Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 3/2007

7. březen 2007
 

 
 

Zápis ze zasedání

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 3/2007

konaného dne 7. 3. 2007

 

Přítomni:

1. Jiří Běhounek (předseda)

7. Jaroslava Straková

2. Simona Kafoňková

8. Hana Šmardová

3. Vladimír Novotný

9. Richard Štrobl

4. Soňa Pokorná

10. Jaroslav Veselý (místopředseda)

5. Tomáš Preininger

11. Věra Švarcová (tajemnice)

6. Tomáš Snížek

 

Nepřítomni (omluveni):

1. Jaroslava Bambasová

2. Miroslav Havlík

3. Marie Topolovská

Hosté:

1. Václav Miláček (Krajský úřad kraje Vysočina)

2. Hana Musilová (OSVZ)

3. Tomáš Halačka (OSVZ)

 

Návrh programu:

1.      Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů;

2.      Prezentace OSVZ k sociální oblasti;

3.      Co učinil KrÚ v oblasti zdraví? (informace OSVZ);

4.      Možnosti čerpání z fondů EU;

5.      Zdravotní plán kraje Vysočina;

6.      Akreditace pracovišť – aktuální stav vzdělávání;

7.      Hospodaření zdravotnických zařízení kraje za rok 2006 a srovnání pohledávek a závazků;

8.      Žádost Nemocnice Jihlava o zřízení intermediárního centra perinatální péče;

9.      Různé;

10.  Závěr.

 

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů

Jiří Běhounek, předseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina, přivítal přítomné, hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl program jednání – navrhl doplnit jej o bod „Zavádění výuky první pomoci do škol“, který přednese Tomáš Halačka (OSVZ). Tento návrh byl 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Předseda shrnul závěry, úkoly a usnesení z jednání zdravotní komise č. 2/2007. V této souvislosti připomněl termín 4. 4. 2007 pro zpracování materiálu ohledně požadavků specializované péče (odpovědnost: tajemnice) a termín 6. 6. 2007 pro provedení kontroly stavu Národní akreditace a rozvoje kvality péče v nemocnicích kraje Vysočina (odpovědnost: OSVZ, zdravotní komise).

 

2. Prezentace OSVZ k sociální oblasti

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály. Hana Musilová tyto materiály komentovala, pohovořila o těchto oblastech týkajících se zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

-          poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (§ 52);

-          účinnost zákona – 1. ledna 2007;

-          prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb.;

-          zdravotnické zařízení ústavní péče – charakteristika dle zákona;

-          sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče – charakteristika § 52 (forma, konkrétní činnosti, které služba obsahuje);

-          postup zdravotnického zařízení při žádosti o zaevidování do registru poskytovatelů sociálních služeb, podmínky registrace, doporučené přílohy;

-          zdroje financování péče na sociálním lůžku ve zdravotnickém zařízení;

-          smlouva o poskytnutí sociální služby - o poskytnutí sociální služby uzavírá klient s poskytovatelem sociálních služeb smlouvu (§ 90 a násl.);

-          povinnosti poskytovatelů sociálních služeb;

-          poskytování sociálních služeb dle §§ 37 – 70 (druhy sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.);

-          podmínky registrace (§ 78);

-          doklady nutné k „Žádosti o registraci sociálních služeb“;

-          přílohy k formuláři „Údaje o registrované sociální službě“;

-          obsah rozhodnutí o registraci (§ 81);

-          podmínky zrušení registrace.

 

16:10 přišla na zasedání Jaroslava Straková.

 

Věra Švarcová zmínila dosavadní zkušenosti OSVZ s poskytováním sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče od začátku účinnosti zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Jiří Běhounek se dotázal, kolik zdravotnických zařízení požádalo o registraci. Hana Musilová sdělila, že zatím požádalo 5 zdravotnických zařízení v kraji Vysočina. Všechna zařízení v kraji mají k dispozici dostatek informací, pořádalo se i několik školení.

 

Úkol:

Informovat členy komise o aktuálním stavu a počtu zdravotnických zařízení v kraji Vysočina, které požádaly o registraci sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Odpovědnost: OSVZ

Termín: na zasedání zdravotní komise č. 6/2007 dne 6. 6. 2007

 

16:18 přišly na zasedání Simona Kafoňková a Hana Šmardová.

 

Rozvinula se diskuse o dopadu registrace na praktické lékaře, o potřebě a podobě smlouvy mezi klientem a poskytovatelem sociálních služeb.

 

3. Co učinil KrÚ v oblasti zdraví? (informace OSVZ)

Věra Švarcová rozdala přímo na jednání publikaci „Jak jsme na tom se zdravím v kraji Vysočina“. Nepřítomní členové zdravotní komise obdrží tento materiál dodatečně (zaslání zajistí koordinátorka).

 

Věra Švarcová uvedla, že výše zmiňovanou publikaci zpracoval Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě, který zajišťuje každoročně aktualizaci materiálu, která je dostupná v elektronické podobě.

 

Úkol:

Aktuální podobu publikace „Jak jsme na tom se zdravím v kraji Vysočina“ na CD zaslat členům zdravotní komise.

Odpovědnost: OSVZ + koordinátorka

Termín: do 4. 4. 2007

 

V rámci tohoto bodu programu požádala Věra Švarcová Tomáše Halačku, pracovníka OSVZ, o prezentaci projektu „První pomoc do škol“.

 

Zavádění výuky první pomoci do škol

Tomáš Halačka přiblížil členům komise projekt „První pomoc do škol“, který vyhlásil kraj Vysočina. Ve školním roce 2004/2005 proběhl první ročník tohoto projektu. Odezva byla velmi kladná, rada kraje proto schválila jeho pokračování ve školním roce 2005/2006. Cílem projektu je školení žáků 8. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v kraji Vysočina pro poskytování laické první pomoci s důrazem na získání praktických znalostí. Lektoři jsou odborně vyškolení pracovníci Českého červeného kříže, učitelé a žáci Vyšší zdravotnické školy Třebíč, pracovníci výjezdových týmů ZZS a profesionální pracovníci HZS. Náklady byly v plné výši hrazeny z rozpočty kraje Vysočina. Nabídka projektu byla rozeslána 137 ZŠ (devítiletým) a víceletým gymnáziím v kraji Vysočina, zúčastnilo se 90 škol se 184 třídami a cca 4210 žáků. Podrobně popsal obsah a rozsah výuky, velikost, strukturu a efektivitu vynaložených nákladů. Tento projekt považuje za významnou součást zdravotní přípravy obyvatelstva. Záměr je trvale zařadit výuku první pomoci do osnov výuky škol v kraji Vysočina.

 

Usnesení 006/03/2007/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

vyslechla informaci o Zavádění výuky první pomoci do škol, považuje ji za důležitou, děkuje všem, kdo se na tom podíleli, a doporučuje radě kraje zvážit úzkou spolupráci OSVZ a OŠMS v oblasti výuky první pomoci především na středních školách.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

Předseda vyzval členy komise k aktivní diskusi, námětům a podnětům k oblasti zdraví v kraji Vysočina.

-          Václav Miláček zmínil existenci a fungování preventivního programu Zdraví pro Havlíčkobrodsko. Dále vznesl tyto náměty: prevence alkoholismu a toxikomanií, pohlavních chorob, kardiovaskulárních chorob, vybavení jízdních kol, prevence úrazů.

-          Richard Štrobl sdělil, že nejčastější dotazy na středních školách, které zaznamenal, jsou na téma infekční choroby (studenti nemají dostatek informací) – doporučoval by hodiny epidemiologie za účasti Zdravotního ústavu se sídlem v Jihlavě.

-          Jiří Běhounek vznesl námět: předškolní a školní péče o chrup.

-          Tomáš Snížek jako námět doporučil program proti kouření.

 

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina doporučuje zařadit tato témata do okruhů projednávaných oblastí Plánu zdraví. Koordinátorka předá informaci náměstkyni hejtmana, Marii Černé.

 

4. Možnosti čerpání z fondů EU

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál zpracovaný OSVZ.

 

Jiří Běhounek komentoval možnosti čerpání finančních prostředků EU pro oblast zdravotnictví v programovacím období 2007 – 2013, ocenil kvalitu, přesnost a vypovídací hodnotu materiálu podkladového materiálu zpracovaného OSVZ k této problematice.

 

Usnesení 007/03/2007/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o možnostech čerpání finančních prostředků EU pro oblast zdravotnictví v programovacím období 2007 – 2013.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

Rozvinula se diskuse k alokaci a přípravě ROP a jeho dopadu, postoji evropské komise, první možnost čerpání se předpokládá na podzim 2007.

 

5. Zdravotní plán kraje Vysočina

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál zpracovaný OSVZ – pracovní verzi struktury Zdravotního plánu kraje Vysočina.

 

Jiří Běhounek zmínil, že diskuse kolem Zdravotního plánu už probíhá dlouhodobě, zdůraznil potřebu existence plánu a nutnost provázanosti s rozvojovými plány nemocnic. Předpokládá tlak u otázek rušení některých částí a oddělení nemocnic, považuje za přínosnou myšlenku zavedení otevřeného lůžkového fondu.

 

Věra Švarcová přiblížila harmonogram prací pro dokončení Zdravotního plánu kraje Vysočina.

 

Jaroslav Veselý navrhl rozdělení kroků při tvorbě Zdravotního plánu na dvě části: 1. sběr dat (měl by být uspořádán tak, aby měl vypovídající hodnotu – důsledně vytřídit data na podstatná a nepodstatná), 2. kam bude zdravotnictví v kraji Vysočina směřovat (nutnost strategického politického rozhodnutí o tom, zda bude řešeno celokrajsky či regionálně). K návrhu Jaroslava Veselého se rozvinula rozsáhlá diskuse. Zdravotní komise plně podporuje názor Jaroslava Veselého s tím, že výstupem druhé části by měly být jednoznačnější závěry ve všech oblastech zdravotnictví kraje.

 

Vladimír Novotný vznesl prosbu, zda je možno získat Zdravotní plán některého ze srovnatelných krajů. Věra Švarcová uvedla možnost získání několika různých plánů, z nichž byl vybrán Zlínský kraj.

 

Úkol:

Oslovit Zlínský kraj a požádat jej, zda-li by mohl dát k dispozici svůj Zdravotní plán. Poté tento materiál rozeslat v elektronické podobě členům zdravotní komise.

Odpovědnost: tajemnice

Termín: do 4. 4. 2007

 

Věra Švarcová informovala, že ředitel VZP přislíbil rovněž dodání podkladových materiálů pro zpracování Zdravotního plánu kraje Vysočina.

 

Členové komise konstatovali, že pracovní verze struktury Zdravotního plánu je vyčerpávající. Až bude Zdravotní plán v pracovní verzi, tak ho OSVZ předloží na zasedání zdravotní komise k dalšímu vyjádření a oponentuře.

 

6. Akreditace pracovišť – aktuální stav vzdělávání

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál zpracovaný OSVZ. V příloze toho materiálu je uveden přehled udělených akreditací vzdělávacích programů v jednotlivých oborech v rámci krajem zřizovaných nemocnic. Materiál je sestaven k 7. březnu 2007. V současné době probíhá řízení o udělení akreditace vzdělávání v některých nemocnicích kraje Vysočina.

 

Richard Štrobl na základě prostudování podkladových materiálů zmínil, že chybí akreditace na všeobecnou chirurgii u všech nemocnic v kraji, a z jakého důvodu je v Nemocnici Jihlava k akreditaci zařazena Dětská chirurgie v Jihlavě, když zde takovéto oddělení neexistuje. Jiří Běhounek vysvětlil systém udělování akreditace vzdělávání z MZd ČR pro jednotlivá pracoviště.

 

Vladimír Novotný se dotázal, co konkrétně akreditace oddělení nemocnice vyžadovala. Václav Miláček a Jiří Běhounek podrobně a konkrétně popsali celý proces.

 

Usnesení 008/03/2007/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o stavu akreditace vzdělávání v nemocnicích kraje Vysočina dle jednotlivých oborů.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

Zdravotní komise se k problematice akreditace vzdělávání vrátí znovu na některém z příštích jednání (říjen či listopad 2007).

 

7. Hospodaření zdravotnických zařízení kraje za rok 2006 a srovnání pohledávek a závazků

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál zpracovaný OSVZ, který obsahuje výsledky hospodaření nemocnic a Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina za rok 2006.

 

Jaroslav Veselý komentoval hospodaření srovnání pohledávek a závazků u jednotlivých nemocnic. Konstatoval, že po překontrolování ekonomické situace nemocnic v kraji Vysočina není žádné ze zařízení kraje v kritické situaci. Zdůraznil, že trend hospodaření a srovnání pohledávek a závazků se zlepšuje. Vznesl několik konkrétních dotazů k zjištěným nejasnostem. Protože nebylo možno dotazy ihned zodpovědět, komise přijala usnesení.

 

Usnesení 009/03/2007/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

vyslechla informace Jaroslava Veselého a v této souvislosti žádá na příštím zasedání zodpovězení dotazů k určitým nejasnostem, které byly v analýze zjištěny.

Odpovědnost: OSVZ ve spolupráci s Jaroslavem Veselým

Termín: 4. 4. 2007

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

8. Žádost Nemocnice Jihlava o zřízení intermediárního centra perinatální péče

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál zpracovaný OSVZ.

 

Věra Švarcová informovala členy komise, že Nemocnice Jihlava požádala kraj Vysočina o projednání ustanovení intermediárního centra perinatální péče (dále jen centra). V kraji Vysočina bylo oficiálně ustaveno centrum v Nemocnici Havlíčkův Brod. Nemocnice Jihlava tuto specializovanou péči jak těhotným a rodičkám, tak novorozencům poskytuje, avšak bez oficiálního ustanovení pracoviště MZd ČR je takto poskytovaná péče obtížně financovatelná ZP. Proto podalo vedení Nemocnice Jihlava v roce 2005 žádost o ustanovení centra k Perinatální komisi MZd ČR. Zástupci komise navštívili obě pracoviště a konstatovali, že splňují všechna požadovaná kritéria MZd ČR pro tato pracoviště. Definitivní stanovisko k umístění centra ponechalo MZd ČR na zřizovateli nemocnic. Výbor Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP rozhodl na svém jednání 26. 4. 2006, že centrum by mělo být zřízeno v každém kraji. Dle názorů odborníků koexistence 2 center v kraji je možná. Odd. péče o novorozence v Havlíčkově Brodě a Jihlavě si do práce nezasahují, mají zcela jiný historický spád.

 

K tématu se rozvinula rozsáhlá diskuse.

 

Usnesení 010/03/2007/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

radě kraje souhlasit se statutem Intermediální centrum perinatální péče.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 2 se zdrželi).

 

9. Různé

Tomáš Snížek se dotázal na posun ve věci financování přípravy praktických lékařů. Jiří Běhounek sdělil, že tato finanční částka nebyla v rozpočtu na rok 2007 schválena, ale je součástí budoucích výdajů (celou věc konzultoval s příslušným resortním radním již při přípravě rozpočtu). V této věci doporučil jednání všech ředitelů nemocnic o zajišťování přípravy praktických lékařů v kraji Vysočina a jejich financování z rezervy rozpočtu kraje na rok 2007.

 

Usnesení 011/03/2007/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

vyslechla žádost Tomáše Snížka ohledně financování přípravy praktických lékařů a vzhledem k tomu, že tato částka nebyla v rozpočtu kraje schválena, ale je plánována v budoucích výdajích, doporučuje zdravotní komise všem ředitelům lůžkových zdravotnických zařízení, aby do konce dubna předložili konkrétní požadavky na OSVZ s tím, že zdravotní komise projedná a požádá zastupitelstvo o provedení rozpočtové změny pro výchovu praktických lékařů potřebnou.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

18:17 odešel ze zasedání Tomáš Snížek.

 

Jaroslava Straková se dotázala, jak pokračuje přechod nemocnic kraje Vysočina z příspěvkových organizací na akciové společnosti. Jiří Běhounek popsal aktuální situaci.

 

Jiří Běhounek podal informace o průběhu a závěrech výběrového řízení na ředitele Nemocnice Havlíčkův Brod (byl členem výběrové komise).

 

10. Závěr

Jiří Běhounek poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. Zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 4/2007 se bude konat ve středu 4. 4. 2007 od 15:30 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost 3.15).

 

 

Jiří Běhounek v. r.

předseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

 

 

Zpracovala Kateřina Nedvědová dne 13. 3. 2007.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 15.3.2007 / 15.3.2007

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze