vytápění a ohřebu teplé užitkové vody (TUV) a na podporu užití solární energie na veřejných budovách

 - třetí kolo tohoto GP; stabilní zájem žadatelů; vysoké procento uspokojených požadavků; GP byl zaměřen na podporu projektových dokumentací i na vlastní realizace solárních systémů na zařízeních financovaných převážně z veřejných rozpočtů; potřebnost řešení dané problematiky vede k přípravě dalšího kola i pro rok 2007

 

GP 129. Krajina Vysočiny 2005 – program na podporu projektů k zadržení vody v krajině a k péči o přírodní prostředí

- třetí kolo tohoto GP; vysoké procento podpořených žádostí; nerozdělena cca 1/3 alokované částky; grantový program byl zaměřen na spolufinancování zpracování projektových dokumentací na podporu zadržení vody v krajině a k péči o přírodní prostředí navazující na podporu vlastní realizace z národních nebo evropských zdrojů; GP v roce 2007 nebude vyhlášen

 

GP 130. Regionální kultura V. program na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění

- již páté kolo oblíbeného GP; výrazně nižší počet žádostí než v předchozích letech; jeden z GP, který generuje nejvíce prostředků žadatele na 1 Kč vydanou z FV; GP rozvíjí kulturní život regionu a podporuje občanskou sounáležitost; podporuje vznik nových kulturních akcí navazujících na tradice kraje; vybrané kulturní akce se budou i v letošním roce ucházet o umístění v anketě Zlatá jeřabina 2006, která ocení nejlepší kulturní počiny v této oblasti za rok 2006

 

GP 131. Veřejně přístupný internet IIprogram zaměřený na zvýšení dostupnosti internetu

- druhé kolo GP; velký převis - nejnižší procento uspokojených žádostí (16 %) ze všech GP vyhodnocených v roce 2006; program již neobsahoval dva tituly (obce a komerční sektor) jako při posledním vyhlášení, podmínky výzvy byly jednotné - ze strany komerčních subjektů nebyl takový zájem jaký se předpokládal; stejně jako v předchozím ročníku knihovny prostřednictvím GP řešily projekty podpořené v rámci programu Internetizace knihoven (MI ČR), kdy je knihovnám zřízeno připojení a pro zajištění potřebné výpočetní techniky využívají obce tento GP

 

GP 132. GIS Vprogram na podporu geoinformatické infrastruktury, vytváření a kvalifikovaného užití geoinformací na Vysočině 

- program navazuje na předchozí GP GIS zaměřené na podporu zavádění a zdokonalování geoinformačních technologií v kraji Vysočina a jejich efektivní využívání; GP obsahoval opět 4 podtituly – infrastruktura, geodeta, geoaplikace a osvěta; proces užití GIS a tzv. „nepodkročitelný standard GIS“ stále není na  dosti uspokojivé úrovni  na všech  úřadech obcích s rozšířenou působností; dle garanta  dochází k poklesu zájmu potenciálních žadatelů o granty GIS

 

 

 

GP 133. Nevyužívané památky – program na podporu zpracování studií využití kulturních památek

- nový GP; uspokojeny všechny žádosti, které prošly administrativním souladem; jednalo se o pilotní program ve velmi specifickém oboru, který splnil svůj cíl – oslovil vlastníky kulturních památek s nabídkou finančních prostředků na zpracování studií pro možné využití jejich objektů; po zkušenostech z praxe tento program zatím nebude opakován; pro rok 2007 je připraven k vyhlášení nový program v oblasti péče o kulturní dědictví kraje Vysočina

 

GP 134. Systém sběru a třídění odpadu 2006 program na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu

- tradiční GP; jednalo se již o páté kolo tohoto GP; značný převis poptávky nad nabídkou dokládá stabilně vysoký zájem žadatelů; uspokojena necelá polovina požadavků; na základě smlouvy s krajem Vysočina se společnost Eko-kom, a.s. již třetím rokem podílí na realizaci projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky“ vč. financování tohoto grantu; GP spolufinancuje nákupu nádob na třídění obalové složky komunálního odpadu a zřízení nebo vybavení sběrného dvora

 

GP 135. Sportoviště 2006program na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území kraje Vysočina

- stabilní zájem žadatelů s velkým převisem požadavků; druhý nejvyšší počet žádostí; uspokojena cca třetina požadavků; GP měl dva podprogramy - podprogram A byl zaměřen na drobné úpravy a opravy sportovišť a sportovních areálů (opravy plotů, lajnování hřišť, apod.), podprogramu B byl směřován na vetší investiční akce (modernizace a rekonstrukce sportovních a tělovýchovných zařízení); mezi nepočetnější skupinu podpořených projektů patřily projekty zaměřené na výstavbu a údržbu fotbalových hřišť a areálů pro děti předškolního věku; zajímavými projekty bylo např. obnova koupaliště ve Svratce nebo hřiště na pétanque ve Vojnově Městci

 

GP 136. Tábory 2006program na podporu obnovy vybavení letních táborů

- třetí kolo GP; velké procento uspokojených žadatelů; GP si již mezi žadateli našel svoje pevné místo a jeho cíl – tedy spolufinancování obnovy táborového vybavení je naplňován; v roce 2006 bylo podpořeno celkem 21 táborových základen na Vysočině; podpora ve všech případech sloužila především k obnově nebo nákupu nových podsadových stanů (případně materiálu pro výrobu), vybavení a vybudování polních kuchyní a obnově hygienického zázemí táborových základen

 

GP 137. Jednorázové akce 2006program na podporu jednorázových volnočasových a sportovních aktivit

- nejvyšší absolutní počet žádostí (227); velká administrativní náročnost pro garanty; z hlediska obsahu byly projekty zaměřeny do velmi rozdílných oblastí: zábavné akce pro děti jako např. Den dětí, Dětský karneval, Oslava konce školního roku, různé sportovní soutěže a turnaje, obecní slavnosti, výstavy, oslavy výročí, ...; velké množství žádostí poukazuje na existenci velice pestrého kulturní života v našem kraji, na velkou aktivitu obcí, organizací a škol, vykonanou často na základě dobrovolnické práce, a na zájem obyvatelstva se akcí zúčastňovat a aktivně trávit svůj volný čas

 

GP 138. Bezpečná silnice 2006program na podporu akcí a opatření přispívajících ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

- třetí kolo GP; oproti předcházejícím ročníkům pokles žádostí na cca ½; vysoké procento uspokojených požadavků (podpořeny téměř všechny žádosti, které prošly administrativním souladem);rozsahem největšími a současně nejčetnějšími akcemi byly instalace informačních měřičů rychlostí v obcích (16).; uskutečněný grantový program současně podpořil plnění Koncepce BESIP v kraji Vysočina a vládou vyhlášenou Národní strategii BESIP

 

GP 139. Rozvoj mikroregionů 2006 - program na podporu projektů venkovských mikroregionů

- objemem největší GP roku 2006 (6,5 mil. Kč); dva podprogramy - podprogram A byl zaměřen na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice a podprogram B byl zaměřen na výstavbu, rekonstrukci, opravu či obnovu majetku svazků obcí, nebo majetku konkrétní obce pokud byl řešen problém regionálního charakteru; realizované společné projekty venkovských mikroregionů jsou dobrým příkladem kladných výsledků dlouhodobé krajské inicializace meziobecní spolupráce i zajímavým signálem směrem k Evropským fondům o schopnostech našeho venkova uplatňovat v praxi teoreticky mnohokrát zmiňované principy partnerství známé také jako LEADER

 

GP 140. Modernizace ubytovacích zařízení 2006program na podporu rozšíření a regenerace skladby lůžek a vybavenosti pokojů ubytovacích zařízení cestovního ruchu

- opakovaný GP; GP generuje velké množství vlastních prostředků žadatele; opět byla  omezena maximální velikost projektu na 2 mil. Kč, která sloužila jako rozlišovací hranice mezi projekty nižší velikosti a projekty, které lze předkládat do programu SROP; dle typu ubytovacích zařízení byly v rámci podpořených žádostí uspokojeny 1 hotel, 6 penzionů, 8 turistických ubytoven, 5 ubytování v soukromí nebo s vlastním vařením na venkově a 2 campy

 

GP 141. Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2006program na podporu budování a modernizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

- opakovaný GP; více jak nadpoloviční převis požadavků;úspěšné projekty byly zaměřeny na modernizace zimních areálů (celkem 10 žádostí), infrastrukturu lyžařských sjezdových areálů (5), běžeckých areálů (5), dále po jednom projektu se úspěšné projekty týkaly zkvalitnění pěších turistických tras – realizace naučné stezky, modernizace rekreačního areálu, výstavby sociálních zařízení u hradu, výstavby doplňkové atraktivity na stezce a výstavby kryté jízdárny; nezbytným předpokladem podpořených žádostí bylo prokázání využitelnosti projektu pro místní příp. regionální turistickou nabídku

 

GP 142. Klenotnice Vysočiny 2006 – program na podporu kulturních aktivit v oblasti movitého kulturního dědictví muzeí a galerií kraje

- GP byl určen pro muzea a galerie, jejichž zřizovatelem či provozovatelem jsou obce a města a měl tři cíle: 1) ochrana sbírkových předmětů před nepříznivými vlivy prostředí, 2) zdokonalení elektronické evidence sbírkových předmětů a 3) zlepšení výstavní činnosti formou rozšiřování a zkvalitňování stávajících muzejních expozic či podporou při tvorbě nových, moderních a přitažlivých expozic; další ročník tohoto grantového programu by měl směřovat pouze na podporu ochrany sbírkových předmětů a zlepšení výstavní činnosti

 

GP 143. Čistá voda 2006  - program na podporu studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění a čistění odpadních vod

- jeden z každoročně vyhlašovaných GP doprovází stabilně vysoký převis požadavků, který ukazuje, že je program dobře zacílen, protože finanční prostředky pro spolufinancování těchto typů projektů, které jsou mnohdy velice nákladné a pro menší obce i finančně hůře dostupné, v dostatečné míře nepodporují jiné dotační tituly, přičemž finanční náročnost těchto projektových dokumentací dosahuje často i několik milionů Kč; většina těchto PD slouží jako nutný podklad pro žádosti o finanční prostředky, ať už z EU (strukturální fondy, fond soudržnosti) nebo jiných dotačních titulů (MZe, MŽP, SFŽP, kraj, aj.)

 

GP 144. Metropolitní sítě - V  - program na podporu komunikační infrastruktury orgánů veřejné správy

- páté kolo tohoto GP; nízký počet žádostí (dle garanta v důsledku špatného načasování) – rozdělena necelá ½ alokace GP; program podporuje řešení síťových přípojek k páteřním sítím (např. Rowanet) a podporu uživatelské mobility.; účelem GP byla i pomoc při budování metropolitních, popř. regionálních, sítí v obci zapojením více subjektů v obci do jedné sítě (obecní úřad, škola, knihovna, informační středisko apod.).; podpořeny byly i projekty řešící poskytování veřejně přístupného internetu (veřejně přístupný počítač, zřízení hot-spotu apod.); program byl zaměřen také na podporu tvorby projektové dokumentace a nákupu klíčových technologických prvků sítí

 

GP 145. Rozvoj malých podnikatelů 2006program na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor

- tradičně projevili o tento GP podnikatelé obrovský zájem, který téměř trojnásobně překročil finanční možnosti GP; jde prakticky o jedinou možnost malých a drobných podnikatelů získat prostředky na rozvoj své firmy; v drtivé většině směřovala podpora na nákup modernějších a výkonnějších technologií, které v mnoha případech zlepšily také pracovní prostředí zaměstnanců nebo umožnily zlepšit konkurenceschopnost rozšířením výrobního sortimentu či nabídky služeb

 

GP 146. Rozvoj vesnice 2006  - program na podporu projektů v oblasti obnovy a rozvoje místních částí měst a místních částí obcí Vysočiny

- páté opakování tohoto GP; pouze malý převis; GP byl zaměřen na podporu projektů v oblasti obnovy (rekonstrukce nebo opravy) veřejného osvětlení a místního rozhlasu včetně bezdrátového; větší objem rozdělené podpory byl přidělen na obnovu rozhlasů, nižší podpora pak směřovala do veřejného osvětlení; pro rok 2007 je u tohoto programu posílena alokace a GP bude zaměřen na rekonstrukce a opravy místních komunikací (vzhledem k tomu, že místní komunikace na Vysočině jsou obecně ve velmi špatném stavu, je předpokládán velký převis)

 

GP 147. Výzkum a vývoj pro inovace 2006  – program na podporu konkurenceschopnosti subjektů na Vysočině formou příspěvku na realizaci výzkumných a vývojových činností, které povedou k budoucímu možnému využití výsledku výzkumu či vývoje jako nové inovace

- opakovaný GP; uspokojena polovina žádostí;podpořené akce byly zaměřeny do různých oblastí – např. vývoj horizontální fermentoru, vývoj přepravníku stavebních strojů, inovace zvedáku pro využití v lékařské prostředí aj.; téměř polovina žádostí byla zaměřena na další vývoj technologií či software, na který již získaly firmy příspěvek v rámci GP Výzkum-vývoj-inovace v letech 2004 a 2005 a proto navrhl řídicí výbor v roce 2006 takto zaměřený program již nevyhlašovat

 

GP 148. Prevence kriminality 2006program na podporu specifických programů prevence kriminality

- oproti předcházejícímu ročníku se snížil zájem o tento GP na cca ½; uspokojeny všechny žádosti, které prošly administrativním souladem;dle garanta GP splnil cíl daný výzvou -  motivoval subjekty k vytváření programů specifické prevence kriminality a to nejen NNO, ale i školy a výchovná zařízení; programy byly zaměřeny převážně na školní mládež nebo nezletilé a mladistvé obecně, jen okrajově byly zaměřeny na rizikovou skupinu dospělého obyvatelstva, případně na širokou veřejnost

 

GP 149. Edice Vysočiny IV.program na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu, historii, přírodu a krajinu Vysočiny

- postupně se snižující počet žádostí v každém ze čtyř proběhlých ročníků;odbor kultury a památkové péče považuje vydávání odborných a populárně naučných publikací v rámci EDICE VYSOČINY za ověřený projekt podpory paměti našeho kraje; v lednu roku 2006 byly prezentovány knihy na setkání příznivců a patriotů památkové péče v Pelhřimově; velmi se osvědčila i účast představitelů samosprávy kraje na křtech některých knih, knihy jsou prezentovány v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě a v knihovnách dalších organizacích zřizovaných krajem Vysočina v oblasti kultury

 

GP 150. Bioodpady 2006 program na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem

- druhý ročník roku tohoto GP doznal rozšíření v počtu a zaměření opatření - vedle projektů zaměřených na zpracování projektové dokumentace na vybudování zařízení na zpracování bioodpadu a na nákup nádob na bioodpad přibyla možnost spolufinancování nákupu kompostérů a podpora projektů zaměřených na informační kampaň k problematice bioodpadů; využita byla všechna čtyři opatření - nejvíce nákup nádob na bioodpad a nákup kompostérů; uspokojeny byly všechny žádosti, které prošly administrativním souladem 

 

GP 151. Generely bezbariérových tras – program na podporu obcí při zpracovávání generelů bezbariérových tras

- nový GP; uspokojeny všechny žádosti v požadované výši; účelem GP bylo dosáhnout toho, aby obce přistupovaly k odstraňování bariér na svém území podle předem promyšleného, projednaného a schváleného komplexního záměru; poskytnuté finanční prostředky pomohou zajistit bezbariérovou dostupnost služeb veřejné správy, zdravotních a sociálních služeb, pracovních a vzdělávacích příležitostí v rámci obcí a měst kraje Vysočina, umožní svobodný přístup všech obyvatel k veřejné dopravě a napomohou zavedení signalizačních a informačních prostředků v dopravě i veřejných budovách na území jednotlivých zainteresovaných obcí a měst kraje

 

GP 152. Dobrovolnictví 2006 – program na podporu dobrovolnictví v sociálních a zdravotnických službách na území kraje Vysočina

- nový GP; podpořeny všechny podané žádosti; GP podporuje využívání dobrovolníků v domovech důchodců, ústavech sociální péče či zdravotnických lůžkových zařízeních; dobrovolnická práce může být rovněž součástí terénních a ambulantních služeb; dobrovolnická činnost je vykonávána bez odměny, ale při organizování ve větším rozsahu přináší náklady na plat koordinátora a odměnu supervizora, cestovní náhrady, případně ochranné pomůcky

 

GP 153. Certifikace – osvědčení 2006program na zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků na Vysočině formou příspěvku na získání certifikace řady ISO 9000, ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP, ISO 22000 nebo validace EMAS 

- malý převis; uspokojeny téměř všechny žádosti, které prošly z hlediska administrativního souladu; dle garanta kvalita většiny projektů naprosto neodpovídala tomu, že se jednalo v určitých modifikacích již o čtvrtý grantový program tohoto zaměření; po diskusi se členy řídicího výboru GP Certifikace – osvědčení 2006 převážil názor, že již nemá smysl pro rok 2007 znovu tento grantový program vyhlašovat

 

GP 156. Systém sběru a třídění odpadu 2006/IIprogram na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu

- z důvodu zůstatku v dílčím cíli 4.2 ve výši 1,29 mil. Kč (v celé výši nebyl rozdělen GP Bioodpady 2006) bylo vyhlášeno v roce 2006 ještě jedno kolo tohoto GP; opakovala se převaha poptávky nad nabídkou a proto většina žadatelů s nižším počtem dosažených bodů po vyhodnocení nebyla podpořena; pokračování spolupráce se společností Eko-kom, a.s přinese do této problematiky finanční prostředky i v roce 2007 a to ve výši 2,35 mil. Kč

 

GP 157. GIS VIprogram na podporu geoinformatické infrastruktury, vytváření a kvalifikovaného užití geoinformací na Vysočině 

- již tradiční GP jehož dotační tituly i pravidla se opakují z předchozích grantů GIS; více jak nadpoloviční převis; výstupy, mechanismus a praktické přínosy grantových projektů GIS a Fondu Vysočiny jako takového byl prezentován garanty na řadě seminářů a konferencí v Česku i v zahraničí; ohlasy a hodnocení zasvěcených odborníků i laických uživatelů svědčí o dobré úrovni a správném směru budování GIS v kraji Vysočina; strategii grantových programů GIS bude ovšem třeba zrevidovat a inovovat

 

GP 158. Veřejně přístupný internet IIIprogram zaměřený na zvýšení dostupnosti internetu

- opakovaný GP; cílem programu bylo zvýšení dostupnosti internetu a základní telekomunikační infrastruktury pro širokou veřejnost s důrazem na vysokorychlostní připojení (přístupová rychlost větší než 256 kilobitů za sekundu), jelikož nabídka veřejně přístupného internetu je v současné době většinou omezena na internetové kavárny (ve větších městech) a veřejně přístupné knihovny; byl zaznamenán vzrůstající zájem ze strany komerčních subjektů (hotely, restaurace), zřizovaných organizací samospráv (ZŠ, nemocnice) i neziskových organizací  a sdružení

 

GP 159. Webové stránky pro všechnyprogram na podporu rozvoje komunikační infrastruktury

- GP s velkým počtem žádostí; program byl zaměřen na zvýšení obsahové, popř. výtvarné úrovně stávajících stránek, stejně jako na tvorbu nových webových stránek; GP vznikl sloučením dvou grantových programů (weby pro obce a weby pro MSP) do jednoho GP; schválené projekty byly rovnoměrně rozloženy na weby obcí, podnikatelů i zřizovaných organizací samospráv; mezi úspěšnými žadateli se objevují i vítězové soutěže Zlatý erb (soutěž o nejlepší www stránky samospráv)

 

GP 160. Bydlete na venkově 2006 - program na podporu zpracování projektové dokumentace řešící rekonstrukci nebytových prostor na byty, případně doprovodnou infrastrukturu pro následnou novou bytovou výstavbu v místních částech měst a obcích kraje Vysočina

- 5 kolo tohoto GP; uspokojeny všechny žádosti, které prošly administrativní souladem; stejně jako každoročně, i tentokrát se většina takto podpořených projektových dokumentací stala součástí žádostí o státní dotaci na realizaci investičních záměrů obcí v oblasti nájemního bydlení - účel grantového programu byl tedy bezezbytku naplněn; pro další roky se s podporou bydlení formou grantového programu nepočítá

 

GP 162. Bezpečnost ICT IIprogram na podporu bezpečnosti informačního systému veřejné správy a komunikační infrastruktury

- druhé kolo tohoto GP; o program byl tentokrát mnohem větší zájem než při jeho prvním vyhlášení; program byl zaměřen na konkrétní témata jako zavedení ochrany ICT obcí a měst v oblasti antivirové, antispamové, antispywarové, aktualizace OS („záplatování“), síťové bezpečnosti, zálohování, redundance dat a síťových infrastruktur a prevence; podpořeny byly projekty, které pomocí softwarových, hardwarových nebo organizačních opatření zvýšily úroveň bezpečnosti ICT samosprávy; potěšující byl zejména zájem ze strany zřizovaných organizací (školy)

 

GP 163. Metropolitní sítě VI  - program na podporu komunikační infrastruktury orgánů veřejné správy

- program byl víceméně stejného zaměření jako GP Metropolitní sítě V; původně nebyl sice v plánu GP na rok 2006 – z výše uvedených důvodů (nevyčerpání finančních prostředků přidělených pro páté kolo GP) se však řídící výbor rozhodl pro ještě jedno vyhlášení GP v roce 2006, aby přidělené prostředky byly vyčerpány a efektivně využity; bylo přijato více žádostí než v předchozím kole

           

Podrobnější hodnocení těchto GP ze strany garantů je obsahem přílohy č. 9.

 

Dle Statutu účelového Fondu Vysočiny má závěrečná zpráva obsahovat také přehled podpořených projektů. Přehledy za jednotlivé vyhodnocené grantové programy jsou uvedeny na veřejně přístupných stránkách FV www.fondvysociny.cz, odkaz „Vyhodnocené programy“.

 

2.4 Monitoring projektů a veřejnosprávní kontrola

 

Odbor kontroly vykonal v roce 2006 celkem 23 následných veřejnosprávních kontrol na místě u příjemců veřejných finančních podpor z Fondu Vysočiny. Tyto kontroly byly provedeny u vybraného vzorku akcí tak, aby zahrnuly minimálně 5 % z celkového ročního objemu poskytnutých podpor.

Použití podpor z Fondu Vysočiny bylo kontrolováno také u některých příspěvkových organizací zřízených krajem v rámci komplexních kontrol jejich hospodaření. Celkově byly odborem kontroly v roce 2006 prověřeny podpory poskytnuté na základě 55 smluv v rámci 27 grantových programů. U jednotlivých příjemců bylo ověřováno dodržení všech podmínek použití podpory a povinností stanovených smlouvou o poskytnutí podpory. U dvou příjemců podpory v rámci tří smluv nebylo prokázáno vynaložení nebo úhrada nákladů projektu v době jeho realizace, o čemž byli informováni příslušní garanti programů.

Ostatní odbory krajského úřadu v roce 2006 vykonaly 55 veřejnosprávních kontrol na místě, z toho 29 odbor informatiky, 13 odbor regionálního rozvoje a 8 odbor životního prostředí.

 

2.5 Databáze Fondu Vysočiny

 

Již od jara 2003 funguje databáze FV. Do této databáze jsou průběžně vkládána a editována data o všech grantových programech a projektech a to podle toho jak jsou jednotlivé grantové programy vyhlašovány, vyhodnocovány a ukončovány. Systematické a přesné doplňování dat je ovlivňováno lidským faktorem a dále zůstává slabším místem elektronické evidence projektů. Menším rizikem pak zůstávají i některé technické problémy (ztráta vložených dat). Údaje z databáze jsou využívány po vyhodnocení grantových programů pro zveřejnění výsledků na stránkách kraje či slouží jako podklad pro nejrůznější tabulkové, grafické a mapové výstupy. Vzhledem k tomu, že databáze je již z dřívější doby odladěna, došlo v roce 2006 pouze k uživatelskému zjednodušení výběru dotčeného území projektem, které se využívá zejména pro mapové výstupy (sledování dopadu projektu do území kraje).

Během roku 2005 byla ukončena realizace analytického nástroje FV - datového tržiště, které je možné využívat pro interaktivní analýzu shromážděných dat o projektech a grantových programech.a jehož primárním cílem je získat zpětnou vazbu z vyhodnocení konkrétních programů.

V roce 2006 došlo v datovém tržišti Fondu Vysočiny datového skladu k usnadnění přístupu uživatelů k datům - na intranetu krajského úřadu vznikla sekce "Reportovací služby / Fond Vysočiny", kde je možno nalézt předem připravené sestavy a reporty z oblasti Fondu Vysočiny (statistiky programů, projektů, atd..). Od roku 2006 je zde mimo jiné možno nalézt statistiky jednotlivých žadatelů: počet žádostí, požadovanou podporu, schválenou podporu a procentuální úspěšnost žadatelů. Došlo rovněž k propojení databáze s databází neziskových subjektů v kraji. Přístup pro externí uživatele se v roce 2006 bohužel z technických důvodů nepodařilo zrealizovat, bude umožněn v roce 2007.

 

 

3. ANALÝZA DOPADŮ PODPORY Z FONDU VYSOČINY

 

Analytické mapové přílohy jsou součástí přílohy č.10 a vztahují se ke  40 vyhodnoceným GP v roce 2006.

 

Jde celkem o 4 mapová díla:

1) Územní rozložení žádostí o grantovou podporu dle počtu podaných a uspokojených žádostí

2) Územní rozložení objemu podpořených projektů dle typu žadatele

3) Územní rozložení objemu podpořených projektů dle odvětvového zaměření projektů

4) Souhrnná analýza grantové podpory na území kraje Vysočina dle celkového objemu podpořených projektů a přidělené podpory z FV

 

 

Územní členění každé mapy je:  Obec

                                                           Obvod obce s pověřeným obecním úřadem (II)

                                                           Obvod obce s rozšířenou působností (III)

                                                           Okres

 

 

4. PROPAGACE FONDU VYSOČINY

 

Na propagaci Fondu Vysočiny bylo v roce 2006 vydáno cca 34.000,- Kč. Z nákladů již zcela vypadla inzerce, protože veškerou inzerci umísťujeme prioritně do našich krajských novin. Noviny kraje Vysočina, které jsou od roku 2004 dodávané jednou měsíčně do schránek všech domácností, se staly významným pomocníkem v šíření informací o výsledcích FV a vyhlašovaných programech. Důležitou úlohu plní i Zpravodaj kraje Vysočina, který je měsíčně distribuován na všechny obce a instituce v kraji. Zvýšily se naopak náklady na financování následné propagace (samolepky FV).

 

O Fondu Vysočiny a vyhlašovaných grantových programech byla pravidelně informována média na tiskových konferencích. Byla rovněž vydána řada tiskových zpráv jak ze strany tiskové mluvčí a oddělení vnějších vztahů, tak jednotlivými garanty programů. Informace o FV a grantových programech přebírá řada regionálních periodik (Havlíčkobrodský deník, Mladá fronta DNES, Vysočina – listy Pelhřimovska a další) a místních zpravodajů (např. informace o GP jsou pravidelně uveřejňovány v Novinách žďárské radnice a na Infotextu kabelové televize ve Žďáru nad Sázavou).

 

I nadále jsou o Fondu aktuálně informováni starostové měst a obcí na setkáních s radou kraje. Někteří garanti programů cíleně obesílají okruh potenciálních žadatelů (většinou elektronickou poštou), případně informují o programech při jednáních a kontaktech se svými partnery. Odbor regionálního rozvoje zajišťuje kompletní informační servis o FV pro nestátní neziskové organizace, oddělení volnočasových aktivit vydává svůj elektronický zpravodaj. Pravděpodobně nejvyužívanějším zdrojem informací o FV jsou webové stránce kraje (existuje i samostatná doména www.fondvysociny.cz), kde jsou k dispozici veškeré informace pro žadatele. Na těchto stránkách od roku 2005 funguje „diskuse FV“, kde je možné položit na téma FV jakýkoliv dotaz.

 

V průběhu roku byl Fond Vysočiny či konkrétní grantové programy prezentovány na nejrůznějších akcích – mezi nejaktivnější patří zejména odbor informatiky, který výstupy, mechanismus a praktické přínosy grantových projektů a Fondu Vysočiny prezentoval na řadě seminářů a konferencí v Česku i v zahraničí, pro příklad uveďme EC-GIS Workshop Innsbruck, seminář ÚP-GIS Bítov (červen 2006) či Naturnet-Redime workshop pořádaný Vysočinou v Bruselu (listopad 2006). Odbor regionálního rozvoje v rámci projektu Partnerství pro Vysočinu pořádá vzdělávací moduly, kde v rámci jednoho z modulů je účastníkům vzdělávání představen FV jako nástroj regionální politiky. Fond byl odborem prezentován např. i na konferenci v Bánské Bystrici, která byla zaměřena na předávání zkušeností v rámci regionální politiky (září 2006). Odbor regionální rozvoje pořádá pravidelné porady s pracovníky obcí s rozšířenou působností, kteří mají na starosti regionální rozvoj. Oddělení mládeže a sportu uspořádalo cca sedm seminářů (pro zástupce z řad škol a neziskových organizací) zaměřených mj. na grantové programy a Fond Vysočiny.

 

Významným počinem pro propagaci dobrého jména kraje bylo navržení Kraje Vysočina za vyhlášený program „Generely bezbariérových tras“ na udělení ceny „VÝROČNÍ CENA MOSTY 2006“ v kategorii 1 – Cena Národní rady zdravotně postižených ČR pro instituci veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením. Významná ocenění získávají i jednotlivé podpořené projekty z FV na nejrůznějších akcích – mezi podpořenými žadateli z FV se např. objevují vítězové soutěže Zlatý erb (soutěž o nejlepší www stránky samospráv). Podpořené kulturní akce a aktivity v rámci grantů odboru kultury se i v letošním roce ucházejí o umístění v anketě Zlatá jeřabina, která ocení nejlepší kulturní počiny roku 2006.

 

V souladu se smlouvou o poskytnutí podpory se příjemce podpory zavazuje, že v případě informování vlastních či nezávislých sdělovacích prostředků o projektu uvede fakt, že projekt byl podpořen krajem Vysočina. Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede příjemce podpory sponzorský vzkaz kraje Vysočina v přesném grafickém provedení. V případě, že výstupem projektu je investiční akce, bude na ní nebo v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka s výše uvedeným sponzorským vzkazem. Na řadu podpořených kulturních či sportovních akcí byl zapůjčen transparent s logem kraje.

 

5. ZÁVĚR

 

I v pátém roce svého fungování prokázal Fond Vysočiny svou oprávněnou existenci, kdy se od průkopnických počátků v roce 2002 stal propracovaným systémem s výhledem dlouhodobé perspektivy, na který si žadatelé velmi rychle zvykli.

 

Obsahové zaměření podpory má základ v Programu rozvoje kraje, což je střednědobá strategie rozvoje. Systémově a procedurálně FV čerpal ze zkušeností s předvstupními programy EU, které bylo možné využívat v ČR v druhé polovině 90. let. I přes tuto inspiraci má Fond svá jedinečná pravidla a přinesl mnoho inovací.

 

Reakce potenciálních žadatelů, veřejnosti, zástupců obecních samospráv i médií zůstávají převážně pozitivní, i přes kritické ohlasy některých žadatelů, týkající se zejména vyřazování žádostí pro (z jejich pohledu) drobná administrativní pochybení, případně malý počet uspokojených žádostí.

 

Existence Fondu Vysočiny sebou nese i vedlejší produkty, jako je třeba úspěch v připravenosti kraje Vysočina na čerpání strukturálních fondů EU a přípravě grantových schémat v uplynulém programovacím období EU (nejen pracovníků krajského úřadu, ale i obcí, neziskových organizací či podnikatelů) - lze přičíst z valné části kvalitnímu dlouhodobému tréninku.

 

FV se stal skutečně funkčním a praktickým nástrojem regionálního rozvoje, která napomohl ke zrodu velkého množství vysoce kvalitních projektů a který navíc přinesl onen nedocenitelný efekt učení a to vše jako výsledek skutečně týmové spolupráce krajských politiků, úředníků a mnoha aktérů stojících mimo samotnou krajskou strukturu. FV je považován za smysluplné plnění samosprávné role kraje v oblasti regionálního rozvoje.

 

I přes výše popsaná pozitiva, je zřejmé, že stojíme před neodkladnou otázkou, zda je možné FV do budoucna v takovémto rozsahu a objemu udržet a to zejména ve vztahu k novému programovacímu období EU, které bude klást vysoké nároky na krajský rozpočet v oblasti kofinancování připravovaných projektů.

 
Zodpovídá: Mgr. Dušan Vichr
Vytvořeno / změněno: 29.3.2007 / 30.3.2007
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies